codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۲

 

اشکمو از روی صورتم پاک کردم و گفتم شما امیر و نمیشناسی فقط بدی هاش دیدی اما اون آدم خوبیه حداقل برای من…

تا من به عادل بگم که دنبال پسرمون بره و بیارتش امیر و از اتاق بیرون آوردن
سریع خودمو کنارش رسوندم و دستشو توی دستم گرفتم و گفتم می بینی همه چی داره خوب میشه

داری میری بخش یه چند روزم اینجامیمونی بعد میریم خونه‌..

دلم برای خونمون تنگ شده…
امیر دلم برای تو توی خونمون تنگ شده…

اما با اوردن اسم خونمون بغض کردم تازه یادم اومد من دیگه خونه ای ندارم خونمون ازم گرفتن دستمو کشید و آروم پرسید
_ چی شده ؟
نمی خواستم ناراحتش کنم حداقل الان نمیخواستم پس گفتم چیزی نیست و رسیدیم کنار آرمین….

آرمین نزدیک امیر شد گفت
_خوشحالم که بیدار شدی لیلی بدجوری به هم ریخته بود.

امیر نگاهی به ارمین کرد و گفت
_ تو که اومدی اینجا ؟

ارمین قاطع جواب داد
_مگه میشد لیلی رو اینجا تنها بزاریم…

اومدیم کمکش اما خوب رسیدن ما همزمان شد با بیدار شدن تو…
خبر نداشتم پاقدمم اینقدر خوبه..

امیر از دیدنش اخم کرده بود یعنی هنوزم ازش به خاطر اون موضوع دلگیر بود؟

از کنارش گذشتیم و خلاصه به اتاقی که برای امیر آماده کرده بودند رسیدیم

امیر جابجا کردن و من دوباره کنارش نشستم می خواستم تا عمر دارم کنارش بشینم به جای تمام این وقتایی که نبود و تنها بودم اصرار می‌کرد تا از همه اتفاقاتی که این جا افتاده با خبر بشه با این حال بدش فکر و خیالش فقط این چیزا بود اما من نمی خواستم هیچ چیزی بهش بگم چی باید می گفتم که خونه تو ثروت تو گرفتن که زن تو مثل یه رقاصه بین جمعیت هیز و شهوت پرست رقصوندن؟
نمیتونستم …
عادل وقتی وارد اتاق شد پشت بندش هانا و آرمین توی اتاق اومدن به سمت هانا رفتم و گفتم

میبینی امیر بیدار شده؟
چشماشو باز کرده دیگه تنها نیستم دیگه برگشت پیشم..

هانا محکم بغلم کرد و گفت
_چشمت روشن عزیزم خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم باورت نمیشه همون لحظه که تورو دیدم فهمیدم چقدر دوستش داری و از ته دل دعا کردم بیدار بشه..

گونشو بوسیدم و از بغل عادل امیرسام و گرفتم و به سمت امیر رفتم صورتشو به سمتش گرفتم و گفتم ببین پسرمونو چقدر خوشگله مو نمیزنه باهات امیر..

دستشو بالا آورد و صورت پسرمونو آروم نوازش کرد…

بیدار شدن امیر کاری کرده بود تا ورق زندگی همه ماها برگرده.
فقط من خوشحال نبودم عادل و برادرش کم از من خوشحال نبودن چند روزی از روزی که امیر توی بخش بستری شد میگذشت و امروز روزی بود که باید مرخصیش می‌کردیم.

نمی دونستم چطور باید به امیر بگم که دیگه خونه ای نداریم یعنی خونه که داریم نمیتونستم بگم خونه رو ازمون گرفتن نمیخواستم ناراحت یا عصبی بشه اما چاره ای جز گفتن حقیقت نداشتم
باید همه چیزو بهش میگفتم خونه پول اصلاً مهم نبود فقط میترسیدم از کاری که با من کردند با خبر بشه کنارش روی تخت نشستم و گفتم امروز که مرخص میشی و برمی گردیم به خونه می خوام یه خواهشی ازت بکنم به سمتم نگاه کرد و گفت
_لیلی بانو جون بخواد هرچی که تو بگی همون میشه شک نکن.

سرم رو روی شونه اش گذاشتم و گفتم می خوام برگردیم ایران و اونجا زندگی کنیم

امیر کمی جا خورد اما گفت
_میدونی که برگشتن ما به ایران کمی مشکل داره من اونجا تحت تعقیبم و اگر بفهمن اونوقته که شوهرت از دستت بره.

به این حرفش آروم خندیدم و گفتم باشه نمیریم ایران حداقل ترکیه خیلی بهتر از اینجاست من از مردم اینجا متنفرم .

صورتمو با دستش نوازش کرد و گفت
_میریم هر جای دنیا که تو بخوای فقط نبینم ناراحت باشی من به خاطر تو رفتم از مرگ برگشتم باورت میشه اون دنیا رو دیدم مدیون توام لیلی مدیون تو ام تو کاری کردی عوض بشم و به قول معروف راه درست رو پیدا کنم .

گونه شو بوسیدم و اون
با شیطنت روی صورتم خم شد و گفت

_دلم برات تنگه لحظه شماری می کنم تا برسیم خونه و من یه دلی از عزا در بیارم میدونی چند وقته که با تو نبودم .

خجالت کشیدم از این حرفش اما اون با صدای بلند به منی که مطمئن بودم کمی صورتم گر گرفته خندید لبام و بوسید در همین حال در اتاق باز شد و من سراسیمه از امیر جدا شدم که این کارم باعث شد اخماش تو هم بره و عصبی به من نگاه کنه هانا و آرمین که پسر من توی بغلشون بود وارد اتاق شدند و آرمین با خنده گفت

_ فکر کنم بد موقع مزاحم شدیم

امیر زیر لب بهش فحشی داد و گفت

_ برخرمگس معرکه لعنت الان وقت اومدن بود؟
صدای خنده آرمین بلند شده بی‌هوا شروع کرد به بوسیدن لبای هانا و بعد گفت

_من هیچ ابایی ندارم که زنمو ببوسم هر جایی که باشم و دلم بخواد میبوسمش تو هم مثل من باش عین خیالت نباشه…

امیر دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت
_من مثل تو نیستم میدونی که…

این دوتا آدم سر جنگ داشتن و انگار قرار نبود هیچ وقت لجبازی شونو با هم کنار بذارن آرمین به پسرمون که توی بغل هانا بود اشاره کرد و گفت
_ امیر کوچیک آوردیم بی‌تابی می‌کرد گفتیم بیایم اینجا هم من روی خوش این جناب ببینم هم اینکه با هم برگردیم.

دلم میخواد بریم قصر امیرخان…

با این حرف دستام شل شد بهتر بود همین الان که آرمین و هانا همین‌جا بودند همه چیزا به امیر می گفتم…

لبمو با زبونم تر کردم بازوی امیر و لمس کردم نگاهش سمت من چرخید و پرسید
_ جانم؟
جانم که میگفت همه چیز از یادم میرفت رشته کلام از دستم در می رفت مثل این دختر بچه ها دلم میلرزید و دیگه نمی تونستم حرف بزنم
کمی دست دست کردم و بالاخره شروع کردم به حرف زدن رو بهش گفتم
امیر وقتی تو بیهوش بودی یه اتفاقاتی اینجا افتاده

گفتن این حرف کافی بود تا اخماش تو هم بره و منتظر به من خیره بشه
وقتی صورتش اینطور میشد ازش حساب می بردم
این آدم واقعاً جای حساب بردنم داشت هانا و آرمین که انگار وضعیت مناسب نمی دیدند به سمت در رفتن و گفتن ما بیرون منتظر می مونیم
سریع به سمتشون رفتم و مانع رفتنشون شدم و گفتم نه همین جا بمونین انگار آرمین از چشمام خوند که نمیخوام تنهایی این خبر را به امیر بدم پس رو به هانا گفت

_این بچه رو ببر بیرون هوا بخوره هوای بیمارستان خفس اذیتش میکنه.
هانا بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت و من موند و امیر و ارمین.

دوباره به سمت امیر برگشتم گفتم وقتی که تو بیهوش بودی دشمناتو یه سری از اونایی که تا باهات کار می کردند
یه کارایی کردن عمارت از ما گرفتند
حسابهای بانکی تو بلاک کردن و خیلی چیزای دیگه که من ازشون سر در نمیارم امیر این چیزا برای من اصلا ارزش نداره خواهش می کنم تو خودتو ناراحت نکن و بیخیال انتقام و این چیزا شو.

تو یک صدم ثانیه خون توی چشماش دوید و از جاش بلند شد

_اون حرومزادهای عوضی به چه جراتی دست روی اموال من گذاشتن؟
خوب معلومه فکر کردن امیر رفته و الان می تونن هر غلطی دلشون بخواد بکنن اما اشتباه کردن دمار از روزگارشان در میارم کسی نمیتونه دست روی عمارت من بزاره عمارتی که خودم ساختمش

واقعاً احساس می کنم با یه مشت ابله این همه مدت کار کردم
الان وقتشه که خودی نشون بدم و هر چیزی که از من گرفتن چند برابر شود پس بگیرم .

بازوشو محکم گرفتم و گفتم من نمیخوام اتفاقی برای تو بیفته خواهش می کنم بیخیال این چیزا شو میتونیم از اینجا بریم یه جای دور دور از این آدما

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫394 دیدگاه ها

 1. شهاب یه شعرم سوراییدم واسع تو
  امدشهاب جان ها ای نمیدونم چی برقصاا ای نمیدونم چی برقصا
  امدشهاب جانها جان پدربرقصا جان پدربرقصا
  واقعا استعدادم هدرمیره
  نگاه کنین چه خواهرخوبی گیرتون اومده براتون شعردرست میکنه حالا سراغشونگیرین

  1. باریک فرزندم 👏🏻
   مگه اینکه تو برا من شعر بگی😃
   این خواهر ما که نشسته تو خونه
   از زور بیکاری هر روز پاچه یکی رو میگیره
   برا من که بد نشد حوصلش سر میره میاد با من دعوا می کنه منم فقط به حرص خوردنش می خندم😂

 2. من اومدم سسسسسسللللللللااااااامممممممممممم
  سلام گلای توخونه فاطمه امتحانشودادحالااومده بمونه(البته فقط امروز)
  چقدرطبع شاعری دارم
  برادررادنظرتون درباره شعرم چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   1. نمی دونی اوضاع تا چه حد وخیمه😂
    چند روز پیش داداشم و زنش باهم رفته بودن بیرون
    دختره اومده به شایان شماره بده زن داداشمم به دختره توپیده دختره بازم از رو نرفته میگه دو زنه بودن مُده
    وقتی داشت تعریف می کردم هنوزم عصبانی بود.
    ای خدا😂😂
    من که پخش زمین بودم شایان بیچاره هم داشت به زور تحمل می کرد نخنده

   2. خخخخخخخ الناز خواهر کجایی کاری دخترا دیگه خودشون میرن خواستگاری برای خودشون شماره چیههه تیکه چیهه مثلا الان چند روز پیش شنید م پدر دختره رفته به پسره گفته دختر من همه چی تموم بعد هزار جور خاستگار خوب خوب داره ولی من فقط دلم میخواست تو دامادم بشی هیییی روزگار دیگه چقدر ترشیده شده باشی بابات برات بره خاستگاری . آزادههههههه اجیییی خوبییییی چطورییی اجی من اخر ایدیتوووو پیدا نکردممم خودت ایدیم رو از یاسی یا ایلین بگیر بهم پیام بده میخوام براتتت یه چیزمممم بگممم

 3. در جواب کامنت آزاده خانم
  من نه قم زندگی می کنم که همکلاسی باشم با پریسا خانم
  نه سنمون یکیه
  فامیلیشم به خاطر ی تشابه اسمی پرسیدم

 4. سلام دوستان…چطور مطورین؟؟؟حال و احوال شما؟؟؟
  آیلین جونم…شوهر عزیزم کیمی…نفس زندگیم…نسترن…الناز..دادا میلاد…فاطمه ها…دادا آرشام…عشق آرشام تینا😂(هرکی جا افتاده ببخشه😂😂😂)
  .
  .
  بچه ها سایت عجب تغییر کرده ها!!!یه چیزایی کشف کردم که نگووووو!!!😃😃😃
  .
  .
  .
  نفس تو از کی سلبریتی شدی هان؟؟؟؟😂تیک آبی داری؟!😃😅
  .
  هرکی هم آنلاین باشه معلوم میشه!!!
  .
  به چند نفر درخواست دادم قبول کنین…😂و البته به منم درخواست بدین.😎😂
  .
  فالو هم کنین…!!!❤❤❤❤
  دوستان دارم خیلی…..😍😂❤
  buenos días ❤

   1. کیمیییییییییییی جونممممممممم اجیییی قشنگمممم خوبیییی چطور مطوری مثل اینکه حرم سراااا باز کردی برای خودت نچ نچ خواهر من زشته بخداااا این همه زن برای چیته همون۱دونشم زیاداااا هر روز یه برنامه ای داری تازه هر کدومم موهای همو میکنن همو میزنن. راستی درمورد دلنوشته اام گفتی خواهر من همشو فرستادم که یعنی همش همشم که نههه یه چندتاش اگه میخواهی پارت بعدی رمان داداش راد میفرستمش اونجا .

  1. سلامممممممممممم گل هاییییی تو خونههههه خوبینننننن. چخبررررر ایلین ۲اجی خوبی. میگوم چطورکی بایدای درخواست بدی وکسی دنبال کنی مو هرچه میگردوم نمتروم درخواستتون بدوم اگه بلدین یه راهنمایی بکنینن ممنونتون واموهم .

   1. سلامم ایلینی خوبم تو چطور ؟
    نسترن ببین بخش اعضا رو بزنین بعد رو کسایی که میخوای زیرش نوشته دنبال کردن
    بعد وارد حساب کاربریت بشی بخش دوستان اومده از اونجا میتونی تایید کنی درخواست ها رو

 5. من نبودم نگران نشیدا دارم امتحان نهایی میدم
  ایلین میکشمت
  میدونم اینجا بدون من صفا نداره ولی تحمل کنین بزودی میام
  راستی چشمتون روشن داداش قادرحرف زدیه جمله
  برادرراد من اومدم چرامثه شهاب تحویل نگرفتین
  اصلا من سایت نمیام I’m angry with you

   1. مدرسه عمم نیوفتادم وگرنه نیازبه درس خوندن نبودهمش تقلب میکردیم ولی حیف
    اره اگه بخونی اسونه سوالاکتابن
    منم که قشنگ دارم خرمیزنم

  1. به به سلام فاطمه خانوم .حال تون چطوره؟
   من همه ی کامنت هارو نگاه نمی کنم ،سایت هم دیر به دیر میام گفتم که خیلی کار دارم.

 6. من نبودم نگران نشیدا دارم امتحان نهایی میدم
  ایلین میکشمت
  میدونم اینجا بدون من صفا نداره ولی تحمل کنین بزودی میام
  راستی چشمتون روشن داداش قادرحرف زدیه جمله

 7. سلام سلام
  عههههه ستایش چطوری ؟؟؟؟بیشعور تو عروسی داداشت قر دادی بعدش غیب شدی؟؟؟؟
  آره عزیزم عکس یاسین رفیع نژاده
  من کلا عاشق کره ایا بودم تنها ایرانی که دوسش دارم یاسینه 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
  وای یاسییییننننننن😍😍😍😍😍

   1. چند وقت نبودم باز یادتون رفته ازاده ننویسین 😡😡
    آزاده دوستان آزاده خواهشا آ رو درست بزارین 🙏🙏🙏🙏
    عزیزم اونا سلبریتین
    تو عشقمی 😍😍😍

  1. سلااامم عشقم . رگیر مدرسه و امتحاناش با کلی اعتراضی اینا بودم .دیگ نشد بیام ولی از این به بعد همش مبام

 8. چرا ادمین رمان جدید ترنم نمیزاری؟؟
  رمان هم خونه استاد یا همون بانوی لاکچری
  بزار سایت همه بخوننش خیلی قشنگه

  1. ایلین ابجی مال منم قطع شد خودم الان خواستم برات بنویسم که تلم قطع شده😅
   داداش ادمین شرمنده آخرش میزاریش یا نه ؟تو رمان برتر هم شد عیب نداره

 9. اها باشه ایلین .چقد عوض شد فقط یه ماه نبودماااااا .
  خوب سلااام خدمت دوستان گرامیی چطور پطوریییننننن

 10. ستااااااااااااااااااااااااااااااااااایش
  دختره خر
  عوضی
  رواااااااااااااانی
  بیزوووووووووووووو
  کدوم گووووووووووووری بودی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

     1. ستاااااااااااااااااااااااایشششششش
      هووووووو جوووووونم
      چطووووووووووووری
      دلم واااست تنگ شده بوووود عشقم
      بپر بغلم بوست کنم 😘
      .
      .
      .
      .
      .
      کدوم گوری بودی این مدت 😏

      1. قربونتوووووونننن برم منننن اخههه❤❤❤❤❤ منم دلم براتون خیلی تنگ شد ک اومدم دوباره کامنت بذارم دلی از عذا در بیارم .والا به خدا درگیر مدرسه بودم .تو هم بیا بغلم اووو خوجله😀😀😀😍😍😍😍💃💃💃💃

  1. همین ورا بودمممم کوشولووووو🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   اصلن هر چی فحش بدین حق دارین واقعا .من واقعا این چند مدته درگیر بودمممم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   ولی اشکال نداره فحش بدین راحت شین

    1. گمشو بابا خاک تو سرت دوساله با این بیزو حرف میزنی هنوز نمیدونی چندمه🙄😂
     من و تو یازدهمیم
     پری و آزی دهم
     یاسی دوازدهم

   1. 🤣🤣🤣🤣
    منم چکار داری؟
    آیلین دهمم خاک تو سرت اینقدر با من میزری نمیدونی
    چندامم🥺🥺🥺🥺🥺
    کااااااات

    1. پریسا
     لعنتی!
     چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     کی دهم شدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     باورم نمیشه!
     نکنه یاسیم دهمه!
     ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

     1. یاسی که اندازه ی شتر سن داره
      جقدر بیکاری زود دیدی
      🤣🤣🤣
      نه بابا اون گندست
      من دهم بودم از اول
      گمشو کات فور اور

    2. ینی بچه ها امروز یه امتحان ریاضی دادیم
     پشمای ابلیس و خدا و فرشته ها ریخت
     چقدر خوب بود🤣🤣🤣

 11. دنگ دنگ
  ساعت گیج زمان در شب عمر
  می زند پی در پی زنگ
  زهر این فکر که این دم گذر است
  می شود نقش به دیوار رگ هستی من
  لحظه ها می گذرد
  آنچه بگذشت، نمی آید باز
  قصه ای هست که هرگز دیگر
  نتواند شد آغاز
  #سهراب_سپهری

 12. If you want to achieve greatness stop asking for permission
  اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

  برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
  Live for ourselves not for showing that to others

 13. داداش میلاد عزیزم شماره چیز شخصیه ولی فکر کنم مال تو عمومی باشه دیگه😂😂😜😜
  بعدم داداش خدا وکیلی خواستی بری جیگر بخوری با شخص مناسب برو اون کسایی که تو پیدا میکنی فقط باید باهاشون بری کافی شاپ مرکز خرید جیبتو خالی کنن هر چند فکر نکنم بتونن ماشاللا طرفشون حرفیه😂😂

  1. سلام
   الناز اونا شماره میدن چرا باید مال من عمومی باشع؟

   بعد من کی گفتم با این دوستان جیگر زدم؟
   راجب جوج هم اره بابا ما بچه مثبتیم سر ب زیر می ریم جوج می زنیم بر می گردیم
   بچه ها زحمت کشیدن ب خاطر تولد من برداشتن اومدن تو این کرونا
   .
   بچه ها واسه تبریک تولدها هم ممنون

   1. تو سر به زیری؟؟؟؟مثبت؟؟؟؟!!!😂😂😂😂😂
    یعنی باور کنم؟؟؟؟🤣🤣🤣🤣
    یعنی تو نه تیکه میندازی نه شماره میدی…؟!
    بابا بچه+…..😂😂😂

    1. نه تا حالا شماره ندادم
     بچه رکیم اگه داده باشم میگم
     ولی راجب تیکه خو ی نصیحت های بردادرانه با دوستان داشتیم😊

  2. سلامممم سلامممم بروبچ خوبید اگه ما ازتون حالی نپرسیم حال کسی نمیپرسیناااااا واقعاااا کهههه من زیاد حالم خوب نبود ولی دلم براتون تنگ شد اومدم سلامتون کنممم ودوباره برم چون واقعا حال خوبی ندارم بچه ها دعام کنین واقعا حال ندارممم داداش میلاد تولدت رو تبربک گفتم گفتم الناز بهت بگه . داداش راد رمانتو زودتر بزارر
   داداش شهاب خوبی چطوری داداش خودتو معرفی کن .من نسترنم ۱۵همشهری فاطمههه . ایلین پارت قبل بود انگار گفتی ۱۷آذر هست منم تولدم ۱۷آذر خواهری .

 14. یعنی من بمیرمم شماسراغ نگیرین اصلا تااطلاع ثانویه باهمتون قهرقهرم
  داداش میلادتولدت مبارک ایشالله همه ساله
  سلام برادرشهابwelcome

  1. چه کسی می داند؛
   که تو در پیله تنهایی خود تنهایی
   چه کسی می داند؛
   که تو در حسرت یک روزنه در فردایی
   پیله ات را بگشا!
   تو به اندازه پروانه شدن زیبایی

   (سهراب سپهری)

  2. ااااا آیلین شهاب دوست داشتی که پیدا شد😉
   داداش شهاب خوش اومدی
   آیلین بیا تل کار دارم باهات😮

 15. خوشبختم برادر شهاب
  منم فاطمه ۱۶ بوشهر_برازجون
  حتما برادر شایان چیز خورت کرده در این مسئله هیچ شکی نی از طرف من تشکر بسیاری بکن و دستشم ببوس

  1. سیلام سیلام
   داداچ شهاب خوش اومدی صفا آواردی
   بنده آزاده هستم
   ۱۷
   از تهران
   .
   .
   .
   چطورین بچه ها
   اکسیژن جون ،آیلین ها ،ایناز ،فاطمه ،داداچ میلاد ،دکاروس ،نسترن جووون و بقیه که در مدت نبود من اومدن 😅😅
   پریسا کوجایی لعنتی
   نیگا کن عکس عشقمو گذاشتم پروفم 😂😂😂😂😂
   ادمین عکس این پسره رو میدم لطفا بزار رو پارت رمانا 🙏🙏🙏
   بچه ها اینم بگم
   یاسی گفت یه چند روزی خالش خوب نیست شاید نیاد سایت
   و گفت به همتون سلام برسونم 😇

    1. خوبم ممنون
     دارم اکسیژن دریافت میکنم
     ولی حیف این دود و غبارا نمیزاره تو رو وارد ریه هام کنم 😂😂😂😂😂😂😂😂

   1. به به پس چ سعادتی نصیبمون شد ویژه تشکر رسانی کن و بگو همچنان ب کار افتخار آفرینت ادامه بده

    1. اخه تنها نیست که سردستشون شایانه
     خواهر گرام و زنشم باهاشن سه تایی کار دستم می دن
     حالا باز زن داداشم هوامو داشت. این شایان زن داداشمون رو رو هوا زد.

     1. آخی نگو اینطوری دلم برات شیشلیک شد
      با برو بچ سایت میایم هواشون که دیگه شهاب آزاری نکنن

      1. البته الان دیگه چند ماهی هست که دیگه رفته سر خونه زندگیش فقط مونده خواهرم که اونو اگه شایان نباشه پشتش دربیاد خودم حریفم

 16. دوستان خودم به شخص به ترنم پیام دادم
  گفتم استاد خلافکار زیاد مونده یا کم
  گفت کم مونده به زودی تموم میشه
  منتاظر جوابم ببینم چنذد پارت مونده

   1. حیف ایدی نمیشه بدم وگرنه ایدی ترنم میدادم بری پی وی ترنم
    زیادم حرف نمیزنه
    امشب از استاد خلافکار خبری نبود کانال تلگرام

   2. منوظرم ایدی نیمشه بدم
    بخاطر که ادمین تایید نمیکنه
    وگرنه ایدی ترنم میدادم بریزین سر ترنم

  1. کیمیا میشه عکس خودتو بزاری ببینمت خیلی کنجگاو شدم
   راستی سلام بچه ها خوبین؟؟؟
   به دلیل امتحانات فراوون من زیاد دیگ سایت نمیام ب بزرگی خودتون ببخشین••°••°••

    1. فدات خاهریییم بوووسس ماچچ❤😘
     بچع ها غالوم کنین با ۵ عکانت فیک فالوتون میکنم 😝😂😂(شوخی)
     ادمین ترکوندیااااا دمت جیز داداش
     ایلین اخه چرااااااا نمیبخشیم میدونی ک تحمل دوری تورو ندارررم😭😢
     بچه ها اگ روبیکا دارین پبجمو میدم فالوم کنین بحرفیم اونجا tina_jon(نمیدونم اولش@داره یا نه😁)

   1. تق تق
    دارم میزنم به تخته😅
    پس چی آقا شهاب ما از فعالم فعال تریم.
    میگم آیلین اگه پول ندی که من پیشرفت نمیکنم حالا ۲تاشو برات مجانی حساب میکنم ۵ تا دیگش هم نصف قیمت خوبه😅😅

       1. آخه میدونی چیه بعضی ها میگن چون طبیعی بهتره و همه ترجیح میدن طبیعی خوب ماما طبیعی و متخصص سزارین اطلاعاتم بالاس در این زمینه😂😂واقعا علاقه دارم خیلی باحاله

     1. بزا من بت بگم آیلین و بییییییییلی
      اول که آیلین گف هعی چقد زوج داشتیم
      بعدش پری اومد گف من حاملم و میخوام هیراد رو به آیلین بندازم
      بعدش باهم مزدوج شدن
      بعد یهو جنگیز خان مغول همون کیمی بعد چندی قرن از جنگ جهانی سوم برگشت آیلینو از هیراد خیاط گرف
      حالا هم آیلین میگه من ۷ تا بچه میخوام الناز هم قراره تخصص زنان و زایمان بگیره بچه های کیمی رو که ب نوعی بچه های هووش میشن رو مجانی دنیا بیاره حالا هم دعواس که آیلین میگه پول نمیدم النازم میگ مجانی کار نمیکنم
      تامام!
      تااامام

  1. چرا سایتای دیگه هم هستن که جایز نیست نام ببرم خلاصه آره دیگه ما اینیم به قول آیلین بزن ب تخته
   معرفی بنمای خود را برادر شهاب

       1. بعضی از کامنت ها رو سایت به عنوان تبلیغات شناسی میکنه جفنگ میکنه ینی هرزه نامه هست ولی بعضی وقتا اشتباهی جنفگ میکنه من میرم تایید میکنم

        1. نه دیگه بابا از اوناش نیستیم
         احتمالا این شایان دربه در یه چیزی ریخته بود تو این شام امشب. خبر مرگشوبیارن. خود خرش کپه مرگشو گذاشته

 17. هوا اینجا ۵۰ درجه اس
  به وقت برازجون
  کباب شدم
  عین بستنی آب شدم
  یکی نی ما رو درک کنههههه
  نستررررررررررن خوااااااهر تو بیا منو درکن
  راسی داش میلادم که هسسس یکمی هم دردی کنین

  1. سلامم داداش میلاد خوبی حالت چطوره داداش تولدت مبارک انشالله تولد ۱۲۰ سالگیت. داداش انشالله هر چی از خدا میخوای همون شه ❤❤داداش انشالله آرزوهای امسالت خاطره شن ببخش که مجبور شدم بدم الناز بفرسته حالم اصلا خوب نبود 😟😟
   برو بچ سایت سلام حالتون خوبه چه خبر
   بچه ها کلی دلم واسه همتون تنگ شده
   به زودی میام سایت فعلا حالم خوب نیست
   ببخشید که گفتم الناز اینو براتون بفرسته😞
   بچه ها اینو نسترن گفت بفرستم

  2. اره فاطمه خیلی گرمه
   با برو بچ الان کنار دریاییم تو این ساعت داریم جوج می زنیم
   اکیپ سلام می ترسونن✋

   1. ساعت ۱/۳۰شب جوج میزنی
    برادر خجالت نکش اگه چیز دیگه میزنی بگوا!!!
    کی نصف شب کنار دریا جوج میزنه؟؟
    اونم با اکییییییییییپ!!!

    1. خخخ خدا وکیلی این گشت ارشاد ضعیف شده ها 😂آخه نصف شب کنار دریا جوج میزنن میلاد مطمئن باشیم فقط جوج بوده چیز دیگه ای نزدید😂😂

     1. من نصف سالو بوشهر خونه عمم اینا تلپم
      گشت ارشاد ندیدم
      حالا شاید من دختر خوبیم طرف من نیومده😎

    2. بابا چی کارش دارید دوست داشته ساعت ۱:۳۰جوج بزنه
     حالا یه چیزایم کنارش زده به بدن،نوش جونش😂

 18. الناز دخترای شهر ما که اصلاااااا اینطوری نیستن حالا نمیدونه میلاد با کی رفته بوده جیگر خورده که جلوش با نااااز غذا خوووردن رو خدامیدونه
  شاید با دخترای دانشگاشون رفته باشه تبریز رو میگم

   1. آیلین خواهر میگم دخترای اطراف من که تا خوردنی میبینن عین قوم مغول حمله میکنن
    میگم شاید با دوس دختراش رفته باشه
    قصد توهین به تبریزی ها رو که نداشتم
    بعدم میگه غذا رو با ناااز میخووورن مگه بدهههههههه هااااااااان
    اصن ما هم اینطووووری غذا میخووووووریم خوبه؟؟؟؟؟

  1. میگم میلاد انتخابش غلط بوده احتمالا دختره از عمد جلوش اونجوری میخورده که مثلا عشوه خرکی بیاد 😂😂😂
   والا کرمانشاه هم اینجوری نیست من با دختر خاله هام زیاد بیرون میرم هر وقت میریم جگر بخوریم ۴ نفریم ۵۰ ۶۰ تا سیخ جگر میگیریم بقیش هم دل و قلوه
   فاطمه من امسال قرار بود بیایم جنوب که نشد احتمالا باید خوشحال باشم که نشده چون من از گرما متنفرم 😅

   1. تابستون ما از اردیبهشت شروع میشه تا مهر
    اما دیگه ماه های بعدی هوامون عالیه سرمای طرفای شما خشکه اما اینطرف سرمامون خیلی خوووبه عین هوای بهاری اصن ی وضی
    هر وقت خواسی بیای از اول آبان تا فروردین بیا

   2. از همه جا بوده الناز
    کرج،تبریز ،بوشهر 😂😂
    .
    اصن وضع یه جوریه وقتی تو خیابون راه می رم باید یکی بیاد این شماره هارو جمع کنه شهر کثیف نشه البته الان با ی روش دیگه میان جلو (در جریانی آرشام)😉
    .
    چی کار کنیم دیگه جیگر بودن هم عالمی داره

 19. به به چه زناااایی چه سوگلی هاااااایی منو این همه خوشبختی محاله
  چشم نفس از این به بعد سوگلی من تویی بی تو نمی توانم نفسی تازه کنم ، سینه ام می گیرد ، قلبم مچاله می شود بی تو …🍁🍁🍁🍁
  فاطمه جونم تو زن دوممی جای خود داری یه خونه و ماشین به نامت می زنم !🍦
  آیلین ۲ شبا موقعی که با توام تنها میام بهت برنخوره یه وقت !🎂
  بقیه اتونم می برم جیگرکی‌سر کوچه جیگر با نون به خوردتون می دم خودمم فلفل دلمه ی خام با کره می خورم .🍗🍖🍖🍖🍖🍔🍟🍕🍕🍕🍕🍕🍳🍲🍲🍲🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍱🍚🍚🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍜🍜🍜🍜🍝🍝🍝🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢🍢

 20. آیلین به همین پسرعموهام قانع شو دخترم😂😂😂
  اوضاع خیلی خرابه!!!میرم پانسیون همه دوس پسر دارن!!!!منم عین شلغم میمونم پیش اونا!!!!
  هر روز نوتلا و توت فرنگی میگیرن واسشون….هر روز بیرون میرن…این کافی شاپ اون کافی شاپ😐😐😐😐
  دوس پسراشونم دکتر و دندونپزشک!!!!
  ماشینشونم جیپ!!!
  به قول دوستم سینگل به گور میشم🤣🤣🤣🤣

  1. وضع من از توعم بدتره آیلین!
   دوستامم دوس پسر ندارن!
   هیچی دیگه، باید تو همین سایت یکی رو پیدا کنم!
   هعیییی
   خدایا
   کی میای پایین؟!

   1. خاک تو سر پسرا (البته دور از جون داداشای سایت )😂
    شما دو تا به این خوشگلی پسرا هم بد سلیقه شدن ایششش حرصم گرفت واقعا حالا ما قیافه نداریم شما چی واقعا بد سلیقه شدن من جای اونا شرمندم 😠😂😆

    1. الناز جون تو که خیلی نازی عزیزم❤
     میبینی؟؟؟کورن دیگه😐😐😐😐
     من و آیلین هم خوجل هم ملوس هم ناناس….😍😅🤣

  1. داداششش تولدت مبارک ایشالا ۲۰۰ ساله بشه البته از من میشنوی بیشتر از ۸۰ سال عمر نکن کلی مریضی و بدبختی سراغت میاد😂😜
   ایشاللا کلی اتفافات خوب برات تو سال ۲۲ سالیگت بی افته

 21. آیلین داداشم پنجم ابتدایی میخونه دختر!!!!😂😂😂
  پسر عموهام والا دقیق نمیدونم چند سالشونه….دانشگاهشونم تموم کردن…سربازی هم رفتن…الان شروع کردن ساختمان سازی کنن…

  1. اخ جوووووووووووووووووووووووووون!
   داداشتو نگه دار، فامیل سینگل زیاد داریم!
   ولی پسر عموهاتو دوتاشونم میخوام!

 22. باش کیمی هر چی بنویسم مجانی برای تو ولی من شغل اصلیمو دو سالی هست ها انتخاب کردم 😜
  میخوام بشم متخصص زنان و زایمان😂😂خواستی اونم مجانی برای تو و البته برای دوستان
  فکر کنم همون اول کار پولدار بشم ها ایلین با ۷ تا میخواد منو ثروت مند کنه اول کاری😂😂😂

  1. مرررررسی من خودم پول هفتا بچه ایلینو حساب می کنم ناسلامتی زن اولمه ! تو هم زن سومم سوگلی حرمسرای سلطان دکاروسی پس لازم نی کار کنی ضعیفه !!!!رنو هم واست می گیرم !

 23. سلام
  سلام دکاروس خوبم مرسی تو چطوری ؟؟
  سلام پریماه
  باید بگم که خاک بر سر اون ساشا کنن همیییین نپرسین چراااا😠😠😠😠😠😠
  سلام عاقا میلاد
  خوبین
  احوال شومااااا
  چطورین ؟؟؟؟

 24. سلامممم
  من اومدممممم
  خب دونه دونه نام میبرم و حالتون رو میپرسم:ایلین۱،ایلین۲،آزاده،پریسا،گندم،میلاد،الناز خل و چل و البته گل خودم،یاسی،مرصاد،داداش راد،کیمیا جونممم،فاطمه۱،فاطمه۲،نفس،نسترن،هانا،
  ارشام،آذین،تیناو ……
  داداش ارشام چن سالته؟؟
  یاسیییی بیاااا!!
  دلم برای تک تکتون تنگولید
  چون چن وقته که سایت نیومدم متاسفانه
  ولی هیچ کدومتون جز کیمی سراغی ازم نگرفتین!!

   1. سلااااااااام نیوش گلی چطوری نبودی مزدوج شدم رفت … فعلا دو تا زن گرفتم ! می خوام تو و الناز و یاسی و نفس و آزاده و آیلین ۲ و فاطمه ۲ رو هم علاوه بر آیلین و فاطمه بگیرم !
    من خوش اشتهام 😂😂😂😂😂😂😂😂 سایت دیگه داره میشه حرمسرای دکاروس !

    1. کیمی بت گفته باشماااا من خونه و ماشین جداااا میخواما من با این هوو تو یه خونه زندگی نمیکنم

    2. کیمیییی یه وقت زیادیت نشه
     چقد پررویی منو میون این همه آدم میزاری آخه من به این خوبی😌
     یا سوگلیت میشم یا هم که اصلا زنت نمیشم😂😂😂😂

   2. 😂😂ایلینننن من مردم از خندههههه
    یاسی شمارتو بده به نسترن یا ی نفری که بده به من البته اگه وات داری و اگه میخای

     1. من با هوای تنفسی بودم!
      تو به خودت میگیری به من چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      اکسیژنم خوبه ها!
      ولی من ریه بیشتر دوست دارم!

   1. اوووووووووه دکاروووووس منننننننننن رووووووو میخواییییییییییییییی😯😯😯😯😱😱😱😱😱

 25. اینو نمیدونم کجا خوندم اما خیلی دوسش دارم گفتم شاید شما هم خوشتون اومد😍:
  ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم
  شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم
  اما روزی…
  برای کامل کردن نقاشیمان به دنبال هم خواهیم گشت
  به شرطی که همدیگر را تا حد نابودی نتراشيده باشیم ……

 26. عهههه آیلین!!!چه زود شوهر کردی دختر؟!😅
  میخواستم به یکی از پسر عموهام معرفیت کنم بیان بگیرنت(دو قلو هستن…میلاد و مسعود…)😂😂😂😂

   1. شوهر می خوای ؟ بزنم نابودت کنم ؟ تا منو داری شوهر برای چیته ؟؟؟؟ 😒😒😒😒
    وای کم کم دارم از کالبد دختر به یه مرد چنگیز نام تبدیل میشم 😂😂😂😂 کمک ! یکی منو از پریز برق بکشه دیگه داره باورم میشه دارم زن میگیرم 😒😂😂😂😂😂😂😂 همش تقصیر شما هاست دیگه منم اغفال کردید ! 😂😂😂😂

 27. آره فاطي دير رسيدم بردن شوهرش دادن !
  آيلين ، ضعيفه من ميام ميگيرمت اتفاقا كارگاه هاي چند همسري آنلاين زياد شده 😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣
  فاطمه تو هم مي خواي بگيرمت ؟
  من دست به بگير خوبي دارم !!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

     1. مهریه می خوام برای هر کدومتون یه دونه شعر بگم
      تو خواهر عروس ها نیستی ، زن سوممی !😂😂😂😂😂😂😂

 28. یاسی مگه حتما باید عروس ننم باشی ک برام شام بپزی
  .
  نه ایلین کمه یه شیش لیک هم می زاریم تنگش
  .
  الناز ۳۰سیخ😱😱
  بابا به یکی بگو ک دختر ندیده باشع
  لامثبا انقده با ناز می خورن ادم خجالت می کشه چیزی بخوره
  کلا دخترهای سایت رو هم ۴۵تا خیرشو ببینی
  اصن فاطمه تو رو می برم میداف خوبه؟
  .
  پری جان دیگه داره۲۲ سالم میشه

  1. میلاد من پایم بیا بریم…😅
   من گشنم شدنی طوری میگم آی گشنمه وای گشنمه مردم فک میکنه قراره مثل جاروبرقی عمل کنم😂😂😂
   من عادت دارم به پرخوری پسرا ماشالا داداشم انقدر آنورمال زیاد میخوره که نگو!!!فک نکنم تو هم مثل اون باشی دیگه…🤭

  2. میلاد فقط یه نتیجه میشه گرفت یادخترای شهرتون یا اونایی که دیدی خیلی نازک نارنجی هستن 😐
   غذا خوردن با ناز رو حداقل من بین دخترای اطرافم و خودم ندیدم به نظرم برو بچ سایت هم اینجوری باشن. داداش انتخاب های تو اشتباس تو بسپر دست خواهران سایت ببین چی برات پیدا میکنن😂😂😂😂

  3. میلاد داداش راضی به اینهمه زحمت و گرونی نیستیم همون به یه جیگرکی تو لیان هم راضیم دیگه میداف خیلیه
   ولی حالا چووون خودت اصرار میکنی باشه

 29. سلاااااااااااااااااااام چقدر دلم براتون تنگ شده بود . خوبين ؟ از تك تكتون همين شكلي ميپرسم !خب چطوريد ؟ آيلين ، ياسي ،آزاده ، فاطمه ١ ، فاطمه ٢ ، الناز ، هـانا ، نفس ، نيوشا ، تينا ، آيلين ٢ ، نسترن ، آذين ، زينب ، پرى ،گندم ، سوگند و داداش راد و داداش آرشام و داداش ميلاد و آقا ادمين ! دختر يا پسري كه من يادم رفته اسمتو ، تو چطوري ؟
  .
  .
  .
  داداش آرشام من شايد بهت بگم با هشتاد تا إيميل ساختگي پروفايل گذاشتم ، برداشتم ، عوض كردم خب تو هم همين كارو كن ايميل ساختن اسونه !
  .
  .
  .
  الناز دل نوشته ات معركه بود عزيزم ! افرين همين فرنون برو جلو ! رو به جلو رو به افق ! عالييييي 💋
  زينب يه دونه شعر بذار فيض ببريم💋
  نسترن حواسم هست كه دل نوشته هاتو هنوز نذاشتي بفرستتتتت💋
  هـانا بازم متناي قشنگتو بفرست 💋
  داداش راد شعراتو نفرستادياااااااااا داداش جان 😜
  _______________
  هوف ، خيلي وقت بود انقدر سرزنده نبودم ! لازم بود 😂😅
  خيلي خب سخن اخر ( چه تحويلم گرفتم خودمو !!!) بخاطر جايزه بهتون يه اصطلاح اسپانيايي ياد ميدم بچه ها دوستت دارم به اسپانيايي ميشه : te quiero تلفظ : ته كيه رو !
  اينم پيغام من به همتون : los amo a tados
  معنيش : من همه شما رو دوست دارم !!!! تلفظش هم همونه !

  1. عههه سلاااااامممم کیمی من خوووبم تو چطوری؟؟؟
   خوبه که سرزنده ایی انشاالله همیشه به شادی

   1. منم خوبم عشق من ! والا پیش شما مگه میشه سرزنده نبود 😂😂😂😂همتون از دم شیطون و بلا 😉😂😂😂😂😂 منم سنی ازم گذشته پیر شدم خواهر پیررررررر دیگه باید بهم بگید ننه دکاروس 😂

   1. ای جان من بیشتر ته کیه رو همسرم 😂😂😂😂😂😂 منم خوبم می گذرونم این روزای
    مضحکو 😂😑😑😑😑 فاطمه از تو هم خواستگاری کردم همین الان ! یا جوابت بله است یا بازم بله است ! آیلین هم که دربست مال خودمه !

   1. والا خوب که چه عرض کنم رد دادم 😂😂😂😂 آره بازم بفرست که من مشتاااااااقانه منتظر خوندنشونم ایشا… به حق قوه ی الهی یه نویسنده ی معروف بشی ما بیایم ازت دل نوشته بخریم مادر ( ضعیفه ، مدیونی مال من مجانی نباشه هاااااااااا 😂😂😂😂😂)

  2. به به ابجی جان تشریف اوردی.
   نبودی این چند وقت ؟چه خوب همیشه سرزنده باشی .اتفاقا شیطنت خیلی بهت میاد .راجب شعر هام ،دیگه اینجا نمی زارم، ولی توی رمان حتما یه استفاده ای می کنم .

   1. سلام بر داداش گل خودم ! والا من باید بهت بگم تشریف آوردی که کلک 😂😂😂😂😂
    چراااااا ای فلک ای گرمی‌ دستان زمستانی من ( باز چرت گفتم 😒 ) چرا نمی ذاری ؟ هر چند خیلی خوبه که تو رمان استفاده کنی خواننده فیض می بره بعد باعث میشه آدم مشتاق تر بشه به به افرین پرچم بالاس داداش ✌✌✌✌

   2. استاد چه جوريه هر وقت کیمی میاد پیداتون میشه شما هم مثل داداش آرشام یه سالا بگید بدونیم هستید بعد ما منتظر پارت جدید هستیم ها😉

    1. یالااا
     والله خیلی درگیرم چشم حتما پارت بعدی رو به زودی می فرستم
     مرسی ابجی گل ، لطف داری .اگه این چند وقت نیستم بزارین پای همون درگیریم .

 30. بچه ها یه کمک کوچولو به من بکنین
  اگه یکی باشه که همیشه رو مخت باشه و چون فامیله و لوس نتونی چیزی بهش بگی چه جوری فکشو میاری پایین که ردی از خودت به جا نمونه ؟

 31. صلام مجدد فاطمه میدونم گلم ک تو اصن قهر نمیکنی
  داش میلاد پارت قبل گفتی هستم یا ن هستم من همه جا هستم حتی همونجا…😄
  یاسی چرا نیستی دیگه؟؟
  ابجی ایلین بحث هاتی رو پیش کشیدیااا یکی در میون نظرا در مورد زوجو اینجور چیزاس😂

  بعدم اگ ادمین افتحار بده جوابمو بده ی خواخشی داشتم من میخوام پروفم عکس خودمو بزارم اما رمزم یادم نی اگ ی پیشنهاد بدی ممنونت میشم
  ( الزایمر گرفتم)

   1. آرشام داداشی هیچیش نمیشه کرد پای باباتم نکش وسط بگو ادمین این پیجتو بپاکه که نمیپاکه برو با ایمیل بابات بیا هوامون

    1. بنظرت آیلین کدوم پسریه این بحث مزدوج شدنو دوس نداشته باشه؟! تو فقط یکیو بگوووو
     راسی آغا هیراد خوبن؟ بچه ها چطورن

      1. هوي ضعيفه من روت غيرت دارم شديددددد نذار روحيه چنگيزيم بياداااااا تو جز من به كسي بَله نميگي اين خط اين نشون 😎🤠😹😹😹😹😹😹😹

       1. کجای کاری کیمی شوهرش الان لالا کرده بچه هاشم داره پوشک میکنه دیر رسیدی تموم شد برو فردا بیا

       2. ببین من مشکلی با چند همسری ندارما،
        یا تو بیا منو بگیر!
        یا من تورو میگیرم!
        یا شوهرم میاد هممونو میگیره!
        کدومش؟

      2. وقتی داری پوشکشون رو عوض میکنی چطوری سلام دارن خدمتم😐
       .
       آخی اقا هیراد از حتما عمل های سختی رو که انجام میده خستس
       .
       هنننن!!!! من تازه دیدم شن ایو اسم بچته؟!!

       1. هیراد؟
        جراحی؟!
        نه بابا فهمیدم خیاطه،
        بهش میگفتن اقای دکتر شلوار مارم بخیه بزن!
        پری انداختش بهم،
        کاریشم نمیشه کرد!
        دخترم باهوشه،اسمش شن آیه( ینی ماه درخشان!)
        بلده حرف بزنه!

        1. عه عه راس میگی عجب دور و زمونه ایی شده تو روز روشن بت شوهر میندازن حالا غصه نخور خواهری زندگیه دیگه باید بسازیوبسوزی هعی

 32. سلام بچه ها ممنون داداش میلاد مگه چندسالته داداش
  .
  .
  فاطمه جان پارت قبل جوابتو دادم ممنون اون وقت عقد بودیم دوران عقد کار داد دستم که به این وضع افتادم
  .
  .
  ازاده چه گندی زدم من خواهرشوهر گرامی

  1. اره دیدم پریماه جون خوشبخت بشین جشن عروسی همش حرفه و فرمالیته اس مهم همون عقده نی نیتم سالم و خوشگل و تپلی باشه حالا یه جین هم باشه عالی میشه

 33. چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی
  به تلنگری میشکند
  به لحنی میسوزد
  به نگاهی جان میگیرد
  و به یادی میتپد…..

    1. همین الان مث لشکر شکست خورده از امحتان اومدم آخریش بود دیگ بیشتر نمراتمون رو رد کردن

 34. این قدر ما فکر کردیم رمان بی خود شده و لیلی به خاطر این نتونسته از حساب های بانکیه امیر استفاده کنه چون فقط به نام امیر بوده ولی الان فهمیدیم دشمناشون این کار رو کردن
  جالب شد

  1. سلااااااااممم خدمت دوستان گل گلابم چطور مطورین ؟؟؟
   به فحش بکشید منو حق دارید قول میدم از امشب تو همه بحثاتون باشم .خیلییی دوستون دارم .ستایش

   1. ستایش،
    کامنتا اینجوری شده که پایین کامنت میزاری میره بالا،
    دیگه پایینیا رو نمیخونیم،
    اینجا ریپلای نزن عشقم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کدبازان