رمان استاد خلافکار پارت 103 - رمان دونی
رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۳

 

امیر صورتم رو نوازش کرد و گفت
_نگران چیزی نباش ملکه من
منو که میشناسی اتفاقی برام نمیفته میریم هرجایی که تو بخوای حتی اگه بگی میریم ناف تهران زندگی می کنیم ولی قبل رفتن باید این آشغالای عوضی این نامردا حساب پس بدن…

دنیا بی حساب کتاب نیست زندگی من بدتر از دنیاست هر قدمی که بر دارن باید تاوانشو پس بدن.
ملتمس به ارمین نگاه کردم و اون گفت
_به نظر من بهتره که بیخیال بشی درگیری چیزی پیش میاد دوباره روز از نو روزی از نو لیلی بیچاره میمونه و تویی که روی تخت بیمارستانی.

محکم به بازوی ارمین زدم و گفتم زبونتو گاز بگیر
با صدای بلند خندید و گفت

_لیلی اینطور عاشق ندیده بودیم که خدارو شکر به لطف جناب امیر اینم دیدیم.

امیر منو محکم بغل کرد و گفت
_ من دیگه هیچ وقت تورو تنها نمیزارم پس خیالت راحت باشه مستقیم میریم به عمارت .

خیالم راحت می کرد اما میترسیدم از رفتن به این عمارت از روبرو شدن با آدمهایی که نمی خواستم ببینمشون چون میدونستم کسی که توی عمارت ما الان داره زندگی میکنه تو اون مهمونی کذایی هر شب و هر شب بالای سر من می ایستاد و برام کف میزد اگه اون جا می‌رفتیم امیر بی شک می فهمید چی به چیه از ترس داشتم پس می افتادم
واقعا تحملشو نداشتم امیر که انگار به حال من شک کرده بود دستمو گرفت و گفت
_چیزی شده که من نمیدونم؟

لب گزیدم وازش فاصله گرفتم نگاهمو ازش دزدیدم میدونستم این آدم خوب میتونه حرفامو از چشمام بخونه به خاطر حضور آرمین دیگه بیشتر از این پاپی نشد
اما می دونستم تنها که بشیم تا ته این قضیه رو در نیاره بیخیال نمیشه بالاخره کارهای مرخصی انجام شد عادل وقتی فهمید داریم میریم به عمارت اونم نگران تر از من به من خیره شده .

ارمین که از نگرانی ما سر در نمی‌آورد متعجب بود با چشم و ابرو از من می پرسید چی شده و اینجا چه خبره

فرصت نمی شد تا براش توضیح بدم برای همین به عادل اشاره کردم تا همه چیز به آرمین بگه وقتی آرمینم فهمید اوضاع از چه قراره حالش دگرگون شد
اونم دلش می خواست مانع این رفتن بشه دلش نمی‌خواست امیری که تازه به هوش آمده تازه داره بیمارستان مرخص میشه وبره و اوتجا چیزی بشنوه ..

اما هر کاری که کردیم هر بهانه ی آوردیم هر دلیلی آوردیم امیر بیخیال نشد که نشد
توی مسیر عمارت بغلم کرده بود و سرم روی شونه امیر بود

هر دقیقه یکبار پیشونیمو می بوسید و کنار گوشم حرف‌هایی می‌زد که هر دختری اگر می‌شنید هزارباردل می‌داد عاشق می‌شد
اما من فکرم به قدری درگیر بود و ترس همه وجودمو گرفته بود که غرق به فکر و خیال بودم امیر از این همه سردی و بی خیالی من دلخور شده بود کمی از من فاصله گرفت و به بیرون خیره شد

نمی خواستم این حس و داشته باشه اما الان به قدری ترسیده بودم که نمی تونستم هیچ توضیحی بهش بدم….

جلوی در عمارات که رسیدیم واقعاً قلبم داشت از جا کنده میشد چطور باید بهش توضیح میدادم ؟
چطور باید جوابشو میدادم؟

من شکی نداشتم امیر بعد از شنیدن واقعیت ها
بهم می گفت که راضی بوده بمیره و من این کارو نکنم میدونستم اما من نمی خواستم امیر رو از دست بدم به هیچ وجه نمی خواستم از دستش بدم.

قبل از ما عادل از ماشین پیاده شد و در سمت امیر و باز کرد.
به صندلی ماشین چسبیده بودم نمی خواستم پایین بیام عادل بیچاره از منم نگرانتر بود .

ماشین آرمین پشت سرمون ایستاد و آرمین و هانا پایین اومدن .
اونا هم نگران بودن خیلی زیاد مثل من…

امیر از این همه نگرانی سر در نمی‌آورد بدون حرف به سمت عمارت رفت نگهبانا ؛ نگهبان های قدیمی بودن با دیدن امیر در باز کردن و اون وارد شد پشت سرش راه افتادم پاهام میلرزید…

وارد ساختمون که شدیم چرخی توی سالن بزرگ طبقه پایین زد و با صدای بلندی عُمَر شیخی که اونجا زندگی میکرد و صدا زد .

کمی که گذشت عمر ناباور از پله ها پایین اومد و با دیدن امیر سرتا پاشو از نظر گذروند خشکش زده بود باورش نمی شد که امیر بیدار شده و الان سالم و سرحال جلوی روش ایستاده باشه

امیر توی سالن دوری زد گفت
_که وقتی من نیستم دست روی عمارت من میذاری ؟

فکر کردین امیر می میره و دیگه نمیاد نه!
اما من هفت تا چون دارم یکیش رفته تا الان و۶ تایی دیگش برام مونده میفهمی که چی میگم؟

حالا برام توضیح بده چه جرأتی تونستی قدم توی خونه ی من بزاری؟
خونه ای که در نبود من مال زن و بچه ی من بوده !

شیخ عمر کمی مکث کرد کمی فکر کرد و خودشو جمع و جور کرد از پله ها پایین اومد نزدیک امیر شد اما نگاهش به سمت من بود با یه نگاه خاصی بهم خیره شده بود انگار داشت میگفت برگ برنده ما زنته گه کنارت ایستاده

دلم می خواست التماسش کنم تا حرفی نزنه تا امیرو بعد از این همه وقت دوباره عصبی و ناراحت نکنه اما اون نزدیک ترشد و گفت

_من که کاری نکردم من خونه تو گرفتم اونم به خاطر بدهی که داشتی و فک میکردم نمیای و خونه تو بجای بدهیم برداشتم
اما خبر داری شیخ هاتف چیکار کرده برای من گردن کلفتی نکن امیر از اون بپرس!
بپرس زنت چیکارا که نکرده وقتی تو بیهوش بودی!

دیگه پاهام واقعا جون نداشت دیگه نمیتونستم بایستم پس وا رفته روی زمین نشستم
امیر نگاهش سمت من چرخید به قدری عصبی بود که تا به حال ندیده بودم به سمتم اومد

عادل تا خواست براش توضیح بده و مانعش بشه اون وکنار زد نزدیکم شد کنارم روی زمین نشست با اون چشمای که ازشون خون می بارید بهم خیره موند
و پرسید:
این مرتیکه چی داره میگه؟

لب گزیدم و نگاهمو به کف زمین دادم نمی خواستم نگاهش کنم ناخنم وبه کف دستم فشار میدادم داشتم می‌مردم داشتم جون میدادم چیکار باید میکردم ؟

چی میگفتم ؟
آرمین به دادم رسید بازوی امیرو کشید و از زمین بلندش کرد و گفت
_من بهت توضیح میدم همه چیز و من میگم بیخیال لیلی شو…

آرمین و کنار زد دوباره خواست نزدیکم بشه اما دوباره بازوشو کشید و گفت
_ با من حرف بزن گفتم که من بهت میگم این دختر نمیتونه برات توضیح بده من برات بازش می کنم اگه واقعیت رومیخوای…

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

670 دیدگاه

   1. همینو بگو دختره ی چشم سفید و بی چشم رو چشم اندر چشم اومده میگه ….بزنم نابودت کنم ؟ چهار انگشت افسری میام براتا !!!!😈👿👹😤😤😤😤😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣✋✋✋✋✋✋✋✋✋✊✊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👋👋👋👋👋👋

  1. دوست پسر دوستام دوس دختراشون دوستامن دیگه😐🤭😅
   والا هر روز یه اکشنی با اونا داریم😐😐😐
   سریال ترکیه ای شده زندگیمون🤦🏻‍♀️

 1. شروع کردم به باور چیز هایی که مرا آزار می داد و حال از خودم متنفرم. آشفته ترین رود شدم در جاری انسان ها ، درمانده ترین گل در چمن زار زندگی …آخر با سری افتاده و قلبی مملو از درد و پشیمانی و چشمانی پر از نفرت به زندگی ام پایان خواهم داد . خون دل می ریزم و خون جاری از دستانم را می بینم . دیگر نمی توانم تحمل کنم ، زندگی نمی گذرد من خسته ام … خسته از لبخند های دروغین که مثل پرده ای اشک هایم را پوشانده …

  1. خستم
   از صبوری خستم
   از فریاد هایی که در گلویم ماند
   از اشک هایی که قاه قاه خنده شد
   از حرفهایی که زنده به گور گشت در گورستان دلم
   آسان نیست در پی خنده های مصنوعی
   گریه های دلت را در بی پناهیت در پی هزاران دروغ پنهان کنی
   این روز ها معنی را از زندگی ام حذف کرد
   دیگر برایم فرقی نمیکند روزهایم را چگونه قربانی کنم…….
   الناز بهمن ۹۷😅

 2. فاطمه و نفس خانوم ، خیلی هم خوب، همیشه سلامت باشید .
  ستایش خانوم ، شما من رو نمیشناسید من از کجا شما رو بشناسم مخصوصا که تازه کامنت گذاشتید 😂😂😂

  1. داداااش راد من خوبم مرسي فعلا در حال پول جمع كردنم كه زنامو ببرم جيگركى 🤣🤣🤣🤣( بين خودمون بمونه يكم احساس پشيموني مي كنم به خودم ميگم هي چنگيز اين چه كاري بود كه با خودت كردي ؟؟؟؟)
   حالا خودت خوبي ؟؟؟؟

   1. اجی کیمی خجالت لت لت اجیییی بخدا این همه زن برای چیته حالا زنات کیننننننن من فقط فهمیدمم حرمسرا باز کردی وتا دلت بخواد دختررر داخلش هست . از زن اول تا زن اخر تا سوگلی موگلی هاتتتتت همه رو با اسم برام میگی کین چندسالشونه همه چی .

    1. خبر نداری خودتم جز اونایی😂😂😂😂😂
     آیلین زن اولمه ( زیادی واسم جفتک می پرونه 😂😂😂😂از بس عاشقمه 😂😂 همش واسم گریه می کنه می گه چنگییییز این قلبم واسه تو می تپه 😂😂😂)
     فاطمه زن دوم ( منو می خندونه واسم لازانیا می پزه 😂😂😂)
     الناز زن سوم ( متخصص زنان زایمان هم هست مجانی واسم زایمان می کنه 😂😂😂😂از دلنوشته ها و استعدادم نگم برات )
     یاسی زن چهارم ( عشق خودمه با بادبزن بادم می زنه یه وقت گرمم نشه خدایی نکرده😂😂😂😂😂😂😂 خیلیم مهربونه دوسش دارم )
     نفس زن پنجم سوگلی حرمسرا بدون نفس اب از گلوم پایین نمیره
     نیوشا زن ششم ( سرزنده و شوخ طبع مثل گل می مونه )
     فاطمه ۲ زن هفتم ( فر فر واسم شعر می گه میگه چنگیز من بی تو هیچم 😂😂😂😂)
     آیلین ۲ زن هشتم ( با لباس مجلسی بلند سبز لجنی واسم کت واک می کنه حوصله ام سر نره 😂😂😂😂😂😂 همش هم پسر عموهاشو می خواد با زن من هوایی کنه )
     آزاده زن نهم ( کره ای پسند ، مهربون ، همش هم بهم میگه چنگیز شتی 😂)
     هانا زن دهم ( البته هم زمان هم زن اولمه هم دهم واسم همش شعر می خونه 😂بدونش حتی آبم نمی خورم از رمانی هم که برام می نویسه نگم برات )
     خودت زن یازدهممی ( مهربون و شوخ طبع و شر و شیطون با دلنوشته های زیبا و جذاب واست می خونم نسترن ای عشق من حرفی بزن 😂😂😂 )
     مائده زن دوازدهم ( عشششق خودمه )
     دلارا زن سیزدهم ( توی مراسم عقد واسش خوانندگی کردم 😂😂😂😂 با معرفت و با مرام خودمهههه )
     خلاااااصه فعلا در حال عقد بقیه هستم تا درودی دیگر بدرود حرامسرای چنگیز خان مغول مقلب به دکاروس 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

      1. عیااال عسل من مگه هرکی جفتک میندازه خره ؟😂😂😂اگه منو بکشی فقط خودت بیوه میشی یه سری زن رو هم بدبخت می کنی سلسله ی مغولی هم نابود می کنی دلت میااااد ؟😂😂😂😂

      1. نه نگران نباش موقعی که منو ببینه خودش دو دستی تو رو میندازه رو دوشم
       میگه خدا رو شکر فاطی از ترشیدگی دراومد 😂😂😂😂😂

      1. آزی حالا که انقدر خواهان عدد نه هستی واسم نه تا بچه بیار 😂😂😂😂
       الناز مجانی زایمان می کنه 😂😂😂😂😂😂

      1. نگران نباش قبلش قرص می ندارم بالا بعد یه چایی نبات هم میزنم تو رگ که رودل نکنم 😂😂😂😂😂😂😂

      1. چرت نگو الناز 😂 من که دل نوشته نمی نویسم خخخ همش چرت و پرت های یه نفر مریضه …
       مجانی واسه من که هست ! بچه های آیلین رو بیار بیرون مارو هم راحت کن من پول مول تو کاسه ام نی ( آه در بساط ندارم😤😤😂😂)

     1. ۱۰ امممم بازم خوبه ☺😊…
      .
      شعر میخونم همه چی میخونم برات اهنگ تتلو هم بخوای میخونم تهی یا ساسی هر کدومو خواستی!😁😁

  2. من تازه کامنت نذاشتم که اقای راد من خیلی وقته که خیلی فعالیت داشتم از پارت ۲۵ اینا منتهی شما من رو نمبشناسید وگرنه همه منو میشناسند .ستایشم ۱۶ رشت .خوشحال شدم ک روزبه روز کاربرای سایت داره میره بالا❤❤❤❤❤❤دقت کنین همه میشناسن منو .ایلین ازاده نفس ساشا مرصاد داداش سجاد هانا ایلین و کلییی دیگ از بچ ها و از همه مهم تر هووی خودم .ما یه مدتی زنای ادمینم بودیم از همه جا بیخبری🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  1. واااای بچه ها این قانون ازداوج دیگ چه چیز مسخریه خدا کنه تصویب نشه. مگه زوره که باید ازدواج کنیم. بیچاره اونایی که بالای ۲۸ سالشونه. 😑😑😑

 3. آقا راد سلام خوب هستین؟؟؟
  من الان متوجه شدم ما همشهری هستیم😅😅😅😅
  دقیقا کجای ارومیه هستین؟؟؟😅😂

    1. ایلین هنومنم کشفش نکردم این برادرو باورت میشه فک میکرددم۳۰سالشه
     زنو بچچه دارع
     اسمشم که مفتودالاسربود فقط میدونسیم فامیلش رادهس
     اخه برادرمفتوالاسرنداشتم ک الان دارم برادرراد
     ولی بااش قهرم

        1. نیکی و پرسش؟؟؟؟!!!

         منظورت چیه؟آخه فک نمیکنم این جا اصلا کاربردی داشته باشه

  1. ای شهاب ای شهاب ننگ به نیرنگ تو تلاش های بچه هاای تجربی میچکدازچنگ تو
   این شعربه نشانه اعتراض بود
   باتشکر

  1. آیلینن بیشعور لعنتی به جای اینکه بگی زودتر تموم شی میگی هرروز فیزیک بدی بیزوو😠
   تا دلت بسوزه فیزیک شیمی زیست زمین عربی و ….. رو دادم الان هم انگلیسی دادم فقط مونده ادبیات و ریاضی که ریاضی هم نیاز به خوندن ندارم ادبیات هم کتاب بهم کمک میکنه😛😂

 4. هانا جون و داداش راد منم سلام خوبم شماها خوبین؟!
  بقیه ی بر و بچز در چ حالین؟!
  اغا دیدم بحث رشته های درسیه چیه تجربی هارو رگباری بستین بابا همه ی رشته ها قابل احترامن و به اندازه ی کافی سختتتتتت هستن
  عسل خانوم خوش اومدی ب جمعمون

  1. سلام ممنون عزیزم منو ببخشید من فقط از ساعت ۱۲ شب تا۴ صبح میتونم رمان بخونم و جواب کامنت هارو بدم بوسس روی لپ دخترها

 5. آخ آخ آخ…
  دوباره این بحث قدیمی و تکراری رشته ی تحصیلی..
  ای خداااا…هر رشته ای خوبی ها و مزایا و صددد البته سختییی های خودش رو داره..خب هر کسی هم طبق علاقه و استعدادی که داره رشتش رو انتخاب میکنه..نه تنها علاقه و استعداد در رشته بلکه به شغلی هم که در آینده داره توجه میکنه.من وااااقعااااا نومودونم این چه بحث اعصاب خورد کنیه که همهه جا هست.تنهااااا مسئله ی مسخره و بیخودی که این سایت داره رمان این ترنمه..اییییییی…باید بره تو افق محو شه با این نوشتنش..حال آدمو بهم میزنه….اححححححح

   1. من ثبت نام کردم ثبت هم شد ولی باز رفتم ثبت نام پروفایل بزارم دیدم اون جاهایی که پر کرده بودم برای ثبت نام خالی مثل اول شده گفتم بزار بازم بزنم زدم ولی قبلا ثبت شده بود دیدم کلمه ورود میزنم روش یک صفه میاد نوشته ورود و خالی دیگه چیزی ننوشته(ساغول آیلین کمک الدون)

   1. داداش رادددد از اونجاااا که من خیلی مهربونم‌والبته با هیچکس نمی تونم قهر باشم با هیچ کس اگه بگمم به زبونه الانممم دیشب به زبون گفتم وگرنه قهر نیستم .اهااااا الان شناختم گندم پزشکی میخونه سوگندم مدرسه میره اخ اخ اگه شما دوتا بدونینن من بدبخت چجوری هنگ میکنمااااا اصلا گیج میزنم.

 6. پهههه…چه وضعیه آقا!!!!
  دادا میلاد دوس پسر دوستم ۲۳ سالشه بهش میگم عمو😐😅
  اونروز بهمون وسایل و چیز میز خریده بود دوستم منم با خودش برد که تشکر کنم آب شدم رفتم دیگه…🤣🤣🤣
  مردم پیشرفت کردن من موندم قرن حجر!!!😐😐😐
  دختر سر به زیر کی بودم من؟!😂😂😂

  1. مرسییییییی داداشششششش مهربونممممم من الان دیدم گفتی یادم هستی داداش دل به دل راه داره من همیشه به یادتمممممم مرسیانوووووو داداششششش مهرباننننننننن خخخخخخ من اینقدر ذوقققققق کردمممم که نگوووو

  2. میگمممم بچه هاااا من دوباره گیج شدممم این گندم کی بود سو گند کی بود من دوباره هنگ کردم سوگند بود که پزشکی میخوند یا گندم کدومش بود من باز هنگیدمممممممم. اجیاااااا سوگند گندم یه کاری من هنگگگگگ نکنمممممم …

 7. چقدر انسانی خون داریم اینجا
  بیشتر بچه های دانشگاه ما تجربی خوندن ولی کنکور انسانی دادن
  کلا انسانی و ریاضی رشته های باحالین،حال می کنم باهاشون

  1. تادلت بخوادبچه هاتجربی به این خوبی
   یکیشون خودممم بچه خوب باادب گوگولی خونگرم ماشالله از هرانگشتمم یه هنرمیباره
   طبع شاعری هم دارم تازه

   1. فاطمه جون لایک داری. بعضیا نمیدونن با ید چقد زحمت کشید تا بتونی پزشکی قبول بشی بعد میان میگن فوقش یه دکتر میشن. تو یه بیمارستان کار میکنن 😑😑😑

     1. ایشالا به قدری که زحمت میکشی به همون نتیجه هم برسی. خیلی سخته تجربی من خودم روزانه ۱۶ ساعت مفید میخوندم تا تونستم این رشته رو قبول بشم.

    1. داداچ من از این بابت گفتم که یه تجربی جوووون بیمارش دستشه
     مثله یه انسانی نیست
     یه انسانی وقتی وکیل میشه باید بره سبک سنگین کنه
     بره همش دادگاه باید یه عالمه کار کنه تا از موکلش دفاع کنه
     الان ماشالا هر خری یه گناهی میکنه باید یه وکیل بگیره
     تازه یه قاضی
     باید بشینه قضاوت بکنه
     قضاوت کردنم آسون نیست
     انسانی کلا سخته
     باید گاهی با مغالطه پیش بری یا باید مغالطه هارو تشخیص بدی
     باید فلسفه ببافی
     باید با منطق قضیای اقترانی و استقرایی رو تشخیص بدی
     باید اقتصادش بالا پایین شی تا راه حل درستی رو پیدا کنی
     باید با پیچ و تاب های ادبیات زبان مادرت کنار بیای
     هیچ تجربی و ریاضی تاحالا یه انسانی رو درک نکرده
     رشته انسانی آدم رو به یه انسان تبدیل میکنه
     ولی دکتر میتونه جسمشو بهش برگردونه
     ولی یه یه روانشناس انسانی روحشو بهش برمیگردونه
     میدونی چقدرررر انسانی اهمیت داره ؟؟؟؟نمیدونی چون فک میکنی نون فقط تو دکتری و پزشکیه
     درحالی یه تو انسانی وسعت شغلی وسیع تره
     یه جامعه رو یه انسانی میچرخونه
     البته نه انسانی که هنوز عقل و فهمش کامل نیست یع انسانی که خوب میدونه از درس هایی که یاد گرفته درست استفاده کنه
     بچه ها من به رشته های تجربی یا ریاضی قصد توهین ندارم
     ولی بدونین انسانی کم رشته ای نیست !!!!
     خیلیا فک میکنن تجربی یعنی پرشک شدن و تمام
     و انسانی یعنی وکیل
     خیییر اصلا
     مهم عقل و شعوره
     #آزاده✌

      1. خواهررررررررررررراااان عزیز
       چرا بد برداشت میکنین😠
       من نگفتم فقط انسانیا آدمن😤😤😤😤
       هممون آدمیم
       همون اکسیژن تنفس میکنیم 😂😂😂😉😉😉😉😉
       همون راه میریم تولید مثل میکنیم 😉😉
       داداش کلا دم همه رشته نظریاااااا گرمممممممممم
       البته بیشتریاش واسه ما انسانیاس 😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😛😂😂😂😂😂

  2. عه چه جالب!!!
   شما چه رشته هستید و چه رشته خوندید؟؟
   دانشجو هستید دیگه اره؟؟
   موفق…
   رشته انسای اگه علاقه داشته باشی بهش خوندنشم اسون و جالبه…بیشتر کتابای انسانی انگیره میده به انسان برای خوندنشون…

  3. اجی آزی اره درسته رشته فنی و کارو دانش خودت میتونی ایجاد شغل کنی و درامد داشته باشی…
   ولی علوم انسانی باید خر خونی کنی حتی برای تجربی که داوطلباش زیاده….

   ولی پیش ما جوری شده دانش اموز مدرسه غیر انتفاعی نمره مفتی مفتی …مفتی مفتی که چه عرض کنم اجی باید گفت کیلو کیلوی!!
   بهش میدن رشته تجربی هم نشسته😑😐😐من موندم اینا که تا دیروز نگاه کتاب نمیکردن چجوری رفتن رشته تجربی و معدلشون شده ۲۰!!!!!
   .
   فردا میخوان هم ی دکتر یا ی وکیل بشن…هیچی پخم بلد نیستن!
   ….

  1. داداششششش رادددددد ازتتتت انتظار نداشتمااااا حال منم بپرس تا منم بگمممم ممنونمممم داداش عالیمممم اگه نپرسیدی نه من نه توووو نفسییییی جانننننن ایلینننننن قشنگمممم ایلیننن دومممم یاسییییی هاناااااااااا کیمییییییی الناززززززز آزادههههههههه داداش میلادددد دده فاطییییییی داداش شهابببب ادمینننن نیوششششش داداش راد تا اطلاع ثانویی من باشمااا قهرمممم خوبینننن چخبرررر. راستییی هانا گفته بودی من غم دارممم اجییییی منو غممممم اصلااا باهم کنار نمیایممم من اصلا نمیشناسمش اجیییی دنیاااااا دوروزه چراااااا بخوامممم الکی ناراحت باشمممم بخوامم غم بخورم چون اصلا ارزش نداره بخواهی الکی ناراحت باشی

    1. نسترن کجااااا بودی تو آخه ؟ خوبی خوشی سلامتی ؟ قههههرررررر نکن چهار انگشت میام براتا 😐 ولی چقدر خوبه که غم نداری همیشه همین طور باش . ناراحت بودن یا غم آدمو نابود می کنه ، ذره ذره وجود آدمو بهم می ریزه … آخرش اونقدر غما تلنبار میشن که دست به کشتن خودت می زنی چون دوست داری غما تموم شد دوست داری دوباره زندگیتو رنگی کنی ولی نمیشه …

    2. سلام به همگی امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه
     کیمیا دستت طلا با نوشتنت جادو میکنی دردت بر سر نویسنده های غیر نویسنده
     من دو تا سوال دارم ممنون میشم جواب بدید اولین اینکه تصویر پارت۸۵ این رمان کیه(خیلی خوشگل کنجکاو شدم)و دوم اینکه از این ۳ رمان کدوم و بخونم همشون و قبلا نصفه خوندم میخوام از اول یکی شون رو بخونم(عشق ممنوعه استاد_تدریس عاشقانه-سکانس عاشقانه)
     (اگه با اسم خالی صداتون کردم ناراحت نشید من نمیتونم داداش یا آبجی یا جان ودیگر اضافات اضافه کنم سبحان ۷ سال بزرگتره نتونستم بگم داداش بچم آرزو به دل موند)

 8. خب خب خب خب!
  زود تند سرررررررررریع
  بیاین بگین همه بگناااااا حتماااا
  اولین رمان پی دی اف که خوندین چی بوده؟؟؟؟؟
  خودم:در همسایگی گودزیلا و اشرافی شیطون بلا

 9. سلام دوستان
  امشب برای اولین بار یکم بیکارم گفتم حالتون رو بپرسم
  شکر خدا همه گی خوب هستید ؟ابجی کیمیا و یاسی خانوم و نفس خانوم و و آزاده خانوم و هانا خانوم و الناز خانوم و فاطمه خانوم و جناب شهاب و …سایرین حالتون خوبه ؟امیدوارم همه گی سلامت باشید .

   1. 😂😂گفتم که سایرین …
    به هر حال ، حال شما چطوره ایلین خانوم عزیز ؟خوب هستید 😂😂
    افرین داداش شهاب تا می تونی خوش بگذرون .

  1. سلامممممم سلامممممم داداش راددددد ازت انتظار نداشتممممم منوووووو فراموشششش کردی مگه نه من اجیت بودم دیگه اصلا باهات حرف ندارممم . بچه ها اونایی که شماره منو دارن لطفا دیگه روی اون شماره پیام نفرستید چون دست خودم نیست به زودی با شماره جدیدم در خدمتتون هستم

  2. خانوم خانوم خانوم… 😑😐…
   داداش راد قرص خانوم قورت دادید؟؟!
   ی خانوم بگید برا همه خودتونو خلاص کنید …تامام…
   .
   ممنون شکر …دارم پارت رمان کامنت میکنم پنجولام شکست…این چند روزم از بس فک کردم مخم سوت کشید!!😞

   1. متاسفانه اختی اوختی ندارم ، والد و والدهم خوب هستن
    عهد و عیال کجا بود فاطمه خانوم 😐
    اخ اخ شرمنده ابجی نسترن عزیز .شما ابجی عزیز من هستید ، بعدم یادم بودید😑 کیبورد من همین جوریش ایراد داره بین ۱۰کلمه ۸تاش رو نمی نویسه ، منم چک نکردم فرستادم وگرنه مگه میشه شما رو یادم بره .باید در اولین فرصت عوضش کنم .
    هانا خانوم، خوب چی بگم ، برای حفظ احترام بود😁
    خدارو شکر آزاده خانوم همیشه خوب باشید .

    1. میدونم داداشم برای حفظ احترام هستش ! (یک چیز خیلی مهم)
     ولی بگید خانوم برای همه (یک خانوم) برا خودتون میگم پنجولاتون خسته نشه…
     اگه از من باشه ۱۰۰ بار بنویسید خانم خیلیم کیف میکنم😁😁😁🤗

  1. ۱ لیلی به حساب امیر دسترسی نداشت
   ۲دشمنانش حسابارو بیته بودند
   ۳ این شیخ عرب همه چی رو گرفته
   داستان تلفیقی از کره ای آمریکایی ترکیه ای هندی شده اگه تو این داستان موجودات فضایی حمله کردن من دیگه باور میکنم

 10. اخخخخخخخخخخخخخ
  جووووووووووووووووووووووووووووووون
  امتحانمو دااااااااااااااااااااااادم
  اخریش بوووووووووووووووووووود
  خلااااااااااااااااااااااص
  تامااااااااااااااااااااااااام!

  1. من همیشه بعد از امتحانا استرس بعد امتحان می گیرم ….خیلی تموم شدن امتحانات بد و سخته نه ؟ مدرسه ما هم تعطیل شده همش دارم عرررررررررر می زنم ….😭😭😭😭😭😢😭😭😢😭😢😭😢😭😭
   هی خوشا به اون دوران که امتحان می دادیم …😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😫😫😫😫😫😫😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖
   البته تعطیلی یه خوبی که داره اینه که از شر معلما خلاص میشی . من کلا معلمامون رو دوست ندارم واسه همون خوشحالم 😟😕

     1. ابجی کیمی خودم…خوبم ابجی گلم قربونت برم من ….خوبه حالا زن چندمت شدم نگووو از اخر اول شدم که میرم خودمو از برج میلاد پرت میکنم پایینااا😭😭😭(کیمی:برو پرت کنم …تازه از اخر هنوز اخر تری)…
      .
      .
      فدای اون دلت بشم من ابجی منم دلم برات تنگیده بود…به فکر همتون هم بودم و دلم برای همتون تنگ شده بود❤
      ….

   1. ابجی آزی…خوبه انتن هات همیشه فعال باشن😁
    .
    میدونم ابجی خودمم رشته انسانیم میدونم ابجی..رشته علوم انسانی هم یادگیری میخواد هم حفظیاتی البته بیشتر حفظیاتی ..
    .
    ولی در کل هر رشته ی سختی خودشو داره☺
    .
    ممنون ابجی بخوبیت قشنگم …😘😘

    1. ابجی فاطمه ۲ اره با خودتم ابجی…
     .
     .
     خوشچتم شهاب🤗به جمع ما خوش اومدین…امیدوارم شما مث بقیه داداشا ی وقت منقرض نشید!!!

    2. عهههه
     جدی ؟؟؟؟
     چه جالب 😍😍😍😍😍
     هانا
     انقدر انسانی رو دوست دارم که نگو حتی با تموم سختیاش
     میدونی انسانی خیلی رشته مهمیه
     چون یه تجربی فوق بره دکتره بشه و بیمارستان کار کنه
     ولی یه انسانی یه راست میره تو جامعه ؛اگه یه وکیل یا دادستان یا قاضی بشه یه راست میره دیوان عالی
     دکتره جون بیمارش دستشه
     ولی یه انسانی ( حالا تو هر زمینه ای )جون یه مملکت دستشه

     1. بعله بعله ….ابجی همین داداستان وکیل و قضای هم حق الناس توی دستت که حق کسی ضایع نشه پیشت
      ….پزشکی هم جون ادما چمیدونم والا…بستگی به علاقست…من کوچیک بودم دوست داشتم کتر زنان زایمان بشم😂😂بزرگ تر شدم نظرم عضو شد به دلایلی…بعد علاقه به معلمی پیدا کردم…
      ولی باز توی رشته ی انسای و تجربی موندم چون دوست داشتم دکتر بشم ولی نمیخواستم پشت کنکور بمونم حوصله دو سال پشت کنکور نداشتم…..یاشار هم بهم گفت برو رشته انسانی خیلی بهتر و به نفعته میتونی یا وکیل یا روانشناس بشی..داوطلبای رشته انسای هم نسب به رشته تجربی کمتر …و توی رشته انسانی هم میتونی قبولی بهتری داشته باشی…منم پایین بالا کردم و فک کردم… که رشته انسانی انتخاب کردم …خداروشکر خیلییی دوست دارم رشتمو…مخصوصا منطق که ذهنتو دوباره انگار بازسازی میکنه..دینی خیلی دوست دارم همه کتابامو دوست دارم ولی ریاضی کمتر از بقیش….تو تجربی هم عاشق زیست بودم هنوزم دوسش دارم…اجی آزی ایشالا موفق باشی قشنگم…و در اینده به اونچه میخوای برسی…

      1. مرسی هانا جونم
       منم میخواستم دکتر زنان بشم 😂😂😂
       من اول دوست جراح بشم البته 😂😂
       میدونی رشته های فنی و کارو دانش خیلی بهترن چون تو مهارت یاد میگیری و میتونی خودت ایجاد شغل کنی به خصوص تو طراحی دوخت

  2. (اجی الناز)
   خوبم خداروشکر ابجی گلم….
   .
   .
   نه ابجی بدون تو نمیشه ابجی اگه تو نباشی همه سکته رو میزنن از نبودت😁😂😂

   1. ابجی (نفس)

    خوبم ابجی گلم خداروشکر…همیشه خوب باشی ابجی گلم..🤗❤
    من امتحانام تموم شدن ابجی…بخش نامه اومد که امتحان ترم دوم نداریم و بر حسب همین کلاس های انلاین…این بند و بساط😑😐😐😐😣

   2. 😂😂از مزایای الناز بودنه .به خدا ابجی همش تو خونه ایم یا میام تو سایت یا تل یا وات با د
    دوستام یا رمان میخونم

  3. ابجی امتحان ریاضی بود اره؟؟!!
   .
   خداروشکر که خوب دادی بنازمتتتتت ابجی
   ‌.
   ابجی خسته نباشی گلی🤗😊
   .
   ابجی منکه زیاد از ریاضی خوشم نمیاد ..
   چون حوصلشو ندارم بشینم تمرین کنم…زود یاد میگیرم ریاضی ولی تمرین کردنشو حوصله ندارم😞😑😐😐

   1. هانای
    عشقم
    مررررررررررررسی ازت
    من راضی دوست دارم ولی این مدت انقدر درس خوندیم و امتحان دادیم حالم از درس و کتاب به هم میخوره!
    عوووووووق!

    1. فدایتتت اجی گلم…..❤
     خداروشکر من تموم شدم وگرنه دیه دیونه میشدم از این امتحانا…ایشالا موفق اجی تا تمام بشی😘😙

   1. نمیدونم چرا پیامای من که در پاسخ واسه یکی دیگه میفرستم
    رو پیامای یه نفر دیگه ریپلای میشه

    1. بیلی دلم واست تنگ شده بود چطوری ؟ راستی کدوم آهنگ آیلیش رو دوست داری ؟
     من bellyache , I don’t wanna be you anymore , when the party is over
     کیه که bad guy رو هم دوست نداشته باشه ؟؟؟ تو کدومارو دوست داری ؟

 11. سلام بر دوستان گرام احوالتون
  آزی همینجام زیر سایت
  هانا جان من خوبم شما خوبی ؟
  .
  الناز پارت قبل گفتی نیس ولی متأسفانه جامع خیلی داغون شده
  داشتیم با میعاد تو پارک قدم می زدیم۲تا دختر بچه ۱۴/۱۵ساله اومدن جلو اماده بودم بگم عمو چطوری اما با چیزی ک گف ۱ساعت تو شک بودم

  1. نه بابا😳
   جون من😂
   دخترای تو دانشگاه ما که اصلا ی کارها و ی چیزایی
   میگن ادم میره تو شک دیگه وای به حال۱۴ ۱۵ ساله هاش

   1. والا ما هم ۱۴ سالمونه اینا موجودات عجیب الخلقه ان یا نمی دونم من از دنیا عقب موندم …
    کلا همینه دیگه ما تو مدرسه امون هم همه از دم بچه های ۱۳ ساله فحش هایی میدن که من تا به حال نشنیدم … البته بلوغه و پرخاشگری طبیعیه مادر و پدر باید تربیت و محبت به اندازه ای بهشون بکنن که این شکلی عقده ای نشن … دوره زمونه عوض شده دیگه از دنیا عقب موندیم … همین بچه ها هستن که فرهنگ و ادبیات کشور ما رو می سازن و متاسفانه ما توی تربیت اونها درست عمل نکردیم …( خودم ۱۴ سالمه می خوام خودمو تربیت کنم 😑😐😐😐)

   2. اره دادا اصن ی پیشنهادایی میدن ادم از جنسیتش خجالت میکشه😂
    والا شهاب ما رفتیم رشته مهندسی دلمون خوش روز اول با غرور در کلاسو باز کردم ولی با صحنه ای ک دیدم بادم خالی شد
    لنتی این دخترا تو رشته مهندسی هم ول کن نیستم😂😂😖

    1. داداش من به جا اونا معذرت میخوام😂
     آقا اصلا ما دخترا بد شما پسرا خوب باشید. داداش تو زودتر ازدواج کن هم ما یه شامی بخوریم هم اگه دیگه مزاحمت شدن زنت دکراسیونشون رو بباره پایین😂
     خدایا عجب زمونه ای شده قبلا دختره مزاحم داشت الان پسره😂😐

    2. اتفاقا الان همه دخترا می خوان دکتر مهندس بشن
     😂
     حالا بودنشون مشکلی نیست کاراشون واقعا به نظرم در شان یه دختر ۲۰ /۲۱ ساله نیست
     دیگه توضیح ندم خودت بهتر میدونی😂😂

  2. 😐😐هیچ دیگه ندارم بگم
   هر چند داداش از کلمه عمو جان استفاده نکن واسه خودت بده یه چیزی در جوابت میگه به جا یه ساعت بری تو کما 😂

   1. کیمی اون خوبه همین امسال تو مدرسه ما گیس و گیس کشی شده بود تازه ما مثلا مدرسه نمونه ایم 😐😐
    حالا بگو سر چی یکی از اون اکیپ به اون یکی گفته بود شما اکیپیتون فلانه (شرمنده کلمه روخودتون بزارید من خودم شرمم میاد بگمش)
    بعد اون یکی ها هم اومده بودن تو راهرو یه جنگی شده بود واقعا خوب گفتن مدرسه جای یادگیری یه فحشایی شنیدم تا دو روز ساکت شده بودم😂😂😂😐

    1. واقعا هم همینه …جامعه یه جوری شده همه با فحش می خوان نشون بدن باحالن و حقشون رو هم با فحش می گیرن …می دونی شاید منو امثال من بخاطر همین آدما از جامعه بدمون میاد …
     لامصبا یه فحشایی هم میدن آدم تا پنج روز هنگه همه پررو هم هستن به یکی از هم کلاسی هام گفتم سلام یه چیزی جوابم رو داد که هم هم قافیه بود هم منو کلا از سلام کردن به دوست و آشنا و فک و فامیل و غیره منصرف کرد 😑😐
     اتفاقا مدرسه های نمونه چون رقابت دارن بچه هاش عقده ای تر هم نسبت به دولتی هستن …لامصبا پررو ، عقده ای ، حاظر جواب و حسووودن نه همشون ولی یه سریاشون این شکلی ان تجربه دارم که میگم خودمم تو نمونه درس می خونم😶😑😐

  3. ممنون داداش میلاد منم خوبم…خداروشکر…
   .
   .
   میگم داداش وقتی میری بیرون ی جارو هم با خودت ببر شماره هارو جارو کن که شهر کثیف نشه😐😁😁…

    1. بایدمیفرستادی درخونه
     بعدادرس نداشتم بایدیه کافی شاپی مبردیمون چه تولدیه وجدانا
     بغدشم من کلی هدیه اماده مجموعه اشعارخودم بود تاکیک ندی ازشعرخبری نیس

 12. فاطمه خانوم راجب شعر تون پارت قبل ، باید بگم خیلی زیبا بود ولی خیلی اشنا بود نمی دونم چرا😂😂
  درکل خیلی مراقب طبع شاعری تون باشید.

   1. میگم یه سوال مسخره ام نکنیداااا محسن چاوشی کیه ؟ از خواننده های قدیمیه ؟؟؟؟
    از اسم اهنگش‌ معلومه قری می خونه نه ؟

    1. یه خواننده هست ، ای تقریبا میشه گفت قدیمیه .سبکش هم فکر کنم اهنگ های مولانا و… حالا دقیق نمی دونم ، میاد اونو جای اهنگ هاش قرار میده.

    2. اره کیمیا جان از خواننده های قدیمیه
     آهنگ قری نمیخونه من خیلی آهنگاشو گوش ندادم ولی کلا خیلی شاد نمیخونه این اواخرم شعرای مولانا رو میخونه

     1. خواننده پاپ هستش .
      بیشتر آهنگای غمیگین میخونه
      تعداد کمی آهنگای شاد ازش داریم
      البته صداش کلفته
      نمونه آهنگاش تو سریال شهرزاد اشاره کرد

 13. با تشکر از همه ی عزیزانی که منو فالو کردن!
  عاشقتونم!
  فعلا یه مشکلی دارم که برادر قادر اگه درستش کنه منم میتونم فالو کنم!
  امیدوارم!
  هعیییی

  1. ببین
   من فالوت کردم
   باید یعنی باید منو فالو کنی
   تازه دعوت دوستی هم میفرستی
   هرکی منو فالو نکن ….. است 😉😉😉😉😉😉

  2. منم نمیتونم کسی رو فالو کنم .وقتی میزنم رو اعضا میاد بیرون کلا😐فکر کنم گوشیم باز قاتی کرده در اولین فرصت همه رو فالو میکنم 😅

 14. اهم اوهم اهم اهم اهم (بابا گلوم درد گرفت )اهم اهوم اهم
  سلام چطورین
  روزتون بخیر و سلامت شروع کرده باشین
  گلای تو خونه و محصلای نمونه 🙂 انشالا به حق پنج تن امتحاناتتون رو خوب بدین ؛ما از اعماق قلبمون دعاتون میکنیم😘😘
  شهاب برادر چطوری
  برادر راد کمال آشنایی ،بنده شما رو نمیشناسم
  میلاد داداچ ،کوجایی
  سجادم کجایی😢😢

  1. سلام سلام بچه های خوبم:)….

   خوبین خوشین؟؟چطور مطورین؟؟☺🙃
   .
   خب خب ،یکی یکی حضور غیاب میکنم….😉
   .
   .
   فاطی خوشگل خواهر چطوری قشنگم؟؟
   بدون من خوش میگذره ابجی،ابجی میگم ی وقت بدون من بد نگذره هااا🤗…
   چند روز پیش که نمیومدی سایت حالا ۲۴ ساعت سایت ول میچرخی؟؟🤔🤔
   نچ نچ ،مگه تو زن من نبودی؟؟😐
   چرا اجازه نمیگیری میری این ور اون ور ول میچرخی؟؟😏هان؟؟؟
   ببین من خیلی غیرتی ایم هاااا بگم اون موقع نگی نگفتی!
   .
   .
   ابجی ایلین خوشگل من خوبی ابجی؟ چخبرا ؟؟…☺
   ابجی کمبود اکسیژن که نداری اگه داشتی بگو نفسی زود خبر کنم بیاد😊
   .
   .
   نفسی…سوگلی ابجی کیمی😉ی وقت ناراحت نشی هااا….اجی خوشگلم ناراحت هم شدی ی دیوار پیدا کن سرتو بکوب بهش….😄
   واای یادم رفت حالتو بپرسم ابجی خوبی؟ خوشی؟ سرحالی؟….اجی تو امتحانام موفق گلی…😚😙
   .
   .
   خب نوبت الناز رسید …دختر ده مین حرف نزنی ها نمیگن لالی ها!!…
   ببین ابجی نفس بکش خب ی نفس عمیق بد بحرف خب؟😏 راستی خوبی؟…مگه میشه تو بد باشی؟نه اصلا میشه؟؟😂😂…فک نکنم…
   .
   .
   نیوش عروسک خودم خوبی عزیز خواهر؟؟ تو بر عکس الناز روزه گرفتی؟؟😑 ها حواسم بهت هستااا…البته فک کنم امتحاناتت وگرنه ماشالا نیوش که من میشناسم الان سایتو رو سرمون خراب میکرد..😉…ابجی سلام منم به معلمای عزیزتون برسون بگو ی وقت خسته نشید دلاورا…خدا قوت..😑😐
   .
   .
   ابجی کیمی بیا ببینم من با تو خیلی کار دارم!
   بدون من حرمسرا افتتاح کردی؟؟ دختری چش سفید!😐
   تو که همرو گرفتی پ من زن چندمتم؟؟
   ببین خواستی منو بگیری اول شرط های دارم بعد منو بگیر😁…اگه منو گرفتی عمرا از انتخابت پشیمون شی😀…ابجی اصلا تو نمیخواد بیای منو بگیری من میام تورو میگیرم اینطوری بهتر شاید شدم زن اولت😂😂….جواب:ممنون ابجی قشنگم بخوبیت منکه خوبم خداروشکر میگذرونم…خودت خوبی گلی؟؟
   چشم حتما وقت کردم دل نوشته هم میزارم گلی…:))
   .
   .
   نسترن بیا اینجا ببینم مگه من تا زندم تو باید حالت بد باشه؟؟😐
   هوم؟؟
   نبینم عشقم تو دلش غم خونه کرده هااا…اصلا پدر غمو در میارم من،تو باید فقط خوشحال باشی همون نسترن باشی که بودی هستی و خواهی بود😊😊😉…درضمن گور بابای غم!
   .
   .
   ابجی آزی خوبی گلی؟؟(عشق کره ای)
   چطور مطوری؟؟ سلامتی؟ سرحالی اجی؟؟
   انتن های شیطنتت خوب فعالن؟؟😉
   …ابجی دهمی دیگه اره؟ رشته علوم انسانی ؟اگه همینه کعه هستی پس موفق باشس عزیز دل من😗😘…چون واقعا علوم انسانی سخته یعنی سخت نیست ولی خب….
   .
   .
   ایلین ۲ فاطمه ۲ شما چطورین خوبین؟
   ایلین همه ی پسر عموهات فدات بشن …تو که خوشگلی ابجی چرا نمیان خودتو بگیرن؟؟🤔😐
   باور کن چشاشو نمیبینه!
   بینا خودشو زده به نابینایی:))
   فاطمه تو چطوری؟؟کم حرفی ولی بازم خوبه مثل ادمین روزه نمیگیری!
   راستی ابجی ماه دیگه چندم تولدت؟ 🤗🤔
   .
   .
   سوگند و گندم شما ها رفتین زیر اب میترسم خفه بشید هااا…اگه اومدید بالا خبر بدید😐
   .
   .
   ابجی مریم کجای نیستی؟ خوبی ابجی؟
   اگه در جمع ما حضور پیدا کردی حضوری خود را اعلام کن با تشکر …..#هانا
   .
   .
   ادمین داداش شما خوبین؟؟ببخشید شما یادم رفت کروناز خدای نکرده که دور ورتون نیست؟!
   ایییی…یکی نیس دوباره ادمین تخم کفتر بده یا چمیدونم برق ۱۰۰۰ ولتی بهش وصل کنن تا شاید حرف بزنه؟؟؟؟😀
   روزه گرفته بنده ای خدا ولی روزه نیست دیگه رفتن رو سایلنت تنظیماتشون قاطی کرده:(
   .
   .
   ابجی باران تو چطوری خوبی خواهر؟؟اومدی سایت اعلام حضور کن ابجی…☺
   .
   .
   وااای یاسی گور به گوری باز که تو غیبت زد!
   بهم خبر رسیدحالت بده نیومدی سایت …بلا دور ابجی …بخدا چرا خودتو بخاطر من ناراحت میکنی؟!😐
   که حالت بد بشه بخدا من طاقت ندارمااا
   بهت پیام دادم نبودی نگرانت شدم ..حالا خوبه به یکی میگی خبر بده که غیب شدی وگرنه من از نبود تو میخواستم سینه غم دیگه بغل کنم:((

   (شوخیدم اجی ی وقت ناراحت نشی ! ناراحت شدی هم گوشی محکم با دست بکوب سرت)😁😁
   .
   .
   پرسیا گلی خوبی ابجی؟ پریسا یهو غیب میشی یهو میای حداقل امام زمان(عج) جمعه شاید ظهور کن ابجی تو چه روزی حضور پیدا میکنی؟؟🤔😀
   .
   .
   پری اجی خوبی گلی؟؟ دوباره غیب شدی اجی فک کنم…نی نی کوچولو مچولوت خوبه؟؟😍😍
   .
   .
   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   خب مذکر های جمع:)
   داداش مرصاد پیام بازرگانی حالتون خوبه؟؟
   فک کنم دوباره غیب شدید!!
   ما به انتظار دوباره ی ظهور شما هستیم تا شاید دوباره با شما دیدار کنیم و وقت اشنای بگیریم😐😐….#هانا
   .
   .
   داداش سجاد که فقط به اسم میشناسم شما خوبین؟؟
   .
   .
   داداش ساشا که میدونم شوهر ابجی پری شما خوبین؟؟ سلامتین؟
   البته در نبود شما اگه ابجی پری اومد سایت به شما اطلاع دهند🤗🤗☺
   .
   .
   داداش ارشام(یالا) شما خوبین؟؟
   شما هم که سالی ی بار میاید ی کامنت میدید و میرید😐😑غیب میشد😞
   .
   .
   داداش میلاد خوبین ؟؟ شنیدم تولدتون بود!!
   ایشالا(۲۲) ساله بشید:)) هر ارزوی دارید تا امسال براتون براورده بشه و دلتون هم همیشه شاد باشه😊…..#هانا
   .
   ‌.
   اقای راد شما خوبین؟؟شما هم کم پیداید!!😐😑
   .
   .
   خب در اخر
   هم یک موجودی جدید داریم ..موجود یا سنگ؟؟🤔🤔
   که از نپتون اومده (شهاب)
   همون شهاب سنگی که قرار بود اردیبهشت بیاد فک کنم الان اومده…
   (ی وقت ناراحت نشید)😑😐
   .
   اصل میدید بی زحمت….و خوش اومدین…
   .
   .
   .

   1. سلااااااااااااااااام هانایی
    خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    منم خوبم ممنوووووون
    خودت چطوری ،نبودی؟
    نفس کم داشتم نفسو میخورم!

    1. سلاممم ابجی چطور مطوری؟
     اولا خسته نباشی بایت لیست بلند بالات😅
     دوما ابجی من حرف نزنم کی حرف بزنه اصلا مگه بدون من میشه هااا؟😂😡

    2. خوبممممممم خداروشکر اجی گلم…میگذره….

     اره سرم شلوغ بود..😐😑…پارت های رمان هم هست بیشتر اون…
     .
     .
     نفس عسل بزن بخور خیلییییی خوش مزس 😋😜😜

   2. یا خود خدااا😨😨
    آره آنتن ها فعال شدن 😂😂😂😂
    آره دهمم انسانی
    سخت که هعی آره همش باید بخونی
    گاهی وقتا از بس میخوندم دهنم کف میکرد(فک نکنین هار شدماااا😡)
    تو چطوری ؟؟؟؟

   3. سلام هانا
    اینجانب 😎فکر می‌کنم معرف حضور بیشتر اعضا هستم
    ولی خب بخاطر شما دوباره اصل می دم
    ۲۰
    ساکن کرج

   4. سلام هانا خانوم خیلی ممنون حال شما چطوره ؟
    راجب کم پیدایی هر چی راجب من باشه پاسخ می دم ، سعی من کنم تقریبا فعال باشم.

    1. به به به دوباره زن گرفتم هوووورا هوم بذارید حساب کتاب کنم ببینم چند تا زن دارم هوم آیلین ، فاطمه ، نفس ، یاسی ، الناز ، نیوشا ، فاطمه ۲ ، آیلین ۲ ، نسترن ،آزاده ، تینا ، مائده ، سوگند و گندم هم اگه کمبود شوهر داشتن می گیرمشون ! به به هانا هم اضافه شد ! هانااااااا آبجی چطوری خوبی ؟ نبودی دلمون تنگ شدههههههه بود . هانا عیال جان من فقط زن می گیرم کسی منو نمی گیره ! سایان و مارال هم حیییییف که خواهر و مامانم شدن وگرنه می گرفتمشون ! از شوخی که بگذریم ، دلم واقعا واست تنگ شده بود
     زود زود بیا …

     1. واس ما چند تا از امتحانا رو گرفتن هر چند معلوم بود الکیه
      کیمی بیا من تو رو بگیرم یه جماعت راحت شن😂😂

      1. من مررررغ تنهای شبم
       کسی من را نمی گیرد ، کسی من را نمی گیرد
       .
       .
       .
       والا ما توپ نیستیم که بگیرنمون ولی چرا آدم هستیم که به دستمون بیارن !!!
       .
       .
       .
       نه اینا شوخی بود ذاتا بنده فقط زن می گیرم شما هم زن سوم منی الناز جوون

 15. عسل متولد۸۴ کلاس هشتم بودم امسال میرم نهم از استان اردبیل آیلین جان تو این چند وقت از اینکه روی زبان ترکی تعصب داری خیلی خوشحال بودم عزیزم امیدوارم منم نو جمعتون راه بدید اگه از اول ایمیل درست میکردم منم از قدیمی ها بودم

   1. سلام عزیزم خیلی از آشناییت خیلی خوشحالم به نظر من تنها همسن نیستیم از کامنتهات فهمیدم اخلاقمون شبیه همه فقط من مردم آزار ترم

 16. هر چقدر دوست دارید تایم پارت گذاری رو بزارید اصن بزارید هفته ای یکبار ولی بیشتر بنویسید پر محتوا تر و پرحادثه تر باشه ..
  مثلاااااا رمانه قصه شب نیست که

 17. بابا بیشتر بنویسید دیگه ۴ / ۵ روز صبر میکنیم اخر صحناتی رو مینویسید که ازشون خبر داریم الان ما که میدونیم لیلی چیکار کرده میدونیم امیر بیدار شده بسه دیگه چقدر این موضوع بیدار شدن رو کش میدید …
  بعد از ۴ روز خسته نشید انقدر زیاددددددد مینویسید

 18. تحمل کن ، زندگی می گذرد من نتوانستم این جمله را درک کنم . درد در قفسه ی سینه ام شدید تر می شود و او حتما اگر حالم را می دید می رقصید ، در ذهنم و رو به روی قبرم می رقصید و من با چشم های مرده چرخش موهایش را نظاره می کردم و احمقانه فکر می کردم چقدر زیباست پیچ و تاب موهایت میان وزش باد ! واقعیت تسلی بخش است . حس تنفر از خود احاطه ام می کند و من با عمق تنفر از خود در قبرم می پوسم ، آهسته آهسته ضعیف تر می شوم و لاشه ام با خاک عجین می شود اما این را دوست دارم ، من سزاوار زندگی نیستم بگذار در قبرم بپوسم می خواهم انتقام صد سال تنهایی ام را از خود بگیرم تنهایم بگذار ، من حتی سزاوار تماشای موهایت هنگام رقص نیستم …دکاروس

 19. سلام من عسل هستم ترک هستم از اردبیل از اولین پارت رمان تک تک گامنت هارو میخوندم و دوست داشتم تو اکیپتون باشم امید وارم بتونم باهاتون دوست شم

   1. سلام عسل چطوری ؟؟
    وایی فک کنم باید بدونی که من همون آتیش بیاره معرکم 😉😉😉
    عزیزم بیا اکیپمون
    چه عالی
    خوبه که
    خوش اومدی 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

 20. میگم بچه ها شما ها تو خونه شماها دیونه نشدید مثل پارسال که نمیشه تفریح کرد بیشتر خونه ایم
  من پارسال یه لحظه خونه نبودم اما الان هی😣😟

  1. من از بیرون رفتن متنفرم ! فرقی به حالم نداره … عاشق اینم خودمو تو اتاقم حبس کنم و به حالت های مسخره ام بخندم …

   1. دکاروس
    دقیقا عینه خودمی
    من کلا از اجتماع متنفرم
    همش تو اتاقم
    کگاهی وقتا هم بابام میگه (وایسا من یه روز در اتاقو قفل میکنم که نری توش اصلا)

      1. حالا باز خوبه اون آسانسور رو تو میری من اونم نمیرم کلا تو اتاقم خودمو حبس می کنم …کلا اینجوریم از اجتماع خوشم نمیاد یا خیلی خیلی سخت با مردم ارتباط می گیرم … اونم شاید به زور مامان بابام یه سلام احوال پرسی با هم کلاسی هام داشته باشم … میگم که اصلا میام اینجا خودم بعضی اوقات تعجب می کنم چرا انقدر شیطنت می کنم … چون تو واقعیت اصلا این شکلی نیست یه موجود منزوی و گوشه گیرم که حتی حوصله ی صدای خودمم ندارم 😑😑😑😐😐😐😐

       1. کیمی غصه نخور خواهرم یه روز مونده به آخر عمرم هم میام میبرمت جاهایی که میرم شیطنت واقعی بفهمی یعنی چی 😂
        جمع های دخترونه، کافی شاپ ،باشگاه،کنسرت و از این قبیل

        1. مرررررسی باشه من میام کرمانشاه منو ببر 😘😘😘😘😘😘😘
         ولی شیطنت ان چنانی نمی تونم بکنم مخصوصا تو اجتماع که دیگه هیچیییییی 😑😐😐😐

 21. لامصب تمومش کن دیگه اه .لاغ یه ذرا خودتو اذیت کن بیشتر بنویس😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

   1. سلام بروبچ من دیدم خیلی دلتون برام تنگشده و یکی یکی دارین ب تیمارستان کشیده میشین برخود لازم دونتم ک برگردم ب جمعتون عشقاا.
    ادمین دمت گرم چ مطلب مفیدی گذاشتی تو مدوان درموردIMs

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *