codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۱۰۳

 

امیر صورتم رو نوازش کرد و گفت
_نگران چیزی نباش ملکه من
منو که میشناسی اتفاقی برام نمیفته میریم هرجایی که تو بخوای حتی اگه بگی میریم ناف تهران زندگی می کنیم ولی قبل رفتن باید این آشغالای عوضی این نامردا حساب پس بدن…

دنیا بی حساب کتاب نیست زندگی من بدتر از دنیاست هر قدمی که بر دارن باید تاوانشو پس بدن.
ملتمس به ارمین نگاه کردم و اون گفت
_به نظر من بهتره که بیخیال بشی درگیری چیزی پیش میاد دوباره روز از نو روزی از نو لیلی بیچاره میمونه و تویی که روی تخت بیمارستانی.

محکم به بازوی ارمین زدم و گفتم زبونتو گاز بگیر
با صدای بلند خندید و گفت

_لیلی اینطور عاشق ندیده بودیم که خدارو شکر به لطف جناب امیر اینم دیدیم.

امیر منو محکم بغل کرد و گفت
_ من دیگه هیچ وقت تورو تنها نمیزارم پس خیالت راحت باشه مستقیم میریم به عمارت .

خیالم راحت می کرد اما میترسیدم از رفتن به این عمارت از روبرو شدن با آدمهایی که نمی خواستم ببینمشون چون میدونستم کسی که توی عمارت ما الان داره زندگی میکنه تو اون مهمونی کذایی هر شب و هر شب بالای سر من می ایستاد و برام کف میزد اگه اون جا می‌رفتیم امیر بی شک می فهمید چی به چیه از ترس داشتم پس می افتادم
واقعا تحملشو نداشتم امیر که انگار به حال من شک کرده بود دستمو گرفت و گفت
_چیزی شده که من نمیدونم؟

لب گزیدم وازش فاصله گرفتم نگاهمو ازش دزدیدم میدونستم این آدم خوب میتونه حرفامو از چشمام بخونه به خاطر حضور آرمین دیگه بیشتر از این پاپی نشد
اما می دونستم تنها که بشیم تا ته این قضیه رو در نیاره بیخیال نمیشه بالاخره کارهای مرخصی انجام شد عادل وقتی فهمید داریم میریم به عمارت اونم نگران تر از من به من خیره شده .

ارمین که از نگرانی ما سر در نمی‌آورد متعجب بود با چشم و ابرو از من می پرسید چی شده و اینجا چه خبره

فرصت نمی شد تا براش توضیح بدم برای همین به عادل اشاره کردم تا همه چیز به آرمین بگه وقتی آرمینم فهمید اوضاع از چه قراره حالش دگرگون شد
اونم دلش می خواست مانع این رفتن بشه دلش نمی‌خواست امیری که تازه به هوش آمده تازه داره بیمارستان مرخص میشه وبره و اوتجا چیزی بشنوه ..

اما هر کاری که کردیم هر بهانه ی آوردیم هر دلیلی آوردیم امیر بیخیال نشد که نشد
توی مسیر عمارت بغلم کرده بود و سرم روی شونه امیر بود

هر دقیقه یکبار پیشونیمو می بوسید و کنار گوشم حرف‌هایی می‌زد که هر دختری اگر می‌شنید هزارباردل می‌داد عاشق می‌شد
اما من فکرم به قدری درگیر بود و ترس همه وجودمو گرفته بود که غرق به فکر و خیال بودم امیر از این همه سردی و بی خیالی من دلخور شده بود کمی از من فاصله گرفت و به بیرون خیره شد

نمی خواستم این حس و داشته باشه اما الان به قدری ترسیده بودم که نمی تونستم هیچ توضیحی بهش بدم….

جلوی در عمارات که رسیدیم واقعاً قلبم داشت از جا کنده میشد چطور باید بهش توضیح میدادم ؟
چطور باید جوابشو میدادم؟

من شکی نداشتم امیر بعد از شنیدن واقعیت ها
بهم می گفت که راضی بوده بمیره و من این کارو نکنم میدونستم اما من نمی خواستم امیر رو از دست بدم به هیچ وجه نمی خواستم از دستش بدم.

قبل از ما عادل از ماشین پیاده شد و در سمت امیر و باز کرد.
به صندلی ماشین چسبیده بودم نمی خواستم پایین بیام عادل بیچاره از منم نگرانتر بود .

ماشین آرمین پشت سرمون ایستاد و آرمین و هانا پایین اومدن .
اونا هم نگران بودن خیلی زیاد مثل من…

امیر از این همه نگرانی سر در نمی‌آورد بدون حرف به سمت عمارت رفت نگهبانا ؛ نگهبان های قدیمی بودن با دیدن امیر در باز کردن و اون وارد شد پشت سرش راه افتادم پاهام میلرزید…

وارد ساختمون که شدیم چرخی توی سالن بزرگ طبقه پایین زد و با صدای بلندی عُمَر شیخی که اونجا زندگی میکرد و صدا زد .

کمی که گذشت عمر ناباور از پله ها پایین اومد و با دیدن امیر سرتا پاشو از نظر گذروند خشکش زده بود باورش نمی شد که امیر بیدار شده و الان سالم و سرحال جلوی روش ایستاده باشه

امیر توی سالن دوری زد گفت
_که وقتی من نیستم دست روی عمارت من میذاری ؟

فکر کردین امیر می میره و دیگه نمیاد نه!
اما من هفت تا چون دارم یکیش رفته تا الان و۶ تایی دیگش برام مونده میفهمی که چی میگم؟

حالا برام توضیح بده چه جرأتی تونستی قدم توی خونه ی من بزاری؟
خونه ای که در نبود من مال زن و بچه ی من بوده !

شیخ عمر کمی مکث کرد کمی فکر کرد و خودشو جمع و جور کرد از پله ها پایین اومد نزدیک امیر شد اما نگاهش به سمت من بود با یه نگاه خاصی بهم خیره شده بود انگار داشت میگفت برگ برنده ما زنته گه کنارت ایستاده

دلم می خواست التماسش کنم تا حرفی نزنه تا امیرو بعد از این همه وقت دوباره عصبی و ناراحت نکنه اما اون نزدیک ترشد و گفت

_من که کاری نکردم من خونه تو گرفتم اونم به خاطر بدهی که داشتی و فک میکردم نمیای و خونه تو بجای بدهیم برداشتم
اما خبر داری شیخ هاتف چیکار کرده برای من گردن کلفتی نکن امیر از اون بپرس!
بپرس زنت چیکارا که نکرده وقتی تو بیهوش بودی!

دیگه پاهام واقعا جون نداشت دیگه نمیتونستم بایستم پس وا رفته روی زمین نشستم
امیر نگاهش سمت من چرخید به قدری عصبی بود که تا به حال ندیده بودم به سمتم اومد

عادل تا خواست براش توضیح بده و مانعش بشه اون وکنار زد نزدیکم شد کنارم روی زمین نشست با اون چشمای که ازشون خون می بارید بهم خیره موند
و پرسید:
این مرتیکه چی داره میگه؟

لب گزیدم و نگاهمو به کف زمین دادم نمی خواستم نگاهش کنم ناخنم وبه کف دستم فشار میدادم داشتم می‌مردم داشتم جون میدادم چیکار باید میکردم ؟

چی میگفتم ؟
آرمین به دادم رسید بازوی امیرو کشید و از زمین بلندش کرد و گفت
_من بهت توضیح میدم همه چیز و من میگم بیخیال لیلی شو…

آرمین و کنار زد دوباره خواست نزدیکم بشه اما دوباره بازوشو کشید و گفت
_ با من حرف بزن گفتم که من بهت میگم این دختر نمیتونه برات توضیح بده من برات بازش می کنم اگه واقعیت رومیخوای…

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫670 دیدگاه ها

 1. وااااای ادمیننننننن چرا اینجوریه
  رفتم قسمت ورود نام کاربری و رمز میزنم میاد بدون اعتبارinvalid nonce
  ینییییی چییییییی
  پارت ۱۰۴ هم تا ۲۶۳ تا کامنتا برام میاد بعد میزنه۳۶۶ میزنم روش ولی نمیااااد

 2. اهم اهم دوستان گرام
  منوفاطیما صداکنین قاطی نشیم
  اون فاطمه روهم فاطمه
  دیگه قاطی نمیشین
  حال میکنیدازعقل مبارکم چقدکارمیکشم

  1. یاسی من دیلیت کردم🙁
   سلام سلام عشقتون اومده(چه اعتماد به نفسی)
   خاک تو سرتون(دور از جون)سراغی از ما نگیریدااا😐😂😂

    1. گمشو بیشعور با بقیه بودم تو که همین الان باهات خدافظی کردم😂
     واییی من بفکر اینم هفته دیگه اومدم تل چجوری رمانام رو پیدا کنم😭😂

 3. مییییییییلااااااااااددددددد….!!!!!
  میلیییییییی….
  میلووووووششششش….
  میییییی…..
  دو ره می فا سو لا سی…..😂😂😂😂
  اون گی افتو بیار ببینیم کیه؟!
  نترس vampire نیستم نمیخورمش😅😅😅
  .
  .سلام شهاب خوبم خوبی؟؟؟

  1. ماراااال لعنتی بابا دار شدیم رفت نمردیم و را زدن مامانمون رو هم دیدیم ای خدااااااا مارال بیا بغلم !
   سایان می اندازمت تو ترشی خیار چنبر ( خشم چنگیزی منو بیدااااار نکنید 🤣🤣🤣🤣)

    1. نفرستادم ؟؟؟؟ ولی همین امروز فرستادم !
     پارت یک چطور ؟ نمی دونم چرا جدیدا این مشکل برام پیش میاد می فرستم ولی واسه شما انگار نیومده و نمی تونم پارتای قبلی رو ببینم .

   1. ار خواهرم بلخره این روزم دیدیم😂اوه اوه بدبخت مادر سایان 😂😂خواهرم میگم فهمیدیم تو از کجا اورد از جوب معلوم نیست من بدبخت از کجا اورد😂
    بیا بغلم بیا

 4. این لامصبو که اینجوری کشش میدی اندازه ای هم که مینویسین تو هر پارت که اصن هیچی حداقل تند تربنویس تموم شه این رمان که به چرتتت و پرت گفته زکی
  بابا حداقل رمانو یه جوری تمومش نکن ادم حس کنه به شعورش توهین شده

 5. کیمیا خواهرم ایلین جان این مارالی که کامنت گذاشت اصلا من نیستم یه مارال جدید من اسمم مثل روز اول که کامنت گذاشتم مینویسم که من با اون اشتباه نکنید

  1. فاطی عشقم خوبییییی؟؟ کجای دختر ؟؟
   منکه چند بار حالتو پرسیدم!😑😐…
   توی واتم بهت پیام دادم دختر نبودی…!

 6. سلام بر لیدی ها و جنتلمن ها✋🏻
  خدایی خیلی زیادید نمیشه اسم برد
  خب فاطمه دلایل قهرت با من رو کی میگی؟؟
  و فاطمه ۲ آقا ما حال همه رو میپرسیم
  جواب همه رو هم میدیم جدید و قدیم هم نداریم

  1. اون باهات لج کرده….خدا کمکت کنه دااش🤭😂
   فاطی جون دیگه قهر نکن عجقم بیا کنار هم به خوبی و خوشی زندگیمون رو بکنیم آفرین دختر خوب…!!!😃❤

   1. نه ایلین اصراارنکن
    نگاه من برادررادوشایدببخشم ولی شهابواصلا
    باایدبفهمه بادکتروشاعراینده چطوربحرفه
    اصلااگه مریض شدمداواش نمیکنم
    یه حرف میزنم به تریپ اقابرمیخوره
    والا پسرانقده لوس ونازک نارنجی ندیدم
    ااااایییییششششش

    1. فاطمه خانوم، اون پایین گفتید من ناراحت شدم از شما و…
     من، برای چی باید ناراحت بشم از شما؟ شما هرچی دوست دارید من رو صدا کنید😂بعدم برای چی با من قهر کردید، من واقعا متوجه نمیشم.
     مارال خانوم خوش اومدید.
     فاطمه خانوم ۲ حالت تون خوبه؟، الان همه به نوعی درگیر هستند، ولی خوب من الان حال تون رو پرسیدم 😂
     ابجی کیمیا، تیمور لنگ و چنگیز؟ 😂😂😂
     ترکیب جالبی میشه. بعدم این سری شانس اوردم، دمپاییت خورد تو دیوار، باز برای چی هوای منو کرده بود😐😐😂😂. کو اون جذبه ی برادرانه کو؟ 😑😂

     1. بنابه دلایلی که عرض میکنم
      به شعرام خندیدین حالااین شهاب ازادبیات چیزی حالیش نمیشه
      ولی من وشماکه همکاریم چرامیدونیدچقدوقت صرف شعرتون کردم
      بعدشم اصلادیگه واست شعرنمیگم
      بعدم یه خاهش میشع بهم لفظ خانوم ندین عادت ندارم همه بهم میگن فاطمه
      دیگه عرضی نیس

    2. ما هم خوبیم داداش شهاب روزهای تکراری رو می گذرونیم و همچنان قرص میندازیم بالا خودت خوبی ؟
     فاطی کی ناراحتت کرده برم دهنشو صاف کنم ؟؟؟؟😂😂😂😂😂😂😂
     اسم بگو دمپایی تحویل بگیر 🤣🤣🤣🤣

     1. کیمیاقشنگ بزن صافش کن
      این شهابه خیلی داره پیاده روی میکنه رواعصابم
      دستم بنده امتحانه وگرنه میشستم مینداختمش روبند
      لجبازیای منو ندیده

      1. بگیر که اومددددددددددد نگی نگفتی !
       قدرت دمپایی رو ندید نگیر داداش شهاب از داداش علیسا بپرس !😂😂😂😂😂😂

 7. کسی در حال شکافتن قفسه ی سینه ام بود مثل یک بختک …مثل یک کابوس…درد هایم زیاد تر می شود ، چشمانم قرمز تر می شود فکر این که دیگر در دنیا وجود ندارم تسلی بخش است . حال انقدر از خودم تنفر دارم که دیگر نمی توانم چرخش چرخه ی روز ها را تماشا کنم ، خسته ام از آرزو های شعاری ، خاطرات بایگانی ، لحظه های کاغذی ،
  خسته ام از چشم انتظاری… حس می کنم نامرئی ام آدم ها مرا نمی بینند ، نادیده می گیرند و از روحم و جسمم رد می شوند . من نامرئی بودن را دوست دارم چون حس این که موجود منفوری مثل من در خیابان ها دیده می شود آزار دهنده است …

  1. والا من که یه مدتیه اومدم تو جمعشون و دوست شدیم و فقط اینجا درارتباطیم….🤷🏻‍♀️
   بقیه رو هم خبر ندالم🤷🏻‍♀️😂
   اصل بده باتوهم آشنا شیم مارال جون

   1. من یه مارال دیگه ام. ۱۵ سالمه از تهران☺
    کامنتارو که خوندم دیدم خیلی باحالین خدایی😍😂
    بعد دلم خواست دوست شم باهاتون اگه بشه🙂

        1. خواهرم دوباررره میخوای زن بگیری حتما این مارال جدید چرا تو درست نمیشی اون قبلیا بس نبودن هاااا

 8. حالا حالا…ترشیدی…عشقم ندیدی؟؟؟!!!.حرفام نشنیدی…به من خندیدی…🤭😂
  آقا من دارم میترشم این🤭😂😂😂
  آیلین تو کی رل زدی…ماشالا میلادم که رل زده….
  من موندم و ترک دیوارا😐😐😐😐😐

   1. خوش بگذره😍❤😂
    من شوخی میکنم باووو من رل نمیزنم…سینگل بودم و خواهم موند😎😅
    رل زدن کار من نیس نه شرایطشو دارم نه امکانشو😐😑😂

     1. فاطی حالا جا داره منم عین خودت قهر کنم هااااا😑😑😑
      نه واقعا خودکشی رو که میکنن….حقشونه!!!
      خب دوستمم میگه…میگه نه پا میدی نه دست!😅😅😅
      مثل هاپو رفتار میکنم…خب اینجور که باشه سینگل میمونه آدم😅😅😅

 9. هعی یروزی ماهم اینجا یه برو بیایی داشتیم
  سلام میکنی کسی جواب نمیده
  الناز واقعا حوصلم بد سررفته تو خونه زندگی من شده:
  خواب خوردن خواب گوشی خواب
  آیلین ها آزاده نسترن هانا فاطمه شهاب میلاد آرشام علیسا الناز نیوشا کیمی عسل ستایش زهرا ادمین و بقیه خعلی بی معرفت تشریف فرما شدین
  فاطمه نو که اومد به بازار منه کهنه شدم دل آزار
  هعییییییی کرونا بیا منو بگیر ببر

 10. علیساجان سلام شعرت حاضره
  علیساگمگشته بازایدبه سایت غم مخور
  سایت داداش قادرشودروزی گلستان غم مخور
  (یوسف گمگشته هست این علیساشونه)
  البته بگما این شعروازروشعرمن کپی کردن فقط جاعلیسایوسف گذاشتن وکنعات
  خب شعرم چطوره؟؟؟؟ پیشرفت کردم؟؟؟؟

   1. عه!..
    داداش شهاب چیکار خواهرم دارید…
    شعر به این قشنگی میگه…
    شاعر مثل خواهرم اون موقع نبود😉😉…
    مگنه فاطمه؟؟

    1. فاطمههههههه میزنمتاااااااا بخدا من که هر روز حالتو میپرسم هم اینجا هم وات تازه واتم یه گروه زدیم توهم عضو کردم که بعدببین چقدرحالتو پرسیدم بخدا من حال همتونو میپرسم

  1. اجی آزی چطور مطوری؟؟…
   .
   ابجی آزی جوابتو دادم ولی دیه خبری ازت نشد…
   ابجی اگه ابجی نسترن شمارتو داره از اون بگیرم؟
   یا اگه داداش ادمین داره برام بفرسته شمارتو ابجی؟؟…
   …یا ابجی میخوایی خودم شماره بدم؟☺😊..

  2. عالی بود چه قدر زود پیشرفت کردید؟ جالبیش اینه خیلی زود تحویل دادید افرین واقعا👏🏻👏🏻👏🏻(اگه همین فرمون رو برید جلو، فکر کنم نصف بیشتر شاعرامون تنشون تو گور بلرزه. 😂😂😂شوخی بود. به دل نگرید)

    1. اوک یبارم اونموقع تبریک میگم😂😂😂
     مال منم ۱۱ دی هست…۱ژانویه😍😍😍😍😍
     تحویل سال میلادی🥳🥳🥳🥳🥳🥳

 11. امیر از لیلی متنفر شد انداختش بیرون لیلی گفت لیاقت مادری سام نداری لیاقت منم نداری منم تو قلبم کشتمت امیر گذاشت رفت
  ماشین هم زد به لیلی
  حتما میره لیلی هم کما یا میمیره چون اخراش نویسنده گفت داره تموم میشه حتما اینجوری میشه مسخره اش در اورده نویسنده

 12. کمی آهسته گذر کن بدنم روح که نيست
  اين ستون فقرات است، خم کوه که نيست
  آب در چشم شما ريختن آموخت مرا
  ورنه ابری که منم، اينهمه انبوه که نيست
  هرگز از کشتن من بيم به خود راه نده
  دل بيرحم شما اسوه نستوه که نيست
  نه بزن! هرچه دلت خواست بزن تيغت را
  تو که چشمت نگران دل مجروح که نيست
  مرگ در باور من چيز حقيری است نترس
  بزن آهسته بميرد دل من، نوح که نيست
  از ستون فقراتم برو بالا به درک
  مرده را هيچ غم از شدت اندوه که نيست…

 13. سلام خلای تو خونه
  حال دلتان چطوووور است
  اونایی که ب من سلام و احوال پرسی کرده بودین سلام علیکم من خووووووبم شما خوبین
  کیمی چخبره ۱۰ تا بچه؟! من کی آوردم که خودم خبر ندارم؟! نمیدونم شاید حسابش از دستم در رفته
  ستایش جونی تفلدت مبااااارک
  میگماااا شما از بیکاری تو خونه چطوری دووم میارین
  راسی داداش علیسا چ اسمت بسی زیباست خوشمان آمد!

  1. ستایش جون تولدت مبارک عزیزم
   فاطمه منم همین سوالو پرسیدم جواب دوستان این بود که تو خونه راحت تریم😅من که دوام نمیارم
   تازه اوضاع کرونا کرمانشاه افتضاحه قرمزه خدایی اگه قرمز نبود باید شک میکرد خیابونا شلوغ هیچکس اهمیت نمیده فقط ماییم که هلاک شدیم تو خونه

 14. ستایش
  توی باغ اون چشات سهم ماتبسمه
  عکس یادگاریتم نقشی اراین تجسمه
  هدیه تولدت بایه قلب مهربون اشک شوق توچشات باخنده هات شادی بخون
  الهی که صدساله شی غم نبینی وپیربشی توشادیاگم بشی تولدت مبارک
  خداباتوازاسمون عشقواوردبرامون تادنیادنیاس بمون تولدت مبارک
  (ارزوی سلامتی دارم)

  1. آیلین (بارلم نیستم)من نامرئیم ازاول بودم فقط حرف نمیزنم مگه با کراشم واون چنگیز قالپاق

   1. آهاااا….باشه نامرئی باش🤭😂
    آغا به کیمی من میگی چنگیز قالپاق هان؟؟؟؟😠
    کاری با کیمی من نداشته باش آفرین😊😂🤭

   2. آهاااا….باشه نامرئی باش🤭😂
    آغا به کیمی من میگی چنگیز قالپاق هان؟؟؟؟😠
    کاری با کیمی من نداشته باش آفرین😂🤭

 15. سلام سلام،همگی سلام (هایده 😂😂😂😂)
  کلا به همتون سلام میرسونم نمیتونم اسم بگم ماشالا خیلی زیادین 😂😂😂😂😂😂😂😂
  دیشب یکی تو واستاپ بهم پیام داده بود نوشته بود (سلااااممممممم
  سلااااامممممممم)
  بابا میاین تو تل یا واتساب اول سلام بعدش معرفی کنین مرگ من

  1. ایلینننن گل گفتی خواهر آزی من بودمممممممم منننننننننننننن . داداش میلادددددد مزدوج شدنت مبارککککک .ستایششششش جوننننن تولدت مبارکککککک انشالله تولد ۱۲۰سالگیت آرزوهای امسالت خاطره شن برای سال دیگت فسیل شییییی ودرآخر موفق باشی. داداش شهاب اونجور که تو میگی ناک اوتش میکنه اینو بدون وقتی یه دختری خیلی روی یکی حساسه ونمیزاره کسی حتی ۶متریشم رد شه بدون از دوست داشتنه زیاده حالا داداشت باشه یا نامزدت ولی روش حساسی دوست نداری کسی نگاش کنه الان من حتی اگه مثلا یه دختری ی کوچولوهم نگاه داداشام کنه دختره گور خودشه بکنه چون من روشون حساسم این از دوست داشتن زیاده.

 16. سلام
  اره ایلین دیدم فقط تو حالمو پرسیدی😢
  شهاب چرا پای جون منو می کشی وسط بابا ناکس من تازه مزدوج شدم چطوری دلت میاد😖
  فاطمه با اینکه قهر بودی اما ازم دفا کردیا 👏👏
  حالا واسه اشتیمون یکی از اون شعرای نابتو بگو برام😉
  داداشای عزیز راد و علی
  انقد خانوم خانوم نکین ما هم مجبور میشیم بگیم اه
  دوستان من قصد بی احترامی ندارم اما همه رو ب اسم صدا می کنم تمام

    1. تا نگی من از کجا بدون آخه😐😐😐😐
     به هرحال خوش بگذره😂😂
     بالاخره راحت شدیم از دستت هی میگفتی من چرا مزدوج نیستم…من چرا رل ندارم….منم موخوام مزدوج بشم🤭😂

   1. سلام جناب میلاد
    هرکس یه نوع اخلاقی داره، شما با اسم صدا کن، ولی من کلا نمی تونم خانوم نگم. برای حفظ احترام واجبه. 🙂🙂
    حالا حالت چطوره داداش، موقیت اشنایی پیش نیومده بود. منم که دیگه میشناسی😂

  1. داداش خوب من دیش دیش
   داداش خوب من دیش دیش
   شیرینی بده توبه من چون خاهرتم جونم
   بدنبالت میام هرجا که باشی میکشمت اگه نباشی
   ……………………………………………………………………….
   وای شوهرکردی ببخشیدزن گرفتی وای الان عمه میشم
   شوق دیدارنی نی داداشم
   وووووووییییییییییییی سلام ب زنداداش محترمه برسون فقط داداش میلی امارشرینیت میره بالا تولدوعروسی
   راستی گفتم عروسی میلادوای بحالت منو نبری عروسی یعنی حسابت باکرام الکاتبینه
   این همسرمحترمتونم بیار من یکم خارشوهربازی دربیارم

   1. اصن خراب این شعرتم😀👏
    یعنی چی بیارمش بشناسی بابا اشنایی باهاش ک من بحث هات گفتم یادتون بیاد ولی مث این ک ن

  2. داداش میلاد به جان شهاب دعوتمون نکنی از دستت ناراحت میشیم 😂(گفتم فاطمه نیست من باشم )
   میلاد تبریزیه بوشهری تهرانیه کرجی …زیاده ماشاله به قول خودت😅

 17. ستایش جون تولد مبارک عزیزم ایشالا ۱۲۰ ساله شی….
  همه آرزوهات خاطری شن😍❤💗
  تو زندگیت هم سربلند و موفق باشی😃😂💗💗💗

   1. مرسی مرسی داداش رادددداداش چه اسم قشنگی علیسااا راستییی تو که اسم نویسنده نوشته بودی صادق یار؟؟؟
    هیییی داداش دیشب یه جوری بود خونمون برق های خونه همه اتصالی کرده بود همشم مقصر من بودم تلوزیون وآبسرد کنمونم سوختتت بعد داخل پریز برقمون آتیش زد بیرون خونمون گفت بومممممممممممم کل برقااااا رفتتتت تازه دستمم بنظرم برق گرفت نمیدونم چی بود ولی دستم تا صبح بی حس بود اینقدر ترسیده بودم که نگوووو اصلا دیگع گوشیمو شارژ نزدمممممم خیلی ترسیدمااااااا

    1. سلام اره نوشته بودم صادق یار چون اصل فامیلین اونه، راد هم یه نوع پسوندی هست خانوادکی داریم و جریانش هم خیلی مفصل هست، ولی خوب رمان ترجیح دادن دیگه پسوند و اینا نزارم.
     مراقب خودت باش ابجی جان چه وضعیه اخه.

    2. سلام اره نوشته بودم صادق یار چون اصل فامیلیم اونه، راد هم یه نوع پسوندی هست خانوادگی داریم و جریانش هم خیلی مفصل هست، ولی خوب رمان ترجیح دادن دیگه پسوند و اینا نزارم.
     مراقب خودت باش ابجی جان چه وضعیه اخه.

   2. داداششششش علیساااااا یا همون راددد من اصلا قهر نبودم که بخوام آشتی کنم اینم همینطور گفتمم . درمورد غم اصلا تا اینجا که رسیدم هیچ غمی نداشتم درسته هرکی باشه ناراحتی داره ولی هیچ وقت هیچ غمی نداشتم نمیزارمم داشته باشممم فقط این بین خودم شکسته میشم هیچکسم هیچیش نمیشه درکل من اگه یک دقیقه ناراحت باشم همه میفهمن چون چهرم عوض میشه و چون همیشه درحال بگو بخند هستممم همه میفهمن ودوست ندارم کسی بفهمه من ناراحتمم بخاطر همین هیچ وقت ناراحت نمیشم

   3. این روزها تلخ میگذرد ،دستم میلرزد از توصیفش
    همین بس که
    نفس کشیدنم در این مرگ تدریجی، مثل خودکشی است
    با تیغ کند….

   4. بچه هاااااااااااا کسی رو ایلین یک ودو برنامه ریزی نکنه چون دوتاش مال منه خودمم برنامه ریزی کردم .واااااااااااااا چنگیز جونممممممممم تو که هنوززززز منو طلاق ندادی شیطونننن منو خیلی دوست داریااااا چنگیزیییییی دوستتتت دارممممم واییییی چنگیزززجانننننننن .اغااااامن همیشه متنفرم از اسم چنگیز هرکاری میکنم به دلم نمیشینه

 18. سلام دوستان، حالتون چطوره؟
  خوب در جواب ایلین خانوم که اسم من رو پرسیده بود باید بگم اسمم علیسا هست. حال تون هم امیدوارم خوب باشه.
  فاطمه خانوم، ابجی جان ۳٠سال؟ چه خبره؟ زن و بچه؟ 😐 در ضمن اون دلایل محکمه پسند رو رو کن ببینم، برای چی قهری.
  چنگیز خان (ابجی جان) چه خبره؟ ۱۴زن؟ می خواستی چیکار؟ ببینم از پس یکیش می تونی بر بیای؟😂😂موفق باشی
  ستایش خانوم، بله کامل در جریان بودم با اون صمیمیت دوستان کاملا میشد حدس زد که از اعضای فعال بودید، منظور جمله ی من هم این بود که به دلیل اینکه بعد مدت ها کامنت گذاشتید، نه من شما رو میشناسم نه شما من رو، در هر صورت از اشنایی با شما خوشبختم 🙂
  راستی ابجی نیوشا کجا بودی؟حالت چطوره؟کم پیدا شدی.
  به آزاده خانوم، (اگه مایل باشید ابجی صدا تون کنم) خیلی ممنون خوبم، حال شما چطوره؟ امیدوارم هر کجا هستید سلامت باشید.
  خوب خوب، ابجی نسترن عزیز، حال شما چطوره، خدا بد نده، بیشتر مراقب خودتون باشید، امیدوارم همیشه سلامت باشی، درباره ی اون جمله ی (گفتی تا اطلاع ثانوی…) این آوای خوانشش فرق داشت منظورم این بود بالاخره اشتی کردی؟ افرین، هیچ وقت نبابد غم تو دلت راه بدی.
  تینا خانوم حالتون خوبه؟ من راد هستم، با شما اشنایی ندارم، برای همین، اون جا ننوشتم، در هر صورت از اشنایی تون خوش بختم.
  حالا نوبتی هم باشه می رسیم به اعضای جدید سایت
  سلام علی اقا، حالتون چطوره من که راد هستم از اشنایی تون خوشبختم.
  عسل خانوم حال شما هم خوبه ؟صد بار خودمو معرفی کردم، فکر کنم دیگه شناخته باشید، در هر صورت از اشنایی تون خوشبختم.
  و همچنین ایلین خانوم (شماره ی ۱)حال تون خوبه؟ مخصوص حال تون رو پرسیدم. 😂

   1. اوکی..داداش شهاب…
    موفق باشید…امیدوارم اینده خوبی در پیش داشته باشید:)…
    .
    .
    اگه سوال دیگی در ذهنم فوران کرد حتما میپرسم…نگران نباشید😊

   2. سلام داداااااااااااش کجا بودی ؟ باز تبخیر شدی که 😐
    چیش ، از حکومت بر کنار شدم بابا الان رفتم تو کسب و کار درست کردن ترشی خیار چنبر😂
    😂😂😂😂😂😂😂😂 خانوما رو هم دارم دو تا یکی طلاق می دم 😂😂😂😂( وضع خرابه داداشم خررراب 😂😂😂😂) انقدررررررر که چشم به زنای من داشتین همشونو طلاق دادم رفت من موندم و چهل تا بچه قد و نیم قد که فعلا دارن خیار پوست می گیرن من بریزم تو ترشی 😂😂😂😂😂😂😂
    .
    .
    .
    خووووب ؟ می خوای خوب باشم ؟ جدا از شوخی امروز چهارتا انگشت دست چپمو سوزوندم
    ( دست چپم نمی تونم تا اطلاع ثانوی چیزی تایپ کنم یا بنویسم 😑😭) بعدم با مخ رفتم تو ستون سرم باد کرده ، آیهان هم ( داداشم ) با قیچی‌کاغذ بری موهامو کوتاه کرده ، الان موهام هاچین واچین شده 😂😂😂😑😑😑😑😤😤😤😤😤😤😤😤
    اونقدر خشم چنگیزیم دست کاری شده که حد نداره 😑
    موهام فره شبیه گوسفند شدم 😑😑😑😑😑😑😑 کممممک 😐😂😂😂😂😂😂😂
    الانم که با سوزن افتادم به جون دستم 😂😂😂😂😂
    خلاصه که دادا فعلا از زن خبری نیست ! خودمو به زور دارم تحمل می کنم 😂😂😂😂😂😂
    .
    .
    .
    خودت چطوری 😂؟

    1. سلام ابجی جان همین جا در نزدیکی های تو بعدم نیست چه قدر به فکرمی،، با اون دمپاییت… 😂😂با بتن ساختنش؟
     واقعا؟ ببین اثار اذیت کردن منه ها، حالا جدا از شوخی الان حالت بهتره؟ امیدوارم حالت زودتر بهتر بشه.
     ببین باید قبل از زن گرفتن با من مشورت می کردی، که به این حال نیفتی 😂😂بیچاره بچه ها.
     منم خوبم میگذره😕

     1. ای بی چشم و روی چشم سفید 🤬 خیلیم دلت بخواد دمپایی زرشکیم روت فرود بیااااااد 😂🤣😡
      ( دلم سوخت من چقدر خشن شدم 🤣🤣🤣🤣)
      مگه چقدر محکم زدمت داداش علیسا ؟ 🤣🤣😂
      مرسی داداش با معرفت ! حال من که هیچ موقع خوب نیست اینم روش 😅
      واااای دادا اره باید باهات مشورت می کردم نمی دونی چقدرررررر پشیمونم این تیمور لنگ که تو باشی منو از حکومت بر کنار کردی !
      نگران بچه ها نباش همین که خیار چنبر پوست می گیرن بسههههه 🤣
      ولی باحاله ها تو تیمور لنگ باش من چنگیز 😂😂
      ایشا… همیشه خوب باشی داداش😅🙂🙁

   1. اجی زهرا…
    نشی اجی خوشگلم…قربون مهربونیات ابجی خوشگلم…
    .
    واای گوگولی من فداش بشم😍😗😗 …فک کنم برا دندون دراوردن خیلی اذیت کنه بچه منکه خواهرم خیلی اذیت میکرد..گریه😑😐

    1. قربونت هاناجونم. ن آریا بچم کلا صبوره مث مامانش زیادم اذیت نکرد فقط ی وقتایی بی دلیل نق میزد ک اونم زود ساکت میشد

   2. شات بابا 😂😂😂😂😂😂
    شات فور اور سایان .
    زن دزد نا به هنگام 😂😂😂😂 کلم علفی 😂😂😂😂😂 سایان مادر مرموز 😂😂😂😂
    آیلینو می خوای بردار مال خودت ولی باهات اعلام جنگ کرده خیار چنبر به سویت پرتاب کرده و با کمال احترام به آن حیوان نجیب تو را مثال زده و قاه قاه به ریش تو خندیده 😀😀😂😂😂😂😂خشم چنگیزی منو بیدار نکننننن

    1. بزاریه چیزیو بگم پس تواصلا بچه من نیستییی من تو رو توجوب پیداکردم هاهاهاهاهاهااها فهمیدیی اششششتر

   1. حله علی جان داداش.
    خوبم ابجی الناز، دانشجوی عزیز 😂 اخه من اون بالا ننوشتم سلام دوستان حال تون چطوره؟ 😐
    ابجی آزاده، خط اول نوشتم علیسا.
    شهاب، داداش زیر میزی برای چی 😂
    ممنون ابجی ایلین جان منم خوبم.

      1. منظورم از مثلا یه چیز دیگه بود حالا ولش کن مهم نیست.
       داداش کسی نمی دزدتت من قول شرف می دم.
       به هر حال خود دانی

      2. داداش علیسا خدایی بگو چیشده 😂از اون اولا خیلی تغییر کردی اون موقع خشک بودی یکم راستشو بگو بخت شکسته یا سرت به جایی خورده😅😂
       کیمی بیشعور خیلی غلط میکنی طلاقم بدی مهریم رو میزارم اجرا بی افتی زندان آدم شی
       ایلین ابجی تو میدونستی انقدر طرفدار داری 😂این همه خواستگار
       داداش علی از آشنایی تونم خوشبخت شدم

       1. جوووون چشم نه اتفاقا تو رو طلاق نمی دم که بمونی ور دلم ترشی درست کنیم با هم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
        من تو زندان با پلیسا حکم بازی می کنم منو از چی می ترسونی من گرگ بارون دیده ام

  1. قهرم دیگه دلایلم رویکشنبه میگم
   دیگم نمیام دلیل قهرالانمومیگم ولی اون دلایلو یکشنبه میگم
   دلیل قهرالانم بی توجهی سایرین هست من واقعنی قهرم سراغم که نمیگیرین ازاین شهابم دوخط میحرفم به تیپ وقباش برمیخوره برادر رادتوهم نیسی اسمتم که نمیگی بقیه هم که هیچ
   قهرقهرقهرم
   باتشکر

   1. فاطمه خانوم، تا یکشنبه؟ من که یادم نمیاد به شما چیزی گفته باشم، خوب یک دو روز نبودم دیگه، اسم مبارکم رو هم دوبار گفتم علیسا هست😂بعدم من سراغ تون رو میگیرم اون حساب نیست؟
    ایلین خانوم، الان گفتم دیگه، بعدم نپرسیده بودید.
    الناز خانوم، نه سرم به جایی نخورده! بعدم خوب اون جزو یکی از خصوصات اخلاقیم هست. من که اینجا اصلا خشک نبودم. حالا اینکه یخم باز شده یا، اتفاق دیروز مسبب بوده رو نمی دونم😂

    1. من بهش دمپایی پرت کردم یخش باز شده 🤣🤣🤣🤣🤣😃😃😃😃
     دادااااااش دمپایی ام دوباره هواتو کرده 🤣🤣🤣🤣 بگیییییییر که اومد 👡👡👡👡👟🥿🥿🥿🥿

 19. سلام گل های توخونه هنوقرنطینه توخونه اومدم خوشتون اومدفاطمه اومده یکم پیشتون بمونه
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  چراحرف نمیزنین حقتونه نیام دیگه
  شهاب توکه زبونت ۴۰ منه یه چی بگوبجون توحوصلم سرفید
  ایلین هاخجالت نمیکشین ازم سراغ نمیگیرین نمیگین زندس مردس
  اصلا من دیگ نمیحرفم قدرمونمیدونین به جون شهاب نمیام بای فوراور

  1. اوهوم اوهومممم سلاممممم خوبیننن بچه اهوم اهوم کی میگفت ؟؟. بچه هااااادیشب دقیقا ساعت۳:۳۰صبح مرگ در یک قدمی من بود فقط یک لحظه غفلت باعث میشد الان من پیش شما نباشم یعنی ترسیده بدوم که تا یک ساعت یه دستمم بی جون بوداصلا حسی نداشت ونمی تونستم حرکتش بدم هیییییی واقعاااا مرگ چیز بدیه من خیلی جونمو دوست دارمممم

   1. ابجی آزی منکه خوبم خداروشکرررر
    خودت خوبی گلی؟؟

    ابجی من دارو ندارم فقط ی وات هست😐😑…
    ..
    توی وات درخدمتتم

    1. ابجی فاطی…
     بعله بعله
     چه نقل و نباتی هم!! اصلا حرف نداره…

     ابجی اگه تو خوب باشی منم خوبم(الکی)..😉😉

     1. ابجی زهرا جان…
      ابجی منم خوبم قشنگم..خودت خوبی اجی گلم؟؟
      اریا کوچولو خوبه؟؟…دورش بگردم الهی😗😗😍…

      قربون دلت برم ابجی ما هم دلمون برات تنگ شده بود❤😘

      1. خداروشکر گلم. مرسی ب لطف خدا منم خوبم آریاهم خوبه بالاخره ی دندون دراورد😂😂😂😂 فدایی داری هاناجانم💋💋💋

      2. زهرا اومد کی کو کجاس 😍
       سلام ابجی چطوری
       هانا و کیمی پارت میدین یا از حلقومتون بیام بکشم بیرون😅 (روحیه چنگیزی کیمی به منم رسیده😂 )

       1. دارم می نویسم ( ببخشید مشغله های روحی که دارم کارو واسم سخت کرده ، افسردگیم و قرصا بی تاثیر نیست …ولی چشم در اولین فرصت)

  1. (شهاب)

   اوووووو شِتَ

   رتبه سه رقمی؟!!!
   نه بابا!!
   الکی!
   داداش خر خون بودیااا پس…
   دانشگاه کجا؟؟
   همون کرج؟؟
   یا جای دیگه؟؟
   قشنگ توضیح بدید…😊

   1. من دانشگاه علامه تهران قبول شدم
    البته به همه توصیه می کنم جهشی نخونید
    من کلاس سوم رو مادرم اصرار کرد جهشی بخونم
    اما راهنمایی و دبیرستان رو خودم برای اینکه دیگه واقعا
    حوصله مدرسه و اینا رو نداشتم جهشی خوندم که
    زودتر برم دانشگاه

    1. آره جهشی خیلی بده من زبانمو جهشی خوندم
     صد و بیست ترمو امتحان دادم و هفت سال جلو افتادم …خیلی پشیمونم اگه به عقب برگردم اصلا همچین کاری با خودم نمی کنم …
     جهشی خیلی بده حس اینکه تفاوت سنی با بچه ها داشته باشی مزخرفه از همون اول باعث میشه تفریحات و طرز فکرت درونگرا شکل بگیره ( توی بیشتر مورد ها )
     تنهایی بیشتر میشه و بی حوصله تر واسه یاد گیری میشی …من واسم همچین اتفاقی افتاد چون مثلا من ۱۰ سالم بود اونا ۳۰ یا ۴۰ ساله بودن و طرز فکر یه دختر ده ساله با یه خانم سی _ چهل ساله متفاوته …بدیش اینه آموزشگاه ما سن هارو جدا نمی کنه ….

 20. سلام سلام ،همگی سلام (خدا بیامرز هایده )😂😂😂😂😂
  چطورین برو بچ
  اکسیژن جان ،یاسی ،آیلین به توان ۲ ،فاطمه به توان ۳،نسترن ،الناز،آیناز،کیمی جوووون،عاطفه ،بیلی جون ،عسل جون ،ستایش جاااااان بی معرفت 😠😠،و دوستان دیگر

  آقای راد،داداچ میلاد ،شهاب برادر،حاج علی ،و….

  1. جوووون عاشقونه به خودت 😂😂😂😂( یکی منو از فیوز بکشه 😂😂😂)
   سلااااااااام و صد سلام به تو ای جلوه ی امید جهان
   می خوانم از بر تو به هر دشت و کوه و زمان
   شعرم گفتم برات 😂😂😂😂😂
   خودت خوبی ؟

   1. اوووکه عشقم
    مگه میشه باشی و تنها بمونم
    محاله بزاری
    ممنون کیمی جونم خوبم عشقم
    سلام شهاب برادر
    خوبم ممنون
    مخلصیم

 21. سلام گلای تو خونه❤😂
  چه خبرا محصلای نمونه….؟؟؟؟؟!!!!
  آیلین و نفس و نسترن و فاطمه ها و آزی و الناز و کیمی و زهرا جون و ستایش و …..
  دادا شهاب و دادا علی شماها خوبین دوتاتونم خوش اومدین صفا آوردین….
  دادا میلاد تو چرا باز غیب شدی؟؟؟؟
  ببین من پرسیدم هااااا بعد نگو غیب میشم کسی حالمو نمیپرسه!!!!!😂😂😂😂

   1. سلااااااااام زن خوشگل و نازم 😂😂😂😂😂 خوبی خوشی سلامتی ؟
    ما هم خوبیم در حال انجام تکالیف زبان 😂😂😂😂😂

     1. چی چیو بلدی بابا معلممون می خواد چهار دقیقه صدا ضبط کنیم زر بزنیم 😑😑😑😑😑😑حالا راجع به چی ؟ مشکلات جامعه و بی کاری و ازدواج 😐

  1. آرههههه نمی دونی چه حالی میده 😂😂😂😂 تازه فردا می خوام واست تاج خرم سلطان بگیرم با اون کت واک کنی 😂😂😂😂😂😂
   این آهنگ تی ام بکسو میگی ؟( چهههه عجب من یکیو می شناسم بالاخره 😂😂😂😂)
   ببین من فکر کنم منظورش اینه کپی تو نیست
   میگه نی ( مخفف نیست ) کپیتو = کپی + تو
   به نظر من که این شکلیه 👆
   اهنگاشون ریتم قری داره ها ولی متن نداره 😂😂😂😂

 22. ادمین من قبلا ثبت نام کردم بعد چون هم با لپ تاپ میرم هم گوشی .بعد رمز عبورم یادم رفته .میگه ایمیل بزن میزنما ولی پیام نمیاد تو ایمیل .تو اعضا نفر اول بودم ک ثبت نام کردم .فارسی هم اسممو نوشتم (ستایش).میشه یه کاری کنی مشکلم حل بشه

        1. میگم بچه ها پا قدم کی خیر بوده ؟؟
         چند وقته مذکرای سایت دارن زیاد میشن 😅
         ابجی فاطمه دیگه نمیشه گفت دارن منقرض میشن😂
         داداش علی خوشبختم من النازم ۱۵ سالمه از کرمانشاه

   1. سلامممممممممممممممممممم زهرااااااااااااااااااااااااااااااااااا جونممممممممممممممممم خوبیییییییییی اجیییییییی . اجی دلم برلت حسابی تنگ شده بود. (زهراا من هرکسو که خیلی دوست دارم یه دلم براش تنگ میشه اون کلماتمم رو خیلی استفاده میکنم دیگه بدون چقدر دلم برای تو تنگ شده بوده که چقدر کشیدمش مثل این عزیزمممممممممممممم جونممممممممممممم). هاناااااااااااگه دیگه باهات حرف زدمممممم بی معرفتتتتتتتت فاطمهههههه تا اصلاع ثانویی باتوهم قهرمم دختره عجوزهههه جوابنو دیگه نمیدی باشهههه

     1. سلام هانا
      سلام زهرااااجون یادم احوال شمارو هم بپرسم
      چطورین ؟؟؟؟؟؟
      هانا تو تل نداری ؟؟؟؟واتساپ چی ؟؟؟گفتم اگه واتساپ داری باهم اونجا بچتیم 😉😉😉😉😉😉😉😉

    1. سلام نسترن جووووونمممم چطوری خوشگلم. فدات بشم من منم دام برات حسااااابی تنگ شده بود دیوونتم من مرسی ک انقد ب من لطف داری قربون دل مهربونت.دیگه بیخ ریشتونم جایی هم نمیرم 😂

 23. فاطمه تو نگران خواهر من نباش
  اون خودش می تونه از پس همه بربیاد
  .
  .
  دقیقا کی به نجربیا توهین کردم که یادم نیست؟
  به شخص شخیص شما چی گفتم؟؟

  1. داداش شما بزرگی کنین کوتاه بیاین
   ن شما توهین کردین ن کسی دیگه
   بچه ها شما هم دیگه کشش ندین
   ی چیزی بود تموم شد رف

 24. کیمی خجالت بکش منو فقط واسه لازانیا پختن میخای
  دونقوز
  بیزووز
  مگه من دلقکم که بخندونمت
  حالا ببین زنت میشم یا نه
  کیمی در خواب بیند فاطمه خانوم گل و گلاب ر

  1. اجی فاطی چرا نیستی؟؟؟
   نمیگویی این دل طاقت دوری تو را ندارد؟؟
   نمیگویی نفس کشیدن من سخت و سخت تر میشود؟؟
   نمیگویی این قلب به عشق تو میتپد؟؟
   نمیگویی زندگی من بدون تو پوچ و خالی از خالیست؟؟
   .
   .

   اخه دختره ی چس سفید چرا جواب کامنت هامو نمیدی هان؟؟🤔🤔😑
   چرا نمیای سایت؟؟🤔
   چرا وقتی میای با خودت گرد و غبار میاری اخه تو دختر نمیدونی من اسم دارم؟؟؟!!…😑😐

   1. ابجی ایلین من اولین بار …
    رمان سکانس عاشقانه رو خوندم که نصفه بعد دیه نخوندمش…
    بعد خان زاده که تا جلد اول جلد دومم که گفتن چرت شده دیه نخوندم…
    چند پارت ترنم خوندم که اینم دیه نخوندم حوصلم نکشید..
    فقط استاد عروس اگه اشتباه نکنم اونو کامل خوندم با تب عشق یا هوس اگه درست باشه اشتب نگفته باشم..
    رمان نخوندم من خیلی..حوصله نداشتم..☺
    ولی گفتم وقت کردم رمان که توی سایت کامل شد اونا رو بخونم چون اگه بخواد پارت به پارت منتظر باشم انگیزم برای خوندنش از بین میره😑😐…

   2. سلااااااااااام اجی هانای گللللل بابا گرد و غبار چیه من با خوذم براتون نقل و نبااات میارم
    خووووبی خواهریم؟؟

    1. عه عه عه کدوم زنی به شوهر خودش به چنگیزززززز مغول میگه دونقوز؟ 😂😂😂😂😂😂طلاقت میدماااااا 😂😂😂😂😂😂 خب از بسسسسسس که دستپخت خوشمزه ای داری دلم می خواد تو فقط غذا درست کنی و من میل کنم 😂😂😂😂😂
     الهی گرسنه شم شاید آشپزم تو باشی 😂😂😂😂😂
     زنم که شدی فاطی کجای کاری ده تا هم بچه داریم 😂😂😂😂😂😂😂

 25. سلام برو بچ
  کیمی عشقم من واست ۹ تا بچه بیارم ؟؟؟؟؟؟😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
  بابا ولکن
  زهرااااا جووووووووونم اومدییییییی؟؟؟؟،
  ستایش بیشعور یه وقت منو نبینی اینجا😠😠😠😠😠😠😠😠😠
  هانا جونم چطوری ؟؟؟
  کدوم طرز فکرم رو میگی ؟؟؟؟؟

  1. سلام اجی خوشگلم خوبم خدارو شکر اجی میگذره
   …گر بگذرد حرفی نیست فقط کاش بد نگذرد…باز منو فاز گرفت😑😐…خودت خوبی اجی خوشگلم؟؟ چخبرا؟؟
   .
   درمورد رشته علوم انسانی و وکیل و قاضی …

   1. ایلین خوشگله خوبی عشقم؟ عزیزم شرمنده ی مدت ی مشکلی داشتم کلا شرایطم خیلی خفن بود نشد بیام ولی دلم برا تک تکتون شده بود قد سوراخ جوراب مورچه

    1. سلام سلام سلاممممم ابجی خوشگلم خوبییییی ابجی؟؟
     خوش اومدییی ابجی صفا اروردی …ابجی دیه نرو جون فاطی …بمون دلم خیلی برات تنگ شده بود دیروزم تو فکرت بودم گفتم ابجی رفت نمیدونم یهو چیشد دیه به ما هم سر نزد…وااای ابجی قربونت برم دلم برات تنگ شده بود…دیه نرو😞🙁…

   1. آهای کسانی که هنوز به دیار باقی نشتافتید، سایت بیشتر سر بزنید
    تازه من رفیقمم میخوام بیارم من نبودم اون باشه 😆😂

  1. علی تو همون علی خودمونی؟!
   ۲۱ ساله از نمیدونم ری بود شهریار بود هر چی بود از تهران بود؟؟؟!!
   کجااایی تو داداش یبار اومدی معرفی کردی و د برو که رفتی
   داداشا هم داداشای قدیم

   1. بله فاطمه خانم من همون علیم که داش مرصاد گفته بود شیلنگ بگیر روش ونفس خانم گفته بود ازش خوشم نیومد البته اینجا نگفتنا تو جای دیگه داشتن چت میکردن دیدم خخخخخخ
    این مدت درگیر بودم نشد بیام

  2. سلام علی آقا…منم آیلینم ۱۸ از ارومیه…یازدهم تجربی…
   از آشناییت خوشحالم😊
   .علی آقا اینجا که همه زوج نیستن خیلی هامون سینگلیم🤭😂😂😂
   منکه بدتر از اول عمرم سینگل بودم و دارم همینجوری پیش میرم…..😅😂😂😂

 26. جناب ادمین …اینی که میگه .شما قبلا چنین نظری دادید چیه ؟؟؟یه بار تایید میشه یه بار نه …باور کن چیزی که گفتم برای بار اول بوده …حالا برای شما میرسه آیا ؟؟؟؟گفته بودم بچه ها اگر میدونن اسم رمانی رو بهم بگن….

   1. ایلینننننننننن میزنمتااااااااااا . کیمیییییی جونممممممم میامممممم میزنمتاااااااااا چراااا میگی بگین مرگ من بزنمتتتتتتت این همه زن خریدییییی بعد میخواهییییی برییییی بزنمتتتتت اجی شوخی میکنممم دور از جونتتتت این چه حرفیه تو هنو جونییی آرزوهاااا داری اینجورر نگوووو . فاطمههههه خواهرم اشتباه نکن سربه زیر تراز همه خودمم

     1. باباااااااااا ایلینننن حسودی چیههههه میگممممم فعلاااا تو ازدواججججج نکن به کسییییی جواب نده بله نده تا من یه فکرای دارمممم تو فعلا نکن ایلین بخدااا اگه کاری کنی نمیبخشمتاااا من عاشقتمممممم من شبااااا به فکر تو به خواب میرم به فکر تو همه کار میکنممم نکن من قلبم ضعیفههههه .ایلیننننن نهههههههههههههههههههه

 27. سلام به همه …میشه کمکم کنید خیلی وقت پیش یه رمان خوندم اسمش یادم نیست میخوام دوباره بخونم اگر کسی میدونه بگه ….لطفا.
  دو تا خواهر دو قلو بودن عین هم چشمانشان آبی فقط یکی شون رنگ چشماش تیره تر بود خواهر اولیه با یه پسره دوست میشه ولی یه روز که قرار داشتن نمیتوانست بره به خواهرش گفت بجاش بره پسره هم نفهمید …پدرشان خلبان بوده مرده …یه ماشین شاستی بلند دارن اون خواهر اولیه ،تهش با یه یارو به اسم آبان ازدواج میکنه خواهر های آبان اسمشون مهر و آذر هست و توی رمان پزشکی قبول میشن دوقلو ها ….
  قدیمیه ولی اگر کسی میدونه کمک کنه….

  1. چیکار به داداش شهاب داری بزار یکم جاگیر تر بشه بد خودمم کمکت میکنم😂😂
   شرمنده ابجی من امروز یکم حالم خوب نبود نتونستم زیاد باشم ولی الان در خدمتم

   1. عه عشقم چرا حالت بد بود؟؟
    .
    بگو پس چرا سایت امن و اروم بوده امروز 😑
    ابجی فدات بشم الان خوبی؟؟

    1. خدا نکنه خواهری😊😊
     آره الان خوبم، خوبم نباشم باید سعی کنم خوب باشم دیگه نمیخوام اتفاقات گذشته تکرار شه
     هانایی دیدی سایت سوت و کور بوده امروز هی 😅فردا جبران میکنم حسابی

    1. چشم من طرف شما گفتم داداشم کم نیاره😅
     داداش شهاب مطب زدید به من شخصا اول همه نوبت بدی فکر کنم بد جور نیاز داشته باشم به حرف زدن

      1. کیمی….☹☹☹☹
       نههههه تو نهههه….بیوه میشیم هممون😭😭😭😭😂😂😂😂شوهری خیلی دوست داریم…چنگیز خودمی❤😂

   1. سلام به دوستان من تازه اومدم ومثل مارال جان منم دلم خاصت دوست پیدا کنم ویه سوالی داستم پارت بعدی کی گداشته میشه اگه جواب بدید ممنون میشم دوستان

 28. خدایش دقت کردین این رتبه های برتر کنکور همشون گردنشون کجه از بس که اینارو کوبیدن به سر بچه های ملت شوخیدما کسی هس به دل نگیره

 29. سلام بچه هااا
  من امتحان داشتم نتونستم بیام
  ایلیننن چقد تو بی معرفتی اخه!!
  ادم ی حالی میپرسه
  البته نه فقط ایلین،بلکه کیمی و زنان حرمسرا،ایلین ۲،یاسی،نسترن،هانا،میلاد،ارشامو…
  دادا شهاب سلام
  من نیوشا هستم،۱۵ سالمه
  از آشناییت خوشبختم

   1. 😂سلام نیوش چطوری ما که احوال پرسی هامونو اول همه میکنیم
    ابجی ایلینم تا دیروز مشغول امتحاناش بوده نیوشی

   2. اهههههههههههههه نیوشششش دده سیچه ایزاتکی میکنی توووو موخو پرسته میکنممممم بره کامنتله بخون مو پرس همتونه کردوم بعدشم مو تو واتت هم پرسته میکنممم جز چند روزه که خطم دس خوم نی وگرنه ما همیشه حالته میپرسیدیمه .

  1. اگه قراره یه چیزی تو دنیا مال من باشه ….

   دوست دارم فقط قلب تو باشه ……

   قلبتو میخوام …

   بدون فاقشِ ….‌

   اخ که نمیدونی قلب تو مرحمی برای تموم دردهام هست…..

   #نسترن:)

  2. سلام نیوش خودممم…چطور مطوری اجی اخر ظهور کردی؟؟نری دیه غیب بشی!…چخبرا ابجی بلا؟!.
   .
   .
   داداش شهاب …روانشناسی میخونید ؟ وااای چه خوب! موفق باشید…ولی من سوال دارم در مورد روانشناسی 🤗☺..
   .
   .
   اجی نسترن تو چرا یهو میری یهو میای دلم برات تنگ شده بود بی معرفت…به فکر دل من نیستی؟؟؟؟؟؟؟؟ فاطمه با توام هستماااا شما چرا میخواین منو سکته بدید؟؟

   .
   اجی نسترن من بحث درسو کشیدم وسط بیا منو بزن!😐😑
   .
   (لازم توجه دوستان من اگه بحث درس کردم و رشته قصد توهین به هیچ خواهر برادری ندارم! اوکی؟؟؟…فقط سوال بوده لازم نیست بگید این رشته بده اون رشته خوبه!)
   .
   اجی آزی خوشم اومد از طرز فکرت!😊

   1. (شهاب)
    ….
    در شان یک پسر نیست داداشم که بگه غلط کردم اونم برای همچین موضوعی …(البته من کاری ندارم و به من مربوط نیست میخواید هر چی بگید،بگید فقط گفتم که….)

    1. ی جوری جبهه گرفتید و با هم کل کل کردید گفتم
     الان گیسای همو می کشید دیگه. ضروری دونستم
     این بحثو تموم کنم
     سوالی هم درباره روانشناسی داشتی بپرس

     1. کی جبهه گرفت؟؟
      …ولی من قصد بدی نداشتم راجب رشته کسی و به دوستانم گفتم:/…
      ..
      .
      شما چیزی نمیگفتید من خودم میگفتم تا کسی منظور مارو بد متوجه نشه!
      .
      البته که میپرسم فعلا که رمانمو دارم کامنت میکنم بعدا حتماااا میپرسم و مزاحمتون میشم:)…

   1. همینو بگو دختره ی چشم سفید و بی چشم رو چشم اندر چشم اومده میگه ….بزنم نابودت کنم ؟ چهار انگشت افسری میام براتا !!!!😈👿👹😤😤😤😤😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣✋✋✋✋✋✋✋✋✋✊✊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👋👋👋👋👋👋

  1. دوست پسر دوستام دوس دختراشون دوستامن دیگه😐🤭😅
   والا هر روز یه اکشنی با اونا داریم😐😐😐
   سریال ترکیه ای شده زندگیمون🤦🏻‍♀️

 30. شروع کردم به باور چیز هایی که مرا آزار می داد و حال از خودم متنفرم. آشفته ترین رود شدم در جاری انسان ها ، درمانده ترین گل در چمن زار زندگی …آخر با سری افتاده و قلبی مملو از درد و پشیمانی و چشمانی پر از نفرت به زندگی ام پایان خواهم داد . خون دل می ریزم و خون جاری از دستانم را می بینم . دیگر نمی توانم تحمل کنم ، زندگی نمی گذرد من خسته ام … خسته از لبخند های دروغین که مثل پرده ای اشک هایم را پوشانده …

  1. خستم
   از صبوری خستم
   از فریاد هایی که در گلویم ماند
   از اشک هایی که قاه قاه خنده شد
   از حرفهایی که زنده به گور گشت در گورستان دلم
   آسان نیست در پی خنده های مصنوعی
   گریه های دلت را در بی پناهیت در پی هزاران دروغ پنهان کنی
   این روز ها معنی را از زندگی ام حذف کرد
   دیگر برایم فرقی نمیکند روزهایم را چگونه قربانی کنم…….
   الناز بهمن ۹۷😅

 31. فاطمه و نفس خانوم ، خیلی هم خوب، همیشه سلامت باشید .
  ستایش خانوم ، شما من رو نمیشناسید من از کجا شما رو بشناسم مخصوصا که تازه کامنت گذاشتید 😂😂😂

  1. داداااش راد من خوبم مرسي فعلا در حال پول جمع كردنم كه زنامو ببرم جيگركى 🤣🤣🤣🤣( بين خودمون بمونه يكم احساس پشيموني مي كنم به خودم ميگم هي چنگيز اين چه كاري بود كه با خودت كردي ؟؟؟؟)
   حالا خودت خوبي ؟؟؟؟

   1. اجی کیمی خجالت لت لت اجیییی بخدا این همه زن برای چیته حالا زنات کیننننننن من فقط فهمیدمم حرمسرا باز کردی وتا دلت بخواد دختررر داخلش هست . از زن اول تا زن اخر تا سوگلی موگلی هاتتتتت همه رو با اسم برام میگی کین چندسالشونه همه چی .

    1. خبر نداری خودتم جز اونایی😂😂😂😂😂
     آیلین زن اولمه ( زیادی واسم جفتک می پرونه 😂😂😂😂از بس عاشقمه 😂😂 همش واسم گریه می کنه می گه چنگییییز این قلبم واسه تو می تپه 😂😂😂)
     فاطمه زن دوم ( منو می خندونه واسم لازانیا می پزه 😂😂😂)
     الناز زن سوم ( متخصص زنان زایمان هم هست مجانی واسم زایمان می کنه 😂😂😂😂از دلنوشته ها و استعدادم نگم برات )
     یاسی زن چهارم ( عشق خودمه با بادبزن بادم می زنه یه وقت گرمم نشه خدایی نکرده😂😂😂😂😂😂😂 خیلیم مهربونه دوسش دارم )
     نفس زن پنجم سوگلی حرمسرا بدون نفس اب از گلوم پایین نمیره
     نیوشا زن ششم ( سرزنده و شوخ طبع مثل گل می مونه )
     فاطمه ۲ زن هفتم ( فر فر واسم شعر می گه میگه چنگیز من بی تو هیچم 😂😂😂😂)
     آیلین ۲ زن هشتم ( با لباس مجلسی بلند سبز لجنی واسم کت واک می کنه حوصله ام سر نره 😂😂😂😂😂😂 همش هم پسر عموهاشو می خواد با زن من هوایی کنه )
     آزاده زن نهم ( کره ای پسند ، مهربون ، همش هم بهم میگه چنگیز شتی 😂)
     هانا زن دهم ( البته هم زمان هم زن اولمه هم دهم واسم همش شعر می خونه 😂بدونش حتی آبم نمی خورم از رمانی هم که برام می نویسه نگم برات )
     خودت زن یازدهممی ( مهربون و شوخ طبع و شر و شیطون با دلنوشته های زیبا و جذاب واست می خونم نسترن ای عشق من حرفی بزن 😂😂😂 )
     مائده زن دوازدهم ( عشششق خودمه )
     دلارا زن سیزدهم ( توی مراسم عقد واسش خوانندگی کردم 😂😂😂😂 با معرفت و با مرام خودمهههه )
     خلاااااصه فعلا در حال عقد بقیه هستم تا درودی دیگر بدرود حرامسرای چنگیز خان مغول مقلب به دکاروس 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

      1. عیااال عسل من مگه هرکی جفتک میندازه خره ؟😂😂😂اگه منو بکشی فقط خودت بیوه میشی یه سری زن رو هم بدبخت می کنی سلسله ی مغولی هم نابود می کنی دلت میااااد ؟😂😂😂😂

      1. نه نگران نباش موقعی که منو ببینه خودش دو دستی تو رو میندازه رو دوشم
       میگه خدا رو شکر فاطی از ترشیدگی دراومد 😂😂😂😂😂