codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۴۹

 

نفسم رسما قطع شد. تموم. مردم… هنوزم؟تحلیل رفتم فهمید و محکم تر منو بین دستاش گرفت
_تو مال منی!حتی خدا هم تو رو بهم پس داد. اون وقت تو… سگ کی باشی که بخوای ازم فرار کنی؟
جواب ندادم چون توانش و نداشتم. عاشقم بود؟
برم گردوند،اشکامو پاک کرد و پچ زد
_اگه یه قطره اشک دیگه بریزی…
حرفش با اشکی که از چشمم اومد قطع شد.
منتظر ادامه ی جملش بودم که محکم لبام و بوسید.
قبلا ها عادت به بوسیدن نداشت و حالا…
دستم و روی سینش گذاشتم و هلش دادم.
نفس زنون لب هاش و جدا کرد و گفت
_فکر نکن کاری می کنم گریه کردن یادت بره نه… اما کاری میکنم واسه یه چی دیگه گریه کنی!
پشت بند حرفش با چسبوندن تنش به تنم منظورش و رسوند.
برق گرفته پریدم عقب و نگاهش کردم… گر گرفته بودم.زیر سنگینی نگاهش به سمت ساختمون دویدم.

* * * * *
با لبخند به قهقهه زدناشون خیره شدم…باورم نمیشد آرمینی که امروز اون طوری عربده میزد حالا داشت با آیلا می خندید..
نگاه به ساعت انداختم و از آشپزخونه بیرون رفتم و گفتم
_آیلا…یک ساعتم از موقع خوابت گذشته بیا بریم بخوابیم مامان.
با لوس بازی گفت
_نمیخواممم من میخوام با آرمین باشم خودت برو بخواب.

چشمام گرد شد و گفتم
_آدم بزرگترش و با اسم کوچیک صدا نمیزنه.
خودش و به سینه ی آرمین چسبوند و گفت
_آخه من یه طول دیگه ای به آرمین جونم نگاه میکنم.
ابرو بالا انداختم
_چه طوری مثلا؟
نگاه خجالت زده ای به آرمین انداخت و گفت
_بهش جریان و بگیم؟
با این حرفش آرمین چنان زد زیر خنده که من ناباور نگاهش کردم.
آیلا لب هاشو جمع کرد و گفت
_همش وعده ولید الکی بود.
آرمین با لذت نگاهش کرد و گفت
_نه عروسک گفتم که مال خودمی.
با نیم وجب قدش چنان برای آرمین عشوه اومد که چشمام گرد موند.
بلند شد و آیلا رو بغل کرد و گفت
_ولی الان وقت خوابه.
آیلا با لب هایی آویزون گفت
_میشه با تو بخوابم؟
آرمین نگاه معناداری بهم انداخت و گفت
_تو هم که مثل مامانت بی جنبه ای! نه خیر شما بزرگ شدی خودت میخوابی..
_پس مامان چی؟
آرمین باز نگاهم کرد و گفت
_مامانت جاش پیش یکی دیگست.
کپ کردم. نکنه می خواست پیش اون بخوابم؟
تند گفتم
_نه من با آیلا…
نذاشت حرفم و بزنم:
_آیلا باید یاد بگیره که بزرگ شده و تنها بخوابه!
جلوی نگاه بهت زدم از پله ها بالا رفت. من تختم توی اتاق آیلا بود حالا با این اوضاع…
رفتم توی آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم.
دستشویی رفتم و بعد از مسواک زدن رفتم طبقه بالا…
به محض بالا رفتنم در اتاق آیلا باز شد و آرمین اومد بیرون.

نگاهم کرد که پرسیدم
_خوابید؟
_مگه جرئت داره نخوابه؟
پوزخندی زدم و گفتم
_آها فراموش کرده بودم تو همه ی کاراتو با زور انجام میدی.
لبخند محوی زد. شب بخیری گفتم و خواستم برم توی اتاق آیلا که مچ دستم و گرفت و دنبال خودش کشید.
با اخم گفتم
_چی کار می کنی؟
در اتاق خوابمون و باز کرد و گفت
_اذیتت نمی‌کنم.
درو پشت سرمون بست.
تمام تنم منقبض شد و گفتم
_من میخوام برم پیش دخترم.
بی مقدمه بغلم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد
_بابای دخترت بیشتر بهت احتیاج داره.
تنم لرزید. خدایا اون می فهمید من بی جنبه م و داشت ازم استفاده می‌کرد.
دستش و زیر چونم زد و سرم و بالا گرفت.
نگاهم کرد. اون قدر طولانی که زیر سنگینی نگاهش کم آوردم و سرم و پایین انداختم.
مچ دستم و گرفت و به سمت تخت مون رفت که ایستادم و در حالی که می لرزیدم نالیدم
_آرمین…. این کارو باهام نکن.
نشست روی تخت و با کشیدن دستم منو روی پاش نشوند.
خمار گونه نگاهم کرد
_دلم واسه اون شبایی که لش می کردی رو من تنگ ‌شده.
نگاهش از چشمام سر خورد و اومد پایین
_دلم واسه با هم بودنمون تنگ شده.
عطرش زد زیر دماغم و داشت مستم می‌کرد. بدی کار اینجا بود منم به اندازه ی اون دلتنگ بودم.
سرش و توی گردنم برد و عمیق نفس کشید.
تحلیل رفته نالیدم
_بذار برم آرمین.
محکم به کمرم چنگ انداخت
_جای تو پیش منه.
لب هاش و از روی گردنم سر داد بالا.
چونم و گاز گرفت و دستش و به سمت رون پام برد که نفسم کامل قطع شد.
چند لحظه نگاهم کرد…با نگاه کردن توی چشمای خمارش و نوازش دستاش از خود بی خود شدم و همه چی یادم رفت.
سرمو جلو بردم و چنان لب هام و روی لب هاش گذاشتم که پرت شد روی تخت. کمرم و محکم تر فشرد و باهام همراهی کرد.

🍁🍁🍁🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫380 دیدگاه ها

 1. عاقا یه چیزی بود تموم شد رفت, ما بیخیال شدیم شمام ول کنین!!… الان چند ماهه اینجا هر روز یه اتفاقی میوفته تموم میشه میره… همه چی شوخی بود!!… اینجا با حساسات من و آزاده و پریسا بازی شده بود (!) که خدارو شکر قبل از اینکه کار به جاهای حساس برسه همه چی به هم خورد!!… بیخی…

 2. حالمو بهم زدین دوسه نفرتون…خجالت نمیکشین بخاطر چیزهای الکی قهروگریه میکنید …این آزاده کیه که جو رو به هم زده واعصاب همرو داغون کرده…دروغ گفته که گفته…ناراحت شدی دیگه نیا توجمع وقتی جنبه نداری…سعی کنید بزرگ بشید وعاقلانه فکرکنید

 3. اوووووه کی می ره این همه راهو
  چه دراما هایی درست کردین دیگه باید عادت کنین تو فضای مجازی هر کی هر کیه
  یعنی واقعا به خاطر اینکه فاطمه به دروغ گفته بوده ساشاس گریه کردین؟بچه این مگه؟:/

  ادمین جون رمان فعلا اماده نیس اماده شد چطور با خبر کنمتون؟

  1. ملیکا اسم رمانت چیه بگو بخونیم… یکی از بچه هام میگفت یه رمان نوشته به اسم اقای الف.. من که پیدا نکردم…

 4. آقا سورن حتما مهمه که پرسیدم
  مرحومه مغفور رو توی قم به خاک سپردن؟؟؟
  اسمش ابراهیم بود؟؟؟
  مهمه برام ببخشیداااااااااا
  چرا از دستش عصبانی بودید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. الان پرسیدم گفت نه اسمش احمد رضا بود تو رشتم به خاک سپردن . بدلیله اینکه عروسیم با فوت شدنش بهم ریخت ولی مهم نیس دیگه

   1. چرا نمیزاره
    مگه دردش چیه ؟؟مگه ما علاف اونیم وقتی رمان به جای حساسش میرسه یهو از نوشتن کنار میکشه

  1. خبری نیست دوستم!!… دور هم خوشیم… شمام بیا تو!… جمع کنیم کجا بریم؟؟… من که عمرا این سایتو بیخیال شم… وهمچنین کانالو… قراره ادمین زن گرفت اینجا رو بده من بچرخونم!… مگهنه عمو ادمین؟؟…

  1. نه برج زهرمار خانم دستتون درد نکنه من سبک زندگیم سالمه نوشابه نمیخورم فقط اب گریفوروت ;-) ;-) ;-) ;-)ی

  1. چشممم عشششقممم…. خوبی؟؟ … چه خبر جانت قشنگم؟؟؟؟ … چیکارا میکنی عسلم؟؟؟… قوربان سنه, باشوا دولانوم, سن سیز ده داریخیدیم!!… گه قوجاقوما…

   1. شما خوبی ایلین عزیزم؟
    شکر منم خوبم
    اون روز کمی اوضاع بهم ریخت ترجیح دادم وارد نشم
    گلدیم قوجاقان باجی
    قوی اوپوم سنین او گوزل اوزونن

 5. نه بابا چه خبره پریسا خانم !!! من حالا حالا ها قصد ادامه تحصیل دارم خانوادمن سخت گیرن خواستگارا و عاشقامو با اینکه پاشنه در خونه رو در اوردن ، راه نمیدن اخه دیگه یکی یدونه تخس و دیوونه و این حرفا ;-) :-D

  1. اوهووووو
   در باز کن بهشون بگو ی ذره برید عقب تر در کنده نشه بعد ببند
   خانواده آرزوشونو از شرت خلاص بشن برن ۲ نفره……
   آهان تک فرزند
   ویلا تو شمال داری کی بیایم لنگر بندازیم؟؟؟؟؟
   مامان و باباتم از دستت نفس میکشن😝😝😉😉

   1. وای پریسا خانم نمیرن که ازشون شکایتم کردیم بازم میان میگن یه نگاه تو هم برای ما یه دنیاس منم دلم نمیاد دل این بندگان خدارو بشکونم چه کنم دیگه دل رحمم ;-)
    و اینکه لااله الا الله این حرفا چیه شما از یه پسر با حجب و حیا و اقا چه انتظاری دارین ما فقط یه حسینیه تو متل قو داریم شبا ی جمعه دعای کمیل توش برقراره این وصلتا به من نمیچسبه نچ نج

   1. اوووووووو حالا یه کار خاک برسری کردی انقدر کلاس میای
    خودتو جمع کن سورن مثلا مردی گفتن شرم
    حیا نچ نچ

    1. اولا کاره خاک برسری چیه خجالت بکش😶 دوما کلاس نیومدم واقعیته 😊سوم این یه چیزه مردونس شما متوجه نمیشی😉 و اما چهارم یه آقایی چیزی هم تنگ اون اسمم بزاری بد نیست خانومم بفهمه دیگه نمیزاره اسم اینجارم بیارم😐😐😐

     1. خانووووووومت اگه واقعا تورو بخواد از نگفتن یه کلمه “آقا”ناراحت نمیشه
      بعدش تو فکر میکنی من هیچی درباره مردا نمیدونم؟؟؟؟من خودم ختم روزگارم باباییییی

   2. داداش تو الگوی منی اسکرین شات گرفتم فرستادم واسه والده محترمه بفهمه دنیا دست کیه :-)
    بعدم خدایی داداش هولی کتمان نکن ما فامیل داشتیم ده سال عقد بودن تازه سالمم از هم جدا شدن بعدم تازه تو از همون سال اول شروع کردی خدایی پرچمت بالاس !!!!

  1. درود بر جوانمرد روزگار و تنومند مرد این دوران سورن خان. خیر اینجانب بنده حقیر در راستای زیست شناسی تخصصی تحصیلاتم را برگزیده ام ولی در همین راستا برای حفظ زبان گرانسنگ قند پارسی انجمن ادبی دانشگاه مان را مدیریت میکنم با سپاس فراوان ار توجه شما به توقیعات این بنده ی حقیر :مرصاد

  1. ناموسن منم اینو نفهمیدم🤔😂 خدا ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله بن شرف (اسم کامل سعدی😐) یاد بگیر کامل بگی😐 دوز شادیم وحشتناک زده بالا اینقد که از این خبر خوشحالم تو کله عمرم اینقد شاد نبودم🤩😍

   1. حالا داری بابا میشی اینقدر خوشحالی🤔🤔🤔
    باید بشینیم گریه کنی پوشک،مسکن،مهمونی برای دندون در اوردن،بدنیا اومدن تولدش،اصلا برو ی فکری بکن ببین خوشحالی داره یا نه

    1. وای دمتون گرم جواب کامنتو رو خوندم یه ربع رو ویبره بودم دم سورن و پریسا خانم و ایلین خانم از دم گرم

 6. اول اینکه سلام خدمت دوستان ودوم اینکه تا اطلاع ثانوی تا دوباره دوستان برنگردند من هم نمیام و اینکه هر کی بعد این کامنتم متلک بپرونه یا فحش بده خوشه سوم اینکه خیلی خشحال شدم همتون رو شناختم و اینکه من همیشه پارت هارو میخونم اما فعلا نظر نمیدم و چهارم دوستون دارم خداسعدی.

     1. واییی نگوووو امتحانایه ترم😨😨 مخصوصا این ترم که سخترین ترمه عمرمه😐😐و بخاطر اینکه سرم شلوغ بود لایه جزوه هایه لعنتیمو بازم نکردم😐😐😬

 7. الان جانت بیاد یه نظر تحلیلی_ آموزشی_ رمانی بزاره, همه چی حل میشه…بچه ها کسی اهل اهواز نیست؟ اگه هستین یه خبر بدین به من…

  1. سلام و خسته نباشید خدمت ادمین جان ببخشید پارت بعد کی میاد بسلامتی بعدم اینکه جا داری یادی کنم از دوران مدرسه حالا ک رفتم دانشگاه از چاه افتادم تو چاله با این درسای سخت و استادهای گنده دماغ … ا قا مرصاد دیابت نگیری از بس واسه خودت نوشابع باز میکنی خخخ مزاح کردما ناراحت نشید یوقت راستی ادمین این ایمیل برادر جانمه.. آیلین گیانم خوشبختم آبجی من کرد هستم ولی اهوازیا رو بشدت میدوسم

   1. منم خوشبختم عزیز, منم کوردا رو می دوستم, اصن به خاطر همین رمان اسطوره رو خیلی دوست دارم, اگه نخوندیش بخون, من خودم ترکم اهوازی نیستم, … پارت بعدی فک کنم دو روز دیگه میاد… واینکه فصل امتحانات هم رسید, دوستان تسلیت…

 8. عزیزم خوب کردی گذاشتیشون سرکار اصنا دمت گرم چیه ابروی هرچی دختره بردین بابا جمع کنین خودتونویکم جنبه داشته باشین جون عزیزتون 😕😕😕
  این ازاولی دومیشم اینکه ادمین عزیزدل مارو ازراه بدر نکنین 🥺🥺سومیشم اینکه یکم جمع کنین خودتونو اینجا درباره پارت رمان نظر مینویسن ن اینکه شما بیای سفره دلتو واکنی ی گروهی چیزی بزنین جمع کنین خودتونو چیه پلاسین همش تا میخایم نظری بدیم یابخونیم باید صدتا پی ام های بدردنخوررد کنیم چیه بابا چ خبرتونه ؟؟حوصلم ندارم کل کل کنم باهاتون ادمین لطفن اهمیت بده ب نظراتمون

 9. اقا چرا عروسیم باید هی عقب بیوفته ایندفع شد سومین بار 😐 اخه مردن یه پیرمرد ۹۸ ساله که شوهر عمه مامان ِخانومم میشه اینقدددد باید رو یه عروسیه ما بدبختا تاثیر بزاره یعنی واقعا که😐این همه برنامه هارو تنظیم کردیم چند روز مونده تهش کشک میشه لعنتی😑اصلا شاید نشد عروسی بگیریم☹همه دپن اینجا رو منم تاثیر گذاشت😑نیاز به انرژی مثبت دارم..‌.😐

  1. تو میتونییی صبر کنی به شب عروسی فکر کن خود به خودانرژیت برمیگرده داداش صد در صد تضمینی دنیا دوروزه ارزش غصه خوردن نداره که :)

     1. مرسی هر وقت کسی ناراحت شد آقا مرصاد هست دلداری بده
      اینقدر هم خوب دلداری میدن نگوووووووو
      هرچی فکرا خاک بر سریه یادت میاد
      تو عمل انجام شده میزارتتون

    1. گل گفتی پریسا خانوم😂چرا وقتی امروز فهمیدم دارم بابا میشم خوشحال نباشم 🙂😁کلا بیخیاله عروسی شدیم😂

     1. بابا دمت گرم دادا روسفیدمون کردی میگفتی گاوی گوسفندی شتری چیزی قربونی کنیم تو مرز های هول بودنو با تمام قدرت جابه جا کردی خدا قوت پهلوان :) :)

   1. آقا مرصاد اون بالا هاااا کامنت هارو میگم
    شما گفتی عاشق واقعی سکوت میکنه
    ینی الان شما عاشقی سکوت کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

     1. خووووووب مبارکه
      فقط مثل آقا سورن هول نباش
      ۱ ماه دیگه میای میگی خوشحالم که بابا شدم
      با آرامش
      تو میتونی

     1. پریسا خانوم میگم رشتیم😐قم کجا بود؟ اسم طرفم نمیدونم اقا بیخیال اصلا حرف اون مرحومو پیش نکش که ازش عصبانیم😑

    1. سورن جان تو هم دیدی که نمیشه بیشتر از سه سال صبر کرد یه راست رفتی جاده خاکی خخخخخخخخ
     اَی خِدا اَی خِدا تو دیگه کی هستی

     1. صبر که ماله یه ساله اولش بود 😆بعده یه سال خودمون دوتا مستقل شدیم فقط عروسی نگرفتیم البته عقدی که گرفتیم جبرانه عروسیه نگرفتمون بود😐 در ضمن به توافق رسیدیم دیدیم یکی بسه والا 😐ولی اگه شما جوجه کشی دوس داری میتونیا توانمندیشو داری😂😂

     2. فرض کن تو خیابون سورن داره راه میره بچه هاشم پشت سرش جیک جیک میکنن:بابا بابا بابایی بابااااااا
      خخخخخخخخ😂😂😂😂😂😂

 10. فاطمه یا حلما شما تهران زندگی میکنی ؟؟؟یاد یه دوست افتادم این دوتا اسمو داشت و اهل رمان خوندنم بود گفتم شاید شمایی

 11. آقااااااااا دمتون چیز
  فیض بردم خیلی باحالید،خیلی خندیدم
  ادمین تو میتونی موفق باشی
  برید بابا ول کنین بچسبید به رمان
  کسی کسی و نمی شناسه بخواد نمک بپاشه
  ی حرفی زدیم خندیدم ساشا داداش مشکل روحی روانی داری داشته باش هیچ وقت روی خودت عیب نذار فکر کن تو بهترینی
  گذشت رفت بچسبید به رمااان
  اگه ادمین دوست داری رمان های دیگه رو هم بزار
  دمت گرم

  1. سلام آره بخدا منم موافقم بیخیال بحث و دعوا هعی آخرش من نفهمیدم این آرمین هانارو میخواد یا نه قضیه پیچیده شد بلا مث سگ پاچه همو میگیرن یبارم همدیگرو تف تفی میکنن خخخ در ضمن این بمیل برادرم هست خودم بلد نبودم ایمیل روی تبلتم درست کنم فضا مجازبه واقعا درک نمیدم چرا بعضهادروغ میگن هوووف

 12. عمو ادمین, بهت میگم عمو ادمین ناراحت میشی جواب نمیدی، یا احساس میکنی این چند روز زیاد جواب دادی میخوای استراحت کنی؟؟!!؟؟…

 13. لطفا منو با اون فاطمه اشتب نگیرید آقا اصلا از این به بعد با اسم حلما میام همه فاطمه ها قر و قاطی شدند

 14. همون طور ادمین گفته ادامه ندید به گفته شون احترام میزارم ولی یه جمع بندی کنم
  این که الان همه از ساشا معذرت خواهی میکنند واقعا دردی رو دوا نمیکنه چون شماها حرفتون رو زدین
  ساشا داداش تو هم فعالیتت رو ادامه بده البته ممکنه حرف من به کتفت ام نباشه 😊
  و از همه مهم تر فاطمه خانوم شما اصلا کارتون جالب نبود به خاطر شادی و خندیدن خودتون از هویت یه نفر دیگ استفاده کردید
  حالا دلت گرفته بود می خواستی شاد بشی یه فیلم کمدی میدی 😏
  چقدر حرف زیاد زدم 😐😂

 15. یه چیزی منم با ایمیل بابام اومدم اشتباه نشه اسمم ترانه نیست اسم واقعیم عسل چون اسم یکی از بچه ها عسل بود ترانه گذاشتم اخه گفتم یه موقع شیر توشیر نشه اشتباه نگیرید واگر نه هیچ قصدی از این کار ندارن.🙃🙃🙃

 16. عمو ادمین تو این سایت از پگاه رستمی فر یا زینب ایلخانی رمان گذاشته میشه؟ اگه هست میشه اسمشو بگی؟ و اگه نیست میشه از این نویسنده ها رمان بزاری؟ اخه چنتا رمان همزمان تموم شدن تدریس عاشقانه هم که…

 17. تو دیگه چی میگی بابا سر من خندیدی چرا اونوقت؟؟؟؟
  فکر نمیکنم جای هیچ خنده ای وجود داشته باشه…….جان اگه با من بودی لطفا برو خودتو……کن

 18. بچه ها کامنتا جالب بود؛منم با اسم های مختلفی اومدم سایت بااینکه متاهلم رمان می خونم اما اصل مطلبم:
  احساساتی بودن زنها نشونه ضعفشون نیست؛باید این احساس ظریف و شکننده رو در جای درست خودش به خرج داد.
  زن واقعی اونه که به موقع احساسات خرج میکنه؛منطقی میشه؛ واسه زندگیش میجنگه…
  زن واقعی از مردها هم مردتره❤

  1. درسته کارم اشتباه بودو این رو قبول دارم
   خواستم بگم که خیلی خوبید واقعا دیروز خیلی خندیدم و خیلی وقت بود اینجوری نمی خندیدم
   دیروز وقتی اون کار رو کردم انتظار نداشتم که ادمین توجهی بکنه و خیلی برام جالب بود
   اگه واقعا این صمیمیت ی که ازش صحبت می کنید وجود داشت با یه پیام من ختشه دار نمی شد.

 19. حجم کامنتاتون از خود رمان بالاتره
  و اینکه حس میکنم همتون زیر بیست هستین که اینقدر به هم میپرین وای چقدر ضایعه که یه دختر خودشو جا پسر بزاره یا برعکس البته از این کارا تو مجازی برای خیلیا یه امر عادیه …چرا شبیه پیرزنا یه قضیه رو کشش میدین….چقدر سطح شعور و فرهنگ بعضیا پایینه واقعا اینجوری میخواین فردای یک کشورو بسازید تاسف به مقدرازیاد………….و چه قدر بعضیا بی جنبه و بی ظرفیت هستند این مختص همه نیست پوزش بهتون بر نخوره….اخه…. جان توکه با ساشا و سحر اومدی با فاطمه چرا بیشعور……اخیش دلم خنک شد چه قدر کیفید…این یه نظره که وقتی آدم خودشو دوست نداره برا خودش احترام قاعل نیست نباید از دیگرانم انتظار بیخود داشته باشه تو چرا این راهو رفتی که دیگران شخصیتتو تخریب کنن اخه نادون!؟؟؟؟
  آدمین جان چه عجب شما خودی نشون دادی تشکر بابت همکاری و من به خودم اطمینان دارم چون چاخان نکردمو اوایل با اسم حلما اومدم بعد یه قضیه ای ترجیح دادم با اسم خودم بیام بنابرای پاک پاکم
  مجازی پجازی.واقعی غیر واقعی نداریم آدم باید همه جا در مورد شخصیتش صادق باشه نه که تو جمعی همه به هم شک داشته باشند امیدوارم دوستای خوبی برا هم باشین

 20. واقعا بعضیا رو درک نمیکنم
  آدم داخل دنیای واقعی نمیتونه به کسی اعتماد کنه چه برسه به اینجا که فقط اسمی از طرف میدونیم تازه اگر همون اسم هم راست باشه
  واقعا از ته دل آرزو میکنم کسایی که این جوری هستن زود تر عاقل بشن چون روزی می‌خوان وارد جامعه بشن باید بلد باشن چطور رفتار کنن و چطور موفق بشن

 21. من تا حالا نشده بود این همه کامنت بزارم چون دیدم توش دورغ هست خواستم همه رو آگاه کنم والا برا من کاری نبود میتونستم اون کامنتو حذف کنم بره
  دیگه در مورد این داستان ادامه ندید مرسی از همگی

  1. دستان مافیا رمانی از ادمین
   خدایی اوایل فکر میکردم کارت اسونه ولی الان فهنیدم من جا تو بودم روزی سه بار صبح و ظهر و شب سرمو تو دیوار میکوبیدموخداقوت پهلوان

  2. تو عمرم دفه اولم بود که میام توی ی سایت و کامنتا رو میخونم و کامنت میزارم . وبه شدت هم پشیمون شدم از کامنت گذاشتن چون فک نمیکردم با ی کامنت که بی منظورم گذاشتم دل ی نفرو بشکنم. و این واسم درس عبرتی شد که هیچوقت هیچوقت تو دنیای مجازی با ندیدن افراد در موردشون نظر ندم

 22. از نظر من توی هر جامعه ای دروغ گفته میشه حتی آینه دست چپ و راست رو با اون همه یک رنگیش به آدم اشتباه نشون میده اونوقت ما از آدم ها انتظار داریم ؟!؟!

  1. سلام بچه ها
   من سحرم یا بهتره بگم فاطمه
   این من کا رو کردم قصد مردم آزاری نداشتم دلیلش این بود که واقعا هر چقدر فکر می کردم که شخصی بااون مشخصات و نوع افکار پسر باشه
   این کار رو کردم که ساشا اعتراف کنه که دروغ میگه که نکرد
   وخیلی جالب بود این کار من نشون داد که آدم های دروغ گو بینمون زیادن که حتی بعضی از شماها هم اعتراف کردید
   واینکه واقعا عجیبه یعنی شما ها باچند تا سلام احوالپرسی انقدر زود صمیمی میشید و اعتماد میکنید
   با توجه به گفته های خودتون اکثرا ۱۵ سا به بالا هستید و این رو باید بدونید که نباید اینقدر زود اعتماد کنید اون هم تو فضای مجازی!!
   و همین طور شما آزاده خانم به فرض که من ساشای واقعی هستم و اون حرف هارو من زدم
   واقعا خیلی برخورد بدی داشتید اون هم شمایی که خوتون هم دروغ گفتید
   ودر آخر این رو میگم که من همون فاطمه ام می تونید از ادمین بپرسید.

   1. درسته دروغ گفتم دلیلش هم ستایش میدونه ولی این کار خودتو با من مقایسه نکن دروغ من این نبوده واسع اعتراف گرفتن اسم کسی دیگه رو بزارم تا باعث این جر و بحثا بشه
    درسته به ساشا وابسته شده بودم نه به ساشا به همه بچه های این سایت ولی شما چیکار کردی باعث بهم زدن و از بین بردن اعتمادمون شدی دروغ گفتم ولی موجب به هم خوردن ارتباط بقیه نشدم
    این دروغ شما بدتر از دروغ من بود اگرچه دروغ خوبیو بدی نداره

 23. دوستان میشه تمومش کنید؟:)
  خب یه دروغی گفته شد حالا هرچی نیاز نیست انقد کش پیداکنه
  ممکنه حتی منی که دارم این کامنتو مینویسم اسمم زهرا نباشه
  اگر در این حد ضعیفید ک با دو بار چت اینطور بهم وابسته شدید بهتره خیلی به فکر خودتون باشید دنیای مجازیه و دروغاش همین شماهایی که ابجی ابجی میکنین و یه لفظه رو زبونتون☺خاهشا بحث رو هندی نکنید:)
  هرکسم دروغی گفته خب گفته باشه مثلا برا شما چ فرقی میکنه اگه الان ایم من اصغر باشه؟؟
  مگر اینکه انقد سست عنصر باشید که بخاید…

 24. اقا یه وقت به من شک نکنین من ایمیلم به اسمه زنمه ایمیل زنمم به اسمه منه😂البته زنم اینجا نی😐بیادم لابد فکر میکنین پسره خودشو زده به دختری😑

 25. اصن تو کتم نمیره گریه کرده باشید باو حالا خوبه رل نزدید ینی احساستون انقد زود فوران میکنه یا اشکال از منه بیخی. مرصاد با حرفت موافقم همه از دم حوری بود از ما بهترون ایلین منم مثه تو از خنده پوکیدم

 26. وایی اول که اومدم میخواستم تازه بگم جلل خالق چقد کامنت
  یکم که اومدم پایین دیدم نه ببین چه خبره
  فقط چند تا نکته میخوام
  نکته اول دوستان عزیز این جا سایت رمان هست هر کسی که میاد اینجا یه هویتی از خودش میگه نه ما خبرداریم نو شما ها که درست میگن یا هر کسی هم که دروغ میگه روزی دروغش فاش میشه اگه بگه کسی نمیاد خرخرشو بگیره
  نکته دوم خوشم میاد یکی به دروغ میاد یه چیز میگه خودشو جای دیگه جا میزنه هزار تا دروغ دیگه رو میشه پش بندش دروغ رو ماست مالی میکنن
  نکته سوم حالا اقا ساشا داداش گل حالا تو ساشا هستس یا نیستی یا نه من کاری ندارم هرگونه توهین که به تو شد را از جانب همه پوزش میطلبم
  نکته چهارم اون سحر نامی که اومده زر مفت زده خودشو جای یکی دیگه جازده الان به ریش ما میخنده هر هر کر کر راه انداخته دهنش سرویس
  و در اخر یه موضوم مهم ادمین اقا دوتا شوخی خنده ما رو شما عشق معنی میکنی وابسته شدن به پسرا سایت واقعا که. ….
  ما اومدیم اینجا خوش باشیم دور از مشکلات حالا لطفا این بحث رو تموم کنیم به همون روال قبل برگردیم

  1. خب معلومه آدم ها اینجا میان تا یه سری نظراتشون رو راجع به رمان با هم به اشتراک بذارن یه جورایی میشه گفت یه وسیله ی ارتباط جمعی هستش … میتونن راجع به بعضی از علایقشون با هم حرف بزنن اما نه اینکه بخوان به هم اعتماد کنن یا به هر دلیلی سواستفاده کنن … بعضی اوقات هم از روی تنهایی به این رو سایت ها پناه میارن که حداقل بتونم به تبادل اطلاعات یا گفت و گویی داشته باشن …
   پس با این تماثیل طبیعیه که به هر کسی نباید اعتماد کرد اون هم توی فضای مجازی.
   بنده اسمم کیمیاس اما خب دوستان مخففش میکنن کایا بنده ترجیحا همون کیمیا رو دوست دارم.

 27. یه موضوع دیگه دوستان گلم 🙄
  ساشا* عزیز و آزاده جان😊
  چرااا الکی جو میدین؟!!!⁉‼⁉
  ساشا جان که احساس میکنم از یک بیماری روحی روانی رنج میبره😐😬
  ازاده هم که کلا روحیش همین جوریه کلا الکی به همه چی شاخ و برگ میده 😑😬
  چنان از صمیمیت حرف میزنین که ادم عوووقش میگره🤢🤮
  شرط میبندم این حرفا حرفای تمای کاربرای ثابته فقط اگه چیزی نمیگن ب خاطر این صمیمیت و مثلا دوستی به ظاهره🙇‍♀️ ههه😏
  دوستان واقعا گاهی به عقل بعضیاتون شک میکنم🤦‍♀️
  البته که ممکنه فقط مزاح کرده باشین 🤷‍♀️

 28. سلام به همگی
  ساشا جان از اینکه قضاوت شدی و ناراحت از طرف همه معذرت خواهی میکنم .الان دختر یا پسر بودن شما هیچ فرقی به حال بچه ها نمیکنه ،شما یه دوست هستین و دوست میمونین
  همه از دروغ شنیدن بدشون میاد واسه همین ناراحت شدن و شما رو قضاوت کردن
  بچه ها دروغ گفتن خوب نیست باعث بی اعتمادی میشه و همین بی اعتمادی باعث میشه کسانی که از دروغ بدشون میاد دچار دروغ گفتن بشن
  پس هیچ لزومی نداره که شما در یک وبسایت یا گروهی چت می کنین دروغ بگین اعتماد نمی کنین که راستشو بگین درست ولی لازم نیس دروغم بگین اصلا هیچی نگین
  اگرم یکی حالش بده یا حالا هر چیزی میاد اینجا و از حال بدش میگه واستون بچه بازی در نیارین

 29. من قبلن تو سایتی دگه چت میکردم ی دوستی داشتم مبینا وقتی هممون اونجا بودیم گفت صادق باشین کسی نمیخاد سواستفاده کنه ن ایمیلی از کسی داریم ن شماره ای پس اصلتون درست بگید ادمین سایتم گف کجایی هست و چن سالشه خدای درست گفت من در جریان بودم
  منم وقتی اینجا اومدم دلم میگف ۴۵درصد بچا دارن حقیقتو میگن بقیه یکی دوتا کلمه رو اشتباه میگن حالاا کاری ندارم خب هر کسی ی اخلاقی داره ما خدا نیستیم قضاوت کنیم.
  اما من همه مشخصاتم درست گفتم سن، اهل کجام اسمم واقعن مرجان هسته
  الانم متوجه شدم از همتون بزرگ ترم حتی از اقای اول اینجا درسته اقااا؟؟
  اقا میتونی از این ب بعد خاستی کاری کنی با من مشورت کنی قول میدم شنونده خوبی باشم

   1. منم این شما از دروغ بدم میاد اقا ادمین واینکه خیلی خوب کاری کردین گفتین چون همه رو شناختم و فهمیدم با چه ادمایی طرفم من همه حرفام راس بود و اینکه اگه با اسم های *-* و #_#و Maleka و M.e اومدم برا این بود که توی تل همه منو با این اسم ها میشناسن و میدونن همش منم ولی جدا از اینا شما خیلی خوبین

   2. اقا مهربون
    درست میگی..
    اما میخاستم ی مشورتی باهات کنم میبینم اینجا نمیشه جلو بچا بگم کاش قسمت پایین همین دیدگاه ی قسمت اضافه میکردی خصوصی ادمین ک بشه فق باخودت ی چیزای رو گف واسه کساییم میخان رمانشونو بدستت برسونن هم خوبه

 30. واینکه من باید به حرف دکترگوش می دادم هیچ وقت با ادم هایی که هیچ وقت ندیدیشون صمیمی نشوکه تقی به توقی میخوره بهت شک میکنن مثل الان شما که به هرچه میگم میگین احساسی حرف می زنی پس دختری اون یکی میگه اره من ازاول گفتم اون یکی میگه من مطمئن بودم
  اقا من به دلیل افسردگی که مبتلا شدمه بهش طرز حرف زدنم به نظر بعضی هاتون احساسی ودخترانه به نظر می یاد باشه منم دیگه ….. هیچی بیخیال اصلا فک کنید ازهمون اول ساشایی نبوده منم دیگه قول میدم مزاحم هیچ کدومتون تونظردادنتون نشم
  فقط خدابدادتون برسه خداحافظ

  1. هه دکتر؟! 😕
   دس بردار باووو.. هنوزم ک دارع ادامع میدع.. ب نظرم بیشتر از این خودتو ضایع نکن خواهر عزیز
   سپاس گرازم😊😂

 31. ادمین اولا که من مثل یه دختر احساسی نیستم دومااین احساسی بودنم به خاطر افسردگیه که گرفتمه دوساله بعدش اقامن پسرم دخترنیستم حالا میخواین باورکنین میخوای نکنین ولی نمی بخشمتون هیچ کدومتونو چون حرفموباور نکردین خیلی براتون شرمنده ام خیلی

  1. نبخش آقا اگه اینجوری راحت میشی اصلا نبخش .
   لابد خودت یه جا سوتی دادی دستشون که همچین کاری کرد وگرنه هر کسی الکی الکی این کارو نمیکنه .
   ما رو باش رو دیوار کی یادگاری نوشتیم 😏😏😏😏😒😒😒

 32. یه حسی بم میگه این حرفایی ک الان دارین به نتیجش میرسین رو من قبلا گفتم 😹😹😹
  😂😂😂😂
  .
  .
  😂😂😂😂

   1. ادمیننننن من یعنی خراااابتم 😂😂😂😂
    احیانا نوبت منم میشه؟؟😅
    چون منم اوایل با اسامی : مهنا، ثنا ، رضا ، Hana😐
    ولی دیگه خدا وکیلی هر موقع خواستم فحش محش بدم با این اسما اومدم وگرنه که همرو با همین Maryam.b
    اومدم
    درسته ادمین عزیز؟؟؟

    1. تصویب شد😹مث اینکه اومدم😂😂
     خودم نبودم اونا بودن از گوشی من
     حتی همون کامنتی که یکی چهره من رو توصیف کرده بود و من گفته بودم من نیستم همینا بودن از گوشی خودم ولی یه ایمیل الکی دیگه😐😹😹😹😹

   2. ادمین خدایی خودت مرض داری میای کامنتای این بلوف زنایی ک میرینن تو سایتو قبول میکنی؟!
    انگا خودتم ک تنت واس اینجور چیزا میخارع داش:/

 33. اقا من الان یه چیزی فهمیدم اون حور وپریایی هم که از خودتون ساخته بودید و توصیف میکردین ساخته تخیلاتتون بوده من گفتم این همه انجلینا چرا یه جا جمع شدن خدایی دستتون درد نکنه خیلی خندیدم فکر کنم بیشتر همه تو حال میکنی اینارو میخونی اقا ادمین

 34. کامنتا خودش یه رمانه ،،😁
  ادمین هم اگه حرف بزنه طعنه میزنه
  بیخیال اینا پارت بعدی کی میزاری ادمین

 35. ینی من انقدرررررر خندیدم,,… الان یه ساعته زل زدم به گوشی دارررم هر هررر میخندم…. وااای خدااا… خعلی خوب بود…

 36. من از این به بعد نه کامنتا رو میخونم نه مینویسم دو روز دیگه یه سگ مرده ای میاد درباره من چرت و پرت مینویسه .خداسعدی
  /ستایش/

 37. الان چیشد؟؟؟؟
  ساشا کیه؟؟؟
  ادمین ما عاشق نشدیم شوخی کردیم اون هم چالش بود بخندیم
  ساشا کیست؟؟؟
  ساشا داداش خودت حرف بزن ما قضاوت نمیکنیم؟؟؟
  ادمین دمت گرم فیض بردم خی ایسگا میکنید
  ۱۰ ساله ملت و ایسگا میکردم الان ملت من و ایسگا میکنن
  خخخخخخ
  خب هرکی فیک هست یا نه بگه
  اسم ها رو درست بگید
  همه الان توضیح بدید

  1. یاعلی من واقعا درکتون نمیکنم خیلی سعی میکنم درکتون کنم ولی بیشتر خندم میگیره خدایی دمتون گرم خیلی باحالین بابا جوری بعضیا رفتار میکنن انگار بعد ۳۹سال فهمیدن بچه سر راهی بودن /:

  2. کاربران عزیز😊
   انقد سادع نباشین ناموصا
   مطمئن باشین با این اتفاقایی ک دارع میوفته منظورم رو شدنع بعضی واقعیتا .. اصن اینارو بیخی ..اقا شما اصن خودتونو جا این سجادو ساشا بزارین.. بلانسبت پرستارو استاد دانشگا مملکت .. اقا منی ک خودم دانش اموزم وخ نمیکنم بیام حتی اینجارو چک کنم .. ولی اینا:/خدایی با عقل جور در نمیاد .. ادم با این مشغله کاری … بیخی اصن زیاد نمیخوام حاشیه برم .. ولی اینو مطمئن باشین با این گندایی ک دارید میزنید من خودمم حاضرم بیام اینجا خودمو یکی از اینا جار بزنم تا واقعیتم معلوم شع:)

 38. مخلصیم پریسا
  ادمین لو ندع اسماشونو نمیگی دخترا دلبسته شدن باوجواب شکست عشقی شونو تو میدی
  ساشا دمت چیز ی ملتو اسکل کردی ناموصن اسکل تر از همه تویی با اون سناریویی ک چیدی. عا ادمین سجاد اسمش یاسه باور نکنی شاید اقدسی کبرایی چیزی باشه باس ب اینا گفت وایسا جواب قلبی رو ک عاشق کردیو بده پوکیدم خدایی

  1. اره راس میگین کی میخواد جواب قلب مهربون ما رو بده اما باید این دل بمیره اقا یا خانومی که این کار و کردی واقعا برات متاسفم برا خود احمقم هم همین طور که برای یک ادم مسخره پوچ اشک ریختم لعنت لعنت بهتون با دروغا تون

   1. دادا این لحنش کنایه ای دخترم !! نگو که اینم جدی گرفتی و اینکه سر هر جیزی اشکتون در میاد و احساساتی میشین واقعا میگم خوب نیست و باید حتما به روانشناس مراجعه کنید دوروز دیگه شماها وارد اجتماعی میشید که پر از ادم گرگ و دغل کاره وقتی کار از کار گذشت هیچکس جز خودتون مقصر نیست واقعا این یه نصیحت برادران اس

    1. اره حق با شماس منم دیگه دارم قرص میخورم و رو خودم کار میکنم که ی ادم سنگ دل بشم حداقل این جوری شاید اروم باشم و اینکه از روان شناس ها متنفرم ممنونم

 39. اقا من که دیگه حتی به خانواده خودمم اعتماد ندارم دیگه از همه بدم میاد از دنیا و ادماش حتی مامانم و بابام چند باری هم خودکشی کردم اما نزاشتن بمیرم اصلا لعنت به دنیا و ادماش و این دل ما که انقدر احمق ساده ی اصلا نمیدونم خدا چرا ما رو تو دنیا نگه داشته یا اصلا چرا بدنیا اورد اخه من چه گناهی کردم که الان دخترم گند بزنن به دنیایی رو که نه با خواسته خودت میای نه با خواسته خودت میری من یکی که نمیدوم کجا باید برم تا یکم ارامش داشته باشم اخه هر روز گریه هر روز … اخه به این میگن زندگی پوففففففففففف

 40. یا خدا یاس و سجادم یکی بودن الان کدومشونی دختر یا پسر؟؟؟؟اقا ساشاشما هم ناراحت نباش همه فهمیدن از اسمت استفاده کردن . ادمین جان شما که دیگه الکی نگفتید همون قادر هستید؟؟؟؟؟

 41. دادا از یه پسر ۲۸ساله بعیده اینطور حرف زدنااتا
  اصنم طعنه نمیزنما😐😐😐جدی میگم
  حالا نمیدونم چطوری بگم بفهمینطعنه نیس

  1. نه لیلا جون من یه دوستی داشتم توهمین سن ها بود ولی خیلی احساساتی بود اکثر مردا مرداد ماهی خیلی روحیه حساسی دارن البته اگه این داداشمون متولد این ماه باشه 🙂🙂

   1. چک کن پروندمو 😂😂
    من پاک پاکم😂
    فقط بگم لیلا و روما یکین یادم نی قبلا با اسم دیگه اومده باشم😂😂اینام چون تو گذرواژه هاس هرکدوم دستم خورد میزنم همون😂😂

 42. هیچ کدومتونو نمی بخشم چون بی مدرک دارین می رین به قاضی اصلا می ذاشتین من بیام بگم که این منم یانه بعد این طوری حرف بارم کنید میدونی خیلی بده که تازه از سرکاربخوای بری خونه بعد بگی یه سر برم تو سایتو بیام بعدش ببینی که یکی اومذه یه دروغی گفته بعدش مهم بقیه هرچی ازدهنشون اومده بهت نسبت دادن خیلی چیزا تحمل کردنشون سخته ایکاش منم توهمین مسیر برگشت دیگه برم و برنگردم این دنیا خیلی بده کاش میتونستم برم……….. راحت میشدم

   1. وااااایییی. 😂😂😂😂ادمین جونم میدونی با این کامنتاتون یاد چی افتادم؟ یاد وقتایی ک ی عده زیاد دعواشون میشه ی نفر خیلی ساکته فقط وسطاش هی ی جرقه کوچیک میندازه ولی اون جرقه هه همه رو داغ تر میکنه خدایی خیلی این کامنتاتون با مزست 😂😂😂😂.

  1. ساشا تنها چیزی که میتونم بگم اینکه واقعا متاسفم هم برا خودم با بی صبریم و زود قضاوت کردنم و هم برا کسی که باعث شد این صمیمیتی که بینمون شکل گرفته بود خراب بشه
   من بخاطر اینکه یه بار ادمین عکس گروه مورد علاقمو گذاشته خوشحال بودم که زهره مارم شد

 43. 😯😯😯😯😯😯😯😯
  چقد دروغ و خالی بندی کردید😐😐
  نگفتید شاید من اینجا عشقتون بشم؟؟!
  بعد کی جوابگو بود😑😂
  دیگه کی خالی بسته همه بگن😂😂😂
  ادمین یه سوال سجاد و مرصاد دخترن یا پسر؟؟

   1. جلل الخالق😐
    اقا شما دیگ رسما ریدین تو سایت…چ وضشه اخع.😕 ینی چی یکی میاد مینویسع پسرم بعدشم ک رو میشع دختر بودع حالام این یاس…من تا حالا فقط کامنتارو میخوندمو منتظر ی همچین چیزیم بودم…مطمئن بودم اخرش یکی بد سوتی میدع … ساشا جان یا بهترع بگم فاطمع میخوای با ایستگا کردن ی مشت ادم چی ب دستت بیاد؟!😒
    ناموصا ادم تو کارع بضیا میمونع..
    فقط ی چی میخام بگم ک…
    برا همتون متاسفم…تمامم😊

   1. یک دقیقه من ازخودم دفاع کنم 😂
    مثل این که متهم هم شدیم
    من به دو دلیل با اکانت خودم نیومدم یکی بخاطر همین مسخره بازیا
    واینکه عرضم به حضورتون دلیل انتخاب اسم یاس هم علاقه ای که به خواننده یاس دارم
    و من الله توفیق
    در ضمن اکانت الانم هم با اسم خودم داره ثبت میشه

 44. ببین دختره میدونم داری هرهر و کرکر کامنتارو میخونی و عر میزنی ولی بدون این کارت بی جواب نمیمونه .
  کاری کردی به ساشا تهمت بزنم ساشا واقعی عزیز منو ببخش
  ولی تو دختره امیدوارم یه روز به تو هم همچین تهمتی زده بشه داری بد بازی رو انجام میدی

  1. چقد من از تو خوشم نمیاد اخه😑😑😑😑
   اصن جو زده😐داستان ساز 😐قمپز درمیکنی ایی هوا😑الانم ک معلوم شد دروغم میگی😐😐
   یه تختت کمه ها دختر:/
   بد بازی رو شروع کردی😂😂😂هعععی خدا این شادیا رو ازما نگیر😂

    1. لیلا جان یه چیزیو یادم رفت بگم من داستان ساز نیستم .
     تو اون پارت من با ساشا چت میکردم تو خودتو انداختی وسط اونوقت من میشم داستان ساز ؟؟؟!!!!!
     اصلا تو بگو من چجوری رفتار کنم که تو راضی باشی بگو
     من کلشو دروغ نگفتم ستایش میدونه

 45. لعنت برمن که چه زود با همه صمیمی شدم کلا بهم ثابت کردین که نباید زود صمیمی بشم ایکاش بمیرم که………
  هیچی من بهتون دروغ نگفتم براهمتونم متاسفم بخصوص این سحر خانم یاهرکسه دیگه ای من دیگه نمی یام توقسمت نظرات توسایتم به حاطر ارمین وهانا رورمانشونو خیلی دوس دارم می یام

  1. ساشا داداش من از همون اول فهمیدم تو نیستی ولی اگه حرفی زدم ناراحت شدی ببخش داداش .من از اول بهت اعتماد داشتم

 46. یا مسیح
  ی روز توی این سایت نباشی فاجعه رخ میده
  چی شده الان
  کی کیه کی کی نیست 😐
  اگ این ساشا هست اون ساشا*کی هست 😕
  الان لابد یسری دخترا هم میگن ما فیک هستیم 😂

 47. ماشالا یه مشت دروغگو جمع شدین دور هم حالا این موضوع که با یه اکانت و چندتا اسم بیایم موردی نیست ولی خواهشا یه شخصیت ثابت حداقل داشته باشیم
  ساشا هم احتمالا این پیام مال اون نیست اما حتی اگه هم نباشه احساس میکنم این دوستمون که کودتا راه انداخته راست گفته
  ازاده جان هم که ماشالااا:||

 48. ادمین جان ی فلش بذار که از بالای صفحه بیاد پایین و از پایین بره بالا خدایین وقتی این مسیرو طی میکنم سرگیجه میگیرم چشامم سیاهی میره:/

 49. انقد راحت دل نبندید.خودتونم گول نزنید.اگ میدونید ک نمی‌تونید با جنس مخالف حرف بزنید بدون اینکه وابسته بشید بهتره یکم با خودتون تمرین کنید

 50. خانوم یا اقایی که این فاجعه رو درست کردی خاک عالم بر سرت متاسفام برات که به رابطه دیگران حسادت میکنی .دارم منفجر میشششششششششششششمممممم .تو نفله باعث شدی همه بچه ها اعتمادی به ساشا نداشته باشن .اگه مردی و جرعت داری که صد در صد نداری جواب کامنتمو بده

  1. ستایش راستش میلاد سه تا کامنت تو این سایت گذاشت البته با این گوشی و همین ایمیل چون گوشی خودش ریجستر نشده بود.
   ولی یه چندتاشو خودم نوشتم و فرستادم 😟
   اسم دخترخاله هام جز ۴ تاشون واقعی نبودن همکلاسیام بودن ولی اینکه ۸ تا دخترخاله دارم دروغ نبود
   ببینید زدن همونو متفرق کردن و نسبت به هم بدبین 😡😡😡😡😡😡

    1. آخه ستایش حس میکنم همش تقصیر منه
     حالاهمه فک میکنن یه دروغو ی لوس و احمقو دیوانم ولی درباره میلاد و دخترخاله هام دروغ نگفتم فقط دو سه بار با اسم میلاد اومدم اون اسمای قبلیم که میدونید ولی تاحالا مثل این آدم دروغ نگفتم
     باور کنید البته میدونم که بی فایدس

     1. ابجی فقط جوابای تورو میدم از این به بعد .من میدونم تو دروغ گو نیستی واین مدتی که چت داششتیم دختر عاطفیو رو راست و رکی بودی

     2. فدات شم اصلن قرار نیس هیچکسو قضاوت کنیم ن تو زندگی شخصی ن اینجا ناراحت نباش ی بازیو شرو کردیم الان میخاییم تمومش کنیم ازین ب بعد قدر همو بیشتر میدونیم فهمیدیم بچاهای دل پاکی اینجا هستن دلمون واسه هم میره با غصه دوستمون ماهم غصه میخوریم با خوشحالی اونا خوشحال میشیم

     3. نه کی گفته اینطور فکر میکنیم
      بیشتر کسایی که الان تو این سایت تایپ میکنن یک جوری هویت خودشون رو عوض کردن

  1. بابا چتونه ارامش خودتونو حفظ کنید حالا اینکه طرف دختره یا پسر چه فرقی میکنه فرض کنید اینم رمانه چرا همو میزنید درسته کارش اشتباه بوده و نباید دروغ میگفته و تازه کارم احساساتیش بکنه ولی این دیگه در این حد نیست که شما جامه بگسترانید و فریاد زنان لعنت بفرستید که! دنیا دوروزه ارام باشید فرزندانم :/

 51. سلام دوستان خیلی خوبه که حرف میزنید آدم می‌تونه بعد خوندن این پارت های کم حداقل بیاد پیام بخونه
  ولی لطفا یکم کمش کنید پیام هاتون رو چون از بالا می‌خوام بیام پایین کلی طول می‌کشه😂😂

 52. واقعا اصلا دلم نمیخواد دربارت فکر بد کنم و شاید یه ادم بیکاری اینو نوشته و خودت نباشی اگه خودت نبودی بابت حرف هایی که بالا بهت زدم ببخش ولی اگه خودت هم باشی چه دختر چه پسر به عنوان خواهر یا برادرم دوست دارم

 53. یعنی چییی .مارو سر کار گذاشتی منو بگو چقدر گریه کردم اینقدر گفتم از ادمای دروغ گو خوشم نمیاد .خیلی بد کای کردی ولی چون خیلی دوست دارم از ته دلم میبخشمت ابجی

 54. ادمین شما از کجا اسمشو میدونی؟؟؟ولی باحالیش اینه که تو از همه چی خبر داری و به روی خودت نمیاری باریک االه برادر که ابروی خلق خدا رو نمیبری. بچه ها بقیه واقعید دیگه اگه نیستید االان بگید از این به بعد کسی سرکار نره

 55. سلام بچه ها
  راستش می خواستم یه واقعیت رو بهتون بگم من پسر نیستم اسم واقعی من سحر و ۱۷ سال دارم
  وخیلی چیز های دیگه که دروغ بودن
  اون اولا که خیلی بهتون می خندیدم
  ولی بعد وقتی که بهم تسلیت می گفتید ونسبت بهم احساس ترهم داشتید
  حس خیلی بدی بهم دست می داد و یجورایی احساس گناه می کردم
  آزاده ،پریسا ، آیلین، داداش سجاد که نمی دونم پسری یا نه وبقیه ی بچه ها
  حلالم کنید

   1. اقای ادمین دیگه چیا میدونی و رو نمیکتی خدایی ولی خدایی دروغ گفتی به من ربطی نداره ولی اینکه کارو احساسی و درام کردی واقعا کار قشنگی نبود /: البته من همون اول از لحن بعضی از کامنتاتون یه حدسایی زدم ولی فکر نمیکردم واقعا دروغ بگین

     1. اقا کاری نکردی فق راز نگهدار باش
      قرار نبود بگی اسمشون چیه فق تذکر میدادی
      فک نمیکنم کسی ب سن شما بدون فک کردن و صلاح دید همچین حرفی بزنی خودش گف ک سحره تو دگه نمیاس بگی اسم اصلیتون فلانه…
      اینارو من نباس میگفتم خودت میباس بدونی
      ناراحتم نشو ازم اگه حرفی میزنم بخاطر کل بچا هسته وقتی اینجوری میگی تشنج بیشتر میشه ازهم متنفرتر میشن (آفرین پسر گل )

      1. الان مثلا اسم اصلیشو گفتم نامحرم ها اسم اصلیشو فهمیدن گناهه ؟ ابروش رفت ؟ اصلا میشناسی طرف کیه ؟ اصلا خودت فهمیدی چی گفتی؟

     2. اقا مهربونه
      گفتم ازم ناراحت نشو ما ک نمیشناسیمش،گناهیم نکردیم خدا کنه ابروش پیش خدا نره ما که بندهاشیم
      اما خودش میگه حلالم کنید ینی پشیمونم ما ک نباید بکوبیم تو سرش اشتباهشو
      ندوست اینجوری باهام حرف بزنی اقا همیشه مهربون بودی الانم باش تماااااام

    1. دقیقا مخصوصا که خیلی راحت راجع به احساستش حرف میزد بعید میدونم پسرا انقد راحت بگن گریه کردم البته که اونام دل دارن ولی خوب به زبون نمیارن معمولا

   2. ادمین میشه بپرسم این ساشا کیه.که حالا خودشو سحر معرفی کرده ها میشهببدونم اقا این چه وضعیه چرا گیردادین به من اصلا یه چیزی من دیگه نه نظر میدم نه کاری دارم یعنی چه تااون زمان که ناشناس بودم کی به اسم ناشناس اومد پیام داد حالا هم این اع ریدین تو اعصابم سحر خانم زشته براتون خجالت بکشین واقعا ادم قحط بود اسم منو گذاشتی خجالتم خوب چیزیه ادمینم که قربونش برم این موقع ها ساکت میشه اقا بخدا اگه تکلیف این ساشا رو مشخص نکنین من دیگه نمی یام کامنت بزارم لعنت به من که گفتم این سایته خوبه لعنت…….

     1. ادمین نطقت باز شده ها😐😐
      ولی ناموصا راس میگه😐
      ببا منم دخترم پ چرا مث شماها هرکی ا راه میرسه عاشقش نمیشم؟؟:/
      یه چن وخت فک میکردم من مشکل احساسی دارم:!
      والا چ وضشه😑😑

    1. ساشا جان منو ببخش
     وقتی این کامنتو دیدم واقعا حالم خراب شد و عصبانی شدم اصلا هیچکدوم از رفتارام دست خودم نبود
     ببخشید شرمندم واقعا برای همچین آدمایی متاسفم

  1. ببخشید ولی این کاری که کردی اصلا خوب نبود
   اینو دارم جدی میگم اصلا حلالت نمیکنم چون واقعا فکر کردم تو یه آدمه قابل اعتمادی با این کاری که کردی اصلا دیگه با من حرف نزن
   دیگه حق نداری به من بگی آبجی چون من خواهر یا برادری مثل تو ندارم
   واسم دیگه مردی دفنت کردم
   برو برو دیگه حتی حق نگاه کردن به اسمم رو نداری برو که دیگه واسم ارزشی نداری
   من در دلمو واست باز کردم تو ذهنم تصورت کردم ولی بهم فهموندی که دیگه این کارو نکنم .
   دیگه حق نداری کامنت بزاری چون دیگه حالم از اسمه قلابیت بهم میخوره دیگه ازت بدم میاد برو بمیر

   1. اصلا میدونی چیه تو هم حقیقتو گفتی پس بزار حقیقتو بگم
    میلاد که به عنوان برادرم کامنت گذاشته بود خودم بودم
    اسم اون دخترایی که گفتم همش همکلاسیام بودن فقط چند تا عدد کنار هم گذاشتم به عنوان سنشون
    میگن از محبت خارها آدم ها هار میشن واقعا درست گفتن
    ساشا آخ ببخشید سححححر جون دست بالای دست زیاده

    1. ادمین مدیونی این کامنتای منو قبول نکنی اصلا چرا تو نگفتی ادمین باید ازون اول حسابشو میرسیدم
     من از دروغش ناراحت نیستم از دو رو بودنش با احساسات کسی بازی کردنش بدم اومد دختره پرو

     1. این ساشا نیست یکی دیگه هست
      درضم شما دخترا هم انقد راحت دل نبندید فقط کافیه یکی بهتون بگه عزیزم یه حسی رو برمیدارین انگار این پسر ، پسر رویاهای شماست

     1. ولی خدایش منم گفتم ناشناس پسر نیس ولی دیدین گف ک مگه پسرا رمان نمیخونن ازین چیزا… اما من خوشم اومد اغراق کرد ک دروغ گفته خیلیا هستن ک تا اخرش پیش میرن وقتی طرفو نابود کردن راستشو میگن ک دگه کاری نمیشه کرد
      اگه سحر عزیز نمیگفت این اتفاقو آزاده جونم نمیگف ک میلاد خودش بوده پس دروغ،دروغه فرقی نمیکنه ک سحر خودشه ساشا معرفی کرده یا آزاده خود میلاد بوده پس از هم دلخور نشین متنفرم نشین
      از این ب بعد باهم رو راست باشین اگه مهربونی میکنیین صداقت توش باشه ک تو زندگی شخصیتون تاثیر گزاره
      از اقااای اول اینجام دلخورم وقتی اومدی بین بچا میدونستی ی چیزی جای خودش نیس میتونستی غیر مستقیم بگی دیدی بچا دارن باهم صمیمی میشن دل میبندن باس میگفتی😐

   2. وات؟😐😐😐😐😐😐😐😐😐
    چرا فیلم هندیش میکنییی؟
    چه طورر میتونی با دو خط چت در دلتو باز کنی😮😮😮😮😮
    چه طور با سر جمع یه هفته چت دلت شکست😑😑😑
    ووی کرک و پرم ریخت😑

  2. وای چقد بد که با احساسات کسی بازی کنی
   خخخخخیلی بد
   دروغ دل آدما رو سیاه میکنه حالا هیچ فرقی نمی کنه تو فضای مجازی یا هر جای دیگه

  3. من فکرشو میکردم که دختر باشی چون هیچ پسری اونم تو سن ۲۸ سال وقتشو نمیذاره واسه رمان خوندن
   بیچاره این دخترا بهت دل بسته بودن خخخخخ

  4. بیا هرچی فحش به پسرا دادم
   برگرده به دخترا به جز خودم
   مگه مریضی خواهر من
   اه الان همه ی پسرا دختر میشن
   همه ی دخترا تو این سایت پسر میشن
   ادمین تو فاطمه رو که خودت ساشا جا بدی گیرتون بیارم از تیر چراغ برق آویزونتون میکنم😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

   1. باو ساشا قلاابی یا اصلی دختر یا پسر کاری نداریم جوری کامنت مینویسی فک کنم ۱۸ سالت نیس اصن حس میکنم تو چشات اشک حلقه زدع بگذریم منکه دخترم اینجوری تایپ نمیکنم اینم بگذریم شاید روحیت لطیفه

   1. ادمین خودشه یا نه چون من بابت عکس لوهان که گذاشتی خیلی خوشحال بودم که این کامنت رو دیدم لبخند رو لبم ماسید .
    کدوم راست میگه کدوم دروغ؟؟؟؟؟؟

 56. راستی اگه رمان طنز می خوای استاد اشتباهی رو بخون فوق العاده اس من که به شخصه باهاش قهقهه می زدم ولی مشکل اینجاست من جلد دومش رو پیدا نمیکنم اسم شخصیت هاشم آرشا و سلناست .

 57. هوم هانا دیوث بازی رو کنار گذاشت دیگ
  برو بچ ی برنامه هس احتیاجی نیس شماره همو داشته باشیم یا ایدی بدیم یا دانلودش کنیم تو گوگل سرچ کنیم میاد بالا فقط باید ۱۷۰ تا امتیاز جمع کنید تا واردش بشید دقیقا عین تلگرامه از اونم پیشترفته تر رو پروفایلتون میتونید اهنگ بذارید استاتوسم داره من خودمم هستم ولی دوماهه واس خاطر دانشگام نرفتم هرکی پایس اعلام کنه

 58. سلام منم کایا هستم
  خیلی خوبه که یه جا برای چت پیدا کردم ! از آشنایی هم با این سایت و دوستان واقعا خوشحالم…

 59. سلام پریسا خانم تو پارت قبل جوابتونو خوندم
  بله مرصاد اسم پسره و منم فهمیدم که شما دچار سوتفاهم شدید خودتونو ناراحت نکنید پیش میاد و اینکه من ۲۳ سالمه و بیولوژی میخونم

  1. بیولوژی اووووووم
   خسته نباشی خیلی سخته میدونم
   اووووم جواب حرف هم دادم
   دیگه آهان من ی داداش دارم همسن شماست تا حالا تو صورت من نگاه نکرده نه خانواده مذهبی ایم نه چیز دیگه همه پسرای فامیلممون هم خرابن داداش من نه دوست دختر داشته نه چیزی زن میخواد چون نه تفریح شو با رفیق هاش میگذرونه نه دوست دختری داره بگذرونه پس ازدواج میکنه
   شما هم خوب باش خوشی هاتو با زنت بکن عشق و حالش و ببر

   1. همه قرار نیست خراب باشن
    چیزی که منو اذیت میکنه اینه که خراب بودن برای بعضی از دخترا و پسرا عادی شده منم که فعلا قصد ازدواج ندارم چون فعلا اولویتم درس و کارمه ولی در اینده انشالله همینطوره و جواب کامنت قبلیم عشق واقعی هست ولی نه مثل این رماناس نه ازوناس که توی اینستاگرام عکسشو میذارن
    هرکسی عاشقه واقعیه سکوت میکنه اینو یادتون باشه

 60. وااااااییییییی خدا شکرت یجوری خوشحالم انگار هانا دخترمه آرمین دومادم این پارت خیییییلی خوب و قوقولی بود مرررسیی😍❤

 61. وای خدا رو شکر ارمین و هانا یه حرکت زدن امیرجذابم برگرده به رمانو ارش و میلاد یه جوری سر به نیست بشن هیچی نمیخوام

 62. ایلین خانم اسم داداشم سهنده قدش یکم ازمن کوچکتره چشماش درشت رنگ عسلی گونه هاش چال داره
  پس دیگه میتونم بهتون بگم زنداداش
  سجادداداش جواب اجیمودادی منظورم آزاده خانمه جواب بله رو بگو دیگه
  پریساخانم من متعلق به همم خخخخ

 63. آقا سورن هم خودش و خلاص کرد
  ساشا که میدیمش به همه
  سجاد هم آزاده!آزاده چیزایی که تو پارت قبل گفتم حتما رعایت کن.
  آقا مرصاد هم جوابشو دادم!شما هم سنتو بگو اگه کم بود میدیمت به ستایش
  آیلین هم داداشه ساشا
  خودم امیر
  خوب عروسی ها زیاد شد
  ادمین هم میدیمش به نویسنده ها
  دردانه هم شد مهرداد
  دیگه برید خواهرا من طلاهاتونو نگه میدارم اصلن نگران نباشین فقط بفروشینش بدید به مناااا 😁😁

  1. سلام پریسا خانم تو پارت قبل جوابتونو خوندم
   بله مرصاد اسم پسره و منم فهمیدم که شما دچار سوتفاهم شدید خودتونو ناراحت نکنید پیش میاد و اینکه من ۲۳ سالمه و بیولوژی میخونم

  2. و نظرتون درباره ی عشق باهاش مخالفم چون عشق وجود داره ولی تو دوره زمانی حالا اسم هرچی هوس بازی عشق گذاشتن و قداست عشقو دارن به لجن میکشن که تقصیر خودمونم هست هرکسی که به ما میگه من عاشقت شدم و دوستت دارمو که نباید باور کنیم عشقی که از روی دیدن چشم طرف باشه اسمش عشق نیست هوسه ولی فرق اینارو خیلیا نمیفهمن

   1. عشق وجود نداره همش چرته ی وابستگیه،عادته،ولی عشق نیست
    شما که پسری ۲۳ سالته به همین روند ادامه بده با دل دخترا بازی نکن
    پسر خوبی باش

   2. عشق اصلا وجود نداره فقط یه اسم که هرکسی فکر میکنه این اسم رو به زبون بیاره یعنی دلبسته و معتاد یه آدم شده

   1. آره والا شما پسرا بهتون خوش میگذره به ما دختر ها دردش می رسه ببخشید همگی
    شما هم مثل آرمین وحشی نباش با لطافت برخورد کن

  3. سااااشاااااااااااااا… من پارت قبل کلی سوال پرسیدم جواب ندادی…… دوباره میپرسممم… اسم داداشت چیه؟؟… چه شکلیه؟؟؟؟…. اهل خانواده هس یانه؟؟؟… اهل کجایی؟!؟!؟… قدشم بگو به درد میخوره…. اها راستی ماااشینش چیه؟؟؟؟!!!!!!!!…..

   1. بی خود فسیل شدی دیگه باید ازدواج کنی یکم به خودت برسی خخخخخخخخ البته ببخشید ها شوخی کردم ناراحت نشین

  4. سلام پریسا خانم
   ای وای خاک عالم من میخوام درس بخونم
   البته فقط یه ساعت طول میکشه بعدش وقت آزادم😉😉

  5. خخخخخخ پریسا تو کانون ازدواج اسان بزن درامدت زیاد میشه ها خخخخخخخخخخخخ .تفاوت سنی هامون زیاده /خخخخخخ الکی میگما از خدامه/ ولی من قصد ادامه تحصیل دارم /خخخخخخخخخخخخ/ اه چقدر خندیدم تو این پیام .ولی زمونه بد زمونه ای شده نمیگم اشکال از همه پسراس نه .ولی خیلی پسر عاقل تو این سایت داریم.ولی بعضیاشون واقعا کثافتن .و اینکه جدیدا بیتر دخترا بدتر از اونا شدن ول کردن خودشونو خاک بر سرا .که چی خودشونو در اختیار پسرا قرار میدن هدفشون از این کار چیه موندم دیگ.و اینکه عرضم به حضورتون خخخخخ گل تو سر کسایی که اسم هوسو عشق میذارن .من همیشه دوستام ازم میپرسن که دوست داری شوهرت در اینده چه جوری باشه منم هر دفعه خدا گفتم که عاشق واقعی باشه وکار ندارم قیافش چه شکلی باشه و وزنش و سنش اصلا مهم نییییست فقط فقط عاشق .لامصب چقدر دلم پر بودا خخخخخخخخ

  1. جانت اگه اسمه اکسو(exo)سرچ کنی همه درباره اونا میفهمی .اکسو یه گروه پاپ کره ای-چینی بودند که ۴ نفر چینی و بقیه کره ای هستن همین پسره که عکسشو میبینی چینی هستش که رئیس اس ام با چینی ها لج بوده اخراجشون کردن
   و به طرفدارای اکسو “اکسو اِل”میگن
   و به طرفدارای بی تی اس(BTS)آرمی میگن که اینا کلا کره ای هستند و یه گروه دیگه هم هست که اسمشون “اینفینیت “هستش ولی به محبوبیه این دو گروه نیستند

 64. آهاااااا حالا شد پارت دمت گرم عمو ادمین
  کوثر جون و داداش ساشا ۱۷ سالمه گفتم در دو پارت قبل
  خخخخخ
  داداش ساشا مطعلق به هم است

 65. سلام دنبال یه رمان طنز باحال ترجیحا آنلاین میگردم که موضوعش تکراری نباشه 🙁تو بساطتون چی دارید بچه ها😁😁🤟🤟

  1. 😁😁😁 آره والا منم تو فکر اون یکیم ولی مطمئنم امیر مرده و یکی دیگس که داره اینا رو بازی میده. شاید ساناز باشه. من فکر میکنم نمی خواد لیلی و آرش بهم نزدیک شن و اون بچه هم اصلا از آرش نیست

 66. سلام ادمین جان ممنون بابت رمان
  دنبال رمان با چنین قلمی میگشتم
  یه سلام هم به همه بچه های اینجا پارت قبلی خیلی خندیدم عالی هستین

 67. ای جانم😍 خداروشکر هر دوتاشون سر عقل اومدن و هانا دیگه کله شقی نمیکنه. خدا میدونه چقدر دلم برای با هم بودن این دو تا تنگ شده بود😍 نویسنده جان عاشقتم پارت بعدی رو بترکون😁😉

  1. وااااایییییی چ عجب بلاخره این هانای خنگ یه حرکت زد 💙💙بدجور مشتاق پارت بعدیم البته اگه نویسنده خرابش نکنه😐

  1. ووووااااااااااااااااوااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییی
   ادمین تو خیلی خوبی تو یه دونی ای
   بچه ها این عکس لوهانه لوهان
   ادمین نمیدونم چه چجوری ازت تشکر کنم
   دم هممممه اکسوالا گرررررممممممم
   تازه این پارت مخصوص اکسوالا می با شد
   ادمین تا دوازده پارت عکساشونو به ترتیب بزار

    1. گومی نام و هوانگ تکیون و جِرِمی و شینوو رو میگی ؟چهار بار دیدمش .
     راستی عاشقان ماهو دیدی ؟اون شاهزاده کوچیکه که با زنش مُرد ،بیون بکهیون یکی از اعضای گروه اکسوئه 😊😊😊😊😊😍😍😍

     1. سریال عاشقان ماه سال ۲۰۲۰ قراره به بازار بیاد ولی تا دوبلش کنن یه سالی طول میکشه .ایندفعه شاهزاده ها به آینده میاد یا دختره تو آینده شبیه اونارو میبینه .
      دیگه چه سوالی دارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کدبازان