codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۵۰

 

#لیلی
با تردید ایستادم؛درست بود که اومدم خونش؟
یک ماهی میشد که به خاطر سلامتی دوتامون زیاد همو نمیدیدیم حتی توی اداره هم رفتارمون مثل دو تا همکار بود.
اما امروز با دیدن چشمای قرمزش و صورت ملتهبش غم عالم به دلم سرازیر شد.
سرماخورده بود و من فقط تونستم از دور نگاهش کنم.
علارغم قول و قرارمون نتونستم دووم بیارم و زنگ خونش و زدم.
بی تاب بودم و می‌خواستم به محض اینکه درو باز کرد بپرم بغلش!
کم کم داشتم ناامید میشدم که در باز شد.
با دیدن شخص روبه روم خون توی رگ هام یخ بست و نفسم بند اومد.
ابرو بالا انداخت.
تنم لرزید… اون گفت که رابطه ش با ساناز تموم شده. گفت فقط هر هفته برای تحویل دادن پسرش ساناز و میبینه اما اون… الان توی خونش با این وضع بود
با طعنه گفت
_چرا خشکت زده لیلی جون؟
حسادت داشت دیوونم می‌کرد. به سختی گفتم
_م… من با…
نفسم و فوت کردم و گفتم
_می‌خواستم یه پرونده ای و از آرش بگیرم. زیاد مهم نیست فردا می‌گیرم.
خواستم برم که جلومو گرفت
_عه… کجا؟آرش حمومه بیا تو الان میاد بیرون!
با این حرفش تیر خلاص و زد
نگاهی به خودش انداخت و گفت
_ببخشید سر و وضعم خوب نیست آخه منم کم کم داشتم می رفتم حموم!
دستام لرزید…
حدس زدم که داره دروغ میگه. اما همون لحظه در حموم باز شد و آرش با حوله اومد بیرون.
با دیدن من جا خورد و ناباور نگاهم کرد.
با اجبار لبخند زدم. اون الان شوهرم نبود که عصبی بشم.. حتی به روی خودش هم نیاورد که اون شب…
از فکر بازیچه شدن داشتم دیوونه می‌شدم. به سختی صدام و پیدا کردم و با اعتماد به نفس گفتم
_اومده بودم راجع یه پرونده ای باهاتون مشورت کنم نمیدونستم ممکنه مزاحم بشم ببخشید.
دکمه ی آسانسور و زدم که به سمتم اومد و گفت
_لیلی اون طوری نیست که تو فکر میکنی.
مگه مهم بود من چی فکر میکنم. با خشم رو به ساناز گفت
_تو برو تو اتاق

ساناز برعکس چند لحظه قبل مظلومانه سر تکون داد و رفت.
اشک به چشمم نیش زد.
جلو اومد که نگاهم و ازش گرفتم و گفتم
_من… دیدم مریضی فکر کردم شاید حالت بده…خواستم…
نفسم و فوت کردم
_بیخیال من مزاحمت نمیشم.
خواستم برگردم که بازوم و کشید و صاف توی سینه‌ش فرو رفتم.
محکم کمرم و کشید سمت خودش و پچ زد
_تو رو که دیدم خوب شدم.
عقب رفتم و با اخم گفتم
_دیگه نمی‌خوام بهم دست بزنی!
انگار دردم و فهمید که گفت
_انگاری یکی ساناز و هم تهدید کرده. دیشب خیلی ترسیده بود اومد اینجا…
متعجب گفتم
_امیر؟
کلافه گفت
_امیر مرده. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟
_اگه زنده باشه چی؟اگه مردنشم یه نقشه باشه چی؟من حس کردم آرش چند روز پیش…
مکث کردم.. اخماش در هم رفت و گفت
_چند روز پیش چی؟
صدام و آروم کردم و گفتم
_چند روز پیش یکی داشت تعقیبم می‌کرد…چهره‌ش دیده نمیشد اما استایلش…حتی بوی عطرش…
با وحشت ادامه دادم
_خودش بود آرش… خودِ خودش.
به فکر فرو رفت.یعنی امیر سراغ ساناز هم رفته بود؟
دستم و گرفت و به سمت خونه کشوند
_بیا داخل راجع بهش حرف می‌زنیم.
تند عقب کشیدم و گفتم
_نمیام. میرم خونه.
_این وقت شب؟پس صبر کن خودم می رسونمت.
حتی فرصت اعتراض هم بهم نداد و رفت داخل.

ترجیح دادم پایین منتظرش بمونم. کمتر از ده دقیقه سر و کلش پیداش شد.
سوئیچ ماشین و به سمتش گرفتم که بی حرف از دستم گرفت. بعد از سوار شدن گفت
_کامل تعریف کن چی شد… چرا از اون روز بهم نگفتی؟
شونه بالا انداختم
_سرت شلوغ بود. مدام درگیر زن و بچت بودی..
از استارت زدن پشیمون شد. متعجب گفت
_زنم؟
سرم و پایین انداختم و بدون اینکه بخوام لحنم دلخور شد
_مثل زن و شوهرا مدام حرف می‌زنید.حالا هم که با هم زندگی میکنید. بالاخره زنت بوده یه موقعی…. هیچ مانعی بین تون نیست که دوباره با هم باشید.
آتیش گرفت و داد زد
_گوشات چیزی و که میگی می شنوه؟مانع بین مون هست…تویی…قلبمه که واسه تو می تپه!
چونم و گرفت و با خشونت به سمت خودش برگردوند.
_منم از این وضعیت راضی نیستم لیلی اما میبینی که…
عصبی وسط حرفش پریدم و داد زدم
_وضعیت واسه من سخته که مجبورم کردی با مامان بابام زندگی کنم.مجبورم تو رو از دور ببینمت… مجبورم مخفیانه نگرانت باشم.
عصبی تر داد زد
_خودت خواستی لیلی وگرنه من که گفتم بیا من خودم مواظبتم.هی گفتی دور باشیم امیر می‌فهمه… امیر میبینه….دلتم نمیخواد دست از این توهمات مسخرت برداری.
پوزخند زدم و گفتم
_هه… بیام با ساناز خانوم تو یه خونه زندگی کنم؟حرفای من توهم نیست آرش تو چشاتو بستی و نمیخوای باور کنی…
عربده زد
_چون من خودم نبض لعنتی شو چک کردم… اینا نمیتونه بازی باشه. مگه ندیدی تیر درست توی سرش خورد؟ اونقدر بزرگش کردی که فکر میکنی میتونه زنده بشه؟
جا خورده از داد و فریادهاش سکوت کردم. نفسش و رها کرد. دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و گفت
_من از هیچ احدی نمی‌ترسم لیلی. اگه تو بخوای… همین فردا عقد می کنیم

اخمام در هم رفت. بار قبل هم همین طوری عقد کردیم.
صاف تکیه مو زدم به صندلی و گفتم
_انقدر به شعورم توهین نکن.که هر بار یه جا گیر کردیم بخوای به زور ببری و عقدم کنی.
دستاش و دو طرف صورتم گذاشت و گفت
_پس بگو چیکار کنم که داشته باشمت؟
با جدیت گفتم
_امیر و پیدا کن. اون موقع باهات ازدواج میکنم.
با طعنه خندید و گفت
_امیر و؟
سر تکون دادم که گفت
_امیر و که نه،اما اونی که داره بازیت میده رو پیدا می‌کنم.خیلی نزدیکم بهش!
می‌دونستم ته تحقیقاتش اونم به این نتیجه میرسه که امیر زندست برای همین سر تکون دادم.
اونم بالاخره ميفهميد.فقط از خدا می خواستم وقتی که می فهمه دیر نشده باشه.
* * * *
#هانا

در اتاق و باز کردم.با دیدنش سری با تاسف تکون دادم و گفتم
_نمیگی آیلا بیاد و این وضعیت تو ببینه؟
پکی به سیگارش زد و گفت
_تو که به اون توله سگ ادب یاد ندادی اما من یاد دادم بدون در زدن نیاد تو.
لبخندی زدم که نگاه خمارش و به سر تا پام انداخت و گفت
_چه سگی شدی تو…

🍁🍁🍁🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫252 دیدگاه ها

 1. Iادمین خبر نداری این رمان کی تموم میشه؟ عروس استاد فک کنم ۵۴ پارت بود…این الان پارت پنجاهه… اخراشه؟؟ یا قراره جلد های دیگه ایم داشته باشه؟؟؟

 2. اخ گفتی s دبیرستان بهترین دورانه چهارشبنه سوری میشد کپسول میبردیم مدرسه مینداختیم تو کلاسا پول از دبیرامون میگرفتیم کلی چیز میز میخریدیم ما بچه هامون انقد پایه بودن بدون مدیر دبیر رفتیم کرمانشاه ی بارم قم خدایی دانشگاهم ب منو خواهرم خعلی خوش میگذره باهم برای هم پاس میکنیم خر خونی هم عمرا

 3. من شوخی کردم ولی انگار خیلی جدیی گرفتی و واقعا کمک لازمی😂 همین که وقت میکنم میام اینجا خودش نعمته 😆😐 ببخشید داداش فکر نکنم تو این چند وقت بشه بهت کمک کنم به خاطر کارهایه خونه و خانومم و ترمه جدیدو …😬انشاله باشه واسه یه وقت دیگع 😕 واسع یه مدتی هم اینجا نمیام 😕 واقعا شرمنده که نشد🙁☹ خداحافظ همگیییی تا وقتی که برگردم 🤗شادو پیروز باشید☺ درساتونم بخونین😑 امتحاناتونم خوب بدین😉

  1. بسمه تعالی اون ایمیل من نبود داداش :-) همینجور الکی نوشتم ببینم چی میگی نه خدا روشکر مشکل جدی ای ندارم ;-) اتفاقا برامم جای تعجب بود چطور وقت میکنی هم پزشکی بخونی هم سر کار بری هم امتحان بدی همم خانومتو بداری ولی بگذریم…
   خوش باشی هرجایی هستی داداش

   1. آقا مرصاد نگفتی هاااااااا
    آقا سورن ظرف ها رو که ماشین ظرفشویی میسوزه نهار هم بیرون میاره شما چکار داری آخه
    اه برج زهرمار روان میخونی پس
    اه اه شما خرخونید چقدر
    Sعزیزم شنیدم ی استاد پاست میکنه یکی میندازتت عشق یه ولی زیر ۳۰ ساله ها ی فن و روش دارن که حل میشه شکر خدا

    1. چیو نگفتم ؟؟؟ نه اتفاقا من سه از دوستام پزشکس و دندونن وقت ندارن حتی اونایی که مزدوجن خانوماشونو درست حسابی ببینن بازم جای تعجب داره سورن چطور وقتمیکنه کار کنه اشپزی کنه درس بخونه امتحان بده به اینجام سر بزنه

     1. یسسس مررسی ادمین روحمو شاد کرردی… عشق است تراکتورر.. یاشاسین تبریز!!..ادمین ترکی؟ جاواب ور پلیز…

  2. هان راستی سورن تو که پزشکی میخونی خودت میدونی ویار به بو و اینا از ماه سوم و چهارم به بعد شروع میشه یکم زود خانومت نسبت بهت حساس نشده؟؟؟

   1. من دندون میخونم😐 خانومم پزشکیه☺ اتفاقا دکترم رفتیم گفت که تا ماه سوم درست میشه 😁 داش مرصاد اشتباه میکنیااا ویار از ماه هایه اوله تا سه چهار ماهگی😶 حالا نگفتم رفتم دیگه بر نمیگردم که 😂 میام ولی کمتر😉 یکم بیکار بودنمم دلیل داره حالا😂

  3. دلمون براتون تنگ میشه اقا سورن (خواهرانه گفتم ) ….🙁🙁
   امیدوارم ای چند وقت بهتون خوش بگذره و کارهای خونه رو خوب انجام بدین 🤣🤣و امتحانا هم موفق باشین😊😊 …..

   1. سلام برو بچ
    اولین باره پیام میزارم
    سورن جان از صمیم قلب پدر شدنتو تبریک میگم انشأالله در کنار عشقتون و نی نی کوچولوتون خوشبخت بشین

 4. پریسا اینا همش رویاست منم راهنمایی و دبیرستان تیزهوشان بودم عین چی درس خوندم همش به خودم میگفتم برم دانشگاه ترمی یه ساعتم درس نمیخونم و بعکس اینکه به استادای دبیرستان بها میدادم و ازشون میترسیدم تو دانشگاه اصلا استادا رو ادم حساب نمیکنم اما اصلا اینجوری نشد نه تنها تو دانشگاه مجبورم درس بخونم بلکه استادا هم سگ اخلاقن خلاصه بهترین دوره همون دبیرستانه فارغ از استرس کنکور و درس حداقلش اینه که کنار دوستان خیلی خوش میگذره و خیلی خوبه به شوخی و خنده این دوران میگذرونی من که الکی فقط استرس داشتم

 5. پریسا اسمم ک فاطمه دوقلوام ن باو شوهر چیه ۲۰ سالمه روانشناسی میخونیم با خواهرم .واسه اراکیم راستی اگ واسه قم هستی فامیلا بابام قمیه در کل قم زیاد میام .اها سورنو میگی باو روز اول بهش تبریک گفتم فقط ولش ایشالا بهترینا واسه خودشو خانمشو بچش اتفاق بیوفته شب یلدای همتون مبارک هر چن دیر شد چون دیروز بیمارستان بودم از دیوار بالا کشیدم پریدم پایین پام شکست واس خاطرشم کمی تا قسمتی فش خوردم امتحانای دانشگامو خواهرم بجام میده مخلصشم

 6. اقا مرصاد جسارت نباشه ولی تو با این زبون چرب و نرمت و اعتماد به نفست ۱۰ تا دختر پیشت کم میارن ، دیگه مشاوره به چه دردت میخوره…😊🤣
  البته ایشالا اگه خواستی زن بگیری بعد ازدواج حتما از اقا سورن مشاوره بگیر ( همسر موفقی هستن )و گرنه قبلش زبونتون همه چیو حل میکنه 😂😂😂

  1. قربان شما یاسی خانم دیگه چه کنیم کاریه ازمون بر میاد اتفاقا خیلی از دوستام بهم میگن مرصاد تو این زبونو نداشتی چیکار میکردی منم میگم شکر خدا :-) ولی در کل در این موارد من خودم به همه مشاوره میدم خیلی از دوستامم به دلدارشون میرسونم ولی تجربه ی سورنو برای یکی از دوستام میخوام که میخواد خواستگاری کنه که منم زیاد تجربه ندارم ولی سورن ماشالا خوب پیش رفته
   من خودم فعلا هنوز قصد ادامه تحصیل دارم;-)

   1. یعنی اسم تحصیل و درس و کتاب میاد سر درد میگیرم 😿😿کی میشه ما از دست این درس خوندن راحت بشیم و بیخیال همه چی خوش بگذرونیم ( البته من درس نمیخونم و به بهانه درس خوندن از اتاقم بیرون نمیرم و کل روز یا خوابم یا رمان میخونم 😂😂😂😂)

 7. من دانشگاه برم اول شما پسرا رو میسوزنم اینقدر مدرسه راحت میرفتید همش هم نمره های بالا بهتون میدادن
  فقط منتظرم دانشگاه برم این جوجه استادا تا ۳۰ رو آتیش میزنم فقط منتظرم ستایش تو هم باش
  ستایش و آزاده و آیلین چی میخواید دانشگاه بخونید؟؟؟؟

   1. منم شاید روانشناسی خوندم .ببین کل کلاس ما همه میخوان روانشناسی بخونن دانشگامم میخوام کلا بیام تهران از رشت بدم میاد .با دوستامم تصمیم گرفتیم همه یه دانشگاه بزنیمو گند بزنیم تو کل دانشگاه .تا اون سال بیاین برنامه ریزی کنیم شما رو هم با خودمون ببریم خخخخخخخخخخخ /انگار خونه خالست انقدر راحت نوشتم/

  1. چه راحتی شما دخترا خودتون همه چیو سختش میکنین ما با هم درس میخوندیم باهم مسخره بازی در میوردیم کلاسی تقلب میکردیم نقطه قوت کلاس ما که یه دستیو و هماهنگیش بود با مدیریت من به بار تموم فرمول های ریاضی امتحانمستمرو به عربی پا تابلو نوشتم زنگ تفریحم با بچه ها تمرینش کردم به دبیر ریاضیم گفتیم جزوه عربی زنگ پیشه وقت نشد بنویسیم و اینگونه شد که مستم ریاضی کلاس ما اول شد و من الله توفیق ;-) :-)

   1. آخ این حرفتون منو یاد یه چی انداخت .
    یبار من تو یه مسئله ریاضی مونده بودم رفتم پیش خواهرم
    خواهر منم مونده بود داداشم اومد گفت شما دخترا چقدر میخونید بابا ولش کن رفتی فوقش صفر میشی چیزی نمیشه برو به معلمت بگو مسئلت مشکل داره و واقعا مسئلش مشکل داشت که جوابش درنمیومد

  2. به نام خدا…. به کمک خداوند متعال:گرافیک دانشگاه تهران… البته من یازده تجربیما… ولی دوست دارم کنکور هنر بدم… حالا اگه جوابای لیگ بیاد شاید تکلیفم روشن تر شه…

  1. دادا مشاوره رو که خیلی لازمم ایمیلم چشم این ایمیل فقط بگو سورنی داداش میدونی که من وقت نمیکنم جواب همه رو بدم از بس طرف دارا برام ایمیل میزنن اونجا بیا ایمیل زدی مراحل بعدی و وخامت اوضاعو برات توضیح میدم اخوی
   alexlock1997@Gmail

   1. ستایش منم انسانی ۱۰ ام ولی ۱۷ سالمه
    اصلن معلم نگو ی ذره سرت کج بشه بیرون همه دکترا دارن پیرن ما ی جوون ندیدم
    اماااااا کوچه بغلیامون اونا دلمونو شاد میکنن😂😂😂😂
    ما الان تعطیل شدیم واگرنه باید میشستیم تفکر کل درس ها رو بخونیم
    دفاعی که اصلن هیچی ۷ تا درس امتحان هر درسی ۳۰ تا سوال

    1. ن واسه ما تفکر و سواد رسانه ای از هر درس یه سوال میده آمادگی هم همینطور البته شاید شیوه تدریس فرق داشته باشه

 8. اها یادم رفتم بگم🙂
  یلدا یعنی یادمون باشع
  زندگی اینقدر کوتاهه
  که یک دقیقه بیشتر باهم بودن رو باید جشن گرفت😊😊
  یلداتون مبارک بروبچ❣

  1. اوووفف دادا همینطوری مخ میزدیااا باید یه کلاس بیام پیشت البته من خودم باید کلاس بذارم ولی خوب لعنتی تجربه تو خیلی زیاده شب یلدا تو و خانومو و نینیتون مبارک باشه برو حالشو ببر;-) ;-) ;-)

    1. بهم میگه همین که منو داری خودش یه نعمته تازه الان دارم بخاطره تو اذیتم میشم بزور تحملت میکنم😐 انگار اون جشنی که گرفتم و طلایی که براش خریدم بس نبود😕ورشکست نشم صلوات☺ این حرفو زد ولی کادوشم تهش داد😂😂 دلتون نخواد ست کفش و کمربند چرم😁

 9. برج زهرمار اسمت چیه؟؟؟ چند سالته؟؟؟؟ شوهر داری؟؟؟
  حالا آقا سورن گفت نخورش گناه داره داره بابا میشه

 10. مررسیییی و منوووون از همه کسایی که بهم تبرریک گفتن, ایشالا همتون به همه ارزوهاتون بررسین, برا همتون دعا میکنم… بابا شوهر چیه دعا کنید سال بعد این موقع رفته باشم کنسرت شادمهر و الیاس…!!!…

 11. پریسا جون نگران نباش مدارس نمونه دولتی وتیزهوشان اخراج نمیکنن فقط سالی دوسه بار کسایی که نمرشون پایینه رو جمع میکنن و اخطار میدن که این جور مواقع باید تا جون داری گریه کنی حتی مورد داشتیم یکی از بچه ها خودشو به غش کردن زد و در اخر با جمله ی این اخرین فرصته میتونی ادامه بدی

  1. s عزیز, مدارس تیز هوشان و سمپاد از همه مدارس دیگه سخت گیر ترن و نمره قبولی دوازدهه و معدل استاندارد بالای ۱۸… طوری که از کلاس بیست و هشت نفره ما الان پونزده نفر موندن و بقیه متاسفانه خیلی محترمانه اخراج شدن… زنجان که اینطوریه بقیه جاهام قطا همینطوره چون قوانین سمپاد کشوری و غیر قابل تغیره…

   1. والا ما هم سمپاد بودیم فقط واسه قبول شدنش تلاش کردیم بعدش اتفاق خاصی نیفتاد من کلا با دبیرام خیلی جور بودم هعییی یادش به خیر این قدر تو کلاس مسخره بازی در میوردم همیشه صدای خنده معلما از کلاس ما بلند بود هنوزم با چندتاشون در ارتباطمبا هم میریم بیرون خدایی یادش به خیررر

    1. چه دبیرای خفنی داشتینا .والا من یه چیز میگم من و بقل دستیم خیییییییییییییللللللللی میخندیم بعد معلم داد میزنه میگه/دختر که نمیخنده وگرنه بی ادبه فلانه بساره و….کلی چرت و پزت اخرم مارو از کلاس میندازه بیرون .ولی در عوض یه دبیر داریم که برای امادگی دفاعیه همچی درس میده الا دفاعی جلسه پیش درباره لذت جنسی واسمون خیلی راحت توضیح میداد منم چون میز اول میشینم داشتم از خجالت اب میشدم اصن یه حرفاییییییی میزد

  2. شاید باورت نشه
   امسال معدل ماهانه ی بچه هایی که پایین ۱۷ بود انداختن اینقدر حالم خرابه
   به خاطر پارسال دوران جاهلیتم بود درس میخوندم پسر ها رو تو مدرسه از همه شهر ها ایسگا میکردیم با رفیقامون
   الان آدم شدم اصلن حس درس ام نمیاد
   این مدرسه هم نمیدونه تقلب چیه
   مدرسه ی ما مثل دانشگاه می مونه ی استاد پاست میکنه یکی میندازت من ریاضی شدم ۱۹ بهم داد ۱۰

   1. کلا بدبختیم
    اونایی که ۱۷ شدن هم انداختن بیرون از مدرسه اخراج
    برم دانشگاه جبران این سه سال و میکنم
    اینقدر استاد ها رو اذیت میکنم جبران اذیت معلم ها

     1. پس چی فکر کردی
      میخوام دانشگاه رو بسوزونم البته اگه قبول شم و فلسفه ی بیخود و بگذرونم
      حالم داره از منطق و اقتصاد بهم میخوره

     2. پریسا اقتصاد که مفهومیه و منطق که من خیلی دوسش دارم بخصوص استقرای تعمیمی و استنتاج بهترین تعبین و مغالطه متوسل به معنای ظاهری

    1. من عاشق اقتصاد و منطقم میمیرم براشون . ولی منو عذا میگیره وقتی میگن دو خط جامه شناسی بخون اه اه خیلی بیخوده

 12. بچه هایی که دیرستانن یا هم راهنمایی کیا واسه امتحانای خفن امادن ..جواب بدین

  من که خفن میخوام گندددد بزنم از بس تو این مدت رمانای مختلف خوندم

   1. این حرف الودگی هوا رو میاری من میسوووووووووووزززززززززممممممم .حرف اینو نزنین هر چند روز یه بار دختر داییم زنگ میزنه میگه/ههههههوووووووی ستایش دلت بسوزه من تعطیلمممم/

 13. هیچی داش سجاد
  آزاده منتظرم ۱ ماهه دیگه مادر شی
  چرا من و آیلین و میندازی وسط من از این اکسو ها بدم میاد
  لی مین هو هم فقط فیلماش و چون خوب بازی میکنه
  آیلین هم رو پسر های ترک کراش داره
  من همون ایرانی های خودمونو میخوام
  کفتر با کفتر باز با باز

  1. هواست باشه من یه اکسوالم داری به منم توهین میکنی.
   پریسا مگه بده پسرایی به این خوشگلی
   راستی سریال پسران فراتر از گل رو دیدی ؟؟لی مین هو هم بازی کرده؟؟
   این فیلم آلان با ورژن چینیش اومده لامصب

   1. آره فقط وارثان و اون پری دریایی رو دوست دارم
    خوووب شما بیشتر تجربه داری ببخشید نه مادر شدن کشکی نیست

  2. اوه اوه راست میگی لامصب این پسر ترکیه ایا خیییلی جذابن, الیاسو که نگووو عشقمه, من با اهنگاش گریه میکنم خییلی غمگینه… بچاره اونم شکست عشقی خورده… خاک تو سر دختری که اونو ول کردهمن ببینمش خفش میکنم…

 14. اوووووو ی روز نبودماااا
  من امتحان ترم اولی و گند زدم
  پس بشینین بخونید گند نزنید
  من هم نمونه دولتی به سال نکشیده پرتم کردن بیرون
  بعد تازشم آقا سورن خوشبخت شی ایشالله پا قدمش خیر باشه چرا من و میخوری شوخی بود خووووو
  آقا مرصاد و آقا سورن اگه سنگینی میکنه من نگه دارم براتون
  ای شما تهرانی ها هم همش تعطیلید
  خیلی نامردیه

  1. ارررررره بابا چیه تقی به توقی میخوره تعطیلن .نشد رشت یه بار فقط یه بار تعطیل باشه من یه روز نرم مدرسه .حالا اونایی که تهرانن دو هفته به خاطر هوا یه هفته برف اصلا انصصااافففف نیست .چه امتحانی داشتی

   من هفته پیش امتحان انشا داشتیم معلم گفت خیلی خوب نوشتی چون من همیشه خدا عاشقانه گریه دار مینویسم بقیه همه معمولا توصیف میکنن به خاطر همین همیشه معلم میگه داوطلب برای انشا همه میگن استاد بزارین ستایش بخونه /از خود تعریف نباشه ها ولی جدا همینو میگن خخخخخخخخخخ

  2. آخه لامصب بهمون خوشم نمیگذره هوا که افتضاحههههههههههههههههه معلممامونم اصلا درس ندادن واقعن نمیدون چیو باید امتحان بدیم:( همه ی امتحاناتمونم به دلیل کمبود وقت انداختن پشت سر هم ینی حتی یه روز فاصله هم نیست بینشون

 15. شب یلدای همتون مبارک الّا چند نفرتون که نمیگم .
  امیدوارم بعد این شب امتحانات ترمتون رو به خوبی پشت سر بزارید به خصوص انسانیا
  سورن جان امشب شب طولانی هستش یه وقت شیطونی نکنی خانومو اذیت کنی خخخخخخخخخ
  ادمین ازت ممنونم بابات عکس لوهان ولی بقیشو یادت نره
  استاد سجاد امیدوارم دانشجوهاتون قدر شمارو بدونن

  1. منم جز اون چند نفرم ایا .ولی شب یلدات مبارک .هیییییییییییی حرف امتحانو نزن دلم خونهههههه خیلی اداره نفهمه که حال مارو درک نمیکنه

  2. آزاده برای تو هم مبارک
   نمیشه که اذیت کنه آقا سورن……….
   وااای انسانیا که هرچی بخونن باز هم کمه
   آره داداش سجاد ایشالله قدر بدونن از جمله دخترا‌…

    1. بچه ها معدل پارسالتون چند بود تورو خدا راست بگیناااااا

     من ۱۹٫۹۳ شدم طبق معمول انضباط کم اوردم هیییییییییییی

     اخه مگه میشه ادم تو مدرسه نرقصه هر سال خدا باید به من سر رقص من نمره کم کننن درک نمیکنمشون خخخخخخخخ

    1. آره والا
     قدرررررر نمیدوننننننن
     بیا قم همه مثل ندید بدید ها می ریزن سرت
     آق مرصاد چ شهری زندگی میکنی؟؟؟
     همونجا میری دانشگاه؟؟؟؟

   1. خخخخیییلییی خوب توصیفش کردی لامصبوو… من هم هری استایلز و هم زین مالکوخیییلی دوس دارم, ولی هیچکودوم به پای رابرت پتینسون نمیرسه!..ه, اگه نمیشناسیدش عکسشو سرچ کنید…

    1. خوبن بد نیستن .ولی هیچی برای من باریش اردوچ نمیشه واااایییی عاشقشم لعنتی خیلی جذابه فقط از خدا میخوام یه بار از نزدیک ببینمش بعد مردم جهنمو ضرر .حداقل به عشقم میرسم .با این ارزوم باید تا گور برم

 16. اه مرصاد بابایه منم زیست شناسی تخصصی خونده الان دبیر کنکوریا و دانشجوهاس😂با اجازتون منم دارم دندون میخونم خانومم پزشکی 😁 وای خدا دوباره یاده این ترمه لعنتی افتادم 😐 یعنی واقعا شت

  1. از صمیم قلب تسلیت منو پذیرا باشید هم تو و هم خانومت با کمال پوزش باید مطرح کنم که این ترم دهن هممون صافه چون منم هیچی نخوندم :/ :/ هععععییی

   1. والا داداش ببخشیدااا تو غلط کردی هیچی نخوندی😐😁 من در شرایطه معمول همش سرم تو جزوه هام بود ولی متاسفانه این ترم سگی که از همه سخت تره تو شرایط خاصی افتاده 😐🤨هم برایه من هم خانومم😁من که نمیزارم زنم این ترمو بره😅 من حالیم نیس تا بچه بدنیا بیاد دانشگاه بی دانشگاه😠 یعنی شده بحثه هرروزمون اینقد هی میگم بهش اونم قبول نمیکنه😑😐😑😐راهکار داشتی رو کن یه کاری کنم نره😂😂

    1. خیلی عذر میخواستم آقا سورن شما آخه دارین هم پزشکی میخونین و هم با اوضاع بارداری خانومتون که ایشالا سلامت باشن وقت میکنین رمان هم بخونین؟!😕
     والا داداش بزرگه من داره پزشکی میخونه وقت خاروندن سرش رو نداره چه برسه به اینکه رمان بخونه اونم انلاین😕😮

    2. بزار بره افسرده میشه خانمتون گناه دارن
     فوقش میفتن امتحان ها رو بد میشن دیگه
     ولی افسرده میشه نره میرن اونجا ی ذره غیبت میکنن میخندن

     1. نه بابا بره دانشگاه چیکارخانمشون باید الان استراحت کنن و خوش بگذرونن و همه کارهای خونه رو هم به اقا سورن بسپارن و خودشون حال کنن 🤣🤣🤣

    3. ای دان خر خون کی بودی تووو نه خداییش یه چیزایی بارمه میدونی من از بس باهوشم همون سرکلاس کلام استاد که جاری میشه همه چیو میفهمم ;-) دیگه نیاز ندارم همش سرم تو جزوه باشه بعلههه
     ولی راهکار بسمه تعالی ادم وقتی زن میگیره باید به درجات رفیعی از زن ذلیلی و پاچه خواری برسه بنابر این پیشنهاد من به تو اینه که بذاری یکم بره و بعد اروم اروم با قربون صدقه و حرفای قشنگ و کادو های کوچولو ( فقط برای بچه خرید نکن یه چیزای کوچولو مثل شاخه گل بگیر بگو اینم واسه مامان بچه که سرور منه ) بله این کار صد در صد تضمینی و پاسخگو ولی بسیار سخت و کشنده است با ارزوی موفقیت برای تو داداش گلم

     1. ای مرصاد خان کجایه کاری من مرزهایه زن ذلیلیو پاچه خواریو جا به جا کردم😐 یوقتاییم رفیقام بهم تیکه میندازن میگن اینقد حرف گوش کنی باید جابه جاتون میکردن به تو زن بودن بیشتر میاد😐😑 سخت و کشنده رو خوب اومدی ولی فکر نکنم تلفاته جانی بده🤔 حالا جوابه اون حرفتو بدم که گفتی کامل و جامع بگو (ببین داداش تو هنوز اوله راهی فقط یادت باشه هروقت خواستی زن بگیری با حرکاته فنی به میدون برو😂مثله من😂 جوابم داد خودت شاهدی😁 منظورم با همون هفت هشت سال تلاش برایه ساختن ساختمون بندیو فنه بیانه دیگه خودت بگیر چی میگم😂 حالا هروقت قصدشو داشتی من هستم بیا پیشم مشاوره خوبیم برایه حرکاته فنی😂جوری که طرف ناک اوت شه😉 تجربه خوبیم دارم خدا رو شکر😂 بیشتره رفیقام بهم مدیونن😁 بیشتر شبیه تبلیغ بود😂😂😂

     2. داداش سورن من ایمیلمو برات میذارم یه پیام بده من واقعا به تجارب تو نیازمندم فنه بیانم حله بدنم که ساختس طرفم میتونم کتلت کنم یعنی یه بار کردم ( خدا مارا ببخشاید)فقط تجربه ندارم که اونم تو داری حله

    4. اقا سورن خانما با دو تا قربون صدقه و ناز و نوازش قانع میشن 😁 مطمعنا از این طریق میتونین راضیش کنین 😊 ( و اما برای اینکار نیاز به تلاش و پشتکار زیادی هم هست 🤣😂)
     البته اگه ویارشون نسبت به شما مانع از نزدیکیتون نشه 😂😂😂

     1. اخ نگوووو داغه دلمو تازه نکن 😢 جرات نزدیک شدن ندارم که منه فلک زده☹اصلا بدبختیه😐از صبح که پامیشم به گفته مامانم صبحانه مفصل باید درست کنم براش😂 ناهارم که مادرش میاره من سره کارم تا غروب😐شامم که خودم درست میکنم😐خدا مارو خیلی امتحان کرده لامصب انگار خواسته ببینه آشپزیم چجوره😑😶از حق نگذریم سره کار میگم اسمش سره کاره وجدانن هیچ کاری نمیکنم پا رو پا میزارم رو میز راحت میام اینجا و تل ول میچرخم😂😂

  2. دو رمان در یک رمان😐یاد کتابای سه کتاب در یک کتاب سیرتاپیاز افتادم😐😐😐😐🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
   در ضمن یه چیز دیگه
   ناموسا سگ ؟؟؟؟ نه اخه سگگگگگ
   کی اخه به کسی که دوسش داره بعده رابطه میگه سگگگگگ تازه طرف هم خوشش بیاد
   اگه دوسپسر من بعد رابطه یا در حالت عادی بخواد اینو بهم بگه همچین با پشت دست میرنم‌تو دهنش دندوناش بریزه تو پاچش
   خدایا منو بخور

 17. سلام بر همه اشنایان و نا اشنایان عزیز هرکس نظر سوال انتقاد پیشنهادی در پست قبل نسبت به من داشت در حد توان جواب دادم برین بخونین و اینکه جواباسم بیاین اینجا بگین چون من حالشو ندارم سیصد تا پیامو تا ته برم پایین با تشکر از توجه شما مرصاد ;-) ;-) ;-)

   1. عجبببب میبینم نویسنده لطف کردی سخنی با حضار گفت من فک میکردم نمیتونه حرف بزنه که جواب سوالامونو نمیده😕😕😒😒😒😒

  1. نه بابا نوش جونت منظورم. شیرینی پدر دار شدنته 😂😬
   ولی خیلیییی زود ازدواج نکردی البته به من مربوط نیست

    1. راستی سورن برات یه بسته ی پیشنهادی داشتم
     اگه بچت پسر شد اسمشو بذار مرصاد که هم همیشه یاد من بیوفتی و هگ اینکه اگر قیافه و قد و بالا هبکلو ایناش به من بره دنیا و اخرتش اباده دیگه خود دانی قبول نکنی اینده بچتو خراب کردی :-:-) :-!:-) هم

     1. خوبه پیشنهاد زیبایی بود ولی چرا خوش هیکلیشو قدو بالاش به تو بره خودم چی کارم؟😂والا
      قدم که ۱۸۶ شیش سالم هست یه روز در میون میرم باشگاه😉 ژنتیکیم خوش قیافه ام😂😂چشم نکنین یوقت😐مرصاد فکر کنم این خودشیفتگیت به منم سرایت کرده😂😂

     2. سورن جااان اگر بچت چه پسر بود چه دختر یه اسمی بزار که قشنگ باشه و من خودم دراواردی نباشه آخه جدیدا یه اسمایی مد شده آدم فک میکنه شخصیتای بازی های پلستیشنه (نمیدونم درسته یا نه)
      البته شما صاحب اختیارین این یه نظر بود
      اوووم مرصاد هم اسمه بدی نیست

     3. جووون دادا پس تو هم داف بودیا ما خبر نداشتیم خخخ
      بعدشم خود شیفتگی چیه تلاش کردیم به قول خودت تو ۶ سال رفتی باشگاه منم که هفت هشت ساله دارم هفته ای دو سه بار میرم حقمونه زیبایی هامونو تو چشم بقیه کنیم نه ؟؟؟؟;-) ;-) ;-)خ

     4. دادا سورن درستشم همینه مرد وقتی مزدوج میشه باس همش تو چشم زنش باشه خخخ ولی من چیو جا دارم چی میشم اینو نفهمیدم جامعو کامل تر توضیح بدی ممنون میشم با تشکر ازت مرصاد

    2. اخ که چقدر تو خوبی اقا سورن ….
     در ضمن پدر شدنتون رو هم تبریک میگم و امیدورارم که بچتون یه دختر تپل مپل و خوشکل باشه و مثل مامان خانومش (چون حتما خیلی خوشکل و مهربونن که شما اینجور عاشقشین )

     1. مرصاد داداش پس چی فکر کردی؟😉ماهم اینکاره ایم بابا😂😂 فعلا که زیبایی هام تو چشمه زنمه فقط نه بقیه😂😂😂ولی تو هنوز جا داری به همین حالت ادامه بدی تهش چی میشه خدا میدونه😉😂

     2. خوبی از شماس یاس خانوم😊تشکر😉وجدانن دختر پسر بودنش فرقی نداری ولی تپلو رو خوب اومدی😋مخصوصا از اون لپ دارا😁خانومم که از خوشگلی و مهربونی هیچی کم نداره😅چاکرشیم😗 فقط از وقتی این کوچولو اومده منم داره اذیت میکنه😐از بیرون که میام همسره گرامی کاری میکنه که یه راست بری حموم 😐 شباهم که جام رو کاناپس😐من موندم این بویی که حس میکنه از کجا میاد که نمیزاره رو تختم بخوابم😶😶😶

   1. سجاد اصلا خیلی زود نیست نگا کن سورن جان ۲۴ سالشه داره فادر میشه اونوقت تو هنوز بیبی هستی هی میگی زوده بابا تکلیف منو روشن کن باشم نباشم

    1. ازاده خانم من منظور بدیندارم فقط به عنوان یه داداش بزرگتر از من بشنوین این رفتار شما در سطح یه خانم اونم تو همچین فضایی که یه فضای مجازیه نیست من کاری به هیچکس ندارم ولی به شخصه برای من اولین چیزی که نظر منو تو ویژگی های یک خانم جذب میکنه غرور و عزت و نفسشه بنابر این این جور حرفا واقعا در خور شما نیست امیدوارم ناراحت نشید

     1. ن بابا
      میدونی مرصادآقا من اصلا اینجوری نیستم ولی یکی میاد میگه که تو خیلی خشکی و یکی دیگه میگه تو خیلی جو گیری و همین جوری میره منم موندم چیکار کنم ولی باشه سعی میکنم سر سنگین باشم ممنون از این نظرتون

   2. استاد سجاد بسوووزه پدره عاشقی
    هیییی😐😂😂
    بعدشم پدر دار دیگه چه صیغه ایه؟!!😂😑
    شیرینی بچه دار یا پدر شدن | شما دوتا رو ترکیب کردی انگاری 😂

    1. دووووستان شب یلداا رو پیییشاپیییش به همتون تبریک عرض میکنم….. ( اسماتونم میگم اگه کسی جا افتاد منو ببخشه از همین الان…:ادمین, آزاده, جانت , مرجان, پریسا مریم, ستایش, زهرا, فاطمه, عاقل, قرن ۲۱, دخترر تورک, جانان, مرصاد, سورن, سجاد, یاس, مسی, برج.زهرمار, هانا,, عسل, آتنا, نفس, ایلا, دختری که اهنگ امید میزد!, لی لی, سمیرا, نیلی, سایا, خدیجه لیلا و ,,,,,,,,(خانواده محترم رجبی رو فراموش کردم))

     1. قربونت برم آیلین عزیز
      یلدای توام مبارک ان شاالله عاقبت بخیر بشی،اول درستو میخونی بعد خوشبخت شی ی پسر خوب اقا عاقل نصیبت شه
      همه آرزوهای خوب واسه تو بوس بوس

     2. واییییییییییییی عشقم مرسی اولین کسی که بعد دوستم بهم تبریک میگی عاشقتم لعنتی یلدای تو هم مبارک ابجی جونم

     3. شب یلدای همه مبااااااارک
      آیلین جون ایشالله شب یلدا سال بعد با شوهرت بگذرونی
      شب یلدای تو هم مبارک

 18. اقا من به چه زبونی بگم ۳ ساله ازدواج کردیم دقیقا؟🤨ما کلا فامیلامون یا فقط عقد میکنن یا عقد و عروسیو باهم میگیرن حالا ما اومدیم عقد کردیم هی یه اتفاقی میوفتاد نمیشد عروسی بگیریم که یهو دیدیم سه سال گذشت گفتیم عروسی نگیریم بهتره😑در ضمن ما از روزی که عقد کردیم سره خونه زندگیه خودمونیم خیلی عذر میخوام ببخشید ولی اصلا ربطی به کسی نداره چون ماباهم به این نتیجه رسیدیم که بچه بخواییم😶😶😶پس اینقد ذوقمو کور نکنین😐ناراحتم نشین😁😁

  1. داداش دنیا دوروزه غصه نخور زن خودته دلت خواسته من به شخصه چیزی گفتم رو شوخی گفتم وگرنه دونفر که عقد میکنن رسما زن و شوهرن بقیه مسایل توضیح بر اضافاته ایشالا که پا قدم بچتون خیر و خوش باشه با خودش کلی برکت و شادی به زندگی تو و خانومت بیاره

   1. ولی فکر کنم این تصورو فقط منو تو داریم 😂 چون بقیه فکر میکنن انگار با عروسی تازه میشن زن و شوهر😐😐

    1. وایییییییییییییییییییی اقا ترکیدم نمیتونم در برابر کامنتا مقاومت کنم خخخخخخخخخخخخخخ .سلام خخخخخ . اول اینکه سورن بابا شدنت مبااارکککک داداش ایشالا قدمش واستون خیر باشه و زندگیتونو کلی بهتر کنه. ودوم منم با این موافقم که وقتی ادم عقد میکنه دیگه زن و شوهرن

  2. واقعنی داری بابا میشی؟!!! بابا سورن خوشبخت باشی در کنار همسرت و بچتون
   اصلن چیز بدی نیس عقدکرده باشی بچدار شی مهم دله بعدم تو این وضع اقتصادی همون بهتر عروسی نگرفتی فق ملت میان میخورن ده برابر فضلی ک جمع میکنی باس خرج کنی اون وخ ور زمینم داری
   سن وسالتم خوبه برا مزدوج شدنت
   چیه ای روزا پسرا فق ور دنبال یللی تللی گشتن روز تا پسین تو ای کافه تو اون کافه دردی نگیرن بدشونم ک نمیاد ۱۰تا۱۰ دختر عوض میکنن
   تو گوشی یکی از پسرامون نگا میکرده باور کن شاید ۲۰تا شماره ب اسم عقاب۱بقیه مامان ۱،مامان۲همتو ب ترتیب خخخخ ب مامانش گفتم مگه چنتا شماره داری گف همین یکی ب پسره گفتم قربونت برم خیلیم بچه ننه ای خخخخخخخ

   1. قربونه شما😊 توروخدا یه جوری میگین آدم آب میشه نمیدونه چجوری تشکر کنه😂 چقد خوبه یکی از این دخترا فهمید چی باید بگه😐😊از این بچه هایه ننه ای زیاد داریم😂😂نمونش عموم که دقیقا همسنه همیم😂😂😂لامصب داغونه😂😐

 19. ادمین جان عالی بود..ممنون…من این داستان رو دوست دارم…بنظرم خودساناز همه این نقشه هارو میکشه…موفق باشی

 20. ادددمین, حالا که آرزوی آزاده رو براورده کردی منم یه خواهشی کنم؟؟؟ …. میشه عکس رابرت پتینسون رو هم بزاری؟؟ ترجیحا گرگ و میش… لطفاا… خواهشااا… مرررسیی(عمو!)…

 21. مستر سورن گفته بودی مسترم یا لیدی؟ دخترم عی از کلمه لیدی بدم میاد.حالا اگ بت اقا نگیم قران خداغلط میشه با حرف ازاده موافقم بخاد ناراحت شه ک دیگ هیچی اها اگ میگم مستر ذوق نکنی تیکه کلاممه وگرنه من همرو اسمشون صدا میکنم ب بابامم میگم علی تو ک جا خود داری. باو فک کردم عروسی کردید بچه دار شدید ناموصن شماها دیگ کی هستین از هول حلیم افتادی تو دیگ

  1. دیدی دیدی همه بهت میگن هولی
   مرصاد و من و برج زهرمار
   ینی برو که آبروت رفت
   همچین میگی مردونه والا تو خاک بر سری ها زنونه و مردونه نداره!
   ببخشید من تجربه ندارم ولی درست گفتم

  2. خانومه برج زهرمار!! دیدم گفتی مستر منم گفتم بگم لیدی وگرنه منم علاقه همچینی به این کلمه ندارم😐
   اینم بگم که مجبور نیستم توضیح بدم ولی چون گفتی فکر کردی عروسی کردیم بهت بگم که ما از اولشم دلمون نمیخواست عروسی بگیریم میخواستیم بعده عقد بریم سره خونه زندگیمون ولی با مخالفت خانوادهامون مجبور شدیم قبول کنیم عروسی بگیریم که بخاطره اتفاق هایی که افتاد بیخیالش شدیم …. 😐😐😐هولم نبودم اینقد نگین هول بودی هول بودییییی😐😐😐😐😑😑😑😑

   1. کسی ک نخاد چیزی رو توضیح بده چیزیم از اول راجبش نمیگه حالا ما بگیم هولی هولی خیلی هولی کاریه ک کردی اره منم نگفتم ب لیدی گفتن علاقه مندی باو ذوق کن کسی جلوتو نگرفته ی جور میگی انگار ما بخیلیم

    1. برج زهرمار جون گفتم چون سوال کردی میگم وگرنه مجبور نیستم حالا اینو بیخیال منم نگفتم بخیلی حالا اینم ولش کنیم کلا زبونه تیزی دارینااا😐

     1. هر چی نوشتی هی گفتی اونو بیخیال اینم ولش ک جمع بندی کنی زبونم تیزه. ) فرض میگیریم نگفتی فلانی مرد عروسیت افتاد عقب بیخیال عروسی شدی بابا شدی( اینجوری قانع میشم من همرو پرسیدم

 22. اتفاقا آزاده خانوم فکر کنم همونطور که شما به قوله خودتون چیزایههه مردونه رو میدونین پس بهتره اخلاقه همجنستم بدونی منی که مردم اینو انگار بهتر از تو میدونم که خانوما کسیو که دوست دارن روشم حساسیت هایه خودشونو دارن . در ضمن نمیدونستم اگه بگم خوشم نمیاد یکی منو فقط به اسم صدا بزنه بهتون بر بخوره🙄 خیلیییییی ببخشیددد که این حرفو بهت زدم😐🤨

  1. نه اتفاقا میگفتید بهتر بود .
   بعدش من دوستدارم درباره جنس مخالفم بیشتر بدونم که در این راه به غلط کردن افتادم .
   به نظرم آقا گفتن خیلی سخته اگه ایرادی نداره سورن جان صدا کنیم

  2. بابا اینا خیلی زندگیو مسخره گرفتن هرچی میشه شناسنامه هاشونو سیاه میکنن
   بابا رحم کنید اون ی تیکه کاغذ چ گناهی کرده هی عقد میکنید بعد دو روز ب ی بهانه ی مسخره طلاق میگیرد
   اَه

   1. اووووووو آزاده جم کن خودتو آبرو دخترا بردی
    سجاد هم به روی خودش نمیزاره آزاده چی میگی
    آزاده هیچیش حسابت نمیکنه

     1. وااااااااااا
      من ناراحت نشدم
      خوشحال هم هستم دست خالی نمیری از سایت بیرون
      میگم دستور بهش بده
      نگو عشقم اینا…..

 23. بازم سگ گفتنا شرروع شد,… ولی من دوست داشتم این پارتو… از ارمین خیلی کم می نویسی نویسنده… بیشتر ازش بگو…

 24. ای خداااااا یه ساعته دارم دنبال آرمین و هانا میگردم اندازه یه سطر اونم آخر پارت 😭کاش نویسنده مغزش در مورد لیلی و آرش فلج شه فقط در مورد هانا و ارمین بنویسه❤😍

  1. نمیدونم چرا ولی حس میکنم پای بابای مهرداد و هانا وسطه… البته دقیقا یادم نیست تو استاد مغرورمن باباشون زنده موند یا نه!!..

 25. ادمین تو دیگه چرا دست از سرِ لوهان بر نمیداری ؟بابا بقیه شونو بزار؛سهون ،بکهیون،کریس،پارک چانیول…..

    1. اوهوم کره ای ها کپ همن
     لی مین هو رو بزار عکس قشنگاشو
     این خارجی مارجی ها رو هم بزار اون فیلم خاک برسری هم معروف شد هانا و کریستین اونا رو هم بزار
     دمت گرم

    2. این کره ایا چرا مو ندارن؟؟؟ نه ریشی, نه سیبیلی!!… پوستشون از بچه دو ساله صاف تره ادم چندشش میشه…!..

     1. چون نژادشون اینجورین و زیاد غذاهای دریایی و آبز شده و جلبک استفاده میکنن بخاطر همین پوستشون تمیزه و به سلامتیشون اهمیت میدن

    3. نه بابا اونقدر شبیه هم نیستند مثلا لوهان قیافش دخترونه ست کریس و چانیول قدش از همه بلند تره و سهون که سیکس پک داره و شاید یه خورده با سوهو اشتباه بگیری ولی بقیشون شبیه هم نیستند یا اصلا اسماشونو جدا جستجو کن یا آیدی تل بده برات عکساشونو بفرستم

   1. چیه نکنه تو حسودیت شده که از شما خوشگلترن ؟؟
    ولی از حق نگذریم واقعا لعنتیا خوشگلن خدا کنه یکی از اینا گیر منو آیلینو پریسا بیاد
    خداااااا

    1. بابا اینا بخاطر همون دوره ی جنگ هم فرم چشماشون هم ژن موهای صورت و بدنشون تغییر کرد چ ربطی ب جلبک خوردن داره😐😐

     1. خیر جانم اشتباه نگرفتم کره ژاپن چین و خیلی کشورای دیگه بخاطر یه سری اتفاقا اینطوری شدن وو نژادشون هم تقریبا کره به ژاپن میرسه😐
      اینارو دبیر تاریخمون میگفت
      دکترای تاریخ باستان داره😐دیگه نمیدونم شایدم اشتباه میکنه

     1. ن آخه لیلا اینا از نژاد مغول هستن و همه مغولی ها این شکلین اگه عکس چنگیز مغول رو دیده باشی .
      بعد شاید بگیم در جنگ جهانی دوم اینطور بوده ولی دوره های قبل که جنگ با شمشیر و نیزه بوده و این که چهرشون تغییر کرده باشه خیلی کمه ولی شاید درست گفته باشه

  1. اول سلام میکنم خدمت ادمین عزیزو همه دوستای گلم. یلداتون مبارک عشقو لیااا. بعد میخواستم ی چیزی بگم. آزاده جون دیدی الان شما چقد از این گروهه خوشتون میاد زمان ما جومونگ مد بود… من عاشق سوسانو بودم دوست صمیمیم عاشق جومونگ بود. بعد ما میشدیم زن و شوهر. بعد نکتش اینجاست دوستم ک شوهر من میشد خودش میگفت جومونگ شوهر منه😂😂😂 ت..ر..ن..س بود بچم😂😂😂. خلاصه این ک خودمون رو براشون میکشتیم.الانم من نمیدونم این گروهه بازیگرن خواننده ان چین؟ البته این ی نظر کاملا شخصیه و اصلا نمیخوام خدایی نکرده توهین کنم. ولی خدایی دلتون میاد عاشق آرش ای پی و بابک جهانبخش و سام درخشانی و شهاب حسینی و تیرداد کیایی و اینا نشین عاشق اینا بشین ک ب قول ادمین همشون مث همن؟ البته نظر شما کاملا محترمه و مطمئنا محترمه عزیزم امیدوارم ناراحت نشی و اینو عین ی صحبت دوستانه بدونی گلم 😘

   1. اوه بابا من خواب میدیم که جومونگ شوهرمه حتی گاهی وقتا داداشم منو مسخره میکنه .
    گروه اکسو کره ای -چینی بود چندسال پیش گروه چینی رو حذف کردن

   2. زهرا جان ما دلمون بزرگه!… هم عاشق خواننده های ایرانی و خارجی بازیگرای هالیوود و بازیگرای ایرانی و کره ای میشیم, هم بازیکنای فوتبال و والیبال, خلاصه همه میان میرن, درضمن جومونگ هنوزم عشق منه…

   3. وااایی دقیقا یادش بخیر جومونگ
    انقلابی بود براخودش😂😂پفکش اومد لباسش اومد حتی کتاب چاپاش بود جایزه داشت😂😂واب من کیف طرح جومونگیم داشتم😂دفتراش..اصن یه مدت جومنگ اینجا جومونگ اونجا جومونگ همه جا بود😍😂😎😂
    من فک کنم ۵،۴بار دیده باشم😂😂لامصب تکراری نمیشه هنوزم بزاره میبینم😂😂

    1. لامصب یکی این تکراری نمیشه یکی یوسف پیامبر.یه درخواست بدیم به صدا و سیما جومونگ پخش کنن مرور شه😂😂😂

 26. سلام نویسنده جان یه فکری برا این امیر بکن خیلی رو مخ شده دیگه…درضمن مرسی پارت خوبی بود یه ذره بیشترش کن به جایی بر نمیخوره..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کدبازان