codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۷۰

 

#لیلی

کلافه لب زدم:
_اصلا سردر نمیارم چی میگی…!
کتابشو داخل یکی از قفسه های کتابخونش قرار داد و دوباره به سمت تخت برگشت.
روی تخت نشست و عمیق بهم زد و گفت:
_بهت حق میدم…من هم جای تو بودم گیج و سردرگم میشدم.

با حسرت بازدمم رو بیرون فرستادم که ادامه داد:
_من و امیر یه جورایی رقیب هم حساب میشیم…اون یکی از مهم ترین آدمای زندگیم رو از من گرفت و دشمنی ما از همین جا آغاز شد…پروانه برای من همه چیزه،همه چیز و هرطوری شده باید از دست اون امیره بی رحم نجاتش بدم.
عاجزانه نگاهش کردم و گفتم:
_خب…! اینا چه ربطی به من داره…؟

دانیل:فکر می کردم باهوش تر از این حرفا باشی…! این وسط کلی ارتباط بین من و تو و امیر وجود داره…!
بازم چیزی از حرفاش نفهمیدم.
خیلی گنگ حرف می زد.
متوجه سردرگمیم شد و سعی کرد واضح تر حرف بزنه:
_ببین لیلی…وقتی امیر شروع به دشمنی با من کرد من سعی کردم یه جوری حذفش کنم و از طریق یه سری از دوستانم با آرش آشنا شدم…آرش قرار بود بهم کمک کنه اما درست وقتی که داشتیم موفق میشدیم جا زد…! و نتیجه جا زدنش شد از دست دادن پروانه…
متعجب زمزمه کردم:
_اما آرش چیزی درمورد تو به من نگفت…!

دانیل:همکاری من و اون کاملا محرمانه بودش…به هر حال من دیگه کاری با آرش ندارم…طرف حساب من تویی و ازت می خوام که کارتو درست انجام بدم…اگه پروانه نجات بدی من هم برت می گردونم ایران تا به زندگیت برسی.
انگشتامو درهم قفل کردم و بعد از مکث کوتاهی گفتم:
_من پروانه فراری میدم…اما هنوز مشکل اصلی سره جاشه…!
یه تای ابروش رو بالا انداخت و پرسید:
_چه مشکلی…؟
_من باید با امیر چیکار کنم…؟اصلا چه جوری باید وارد باندش بشم…! کوچک ترین برخورد من با امیر مساوی میشه با مرگم.
پوزخندی زد و گفت:
_خیالت راحت…اون تورو نمی کشه…تو براش مهمی…!

 

#هانا

***************************
به سختی و لنگون لنگون به سمتم اومد و نگران گفت:
_خوبی هانا…؟
نفس عمیقی کشیدم و دستمو از روی پهلوم برداشتم و گفتم:
_آره…خوبم…!
آرمین دهن باز کرد تا چیزی بگه اما آیلا پیش دستی کرد و تند گفت:
_مامانی…خوبی…؟یهو چیشد آخه…!؟
نگاهمو به سمت آیلا که مظلومانه بین چهارچوب در ایستاده بود،سوق دادم و گفتم:
_چیزی نیست عزیزم…خوبم…! نگران نباش.
آرمین کلافه نگاهم کرد و غرید:
_میریم دکتر.

وحشت زده گفتم:
_دکتر برای چی…؟ گفتم که خوبم.
با اخم زمزمه کرد:
_تو شاید خوب باشی اما ممکنه بلایی سره بچم اومده باشه…!

وای خدایا…
داشتم بدبخت میشدم…
دکتر رفتن من مساوی میشد با لو رفتن دروغم…!
کلافه بازدمم رو بیرون فرستادم و جدی گفتم:
_بچه هم خوبه…با یه ضربه آروم که چیزیش نمیشه.
بلند و قاطع داد زد:
_همین که گفتم…!
با دادی که زد، به شدت ترسیدم و لرزش خفیفی به جونم افتاد.

ترس نه به خاطر دادش…
بلکه به دلیل برملا شدن دروغم…!

سعی کردم نظرشو عوض کنم برای همین گفتم:
_آرمین…بچه خوبه…اگه چیزیش میشد باید حسش می کردم.
بازم صداشو بالا برد و غرید:
_هانا اعصابم رو بهم نریز…برو لباست رو عوض کن بریم.

رسما با بدبخت شدن فقط چند قدم فاصله داشتم…

حس کسی رو داشتم که هر لحظه داشت بیشتر و بیشتر در باتلاق فرو می رفت…
و هرچی بیشتر برای نجات خودش دست و پا می زد فاصلش تا مرگ کمتر میشد…
دستامو محکم مشت کردم و خواستم آخرین تیر خلاصیم رو رها کنم و چیزی بگم که آیلا به سمت آرمین رفت و با اخم رو به روش ایستاد و گفت:
_برای چی سره مامانم داد می زنی…؟

برای یه لحظه از این برخورد آیلا به شدت تعجب کردم.
صبح من رو به آرمین فروخت و پشت اون در اومد و حالا داشت طرفداری من رو می کرد…!
واقعا که این بچه مثل خوده آرمین عجیب و غریب بود…

آرمین با همون اخم و جدیتش نگاهی سمت آیلا انداخت و گفت:
_چون حقشه.
آیلا کم نیاورد و با اون زبون درازش گفت:
_دیگه دوستت ندارم آرمین…تو همش سره مامانم داد می کشی و اذیتش می کنی…!
آرمین کلافه دستی میون موهاش کشید.
انگار سعی داشت عصبانیتش رو کنترل کنه و درست با آیلا حرف بزنه.
اما خب چندان هم موفق نشد و با تشر گفت:
_برو لباسات رو عوض کن آیلا می خوایم بریم جایی…اینقدر هم روی اعصاب من راه نرو.

حرکات آرمین واقعا عجیب شده بود.
تا به حال سابقه نداشت با آیلا اینطور بد حرف بزنه…
کمی نسبت به حرکاتش دقیق تر شدم.

خدای من…!
همون تیک و حرکات عصبی که دکتر راجبش حرف می زد اومده بود سراغش…
برای همین رفتارش دست خودش نبود…!
دیگه حالا واقعا باید از آرمین و واکنش هاش می ترسیدم.

هراسان دست آیلا گرفتم و با استرس گفتم:
_عزیزم لطفا برو داخل اتاقت…!
از این می ترسیدم که مبادا اتفاق بدی بیوفته…

آیلا لجوجانه پاشو روی زمین کوبید و دستشو از میون انگشتام بیرون کشید و گفت:
_نمیرممممم…!
دوباره خواستم دستشو بگیرم و داخل اتاق ببرمش که ناگهان آرمین جوش آورد و دست آیلا به زور گرفت و غرید:
_حالا که می خوای لجبازی کنی پس با همین وضع میبرت.
و بعد لنگون لنگون در حالی که دست آیلا رو گرفته بود به سمت دره خونه قدم برداشت.
آیلا هم مدام داد می زد:
_ولممممم کن…آرمین ولمممم کن…دیگه دوستت ندارم.

ترسیده به سمت آرمین دویدم و گفتم:
_آرمین توروخدا ولش کن.
غضبناک نگاهم کرد و گفت:
_این بچه هم درست مثل تو…حرف آدم سرش نمیشه و تا زور بالای سرش نباشه کاری رو درست انجام نمیده.

دره خونه رو باز کرد که دستمو روی در قرار دادم و نالیدم:
_آرمین تو الان عصبی،نمی دونی داری چیکار می کنی…! توروخدا آیلا ولکن…ببینش…نگاه کن چه قدر ترسیده.
حرفم تونست کمی آرومش کنه.
به سمت آیلا برگشت و به چهره معصومش که نم اشک درون چشماش حلقه بسته بود زل زد.
برای یک لحظه تموم حالات صورتش به کل تغییر کرد و دلش به حال آیلا سوخت.
همین که دست آیلا رو رها کرد،آیلا به سمت من دوید و خودش رو تو بغلم انداخت.
بیچاره حسابی ترسیده بود.
چون اولین بارش بود که آرمین رو تا این حد عصبانی میدید…!

آرمین سرشو شرمنده پایین انداخت و دره خونه رو کامل باز کرد.
خواست از خونه خارج بشه که تند گفتم:
_با این وضعت کجا داری میری…؟

جوابم رو نداد و بلافاصله از در بیرون رفت.
هراسان آیلا پس زدم و آروم گفتم:
_همینجا بمون تا من برگردم.
با چشمای اشک آلودش نگاهم کرد و پرسید:
_کجا میری مامان…؟
کلافه دستی میون موهام کشیدم و جواب دادم:
_میرم دنبال آرمین…تا تو بری عروسکات رو بچینی من برگشتم.
با بغض گفت:
_اما مامان…!
وقت این رو نداشتم که بایستم و با آیلا بحث کنم.
باید زودتر خودم رو به آرمین می رسوندم.

خم شدم و نوازش وار دستمو بین موهای آیلا کشیدم و با لحن مهربونی گفتم:
_عروسکات رو بچین آیلا…آرمین رو که برگردوندم قول میدم باهم دکتر بازی کنم.
لباشو کج کرد و دلخور گفت:
_اما مامان من دیگه آرمین دوست ندارم چون دعوام کرد…!
لبخند تلخی زدم و گفتم:
_عزیزم آرمین حالش خوب نبود…مطمئن باش وقتی برگرده حسابی از کارش پشیمون شده و جبران می کنه…اصلا وقتی برگشت مجبورش می کنیم باهامون دکتر بازی کنه باشه…؟
چیزی نگفت…
مثل اینکه خداروشکر راضی شدش…
سرشو به نشونه موافقت تکون داد و بدو بدو به سمت اتاقش رفت.
با رفتن آیلا،کلیدمو از روی جاکلیدی برداشتم و تند از خونه بیرون زدم.

با اون وضعیتی که آرمین داشت نمی تونست زیاد دور شده باشه…!
چشم چرخوندم و میون جمعیت اندکی که در حال رفت و آمد بودن دنبال آرمین گشتم.
اما نبود که نبود…!
کمی جلوتر رفتم و هراسان نگاهی به اطرافم انداختم.
خدایا یعنی کجا رفته…؟
اخه با اون پاهای نیمه جونی که داشت نمی تونست توی این فرصت کم،زیاد دور شده باشه…!

 

#لیلی

****************************
کلافه گفتم:
_چرا فکر می کنی براش مهمم…؟اگه حتی یک درصد مهم بودم این همه بلا سرم نمیاورد…اگه مهم بودم منو به اون خونه نمی فرستاد…من نه تنها براش مهم نیستم بلکه دشمنشم…امیر از هر فرصتی استفاده می کنه تا به من ضربه بزنه…اون نمی خواد من راحت و بدون درد بمیرم…می خواد ذره ذره زجر بکشم…برای همین منو به اون خونه فرستاد…چون می دونست که تبدیل به عروسک جنسی میشم…!

خونسرد گفت:
_ داری اشتباه می کنی لیلی…! درسته که اون به خاطر خصومتی که با پدرت داشته به فکر زجر دادن تو ولی براش مهمی…اگه می خواست تو تبدیل به لولیتا بشی پس چرا توسط یکی از افرادش منو از وجود تو باخبر کرد تا بیام و نجاتت بدم…؟!
فقط گنگ نگاهش کردم.
واقعا داشت چی می گفت…!
اصلا از حرفاش سردرنمیاوردم…
با دیدن چهره سردرگمم پوزخندی زد و گفت:
_اینجوری نگام نکن چون اونوقت حس می کنم جای یه پلیس کار درست روبه روم یه آماتور نشسته.

کلافه بازدمم رو بیرون فرستادم که ادامه داد:
_من وقتی از جانب آرش ناامید شدم به فکر چندتا راه دیگه افتادم…دنبال افرادی می گشتم تا این وسط بهم کمک کنن و از امیر زخم خورده باشن…کمی که گذشت یکی از افرادم تورو بهم معرفی کرد…دختر پلیس و زیرکی که خودش رو در نقش دانشجو جا زد و به امیر نزدیک شد…دنبال یه راهی بودم تا پیدات کنم و ازت بخوام باهام همکاری کنی که فهمیدم ناپدید شدی…دنبالت گشتم اما پیدات نکردم چون امیر کارش رو خوب بلد بود…یه جوری مرگش رو صحنه سازی کرده بود که هیچ شکی به سمت اون کشیده نمیشد…و نهایت فکر می کنی من چه طور پیدات کردم…؟توسط یکی از افراد خوده خوده امیر…اگه امیر نمی خواست نه تنها من بلکه هیچ کس دیگه ای از جات باخبر نمیشد.

موشکافانه پرسیدم:
_پس آرمین چی…؟ اون اومد دنبالم.
دانیل:آرمین هم از جانب من با خبر شد.
با آشفتگی دستی میون موهام کشیدم و گفتم:
_من مطمئنم امیر یه نقشه ای داشته که تورو وارد این ماجرا کرده…مطمئنم از قصد تورو فرستاده تا من رو نجات بدی…!
سری به معنای نه به طرفین تکون داد و گفت:
_نه…! اون فقط می خواست تو یکم توی این مدت زجر بکشی.

یه تای ابروم رو بالا انداختم و با تردید گفتم:
_از کجا اینقدر مطمئن حرف می زنی…! نکنه خودت هم دستش هستی…؟!
پوزخندی زد و گفت:
_خوبه…از این شک و تردیدت خوشم میاد…اینکه زود حرف کسیو باور نمی کنی و همه جوانب رو می سنجی عالیه و نشون میده پلیس خوبی هستی.

فقط نگاهش کردم و چیزی نگفتم که صادقانه ادامه داد:
_من هم دست امیر نیستم…برات دلیل و مدرکی هم نمیارم چون ضرورتی توش نمیبینم…اینکه تو الان اینجایی و رو به روم نشستی و از اون خونه وحشتناک نجات پیدا کردی دلیلش فقط و فقط پروانس…! من ازت می خوام که کمکم کنی تا پروانه از دست امیر نجات بدم اما اگر در خواست کمکم رو رد کنی مــ…

میون کلامش پریدم و گفتم:
_می دونم…! برم می گردونی به همون خونه.
دانیل:آفرین…از اینکه مجبور نیستم برات هر چیزی رو دوبار تکرار کنم خوشحالم.
_خب حالا من باید چه جوری به باند امیر نفوذ کنم…؟

 

#هانا

**************************
میلاد عصبی نگاهی بهم انداخت و با حرص گفت:
_خداروشکر که ناپدید شده…خداروشکر…! با پای خودش از زندگی مون بیرون رفت.

کلافه دستی میون موهام کشیدم و غریدم:
_میلاد من بهت گفتم بیای اینجا چون به کمکت نیاز دارم…نگفتم بیای تا اعصابم رو بیشتر به هم بریزی.
قدمی به سمتم برداشت و گفت:
_مشکل تو چیه هانا…؟ چرا ولکن اون عوضی نیستی…؟ از موقعی که اومده اینجا تا حالا دوبار ناپدید شده…و دلیلش هم خیلی واضح و مشخصه…هر دوبار رفته پی خوش گذرونیش…! اون به تو و این بچه پایبند نیست،چرا نمی خوای بفهمی…؟!
و بعد با دستش به آیلا که غمگین روی کاناپه نشسته بود و داشت نقاشی می کشید اشاره کرد.

نیم نگاهی سمت آیلا که به شدت توی خودش بود و توجهی به حرفای ما نمی کرد انداختم.
دلم به حالش کباب شد…
اون حتی وضعیتش از من هم بدتر بود.
تن صدامو پایین آوردم و آروم تر گفتم:
_چی داری مال خودت میگی…؟! دفعه قبل که تن نیمه جونش رو دم در پیدا کردم…اینبار هم توی وضعیتی نبود که بتونه راه بره…مطمئنم یکی با آرمین دشمنی داره و می خواد بهش صدمه بزنه.

خیلی ریلکس گفت:
_چه خوب…! حتما دزدیتش تا کاره نیمه تمومش رو تموم کنه.
با حرفی که زد ته دلم حسابی خالی شد.

🍁🍁🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫342 دیدگاه ها

 1. بچهههه هااااا…. آهنگ بیلمجه( معما ) از ایلیاسو حتما گوش بدین…. خ خیلییی قشنگه …. همچنان خاک تو سر دختری که ولش کرد….

  1. خخخخ یاسی میخوای من پیغامتو بهش برسونم؟!؟….ادمین روووزت مبارررک…. ولی دیگه وقتشه آشتی کنید!…

   1. باشه ایلین حالا که داری اینقدررررر اصرار میکنی باهاش آشتی می‌کنم 😉😁
    ولی خدایی ببین تنها کسی که روز مهندس رو بهش تبریک گفت من بودم اونوقت آقا یه تشکر هم نکرد ☹️ هییییییییی روزگار 😄😄

 2. سلام عشق من یاسی جونم همینجام عزیزدلم زیر سایه محبت شما . جیگر طلا ی چن روزی مهمون داشتم سرم شلوغ پلوغ بودش ببخش نفسیم.
  آریا کوچولو هم خوبه حسابی شیطون شده و دلبری میکنه برام ک میخواد جونم براش دربیاد. هنوز ولی دندون در نیاورده بچم اذیته مامانش بمیره🥴😕

  1. زهرا گلم من از مامان بزرگم که پرسیدم گفت بیشتر غذاهای سرد و خنک بهش بده تا درد و خارش لثه کمتر بشه ،میگفت اگه زیاد بیقراری میکنه بهش ماست بده بخوره آرومش میکنه ….
   گفت به دوستت بگو یه چیزی بهش بده بجوه ، مثل کرفس که میگن برا بچه خیلی خوبه یا سیب سبز ( البته نرم نباشه که بتونه بکنه بخوره بره تو گلوش ) ،راستی گفت دندون گیرش رو هم بزار یخچال تا خنک باشه اینجوری هم زودتر دندون درمیاره هم کمتر دردش میاد …

   بقیش دیگه تو ذهنم نیست اخه چند روز پیش ازش ‌رسیدم ..
   ایشالا که گوگولی من زودتر دندون در بیاره تا کمتر اذیت بشه😊

 3. آیلین با اینکه باسی قهوه ایم کرد ولی قهوه ای هم رنگ خداست
  ولی بدون من برای اون خاص تر از همم
  یاد بگیر مثل من باش
  آرام و سر به زیر
  زبانی آرام و زیبا

  1. نه بابا قهوه ایت نکرد کهههه… فقط گفت یکم زبونت درازززه( فقط یه کوچولو!)…. بعدم عشق اول یاسی خودمم!…ولی در خاص بودنت شکی نیست… قوربان سنه….

  2. پری مرگ من تو کلاسیی چیزی نمیزاری ؟؟؟؟
   بخدا کلاس بزازی خودم اولین نفر میام پیشت ؟؟؟
   از وقتی که شناختمت همش دارم به این فکر می‌کنم که چطور مثل تو بشم ؟؟
   اخه بشر این زبون از کجا اومده ؟؟
   یعنی خالم که چند تا از کامنت هاتو خونده انگار دهنش رو گچ گرفتن دیگه بهم گیر نمیده که زبونتو‌ کوتاه کن ، قبل از اون هر موقع میرفتم خونشون در مدت زمان یک ساعت چندین مرتبه سرشو به دیوار میکوبید ، موهاشو می‌کند و بهم فحش میداد که دیگه ببندمش ولی الان داره خدا رو شکر میکنه 😂😂 هر چند خودم هم سر به زیر و چشم و گوش بسته شدم 😁😉😁

 4. سلااااااااااااااااااااااااااااااام بروبچ خوبید ؟خوشید؟سلامتید؟کی کرونا گرفته اعلام کنه
  ادمین ی سوال دلبر استادم شما میزاری؟؟؟

   1. ما خوووبیم… شما خوووبی؟!… فعلا که خدارو شکر هیچکس کرونا نگرفته… من بیشتر از زلزله میترسم!…

 5. زهرا گلی ( مامان آریا )
  کجایی عزیزم ؟؟ خوبی ؟؟ دیگه بهمون سر نمیزنی هاا؟؟
  غریبه شدی ؟؟
  کوچولوی ملوس من چطوره ؟ دندون دراورده ؟؟

 6. سلللللللللللللللللاااااااااااااااااااام بچ ها خوبین .مریض شده بودم بیمارستان بستری بودم نتونستم بیام.اینجااااا تا شنبه هفته بعد هم دانشگاها هم مدرسه ها تعطیله یوهووووووووووووووووو

   1. سلام یاسی جونم تو خوب باش منم خوبم .نه چیز خاصی نبود یه خبر بهم رسید بعد غش کردم اینا بردنم بیمارستان تا خوب بشم طول کشید

    1. چه خبری؟؟؟؟؟؟؟
     دوست پسرت خیانت بهت کرد؟؟؟؟
     منکه بهت خیانت نکردم؟؟؟
     رفیقات کاری کردن؟؟؟؟؟
     راست شو بگو من طاقت شو دارم!!!!

    2. وای ستایش خوشبحالت باز تو غش کردی.من اصن قش نمیکنم.دو بار رفتم زیر موتور هیچیم نشدفقط فوهش دادم داداشمم جلوم تصادف کرد فقط گریه کردم اصن قش کردن تو خونم نیس

 7. یک سوال داشتم ؟؟
  این عکس لی مین هو نیست رو پارت رمان سکانس عاشقانه ؟؟؟؟
  آخ راستی ساشا اگه یه روز سهند بیکار بود باهم هماهنگ کنیم بریم خواستگاری آیلین اول؛بعدش بریم یاسی و بقیه 😂😂
  ساشا تو شیرینیشو بگیر گلاش با من این داداش مرصادم ببریم اگه خدا خواست همونجا واسع سهند و حالا هر کی شد ،خطبه عقدو بخونه واسه هم حلال شن

  1. آزاده اجی دیگه خواهشا گوشیتو دست کسی ندع خوب
   خخخ باشه ولی اگه مامانم بذاره از خونه بیایم بیرون به من میگه نرو سرکار به سهند میگه نرو دانشگاه اقا من اگه مرخصی نگرفته بودم میشد الان نرم ولی من تازه مرخصیم تموم شده رفتم سرکار از سرکارکه می یام یه راست می فرستم تو حمام میگه تمام لباس روعوض کن دست ها ت هم میشوری بعد می یای خونه میگم اصلا میخوای نیام خونه چیکارکنم مادره میترسه میگم چیششد با آیلین خانم موافقت کردی ها

   1. ساشا شنیدم که به پرسنل بیمارستان ها یه شربت میدن که اگه خدایی نکرده کرونا بگیرن اونو بخورن خوب میشن

    چون زن عموم سر پرستاره بهم گفت و میدونم

     1. گفتم شاید به شمام داشته باشن 🤣🤣

      یاسی خو باید به مردم کمک کنند .اگه خدایی نکرده زبونم لال بمیرن کی میخواد ما رو امپول بزنه ک🤣🤣🤣🤣

    1. اییییییییییییییییی خداااااااا…….

     مگه میشه ؟؟؟؟؟؟؟
     پرسنل بیمارستان خونشون از خون ما رنگین تره ؟؟؟
     چطور به ما میگن هیچ دارویی براش نیست هر کی گرفت میره گوشه قبرستون ؟؟؟؟
     من جرات نمیکنم از خونه برم بیرون ؟؟؟
     آقا ساشا اگه اینطور باشه و شما از اون دارو به ما ندادی ریختن خونت حلاله 😁

   2. سلام آقا ساشا.ببخشین وسط بحثتون پریدم. خواستم یه جوری کامنت بدم ک تو جواب شما باشه حتما. راستش خواستم ی معذرت خواهی بکنم ازتون. حس کردم توپارت قبلی ک جریان اون پسره رو براتون تعریف کردم ناراحتتون کردم و شما فک کردین من منظورم اینه ک اون آدم شمایین اما من واقعا ب جان بچم چنین منظوری نداشتم اگه ناراحتتون کردم ببخشین و ناراحت نباشین ازدستم . شاید من کرونا گرفتم و مردم اون وقت دوست ندارم کسی از دستم ناراحت بشه مخصوصا داداش گلم.

  2. آزاده گلی منو خط بزن یه جایگزین پیدا کن ..
   آقا ساشا گفت قد دخترا بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ باشه ولی من قدم ۱۷۷ ….

   هییییییییی خدا …..

   شانس نداریم که ، پیدا نشد و نشد حالا هم که یکی پیدا شده باید با قد من مشکل داشته باشه …😂😂😂

   1. ماشاالله به قدت ،چشمم کفه پات خوب رشد کردیا
    مامان من میره ومیاد میگه تو قد کوتاه موندی .آخه همشون بالای۱۷۰قدشونه

    1. بابا قد بلند فقط دردسر داره ، من اینقدر دوس دارم کفش پاشنه بلند بپوشم ولی اینقدر مسخره میکنن ترجیح میدم پا رو خواست دلم بزازم ☹️
     بعدم آرامم مامان ها قربونشون برم هر جوری که باشی یه چیزی میگن 😊 مامان منم بهم میگه لنگ دراز 😁، تا کجا میخوای بری دیگه از چراغ برق هم بلند تر شدی (البته چراغ برق منظورش خودشه فکر کنم ) ،،
     اخ اخ وقتی پیش هم وایمیسیم بابام میگه که از مامانم هم بلندتر شدم و قربون قد و بالام میره اینقدر مامان حرص میخوره که نگو ، هیچی نمی گه ولی صورتش جوری درهم و قرمز میشه که بیا و ببین فوری هم بحث رو عوض میکنه 😅

  3. اوهوم لی مین هو
   عشق من
   لنتی ۳ و ۴ سال پیش همش سن خودم و خودش و حساب میکردم تا ببینم چقدر فاصله سنی داریم
   بعدش به بابام می گفتم میخوام برم کره
   لعنتی خیلی جذابه
   ی دماغ عمل کرده ولی بقیه ی بازیگرای کره ریختن پایین دوباره ساختن
   برای من اسطوره است
   نمیدونم چرا

   1. پریسا خیلی جالبه تصورم از اهالی قم رو تغییر دادی…( تنها چیزی که تو ذهنم بود:آخوند+چادر)…..

    1. 😂😂😂
     نه بابا اولین شهر فساد قم
     اولین شهری که دخترا توش مواد و سیگار می کشن قمه
     اصلن اینجا فقط چادر سر میکنن ولی باطن ها همه منحرف
     من خودم باطنم خرابه
     😎

  4. آزاده مگه داداش من عاقده 🧐🧐
   اون گل سر مجلستون میشه ، جلو هر خونه ای که رفتین مرصاد هم باهاتون بود ، داماد رو ندیده بله رو گرفتین و تمااااام 😛😛

   1. آره هستم آخه متعجب شدم ادمین به قول خودش عکس چشم بادومیا رو گذاشته!!!!!
    تازه ما بهش میگیم گوم جون پیو تا لی مین هو 😂😂😂😂

    1. وای آزده مردم از خنده.من خودم دوسش ندارم ولی کراش اون یکی قلمه.اصن با اون باشه مره کره زنش شه.کل کامپوتر و پرکرده از عکسای جورواجورش منم هی مسخرش میکنم.می ترسم از حرص منم شده بره زنش شه بعد فامیلی خواهر زاده هام بشه لی!آدم یاد پارچه میفته خخخ

 8. آقا آدمین من امشب کسی پیشم نیست تو خونه نشستم همش دارم اینور و اونور کامنت میزارم …
  خواهشا یه امشب تحمل کن فحشم نده 😂😂

  1. یاسی خانم خدایییی با این قیافه فکر کردم یه ربع داشتم میخندیدم رفیقام فکر میکردن خل شدم نذاشتتم بخونن وگرنه تا یک ماهههه برام دست میگرفتن
   اهان راسی خونه خالی شمام تنها الان فقط مناجات با حق تعالی و نماز شب مییچسبه التماس دعا خواهرم

   1. آقا مرصاد بازم میگم واقعا شرمندم
    بخاطر اون چندتا کامنت هم شخصیت من رفت زیر سوال هم شما رو اذیت کرد
    لطفا خودتون بگین کار من نبوده
    درضمن بابت ویروس کرونا باید بگم اگه از این ویروس ترسی از خودتون بروز بدین اولین نفر شمایین که مبتلا میشین ؛پس الکی نترسین
    کاملا بیخیال ولی بهداشت رعایت کنید

   2. مرصاد داداش فهمیدم سهند کی رو میخواد اسم دختره ترنمه همکلاسیشه دخترم خیلی قشنگه البته به چشم زنداداش رفت نشونم دادش تو دانشگاه

    1. اهه مبارکه پس داداشش دیدی گفتمم همه چی با حرف زدن حل میشه
     خخخخ کم کم باید برم یه دفتر مشاوره ازدواج بزنم هعییی

     1. مرصاد چرا دروغ میگی
      من گفتم
      مبارک باشه
      همش و از من داری
      چی میخوای بهم بدی به عنوان مژده گونی؟؟؟

    2. عههههههه که اسمش ترنمه
     خوبه خوبه داداش ساشا بگو با حجاب هست یا نه ؟؟؟؟؟
     من رو حجاب زن داداشام غیرت و تعصب دارم
     ساشا من خواهرم خیاطه میگم یع کت و شلوار توپپپپپ بدوزه بریم خواستگاریش
     راستی از داداش بپرس خواهری چیزی داره بریم خواستگاری اون واسع تو؟؟؟؟

     1. آزاده اجی نبودی ببینی داداشم وقتی دیدش رنگش قرمز شد خجالت کشید عزیزم ولی نمی دونم کجاادیدمش خیلی به نظرم آشنا می یومد فک نکنم خواهرداشته باشه والااینو نپرسیدم دیگه

      1. اوخیییییی عزیزم ، چه داماد خجالتی و سر به زیری داریم ، بجای اینکه عروس سرخ و سفید بشه داماد سرخ و سفید میشه …

    3. پس مبارکههههه 🥳🥳🥳
     فقط آقا ساشا ما دلمون شیرینی و شام عروسی می‌خواد ..😋😋

     هر چی منتظر بابازرگ سایت نشستیم بخاری ازش بلند نشد …

     1. راست میگه یاسی
      ساشا من شیرینی میخوام بالا
      شیرینی میخوام
      شیرینی میخوام
      شیرینی میخوام
      ندی بهم به داداشت میگم میرفتی دفتر و کتاباش و خط خطی میکردی و توش نقاشی میکشیدی و کلماتش و عوض میکردی

     2. هعیییی … خجالت نمیکشین عروس اصلی رو از سر سفره عقد بلند کردین, جلو من از عررروسی با یکی دیگه هم حرررف میزنیددددددد؟!؟!؟!؟!؟!؟؟؟؟؟؟…..

     3. یاسی خانم چشم بزارببینم اصلا دختره رو بهش می دن یانه
      آزاده اجی دیگه از من گذشته زن گرفتم
      مرصاد داداش دمت گرم بابت راهنمایی خوبت

    4. عهههههههههههههههههههههههه مبارکهههههههههههههههههههههههههههههههههه پس خوش به حالت که یه عروسی خفن افتادی

 9. بابا این کرونا خیلییییی بدموقع اومده ایران😑بچه هام خودشون از حد معمول یکم ضعیف ترن بعد اینم شده قوز بالا قوز بابا یکم صبر میکرد این چند وقتم بگذره بدنیا بیان بعد میومد😶خانومم پاشو از خونه نمیزاره بیرون یه ترسه وحشتناک افتاده به جونش نمیزاره منم پامو بزارم بیروننننن😑نمیتونم چیزیم بش بگم😶کلافه شدم

  1. خوب کاری میکنه نمیزاره بری بیرون …
   میخوای بری بیرون چیکار ؟؟؟
   یه ماهی دندون رو جیگر بزار از خونه نرو بیرون برادر من بشین خودتو واسه بهار لوس کن ، مرد گنده …
   تا دو ماه دیگه هم که گوگولیا به دنیا بیان کرونا بار و بندیلش رو جمع کرده رفته سراغ یه عده دیگه پس نگران نباش ….

   1. میخوام برم بیرون چیکاررر بنظرت خواهرمن؟؟؟ میرم پی دختر بازیم عشق و حال😐خو میرم سرکاررر میرم دانشگاه میرم خرید برا خونه 😐😐😐بعد من مرد گندم دیگه؟🧐فعلا که اون نوبته ناز کردنشه و منم ناز خریدن😐 من بخوام خودمو لوس کنم که میوفته به جونم😑گردنه ماهم از مو نازک تر…🙄

    1. اوخییی داداش جونم ….
     فکر کردم میخوای بری بیرون دور دور با رفیقات برادر نه چیز دیگه …

     زندان که نیست ولی سورن چه اشکال داره یه مدت نری سر کار هم خودت استراحت میکنی هم بهار با بودن تو کنارش آرامش داره و نگرانت نمیشه … تازه میتونی با فسقلی ها کلی وقت بگذرونی و خوش باشی ….

     برادر من نگفتم جوری لوس بازی در بیار که بهار حرص بخوره بیفته به جونت ،، یکم ظرافت مردانه 😅
     میخواستم چند تا پیش نهاد هم بهت بدم گفتم زشته دیگه ، آدمین هم احتمالا تایید نکنه 😉😉

     1. یاسی بگو منکه چشمام بسته است
      مرصاد هم گوشاش بسته است
      ساشا و سجاد هم وقت خوندن ندارن
      ستایش هم مریضه حوصله نداره برا بالا و پایین
      آیلین و آزاده ی ذره چشم و گوش شون می چرخه که اونا هم بخونن اشکال نداره
      آرام و زینب و یاس هم بچه های سربه زیری این
      پس بگو خلاصمان کن

  2. الهی داداش سورن اره این چند وقت هرچی کمتر شما و خانمت بری بیرون بهتره من یه جا خوندم نوزادا مبتلا نمیشن حالا تو باز یه سرچی بکن ببین چجوریه

   1. اره دکترشم گفته بچه ها چیزیشون نمیشه ولی خانومایه باردار خیلییی نصبت به مردم عادی حساس ترن 😶خو مگه من باردارم؟؟؟؟ بابا میخوام برم سرکاررررر😑😑مرد تو خونه بمونه دیوانه میشه خووو😑

    1. داداش سورن ب خانومت بگو شیر موز زیاد بخوره تا فسقلی ها وزن بگیرن سویق هم بخره و تو غذا استفاده کنه تا انشالله وزنشون بره بالا

   2. مرصاد داداشی منم تهران میخونه… خوابگاه هاشونو کلا تخلیه کردن سم پاشی میکنن… تو راهه داره میاد… شما الان کجایی؟؟…

      1. ااا کی میرسین ما اصفهانیا خیلی مهمون نوازیم رسیدین بگو دخترخاله هامو بگم بیان جاهای قشنگ نشونتون بدن خودمم از دور مراقبت میکنم خخخ

       1. دختر خاله هات بیان چیکار خودت بیا 😁😁 من با تو راحت ترم ، زمان می‌خواد تا با اونا رفیق بشم و بهم خوش بگذره
        خخخخخخ

        خارج از شوخی قرار بود امروز صبح راه بیفتیم ولی مامانم که فداش بشم استاد گند زدن به حال منه وقتی دید زیادی دارم خوشحالی می‌کنم زد همه چی رو کنسل کرد …منم قهر کردم نه ناهار خوردم نه شام از اتاقم هم بیرون نمیرم به جز در موارد ضروری 😭😭
        بعد میدونی کجاش دردآوره :اینکه همین امروز که من قهر کردم و غذا نمیخورم اونا ناهار کوبیده خوردن و الان هم اینجور که بوش میاد دارن قورمه سبزی میخورن 🥺😭😭😭😭😭 ای خدا چقدر من بدبختم 😭 یعنی تا موقعی که اونا برن بخوابن و برم سراغ قابلمه ها سکته رو نزنم جای کلی شکر باقیه ☹️☹️

 10. فرررردا هم تعطیییل شددددددددددددددددد………….. یوووووووهووووووووو….. اخخخخخخخخخخ جووووووووونننننننننننننن………… باشه مرصاد فقط به خاطر تووو….

   1. پریسا به ما دیر اطلاااع میدن…الانم همه ی مدارسو دارن ضد عفونی میکنن فکر کنم تا آخر هفته تعطیل باشیم البته هنوز قطعی نیست…

 11. رزیتا جان موفق باشی
  ان شاءالله هر چی بخوای میاری. هر کی تلاش کنه حتما نتیجه خوبی می بینه نگران نباش.

  راستی بچه ها من چند وقته دیگه حس درس خوندنم نمیاد یعنی هی برنامه ریزی میکنم ولی عملی نمیکنمش. به نظرتون چیکار کنم؟

  1. خواهر طبیعیه من میرم سراغ کتاب خوابم میگیره
   ولی او موقع که از خواب دارم میمیرم خوابم نمیاد خیلی جالبه
   سورن داداش نترسید بیشتر همسرت بترسه براش بدتره
   خوب نیست
   فقط بهداشت و رعایت کن حله
   فاصله رو هم همینطور😎
   دیگه چیزی نمیشه

  1. بچه ها همه و همه خانما و اقایون اونا که مدرسه و دانشگاه میرین یا هرجای عمومی دیگه حتما حتما دستکش ، دستمال مرطوب ، ژل دست یا اگر نشد الکلو با یکم اب قاطی کنید بذارید تو کیفتون به هرجام دست میزنید لطفا و خواهشا یا دستتونو بشورین و یا ضد عفونی کنید با کمی پنبه و الکل هم سطح کفشا و گوشیتونو ضد عفونی کنید . از هرکس که علایم بیماری سرماخوردگی داره کاملا دور باشین بیشتر از یک متر و از ماسک استفاده کنید اگرم ماسک ندارید یه شال ببندید دور دهنتون
   حتی اگرم برای خودتون زندگیتون مهم نباشه همه ی شما خانواده ای دارین که قلبش برای وجود شما میتپه پس همتون لطفا رعایت کنید تا انشالله این مشکلم حل بشه

   1. داداش فوقش میمیریم دیگه
    من ی عطسه کردم داداشم اومد روم الکل ریخت مثل چی ترسیده
    اعزامش هم عقب افتاده نمیرن سربازی راحت شیم که
    من اگه مردم بیاید سر خاکم فاتحه بخون خیرات بدید گناه زیاد کردم حداقل توی جهنم ما رو راه بدن

    1. پریسا خانم اول جواب اون بالا
     یک ما اینقدر ورزش نکردسم که حالا به خاطر چهارتا هندونه کوچولو از پا دربیایم بالاخره باید به یه دردی بخوره یا نه
     و بعدی نگووو خیلیا ارزو دارن خودشون تورو بکشن حالا نه حتما جسمی روحی و موفقیتی برای اینکه چشم اونارم دربیاری باید یه مدت دیگه زندگی کنی
     شبیه دیالوگ فیلمای هالیوود شد :/

     1. بله فقط آقای مانکن کی بیایم دیدین؟؟؟؟
      فقط اگه هندونه هاش بزرگ باشه چی؟؟؟
      غلط کرده هرکی میخواد من و بکشه با کرونا میرم سراغش
      اگه فامیل و میگی برام حرفاش نمی ارزه
      حرفای صد چند ی غازشون
      آقا این ادمین که با ما قهره جواب نمیده
      عشق و مانیا رو کی خونده؟؟؟؟

   2. مرسی از یادآوری داداش جونم 😉
    تو هم خیلی مراقب خودت باش میری دانشگاه به جای کفش از اون چکمه سفید پلاستیکی ها هست تا بالای زانو با ماسک های رنگ آبی و دستکش و کلا اینا بپوش ، یه عینک هم بزن ، تصور کن چی میشی کرونا ببینتت از ایران فرار میکنه ..

   3. آقا مرصاد فک کنم کامنت رو اون بالا نخوندین
    اونی که این کامنتارو میذاشت من نبودم
    شرمنده اگه برین اون بالا دباره ببین شاید سوءتفاهم ها بر طرف بشه
    منو ببخشید
    بابت این قضیه شرمندم

    1. خواهش میکنم مشکلی نیست فقط اگه ایشون بودن بهش بگو یادته چند نفر همزمان با هم مشروط و اخراج شدن ؟؟ چون حرف اضافه زده بودن بره خداروشکر کنه کاری نمسینم که حتی تو دانشگام راهش ندن همین

  2. آقا ینی چی
   میگن ننه و بابا صوری طلاق بگیرن بچه هه سربازی نمیره
   مامان و بابای من میخوان این کار و بکنن
   اه ینی چی من میخوام بره سربازی بره بمیره
   من با رفیقام میخوام برم بیرون
   دعا کنید بره سربازی
   صلوات نذر کنم به نظرم

    1. وای خدااااااا داداش خوبه خیلی م خوبه ولی به معنای کلمه پدرتو درمیارهههههههههههههههههه.
     من و داداشم هردوتامون تکفاندو کاریم صبح تا شب اون میزنه من میزنم.اصن یه وضعی!
     یه خورده موهامو میریزم بیرون آبرومو میبره میگه کرکره پایین ولی خوب داداش خیلی خوبه منم عاشق داداشمم

     1. منم داداش من روی مو خیلی حساسه یه بار باهاش رفتم ژله بخرم پشیمون شدم
      دیگه باهاش بیرون نمیرم
      نمیزاره با رفیقام برم بیرون گفتم بره سربازی منم برم ول بچرخم نشد

       1. اره میبینی زینب ؟؟؟
        من خفن ترین تیپ رو هم بزنم و با هر کی بیرون برم بابام مخالفت نمیکنه فقط میگه مواظب خودت باش ،اون وقت باید به داداش ده سالم جواب پس بدم که کجا میرم ، چیکار می‌کنم ، با کی میرم ، کی میام ، اصلا چرا میخوام برم ، این چه تیپیه ، آستین هاتو بکش پایین ، مانتو کوتاه نپوش ، شلوار پاره پوره نپوش ، مانتو جلو باز نپوش ،روسریتو بکش جلو ، چتری هاتو بنداز عقب و….
        چند ماه هم عین بادیگارد هر جا میرفتم ول کنم نبود …..😤😤
        یعنی موندم این بزرگ بشه چی میشه ….😬

  1. قربونت برم که همیشه به فکرمی ابجیی جانننننننننن .نه بیمارستان بستری بودم جانا .داداشم خودش با زنش تازه هفته بعد میاین.من که خیلی وقته از ادمین طلاق گرفتم خخخخخخخخخخخخخ

   1. خدا بد ندددده عقششششم….. چرااااا؟!؟!؟… نکنه کرونا گرررفتی؟!؟…. یا از غم دوری اددمین دق کررردی؟!؟… نکننن این کااارو با خودت و مممن…..

 12. سلام به اجی ها وداداشای گلم.امیدوارم همتون عااالیییی باشید.من چند وقتی نیستم. این روزا درسا زیاد شده و وارد دوران جمع بندی شدم و وقت خیلی کمه که بیام اینجا ولی همیشه به یادتون هستم.خیلی از آشناهامون این روزا بهم کنایه زدن و سعی کردن منو دلسرد کنند ولی خب من هدفم برام مقدسه و تا تهش براش میجنگم.شما هم برام دعا کنید که موفق بشم و برسم به اون چیزی که میخوام.دلم واستون تنگ میشه.اگه وقت شد حتما سر میزنم اما اگه نشد به بزرگی خودتون ببخشید بعد کنکور میام.سلامت و خوشحال باشید.به امید دیدار

  1. مرصاد ی چیزی گفت
   گفت همه برن اونجا دقیقا پشت سرتون
   توام همین و می گفتی
   من دیگه خودم برای خودم مهم نیستم چه برسه به حرفای فامیل
   یادت باشه پاش بیفته خانوادت میزارنت کنار خودت برای خودتی پس بشین درس تو بخون به دیگران کاری نداشته باش
   ایشالله موفق باشی
   😂😂😂
   مثل سجاد برادر حرف زدم

  2. به قول ایلین دعاااااااااااااا …دعاااا..دعاااااااا
   ایشالا که هر چی دوست داری قبول بشی عشقم 🤗
   من احمق که امثال بخاطر یه سری اتفاقات و آدمای اطرافم درس نخوندم ولی خوشحالم که اطرافیان رو تو تاثیر نذاشتن و تونستی ادامه بدی ….

   خب دیگه :

   ماهم دلمون خیلی برات تنگ میشه ولی ما هستیم جایی نمیرم ( البته اگه کرونا زنده بزارمون ) برو به فکر درس و هدفت باش ولی بعد کنکور برگرد …

   به امید دیدار مجدد رزی خانمم ،،
   بوس بوس 😘😘😘
   بای تا تیر ماه 😊🥰

  3. با ارزوی بهترین ها برات رزیتا جاان… امیدوارم با دست پر و خبرای خوب برگردی… این رمان همینجا هست… شاید ماهم باشیم( اگه کرونا بزاره!) ولی این فرصت شما هیچوقت برنمیگرده… منم تو ایام عید کمتر آن لاین میشم میخوام دهم یازدهمو جمع کنم….موفق باشی… به نظرت گوشیتو چند وقتی گم و گور کن…

   1. آیلین جان گلم من از سال نهم که ورودی داشتم و بعد اومدم دبیرستان گوشیمو برداشتم چون مزاحم درس خوندنم میشد و از هدفم دورم میکرد الانم با لب تاب مامانم اینجام

  4. عزیز دلم امیدوارم بهترین رشته ی دلخواهت رو قبول شی.دهن مردمم بسته نمیشه هیچوقت بهشون ثابت کن همه ی حرفاشون مفته واقعا از ته دلم برات دعا می کنم موفق شی عزیزم

  1. واااااااای آخ جووون
   سلام هم وطن
   چند سالته؟؟؟؟
   چی میخونی؟؟؟؟
   شوهر داری؟؟؟؟
   من و دوست داری؟؟؟؟؟
   کجا می ری شبا؟؟؟؟؟

     1. آهان آخه دوتا مرصاد دیدم فکر کردم تویی
      منچ آنلاینه
      ی کسی اومده بود داشت بازی میکرد ۵۰ سالش بود
      کرک و پرم ریخت

  1. سلام بچه ها خوبین
   یاسی خانم من خوبم امروزم رفتم سرکار حالم هم خوبه خوبه مشکل سینوس هام بوه خوب شدم

   1. همش از دعا های من بود
    کلا چون بچه ی مذهبی ام تا دعا میکنم خدا میگه بیا باس تو فقط ترو خدا دیگه دعا کن حالم ازت بهم میخوره😂😂😂

 13. منم شنبه امتحان هندسه داشتم
  جمعه هم تو یکی از حوضه ها کمک کاربر بودم کاربر نیومد خودم کاربر شدم چون اولین سالی بود که هم رای اولی بودم هم کاربر خیلی استرس داشتم تا صبح رای شمردیم ولی خیلی خیلی خوش گذشت بهتون پیشنهاد میکنم شما هم سالهای بعد تو کار تو حوضه ها شرکت کنید انقدر بهتون چیزای خوشمزه میدن تازه حقوقم میدن ولی همه اینا به کنار اینکه چقدر بهتون خوش میگذره به کنار.

 14. ساشا داداش نیستی کم پیدایی
  راستی دکترش زنگ زدم بلا خره جواب داد
  گفت تا اخر هفته استفاده کنیم بعد ک میاد شنبه باید ببریم پیشش مشهد بیمارستان شیخ .
  اونقدر هم نوبت دهی شون سخته باید اینترنتی بگیری
  اینترنت مام ضعیف ولی نیشابورم ک میرم نمیتونم بگیرم به سختی گیر میاد .

  1. سلام زهرا خانم شرمنده سرکاربودم صبح قبل اینکه برم سرکار اومدم توسایت ولی کامنت شما رو ندیدم که جواب بدم خداروشکر خوبه تحت دستور دکتر بهش بدین بهتره اره دیگه باید ببرینش پیش دکتر خودش دیگه باهرسختی نوبت بگیرین براش انشاالله خوب میشه ودیگه نیاز به دکتر و قرص نداشته باشه

  2. زهرا جون جای من آقا پسره خوشگلتو بگیر بقلت ،بچلونش.نمیدونی چه کیفی میده
   من هروقت اینکارو میکنم انگار خدا دوباره تو روحم فوت میکنه

  3. زهرا خانم ببخشید ها می دونم شوهرتونه ولی خیلی یه مرد باید بیشعور باشه که یکی به زنش دست درازی کنه هیچی اگه من بودم به اون خدا مرگشو می ذاشتم بیشعور عوضی
   حالا یه چیزی بگم من خونه خاله ام اصفهانه بعد یه ساله رفته بودم خونه اشون بعد یه سر اومدم برم مغازه یه سری چیز بخرم برا خاله ام دیدم یه پسری داره با دختر خاله ام داره صحبت میکنه منو میگی یهو رگ غیرتم زد بالا رفتم یقه پسره رو گرفته اولش وقتی پسرع دیدم بهم گفت چته یارو گفتم من چمه یاتو که مزاحم دخترخاله ام میشی ها بیچاره رو زدم تو دماغش خون دماغ شده بود بعد تازه متوجه شدم دختر خاله ام داره جیغ می زنه نکن ساشا منم گفتم حالا دیگه باپسر نامحرم می گردی بهم میگه ساشا این دوست پسرم نیست ایشون نامزدمه حالا من که تاحالا نامزد دخترخاله امه ندیده بودم ولی خداوکیلی پسره هیچ نگفت وقتی فهمید پسر خاله ای نامزدشم ولی خیلی بد شد اخه من به خاطر کارم نشد برا جشن نامزدی شون برم ندیده بودمش تاحالا
   نه به شوری من نه به بی نمکی شوهر شما

   1. دادش میدونم اینجا جا این حرفا نیس
    ولی من خودم از اول میدونستم ک نه من را میخواد ونه من اون را میخواستم ولی به اجبار باهم ازدواج کردیم ومن به خاطر ابروی پدر ومادرم مجبورم تحمل کنم .الان شش ساله از زندگی مون میگذره وروز نیس ک من را کتک نزنه فقط وفقط اول به خاطر ابروی پدرم بعد هم پسرم صبر کردم وبه خدا واگذارش میکنم 😪😪😪😪😪😪

 15. حالا نوبته منه شعر بگم:
  آهویی دارم خوشگله فرار کرده ز دستم
  دوریش برایم مشکله کاشکی اونو میبستم
  ای خدا چیکارکنم آهومو پیدا کنم
  ای چه کنم وای چه کنم کجا اونو پیدا کنم
  کاشکی اونو میبستم کاشکی اونو میبستم

 16. ادمین بابت این عکس باید بگم دمت گرررررم
  میشه لطفا عکس آیان سامرهالدر رو بزاری ؟؟؟؟
  بخدا این یکی کره ای یا ب قول خودت چشم بادومی نیست😂😂😂😂

   1. من میگم چقدر زشته عکسا
    بابا آیلین عکسای قشنگ بده
    این زشتا کین
    آیلین این کریستین و گرالت و براش بفرست خوشگلا رو خواهش

    1. چشم, به خاطر همین پرسیدم ازتون, تا الان هرچی بچه ها گفتن گذاشتم…بقیه هم اگه پیشنهادی بود بگن…( ولی انصافا زشت نبودن, بودن؟!)…

     1. من نمی‌دونستم تو عکس ها رو به بعضیا میدی ….
      خب دیگه کارم راه افتاد 😁
      بزار بگم چه عکس های بزاری قبلی ها رو به جز خودم بیخیال ….
      جرارد پیکه 😍
      مارکو اسنسیو 😍
      خامس رودریکوعز 😍
      ایسکو😍
      ناچو فرناندز
      ادن هازارد
      داوید ویا
      فرناندو تورس
      پابلو اسوالدو
      سسک فابرگاس
      لوعیس سوارس
      سرخیو راموس 😍
      دیوید بکهام 😍
      رونالدو
      مسی
      مارکو بورلیو
      کاوه رضایی
      سید حسین حسینی
      میلاد و مهرداد محمدی
      مهدی قاعدی
      ارسلان مطهری
      مهدی ترابی
      مسعود شجاعی
      فرهاد مجیدی 😍😍
      داریوش شجاعیان
      خسرو حیدری 😍😘
      فرشید اسماعیلی
      عارف غلامی
      علیرضا جهانبخش
      علیرضا حقیقی
      کریم انصاری فر
      روی پاتریشیو
      آنتوان گریزمان
      متیو بکی
      شجاع خلیل زاده
      احمد نوراللهی
      وحید امیری

      ووووووی خسته شدم 🥴🥴
      البته ایلین خیییلیاشون قیافشون یادم نیست اما همشون فوتبالیست های خوب ‌و درجه یکن

      1. اینارو داشته باش تا بعد عزیزم ..
       بزار برم بگردم پیداشون کنم الان چیزی تو ذهنم نیست به محض دسترسی به اسامی یه لیست دیگه بهت میدم ..
       البته دیگه فوتبالیست نمیگم …
       اها راستی عمران عباسی رو هم به لیست قبل اضافه کن خیلی ملوسه (مدلینگه )

       1. باشه یاسی جانم… من میزارم… امیدوارم پارتای استاد خلافکار به اینا برسه!…. فقط یکمم به فکر نت منه بدبخت باشی بد نیستاااااااا….

 17. پسینی قافله میرفت به بندر دلبر مارانگاه کن
  نمی دانم کجا انداخته لنگر دلبر مارا نگاه کن
  به قربان دوزلف های بور دلبر دلبر مارا نگاه کن
  خرابش میکند گرمای بندر دلبر مارانگاه کن
  مارانگاه کن ای گلم سری بالا کن
  مارانگاه کن دلبر جان مارا نگاه کن
  دلبر نگاه کن ای گلم مارا نگاه کن
  سری بالا کن ای گلم مارانگاه کن
  #حسین عامری

  1. باورت میشه سه تا رمانمو نصف نیمه ول کردم انگار نه انگار اصلا الان حسش نیست ولی تابستون خیلی خوبه

  1. منم شنبه امتحان هندسه داشتم
   جمعه هم تو یکی از حوضه ها کمک کاربر بودم کاربر نیومد خودم کاربر شدم چون اولین سالی بود که هم رای اولی بودم هم کاربر خیلی استرس داشتم تا صبح رای شمردیم ولی خیلی خیلی خوش گذشت بهتون پیشنهاد میکنم شما هم سالهای بعد تو کار تو حوضه ها شرکت کنید انقدر بهتون چیزای خوشمزه میدن تازه حقوقم میدن ولی همه اینا به کنار اینکه چقدر بهتون خوش میگذره به کنار.

    1. خییییلی خوش میگذره به خصوص موقع رای شمردن بهتون پیشنهاد میکنم سال های دیگه حتما ثبت نام کنید

 18. بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست
  آه !بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست

  مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
  دردلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

  آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد
  بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست

  بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است
  مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

  باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق
  و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست

    1. آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست…حق با سکوت بود…صدا در گلو شکست…آن روز های خوب که دیدیم…خواب بود…خوابم پرید و…خاطره ها در گلو شکست

     1. آنکه دستور زبان عشق را بی گزاره در نهاد ما نهاد خوب میدانست تیغ تیز را در کف مستی نمی بایست داد.

    1. من آدمم وعاشق نیستم زینب جون
     دوست داشتن از عشق برتراست.عشق مثله یه آتیشه که گرم میکنه اما بعدش خاکترش برات میمونه

      1. حالا یه جمله میگم کیف کنین
       بچه که بودم مادرم به من میگفت هر زمان که مالی را می خواهی اولش بسم الله بگو تا شیطان مالت را صاحب نشود من برای داشتن او بسم الله را ازیاد بردم و شیطان صاحب مالم شد…..
       به به عجب پرملاتم هست خخخ

      2. خخخخ به قول پریسا یکی بیاد هندونه هارو جمع کنه یاسی…. باشه خر شدم!… منم عاشقتم گوزل بالا….

       1. نه باباااااااا ….
        هندونه چیه ؟؟؟ جدی گفتم خیلی میخوامت 😍😘

        پرررررررری دستم به دامنت کات نکن یه لحظه ‌وایسا …
        ببین من باتو خییلی حال می‌کنم حتی کامنت هاتو هم که میخونم روانم شاد میشه تا قبل تو فکر میکردم خیلی زبون درازم ولی الان میفههم همش خیال بود 😂زبونم کجا بود من ، تو زبون همه رو گره پاپیونی زدی 😁😁
        خلاصه اینکه تو رو هم میخوامت یه جور خاص 😉😉

        1. آیلین با اینکه باسی قهوه ایم کرد ولی قهوه ای هم رنگ خداست
         ولی بدون من برای اون خاص تر از همم
         یاد بگیر مثل من باش
         آرام و سر به زیر
         زبانی آرام و زیبا

       1. خخخخخخخ کیف می کنین چه جملات گوهر و نابی واستون میزارم؟نتیجه ی اخلاقی خواستی شوهر کنی اول بسم الله بگو شلوار شوهرت دو تا نشه خخخخ

 19. این سازمان تبلیغات چقدر بی تربیته…. عکس کچلا رو برداشته جاش لباس زیر تورتوری صورتی گذاشته..!!…

 20. وای واییییی وایییییی وووووییییییییییی….. تعطیل شدد… تعطیل شدددد…. تعطییییل شدددددددددد…… هووووورااااا… هووورااا ..ااخخخخ باورم نمیشه خدااا… دست کرونا درد نکنه….

  1. وای خعلییییییییییییییییییییییییییییی خوب شد.دم آموزش پرورش گرمممممم یوهوووووو ولی واس کرونا تعطیل نشد که واسه شمارش ؛آراعه

  2. عشقم وقتی کرونا گرفتیم و افتادیم گوشه بیمارستان و بعد راهی قبرستون شدیم اونوقت بگو دست کرونا درد نکنه ….
   بابا من شبا تا صبح از ترس خواب به چشمام نمیاد ، از خونه بیرون نمیرم نکنه کرونا بگیرم ، کل روز دارم دست و صورتم رو میسابم و ..اون وقت شما دارین ازش تقدیر و تشکر می‌کنین …

   1. اخه خیلی اسم گوگولی داره… بعدم هرچقدر مارو از فیزیک دورتر کنه ما ازش بیشتر تشکر میکنیم!… یاسی نترس بابا بیماری زمینه ای داری مگه؟( درست گفتم زمینه ای میگن؟!)…

    1. نووووچ …
     مامانم هم میگه دست کرونا درد نکنه بالاخره یه چیزی تونست تورو خونه نشین کنه تا نری با اون دوستای از خودت الاف تر بچرخی و اینقدر بخوری که دل و رودت بهم بریزه 😅😅😅

 21. وای یعنی میلاد چه بلایی سر این آرمین آورده؟؟؟؟؟؟؟؟ اااااه خداکنه این دفعه که آرمین برمیگرده دیگه هیچ جوره هانا رو از دست نده ای خدااااا

 22. ساشا تازه رفتم تو ۲۹سالگی و شیمی محض تدریس میکنم شرمنده داداش ندیده بودم
  مرصاد جان
  من بهشون دایرکت دادم تنها کاری که میتونستم
  دیگ فکر کنم بقیه شو بلدن دیگ نه؟؟
  چندسالشه داداش ؟؟

  1. فدات داداش من یه وقت یه چیزی میگم جواب کساییکه خود درگیری مزمن دارن داداش یه وقت شما به دل نگیری دستتم درد نکنه ببخشید تو رو درگیر کردم خدایی ایشالا جبران کنم برات

   1. درسته آقا مرصاد سایت شوهریابی نیست
    ولی سایت غیرت نشون دادنم نیست اگه من اومدم آیدیه کسیو گرفتم به من حمله کنید درضمن کله شما باد داره جناب غیرت
    من معذرت بخوام این شمایین که باید معذرت بخواین
    من فرق این چیزارو نمیفهمم این شمایین که نمیفهمین میان اون غیرت بادکنکی تون رو نشون میدین
    هرچقد میخوای مثل خر عر بزن چون که من اصلا صداتو نمیشنوممممم

    1. آزاده اجی بس کن زشته مرصاد ازت بزرگتره احترامشو نگه دار بسته دیگه ادامه نده خوب باشه من به عنوان برادر بزرگت بهت میگم بس کن روی حرف منم حرف نزن اجی ازمادر جدا ازپدر سوا
     مرصاد داداش توهم به خاطر من ببخش آزاده رو خوب

     1. فدای سرت داداش ساشا عزیزم دم مردونگیت گرم ولی کلا بیخیالش شو منم بیخیالش شدم اگه قرار بود عکسالعمل نشون بدم الان وضع اینطور نبود بازم دمت گرم

   2. ایول تفاوت سنی مون یه ساله داداش سجاد ایول شیمی درس می دی
    مرصاد داداش تو هم ناراحت نشو از حرف های اینجا شما بزرگی دخترخانم های اینجا خیلی سن داشته باشن ۱۹سالشونه جای اجی کوچکتن

   1. زمانی که استادیار بودم شیمی تجزیه
    ولی الان فقط شیمی فیزیک
    هه شما می خوای از من ایراد بگیری😏

    1. يعني چي زماني كه استاد يار بودم تجزيه !! الان شيمي فيزيك !!! به حق چيزاي نشنيده وقتي استاد يار تجزيه بودين چطوري يه دفعه رفتين شيمي فيزيك😐لطفا بيشتر فكر كنيد بعد …

     1. ریحانه خانم شما خودتون که اینقدر ماشالا علم دارید اول یه سرچ میزنید که ببنید شیمس محض چی هست اصلا :/ بعدم تو هر رشته تخصصی چندین زیر شاخه وجود داره که استادای مختلف تدریس میکنن خیلی از استادای ما مدرکشون دقیق همون زیرشاخه ای تدریس میکنن نیس بعدم شما الان میخواین مچ گیری کنین یا چی دقیقا؟؟؟ :/

      1. بزرگوار من خودم دانشجوي اين رشته هستم اطلاعات كافي دارم، امان از مردم زود باور. دليلي براي صحبت با افردا بي منطق ندارم عيسي به دين خود موسي به دين خود لطفا ديگه ادامه ندين، بعد مثل اينكه اينجا همه عادت دارن تو كار هم دخالت كنن ، من طرف صحبتم اقاي سجاد بود نه كس ديگه.

 23. اه اههه حالا هی ابن اونو میخواد ببره دکتر یهو غیب میشه بعد میلاد میاد چهارتا متلک بار هانا میکنه نصف رمانم که فقط از لیلیه

  1. منن خییییلی خووووشحالم… این عکس سوپر من و ویلیام تو من پیش از تو رو هم خیییلی دوست دارررم….

 24. پریسا خانم لازم نیست شوخی شوخی هرچی تو دلتونه رو بگین
  بعدم ازاده خانم کراش یعنی اسنکه خوده طرف ندونه و شما عاشقش باشین که ماشالا با کارای شما فقط خواجه حافظ شیرازی خبر نداره
  اگر شما مدلتون اینجوره که فرق استادتون و داداشتونو عشقتونو نمیدونید دختر خاله من اینقدر خانم و با خانواده هست که فرق اینارو از هم بدونه فکر نکنم لازم به تکرار باشه که من سر خانوادم با هیچ احدالناسی شوخی ندارم چه برسه به جدی !!!

    1. من سرم تو درسو کتابه اصلا فیلم نگاه نمیکنم. فقطم میام تو این سایت.
     خواستم بگم من اوجو بچه ایم.بعدشم تو بازیگر خوشگل میخوای چیکار؟میشه بازیگر نباشه؟اگه میشه ،من درخدمتم

     1. اره میشه, من چون فیلم زیاد میبینم گفتم بازیگر باشه… وگرنه خوشگل خوشگله دیگه… حالا میفهمید برا چی میخوام… آفرین دختر درسخووون…

    2. آیلین اسم های واقعی شونو بلد نیستم
     مثلا همین سریال ویچر گرالت عشقههه
     با ی سریال بود ۴ قسمت خیلی خاک برسری معروف شد اسم پسره کریستین دختره آنا
     پسره خوب بود

    3. “ماریو کاساس” بازیگر اسپانیایی خیییییلی خووووشکله
     تو سه قدم بالا تر از بهشت بازیگر نقش اصلی و داره
     نقش هاچ.

    4. جیمز رید (خواننده که به نظرم خیییلی خوشکله ) ، باریش آردوچ ، کریس ایوانز ، تونی مهفود (مدل ) ، جسی ویلیامز ، نوامیلز ، عمر برکان ( عرب ِِهاااا)، هیو جکمن ، یاسی (خودم )
     البته آخریه و اولی از همشون خوشگل تر و جذاب ترن 😉

    5. رفیق من که عروسیشه هم خوشگله هم به موقعش مارمولک فیلم در میاره خخخخ در کل این چند ترم هرچی امتحان و کلاس تعطیل شده زیر سر منو این بشره

      1. چشم دیگه چی ایلین خانم با همه اره با مام اره ؟؟ هعیییی روزگارررر ببین به کجا رسیدیم که شیرهای مانکن و جذاب مملکتو با مارمولک مقایسه میکنن

    6. آیلین شیر خشکمو حلالت نمیکنم اگه این عکسارو ندی به ادمین
     گریزمن/سوارز/فرنکی دی یونک/پیکه/اشتکین/نویر

     1. وا چرا اخه خدا بد نده ایشونم حتما رو شما غیرت دارن مرده و غیرتش شاید شما نفهمیدش ولی حتما هست امیدتونم به خدا باشه ایشالا هر مشکلی که هست زودتر حل بشه

      1. نه مرصاد داداش خودم فهمید
       یه کی از اقوامشون اومد خونمون وبه من دست درازی کرد ومن تا مدتها میرفتم روانکاوی ولی اقا اونقدر سیب زمینی تشریف داشت هیچی نگفت .

       1. وووووووووووی
        الهی بره گوشه قبرستون آدم اشغال بی شرف بی ناموس ( اونی رو میگم که بهت دست درازی کرد ) ….

        زهرا گلم شاید تو خبر نداشته باشی قشنگم …

     2. زهرا گلم نبینم ناراحتی عشقم ..
      درسته شوهرته ولی بیخیال باش عزیزم روت غیرت نداره که نداره خودت واسه خودت یه مرد باش و به اونم نشون بده غیرت یعنی چی 💪🏻💪🏻💪🏻😅

      منم اوایل خییلی حساس بودم ولی الان نوووچ ;-) ;-)
      بیخیال باش عزیززززم دنیا دو روزه ارزش ناراحتی واسه رفتار های بقیه رو نداره حالا می‌خواد هر کی که باشه ملوسکم 😘

    1. بچه ها یه جمله تکان دهنده ومفهومی میگم .
     کسی ک نگاهت را نفهمید
     توضیح های طولانی ات راهم نخواهد فهمید……!!

   1. ببین منم میتونستم از ادمین ایمیلشو بگیرم
    واسش شمارمو بفرستم ولی از این غلطا نکردم
    قشنگ خودت مرض داری داری سجادو واسع دخترخالت تیغ میزنی
    ببخشید حرفام دل خراشه ولی دارین به منم توهین میکنید
    میخواستم پرچم صلح بهتون نشون بدم ولی فهمیدم شما لیاقتشو ندارین و تامام

    1. حیف که بچه ای این حرفاتم میذارم پا حساب اینکه کلت باد داره وگرنه هرکی دیگه بود بلد بودم چیکارش کنم

     1. آقا مرصاد واقعا ببخشید
      این چندتا کامنتی که دارید میبینید کاره من نبوده
      اون دختره که بهتون گفته بود که ازتون خوشش میاد ولی شما ردش کردید میشه دختر داعیم من دیروز کاری داشتم خونه نبودم ایشونم مهمون بودن
      من گفته بودم شما هم اینجایید(یعنی عضو بچه های سایت) گوشیو به بهانه کاره مهمی گرفت ؛من نمیدونستم همچین کاری میکنه
      واقعا ازتون معذرت میخوام از طرف اون از شما شرمندم
      تو کامنتای پارت قبلم شوخی بود ن چیز دیگه ای واقعا معذرت میخوام بابت این قضیه

     2. مرصاد جون داداش گلم ، میدونم جوش اوردی وقتی آزاده اون حرفو زد ولی شوخی بود (میدونم اشتباه بود پاچمو نگیری ) ، تو به بزرگی و آقایی خودت ببخش من از طرف آزاده از تو معذرت میخوام ، ببخشید ؟؟؟

  1. من عذر خواهی میکنم
   ولی شما باید غیرتتون و کنترل کنید من هم اگر کسی پشت داداشم یا هرکس حرف بزنه ناراحت میشم ولی به روش نمیارم.من بیشتر از هر چیزی روی برادرم غیرت دارم ولی اگه کسی چیزی بگه لحنش و میسنجم بعد قضاوت میکنم
   من هم چیزی دیگه نمیگم
   آیلین آره با تو بودم
   شعرت خیلی قشنگ بود

   1. باشه پریسا خانم قبول دارم ولی اینجا سایت همسر یابی نیست بعضیام شعور اینو ندارن که در هر جایی چه حرفیو بزنن من نمیتونم سکوت کنم اونم دربرابر خانوادم
    شمام لازم نیست معذرت خواهی کنید مقصر که شما نیستین ترکشای اعصاب منم به شما برخورد کرد متاسفانه

    1. مرصاد داداش ، ما اگه یه موقع چیزی میگیم همش شوخی هاااااااا ، وگرنه شوهر میخوایم چیکار با هزار دردسر …

     اها راستی ..
     بیشعور نیستیم داداش 🙂

     1. یاسی خانم شما تاج سرین چه حرفیه فرق شوخی مشخصه دیگه
      خخخخ حالا که زوده ولی ایشالا به موقعش بهترینشم جلو راهتون قرار میگیره;-)

      1. مرسی داداش مرصاد …
       ایشالا خدا یه دختر ملوس و کمر باریک و خوش اخلاق هم سر راه تو قرار بده …
       البته مثل خودت زبون چرب و نرم و گاهی هم تند و تیز داشته باشه که حریفت بشه و پیشت کم نیاره :))

   2. پریسا ببین
    آخه کدوم آدمه مثلا باغیرتی میاد تو سایت رمان دنبال آیدیه اینستا میگرده که اونم بده به دخخخخترخالش که روش غیرت داره
    اگه خیلی با غیرتی خب برو از استادای خودتون مایه بزار مثلا میری دانشگاه تهران !!!!
    در ضمن اگه دخخخخخترخالتون دانشجو هستن خب برن از استادای خودشون کمک بگیرن چرا از راه دور وقتی چشمه کنار در خونشونه
    والا دخخخترخاله منم دااانشجو هستن منم میتونستم همین کارو کنم
    اینا نشونه با غیرتی نیست بلکه برعکس بی غیرتیتونه
    الکی ادای این داداش مشتیا رو در نیار 😏😏

    1. وااای آزاده ول کن هم تو اشتباه کردی هم مرصاد
     ی حرفی بود تموم شد رفت کشش ندید

     آیلین احتمالا یا شاید ما برای ۱ هفته تعطیل باشیم احتمالا
     ادمین ی سوال رمان عشق و مانیا شما نمیزارید؟؟؟
     من خیلی وقته دنبال این رمان!😔

     1. ووواااا چرا؟!؟!… بزار کرونا بیاد بعد تعطیل شیین… اهه… چشم زدید ما دیگه تعطیل نمیشیم… (البته امروز تعطیل بودیما!)…

    2. آزاده جونم ، ابجی گلم ، ملوسم بیخیال شین مرصاد وقتی تو اون حرفو زدی جوش آورد دست خودش نبود اگه چیزی گفت ، رگ غیرتش بالا زده بود ،. تو به خانمی خودت به بزرگواری خودت ببخش خانم خوشگله ..
     من از طرف مرصاد هم از تو معذرت میخوام ، ببخشید ..

     دیگه دعوا نکنید …

     1. اقااااااااااااا
      اگه یه ذره ما واستون مهمیم دیگه کشش ندین …
      بخاطر استاد تمومش کنین خواهشا ، شما نه تنها شخصیت خودتون بلکه استاد رو هم زیر سوال میبرین ….
      یعنی ببینم دیگه حرفی زدین ، گیس های آزاده و موهای مرصاد رو جوری از ریشه می‌کنم که دیگه جاش هیچوقت مو در نیاد 😑😑

    3. آزاده خانوم من کاری به حرفایه بقیه و شما ندارم ولی رو این یکی نمیتونم چیزی نگم وقتی به غیرت یه مرد توهین میکنین اندازه شخصیتتون رو نشون میده هرکار میخوایین بکنین ولی دست رو این یکی نزارین که دارین خطه قرمزارو رد میکنین یه چیزو همیشه یادتون باشه که توهین کردن نداشتنع …… رو میرسونه نه باحال بودن و شجاعت الکی و تو خالی. من نه میخوام از کسی طرفداری کنم نه تو روش وایسم ولی این حرفتون اصلا در شاءن یه خانوم با شخصیت نیست

     1. داداش سورن ولش کن من قبلنا فکر میکردم یه چیزای و به بعضیا بگم تاثیر داره بعد دیدم نه سکوت بهترین تو دهنیه باور کن هرکی دیگه بود یه بلایی سرش میوردم ولی خب دیگه بیخیال دمتم گرم سورن خان

     2. چه داداشای با غیرتی دارم من 😘😘
      خب دیگه حالا اگه کسی جرات داره بیاد با من کل کل کنه اونوقت با مرصاد و سورن طرفه 😅😅

      ضایع کردین نکردینا با دوتاتون بودم 😂😂

      1. خخخ یاسی خانم شما اسم بده جناره تحویل بگیر
       یه لحظه حس این لاتا که سر کوچه ها وایمیسادن تسبیح میتابوندن بهم دست داد خخخ

       1. 😂😂😂آرع آبجی ما چاکر شماهم هستیم با داش مرصاد میریم خفت گیری انگشت شسته پاش بره تو سوراخه دماغش😐😐😂😂عجب اراذل اوباشی بشیم ماااا😂والا به قیافه منم خیلی میاد از این لاتا باشم😂

        1. واییی سورن خدا لعنتت نکنه اخه یه لحظه خودمو با این قدم تو رو هم با اون قیافت تصور کردم اصلا یه چیزه عجیبیی بودااا خخخخ

       2. اونایی که پارچه میپیچونن دور دستشون و یه زنجیر دور انگشتشون میچرخون و یه سیگار خاموش گوشه لبشون با اون سیبیلاشون و تکیه بر موتور باحال ترن …😉😉
        خودم وقتی ژست پسرونه میگریم دوستم به اونا تشبیهم میکنه خخخ

        1. مرصاد دادش قیافمو کجا دیدیییی؟؟‌؟ 🧐قده منم خیلی بلنده بعد میشیم دوتا تیر چراغ برق😂کلا میریم تو کارش😂😂جو دعوایی شد دلم میخواد با یکی دعوا کنم ولی کسی در دسترس نیست😐

        2. سورن خودت اوندفعه گفتی بوری چشماتم ابیه خوب به این قسافه خدایی لات بودن نمیاد خخخ ولی از طرفیم خوبه هااا سورن دیدی تو این فیلما یکیشون از ته کوچه با یه زنجیر اون یکی با چاقو ازونطرف میاد فکر کن ماها وایییی خخخخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کدبازان