codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۹۷

 

با دیدن عادل که داشت از دور به سمتم می‌اومد به طرفش رفتم با نهایت التماس ازش پرسیدم
چی شد تونستی کاری بکنی ؟
عصبی بود و ناراحت این از چشما و صورتش کاملا معلوم بود.
سکوت کرد بهم خیره موند رو بهش گفتم
حرفتو بزن بگو ببینم چی شده خواهش می کنم.
کلافه به دیوار تکیه داد و گفت
_ خانم من هرکاری میشد کردم اما نتونستم شیخ میگه میخواد شما رو ببینه و بعد پولی که می‌خواهیم بهمون بده .
شیخ !
دل خوشی از این شیخها نداشتم اما الان پای جون امیر در میون بود.

من میبینمش کجا باید برم؟
عادل عصبی گفت
_خانم اقا اگه بفهمن شما رو فرستادم اونجا هیچ وقت منو نمی بخشن هیچ سراز تنم جدا می‌کنن…
لبخند زدم و گفتم
آقا هیچ وقت نمیفهمه بیدار که بشه من برش میدارم میرم ایران برای همیشه بهت قول میدم پای تو گیر نمیشه هیچ اتفاقی هم قرار نیست برای من بیفته .
فقط من و ببر پیش اون آدم به پول احتیاج داریم هرچی داشتیم و دادیم دیگه بیشتر از این نداریم ما می‌خواهیم زنده بمونه که برای این کار باید پول جمع کنیم .

ناراضی بود اما چاره ای نداشت مثل من که راضی نبودم که میدونستم امیر اگه بفهمه میکشه اما باید میرفتم به پول احتیاج داشتیم برگشت مو پیشونی امیر رو بوسیدم و کنار گوشش آروم خداحافظی کردم از بیمارستان بیرون زدیم ….

از هرجاده ای که می گذشتیم هرخیابونی که ازش رد می شدیم ترس و استرس توی وجودم بیشتر و بیشتر می‌شد از این شیخا دلخوشی نداشتم اما الان تنها کسانی که میتونستم ازشون کمک بگیرم همینا بودن عادل می‌گفت با امیر برو بیایی داشتن رفیقای چند ساله ان و رومونو و زمین نمیندازن اما وقتی به پول دادن رسیدن شرط دیدن من و حرف زدن با من گذاشته بود .

یعنی اونقدر هم که عادل فکر می‌کرد آدم خوبی نبود وقتی جلوی در خیلی بزرگ، ماشین متوقف کرد نگاهی بهش انداختم توی دلم از امیر کمک خواستم می دونستم الان کنارم منو تنها نمیذاشت از ماشین پیاده شدیم و از سد نگهبانایی که اونجا بودن به راحتی با دیدن عادل گذشتیم.

با دستش روی تخت کوبید و گفت
_بشین سرجات اینقدر زود عصبانی نشو شوهرت برای اینکه زنده بمونه به پول من احتیاج داره میدونی که؟

کلافه دوباره سر جام نشستم و گفتم
می خوای برات چه کاری بکنم چشماش برق زد و گفت

_ آهان حالا شد من می خوام در ازای
اون پولی که بهت میدم برام کار کنی.
گفتم چه کاری؟
سرش نزدیک‌تر آورد مشروبی که دستش بود بالا کشید و گفت
_ خوب تا می کنم باهات انقدر که شما میخواید بهت میدم فقط ده شب توی خونه من برای مهمونای من باید برقصی ..

از شنیدن این حرف رنگم زرد شد …
سرم گیج رفت از این حرفش
اینجا برای مهموناش برقصم من
منی که اسم این کارا می اومد بالا می اوردم؟

نفسم بند اومده بود اصلا نمی تونستم این چیزی که گفته بود و حتی تصور کنم خودش به سمتم کشید درست چند سانتیمتری صورتم نشست

گفت
_ چیه حرفاتویادت رفته؟ مگه نمی گفتی می خوام شوهرمو نجات بدم امیر امیر نمیکردی؟ خب من دارم بهت میگم کمترین کاری که در مقابل این همه پول بخوای برام انجام بدی فقط رقصیدنه!
کمی سرگرممون می کنی.

چاره ای جز قبول کردن شرطش نداشتم من به این پول احتیاج داشتم اما در این مشکی نبود وقتی امیر بیدار بشه و بفهمه من همچین کاری کردم خودش جونمو میگیره بلند شدم و گفتم
باشه هرچی تو بگی انجامش میدم پول و کی بهم میدی؟

انگار خیلی خوشحال شده بود که خودشو از لبه ی تختی که نشسته بود کشید و بلند شد و از در اتاق بیرون رفت و کسی روصدا زد که مرد قد بلند اومد
وبهش گفت
_همراهی خانم برو یه چک از روی میز برداشت و دستش داد و گفت ا_ین و سر راه براش نقد کن
میبریش و برشمیگردونی همین جا مهمونی بزرگی دارم.

از اتاق که بیرون رفتیم عادل با کمی فاصله از در منتظرم ایستاده بود با دیدن این مرد کنارم بیشتر و بیشتر اخماش توی هم رفت و خودشو بهم رسوند و پرسید
_ خانم چی شد؟
این مرتیکه کیه؟
ازش خواستم سکوت کنه و گفتم بهت توضیح میدم بیا بریم از اون عمارت که بیرون اومدیم اون مرد به ماشین خودش اشاره کرد و گفت _شما با من میای..

عادل تا خواست به سمتش بره دستشو کشیدم و گفتم چیزی نیست که باید پول و تحویل بگیرم عادل گفت
_ پس منم باهاتون میام نمیتونم تنهاتون بزارم…

ماشین همون جا گذاشت و با من سوار ماشین اون آدم شد با هم راه افتادیم و وقتی پول رو به دستم داد به سمت بیمارستان رفتیم سریع با بیمارستان حرف زدم و پول را تحویلشون دادم تا هر وقت که به هوش بیاد نگهش دارن و دستگاه را قطع نکنن…

عادل تمام مدت دنبال من می اومد و از من می‌پرسید که چی شده چطوری شد این پول به من داد خجالت میکشیدم بهش بگم چطور باید بهش می گفتم بالاخره کمی از اون مردی که شیخ همراه من فرستاده بود فاصله گرفتم رو بهش گفتم نمی دونم چطوری بگم اما برای اینکه پول بهمون بده به شرط گذاشت من مجبور شدم قبولش کنم

عادل که حتّی نشنیده عصبانیت از صورتش می بارید
_ چه شرطی؟
آب دهنمو قورت دادم و گفتم ده روز برای مهموناش برقصم

تو یک لحظه خون جلوی چشماش و گرفت مثل دیوونه ها شد با صدای بلند فریاد زد
_ چه غلطی کرده؟

جلوش ایستادم التماس کردگ

ساکت باش نباید چیزی بگی من قول دادم شرطیه که گذاشته و من قبولش کردم نمیتونیم کاری بکنیم عادل اما کوتاه بیا نبود داد و فریاد میکرد شروع کرده بود به فحش دادن بهشون بالاخره وقتی که زحمت آروم شد رو بهش گفتم من باید همین الان با این مرد برم مواظب امیر باش هر اتفاقی ام افتاد من نمیدونم اونجا چه خبره شاید اتفاق بدی افتاد من دیگه اینجا برنگردم اما هر اتفاقی افتاد اما کنار امیر بمون کنار پسرم بمون تا وقتی بهوش بیاد…

_ فکر کردین که من اینجا میمونم شما رو تنهایی میفرستم اونجا بعد آقا که به هوش اومد چی دارم بهشون بگم تف نمیکنه توی صورتم که بگه من زنم و ناموس و دست تو دادم تو اینطوری ولش کردی؟

نمیشد نمیشه با من بیاد بایر میموند اینجا خدایی ناکرده می اومدن بیمارستان یه بلایی سر امیر می آوردن پس رو بهش گفتم فکرشم نکن تنهاش بزاری تو باید اینجا نباشی ممکنه یه بلایی سرش بیارن…
کمی فکر کرد و گفت
_ با علی حرف می زنم علی باشما میاد من میمونم فک کنم اینطوری بهتر باشه هم شما تنها نیستید خیال منم راحت تر…

از این همه نگرانی هاش میون درد و غم دلخوش شدم کمی به وجود این آدم.
باشه گفت به برادرش زنگ زد زیاد طول نکشید وقتی علی اینجا رسید و همراه من سوار ماشین اون آدم شدیم دوباره به سمت اون عمارت رفتیم وقتی که رسیدم من وبه اتاقی بردن لباس هایی که اونجا بوده اشاره کردند و گفتند باید یکی از این رو بپوشم و حسابی آرایش کنم وقتی تنها شدم بین لباس‌ها چرخی زدم همشون نیم تنه بودن من نمی تونستم اینا رو تنم کنم چطور می خواستم اینا رو بپوشم بین مردا و عربای شکم گنده برقصم؟

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫371 دیدگاه ها

 1. بچه هاااااااااااااااااا
  برین رخداد های طبیعی که در بدن آقایان اتفاق میافتد( مد وان، ادمین گذاشته!) بخونید!
  .
  .
  اه ادمین حالم بدشد!
  دیدم عوض شد!
  اینارو از کجات میاری؟

  1. اقا منم خوندم ولی بجا تهوع کلی خندیدم 😂😂
   تصور کردم بابام داره بهم شیر میده 🤣

   افسردگی پس از زایمان 😂
   ادمین داداش قبل از زایمان چی ؟؟
   قبل زایمان افسردگی نمیگیرین ؟🤣

   1. خوبه زنه بیجاره میزاد بعد مرده افسردگی میگیره حالا افسردگی تون دلیلش دقیقن چیه ؟؟؟؟
    مخم بعد چند وقت سوت کشید بابا محض حفظ ابروی خودتون حداقل اینو نمیزاشتی اه اه اه
    من از یاسی بدتر ترک بستم انقد خندیدم

   2. وای ابجی من با دقت کامل میخوندم…بعد یهو پوکیدم از خنده…خدایی این چرت پرتا چی؟!!! ….فردا میان میگن مردی ۴ قلو به دنیا اور😂😂😂😂

    1. راستی هانا خانم همه جواب سوالام رو دادن الا شما
     رنگ چشم وقد ووزن ؟
     نه اصن میدونی چیه …واااااای اگه اون پسرای دختر صفت اینو بخونن دیگه گند این جامعه در میاد همین الان کم از دخترا ندارن

     1. من رنگ چشمم تو افتاب قهوه ای سوختس..کلا دقیق نمیدونم چه رنگی …قدمم۱۷۰…وزنم۵۸ عزیزم

    1. اره راس میگم ابجی…البته الان ماه رمضون وزنم کمتر شده مامانم میگه شدی اسکلت…😐😑…

 2. یاااااااااااااااااااااااااااااااسی
  نامرد بی معرررررررررررفت
  حیف دعاهایی که برات کردم!
  گفتم خدایا به این و مهسا یکم عقل بده….
  هعیییی
  کجااااااااااای؟
  حالا دیگه جواب منو نمیدی؟؟؟؟؟
  منو بگو نگرانت بودم!
  هی به باران میگم یاسی چرا نیست؟
  دستم نمک نداشت…
  هعیییی!

  1. سلام ایلین جون من
   چطوری عشقم
   بابا شوخی کردم ، منم کلی براتون دعا کردم که از خریت در بیاین و ادم شین😂

   ایلین تلم وصل نمیشه هزار تا فیلتر نصب کردم ولی نمیشه که نمیشه 😭
   خودمم دیگه کلافه شدم 😧
   همش دارم فکر میکنم این ور پریده ها تو گروه الان چه زری میزنن🤔😢

   1. خب خیالم راحت شد زنده ای!
    هنوز زبونتو داری!
    باران نمیدونم، همینجوری پرسیدم دیگهَ!
    تو گروهم همش چرتو پرت میگیم،
    نگران نباش،
    شنیدم پری ایسگات کرده نه؟؟؟؟؟؟؟
    اخخخخخخخخخ کلی خندیدم………

 3. داداش قادر میگم نمیشه یه گروه توی واتساپ درست کنین مدیرش خودتون باشین بعد تنظیمات گروه رو اونجوری کنین ک فقط مدیر میتونه پیام بذاره اینجوری میشه مث کانال بعد مطالبی رو ک توی کانال تلگرامی تون هست اونجا بذارین بعد لینک بذارین اینجا ما توش عضو بشیم یا شماره هامونو بدیم عضومون کنین؟

     1. مرررسی خوبم ، خوب که نه توپم 😁😁

      واایی بچه ها دیروز رفتم گچ پامو کوتاه کردم الانم بچه ها قول دادن بیان منم با خودشون ببرن بیرون 😍
      همه چی ارومه من چقد خوشبختم 💃

      1. زبونتم کوتاه میکردی خوب میشد!
       .
       .
       بیاید منم ببرید با خودتون!
       بدون من از گلوتون پایین نمیره ها

 4. بچه ها چ جوری میگین تلگرام وصل نمیشه مال من با لنترن ب ده ثانیه نمیکشه وصل میشه نسخه اصلیشم دارم. بعد واتساپ ک خیلی بهتره چرا از اون استفاده نمیکنین ن فیلتره ن مشکلی داره خیلیم سرعتش بالاست. ی وی پی ان هم شوهرم داره خیلی خوبه اسمش maxify vpn اونم فوری وصل میشه. بعد راستی اینم بگم تو گوشی من ی فیلتر شکن فقط باید نصب باشه وقتی دوتا هست هیچ کدوم کار نمیکنن

     1. سلام ادمین
      من فیلتر شکنو نصب کردم همین کافیه بربازکنم تلگرامو مثل قبل نیست دیگه زودجواب میده؟

      1. بروفیلتر شکن که گذاشته تو کانالشون
       اونو نصب کن
       من نصب کردم بهتراز قبل هست
       قبلا روزی یک بار وصل میشد تلگرامم الان بهترشده

 5. سلام
  کیمیا به نظرم شعر هات واقعا عالیهههه
  من کلا از غالب های شعری و این چیزا سر در نمیارم ک بخام چیزی بهت بگم ولی من با نظر آقای راد کاملا موافقم شعر هات عالی هستن
  رمانت هم که عالیه
  راستی کیمیا چند سالته؟
  بچه ها شما چطورین؟؟

  1. ممنونم عزیزم مرسی که خوندی خودمم سر در نمیارم از این چیزا 😑
   من عرض شود که ۱۴ سالمه
   تولدت هم تبریک میگم نیوشا امیدوارم توی این ۱۵ سالگی به هر چی که می خوای برسی و خاطره های باحالی بسازی

   1. کیمیا از زندگی نا امید شدم اگه تو همسن من یا حتی یک سال کوچکتری و بعد همچین مخی داری .منو بگیریدد😂😂

 6. امشب داشتم جوشن کبیر میخوندم اسم قادر و مرصادو دیدم
  سلام چطورین داش ادمین و مرصاد😎

   1. سلااااااااااااااااام بچه هااا
    چطورین ؟؟
    خوب و خوشین ؟؟؟
    میدونم شماها هم دلتون برام تنگ شده بود 😊

    مخاطب خاص باران تو چطوری ؟؟؟
    خوب و خوشی ؟؟

 7. دوستان امشب برای تک تکتون دعا کردم، امیدوارم منو تو دعاهاتون فراموش نکرده باشین….
  .
  .
  داداش قادر برای خوشبختی خودت و ارامش بارانم خیلی دعا کردم…

  1. ممنون نازار
   منم واسه همه دعا کردم بدجوری خودم رو خالی کردم و به ی نتایجی رسیدم …

   1. چششم باران جونم روشن😞
    داداش قادر این جان دقیقا از کجا اومد 😂
    بزار به باران بگم 😛 اونوقت باز بگو یاسی الکی میگه 😜😛

  2. هوووووویی ایلین
   باز منو یادت رفت رفتی واسه قادر و باران دعا کردی 😐
   خدااااااایا من دعاهایی که واسه ایلین کردم رو پس میگیرم ، اشتباهی اسمش رو بجای یکی دیگه گفتم 😛

 8. ولی فکر نکنم مال من مال سن بلوغ و باشه چون از بچگی همینم …دیگه فکر کنم از بلوغ هم رد کرده باشم …این که از خرید کردن متنفرم هم فکر نکنم به بلوغ ربط داشته باشه …

 9. سلام
  مبینم که دلتون بسیار برام تنگ شده😄
  اصن بدون من بهتون خوش نگذشته بود😎
  شکسته نفسی نفرمایین تو رو جدتون😌😌

  1. بچه ها ی سوال ؟ینی سه تا. لفدن جواب بدید
   رنگ چشماتون چه رنگیهه ؟
   قدتون چنده ؟
   ووزنتون؟

   1. باورت میشه تا حالا انقدر به قیافم دقت نکردم ؟؟؟ خودت چی ؟
    راستی اسمت چیه ؟ اگه دوست داری بگو .

   2. واااای بچه ها با دیدن قد هاتون اعتماد ب نفسمو کلا از دست دادم فک کنم من از همه تون فسقلی ترم😂😂😂
    من قدم ۱۵۹ وزنم ۶۰ چشمامم نمیدونم مشکیه یا قهوه ای سوخته بدون آرایش قهوه ایه با آرایش سیاه

    1. زهرا منم احساس کوتوله بودن بهم دست داد …من قدم ۱۶۲ و وزنم ۶۰ و قهوه ای سوخته
     راستی چرا اینارو می‌پرسی ؟؟؟؟؟؟

     1. آیداجان باز قد تو بهتره کاش منم ۱۶۲ بودم. من و خواهرام کلا قدامون برده ب بابا بزرگ پدریم فک کن من قد بلندشونم😉😉😉😉
      ولی قیافه هامون کشیده سمت مامانم. بابا بزرگ مادریم ماشالا ی قدی داشت نزدیک ۱۹۰بود کاش قدامونم میبرد ب اون خدا بیامرز. بابای بابام خدا بیامرزتش نصف من بود همیشه بهش میگفتم باباحاجی توی جوونی یه کلاس والیبالی بسکتبالی چیزی میرفتی ک ما انقد فسقلی نمونیم😂😂😂

      1. عافرین سوال خوبی پرسیدی
       اول اینکه اونایی که چشماشون قهوه ایه زیر اون چشمای قهوه ای چشمای ابی دارن
       اگه می خواین بیشتر بدونین سرچ کنین
       دوم چشم های ماها هر رنگی هست حتی بنفش ب غیر از اون رنگی که نشون میده
       سوم بعد از چهل سالگی قدمون سالی چهار الی شش میلی متر کم میشه
       سوالی نیست دیگهه ؟

     2. عافرین سوال خوبی پرسیدی
      اول اینکه اونایی که چشماشون قهوه ایه زیر اون چشمای قهوه ای چشمای ابی دارن
      اگه می خواین بیشتر بدونین سرچ کنین
      دوم چشم های ماها هر رنگی هست حتی بنفش ب غیر از اون رنگی که نشون میده
      سوم بعد از چهل سالگی قدمون سالی چهار الی شش میلی متر کم میشه
      سوالی نیست دیگهه ؟

    2. ابجیم لپاش چال میشه پارسال تو مدرسه یکی از دوستای دوره ی بچه گیش رو دیده بود بهش گفته بود عه تو هنوز چال گونه هاتو داری وقتی که برای مامانم تعریفش کرد مامانم خیلی ریلکس جواب داد انتظار داشت شهرداری بیاد پرش کنه

   1. جــــــــــــــدی میگی ایلینکم😂😂
    واس ی لحظه حس مهم بودن بم دس داد😌😌
    گفتم وقتی اینجام شما مهم بودن منو درک نمیکنین گفتم ی روز نباشم تا توی تب دوری از من بسوزنین ی کمی ب خودتون بیاین و منو حس کنین😔
    هعی روزگار…

 10. ادمین ببخشید چرا رمان آفرودیت و شیطان رو نمی ذارید ؟
  من دو پارت کامل رو فرستادم لطفا بذارید تا دوستان بیشتر از این معطل نشن😑😊

   1. من ؟ ادبیات مدرسه هنوز به اون حدی نرسیده که من بخوام شعرام رو یا متنام رو برای معلمامون بخونم …
    دروغ چرا هنوز کسی رو پیدا نکردم که نوشته هام رو درک کنه 😑😐

    1. به نظرم شعر ها ومتن هاتون رو به معلمان نشون ندید
     چون امکان اینکه بهتون پیشنهاد مشاور بدند زیاده من خودم شخصیت شما رو درک می کنم
     وکاملا تحسین میکنم چرا که هرکس شخصیت خودش رو داره ویه عقایدی داره وهنوز جامعه ی ما به این درک نرسیده وکاملا به خاطر اینه که کسی وقتی بیشتر تنهایی رو ترجیح بده وسعی کنه اطرافیان رو درک کنه وحس حالش در این سبک باشه و…زیاد توحاشیه نمیرم دیوانه وافسرده خطاب میشه (به دور از شخصیت شما شما به عنوان مثال )معلمان هم بخاطر کار های زیاد قطعا مفهوم و درک شعر رو متوجه نمیشن وسعی می کنن شما رو چه با لبخند چه با …وادار به رفتن به مشاور می کنند، دید نگاهشون نسبت به شما عوض میشه درکل حتما حتما اگه از معلم یا دوستانتون اطمینان دارید اشعار ونثرتون رو دراختیارش قرار بدید☺ اشعارتون واقعا قابل تحسینه موفق باشید .

     1. دقيقااااااا همين حس رو دارم مي دوني ، وقتي كه شعرام رو با يه لبخند تمسخر اميز تلقي مي كنن ، بيشتر به اين پي مي برم كه واقعا كسي توي مدرسه نمي تونه كمك حالم باشه ( در واقع اصلا دليلي كه اينجا دارم كامنت ميذارم هم همينه … اتفاقا معلم فارسيم منو به چشم يه افسرده نگاه مي كنه كه جملات صادق هدايت روش تاثير گذاشته … كه عقيده داره من حتما بايد برم روانپزشك خودمو نشون بدم 🙄خخخ من كه حرفاشون رو همون موقع به پنجره ي عقب مغزم مي سپارم من دوست توي مدرسه ندارم نه تو مدرسه نه توي اجتماع با تنهايي بيشتر حال مي كنم
      در هر حال شعرتون منو واقعا تحت تاثير قرار داد استاد معني شعرتون واقعا قابل تامل هست لذت بردم
      لطفا ايراداي بعدي شعرام رو هم بهم بگين استاد ✌🏻✌🏻✌🏻🤣🤣🤣🤣🤣🤣 مشتاقانه گوش ميدم

      1. واااای خدا ینی انقد بی فر هنگن که مسخرت میکنن من تمام معلم هام اگه ی ادمی مثل تورو ببینن میشینن با دل و گیان به حرفاش گوش میدن اصن هم از حرف زدن باهاشون خسته نمیشی ی جوری رفتار می کنن که ادم می تونه همه چیو بهشون بگه

  1. جدا ؟ اره خيلي قشنگه ميگم برو رمان جگوار رو هم بخون خيلي قشنگه
   الاي و اميروالا

   1. کیمیای عزیز من اصلا به ادبیات علاقه ندارم اما عاشق شیمی و فیزیکم
    ولی یه نفر که دکتری ادبیات داشت بهم گفت ینی به همه گفت برین زندگی نا مه انوری رو بخونید یه داستان هم ازش گفت که خوشم اومد اگه خواستی بگو واست میگم یه نکته ای هم گفت که من هیچ وقت نفهمیدمش
    یه نگاه به جلوی پات بنداز یه نگاه به مسیر رو بروت یعنی هم کل به جز و هم جز به کل

    1. راستش بگم ؟ منم از ادبیات خوندن خوشم نمیاد من فقط خوندن شعر دوست دارم و علاقه ی زیادی به کتاب خوندن و نوشتن باعث شده بیام تو این عرصه من عاشق ریاضی فیزیکم بازی با اعداد رو دوست دارم و شاید تنها درسیه که هیچ وقت تو کلاس نمی خوابم 😂😂😂😂😂😂😂
     خیلی خوشحالم می کنی اگه بگی

     1. این اقای انوری علاوه بر اینکه شاعر بوده منجم هم بوده وبه گفته خودش خیلی بد شانس یه بار پیش بینی میکنه که قراره خورشید گرفتگی بشه خب اون موقع حتی الان این عقیده رو داشتن که این پدیده نحسه ممکنه اتفاق های دیگه ای مثل توفان و از این جور چیزا بیاد خلاصه مردم میشینن پناه گاه و از این جور چیزا میسازن اون روز میرسه اما دریغ از وزیدن یه نسیم که باعث خاموش شدن شمع تو بالاترین مناره شهر بشه خب اینم ضایع میشه همه دیگه بهش اهمیت نمیدن اما سال ها بعد تحقیق میکنن که اون روز روز تولد چنگیز خان مغول کسی که ایران رو ویران کرد بوده
      تو تقصیری نداری که از ادبیات بدت میاد این نظام اموزشیه که همش ایراده بخوام بگم داغ میکنم امپرم میزنه بالا

 11. کورد جان متوجه شدم،
  از اون موقع که اون دوستمونو دیدی، دوست داشتی باهاش کل کل کنی( به قول خودت آتیش بسوزونی) ولی ایمیل نداشتی،
  پس صبر کردی تا الان،…

  1. اخییی نه عزیزم راستشو بخوای دوست داشتم فقط باهاش حرف بزنم یجور مخصوص خودم اتیش سوزو ندن روش داره گشتکسم
   من واقعا پسرانه رفتار می کنم ؟؟؟؟؟!!!!! این حالت عادیمه من باهمه این طوریم حست راست گفت من دخترم
   مگه رفتارم چجوریه که فک کردی پسرم ؟

   1. نمیدونم والا،
    همینجوری
    خودت بهتر میدونی، ما دخترا حس شیشممون قویه…
    فرق دختر و پسرم خوب میفهمیم…

    1. اخه واقعا این چه وضعشه گناه داره لیلی اخه . کاش یه چیزی بشه ک این کار رو انجام نده فقط همین کم بود

 12. در خموشی های من فریاد ها خوابیده بود
  بر لب این کس هزاران لبخند ماسیده بود
  در حسرت نور چراغ من می خندم به تخت
  کز نداند عشق من آه می دانم چه سخت
  می روم بی وقفه من از خانه و کاشانه ام
  می کشم دست از همه ، از همه آستانه ام
  می کنم دل از تو من وای بر من چه بد
  می شوم تنهای تنها اه می دانم چه درد
  ( این یکی مال یه سال پیشه الان دیگه این سبکی شعر نمی گم 😐😑)

 13. یه سوال آقای راد شما تو چه سبکی شعر می گید ؟ من غزل و مثنوی
  من تو شعر خیلی ناشی و آماتورم البته
  بقیه ی شعراتون رو هم بذارید

  1. جدا می گم خیلییییییی خوبن شعراتون
   خیلی خیلی سخته که بخوای قافیه و معنی و ردیف ها رو با هم تطبیق بدی که تازه یه معنی هم بدن من که خودم جون می کنم یه بیت چرت و پرت سر هم کنم 😐😑😂😂😂
   ولی جدا آفرین من خوشم اومد👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏کف مرتب👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

   1. ممنونم لطف دارید.راجب سبک شعر هم بنده مثنوی .غزل(معمولاا برای مادرم)گاهی شعر نو هم استفاده می کنم اگه ادمین رمان رو بزاره من خیالم یکم راحت شه 😁
    واینکه به نظرم شما سبک شعر سرودن تون خیلی خوبه اون دوسه نمونه ای که مثنوی گذاشتید من خیلی لذت بردم ،فکر می کنم شما یه مدت زمان کمی هست شروع کردید ولی شعراتون خیلی خوبه فقط یکم کاستی داره که روش بیشتر متمرکز شید تا کلمات، با معنی بهتر وزیباتر بیان شه .نه شما توی سطح اماتور نیستید کسی که توی سطح اماتور باشه نمی تونه لحن و احساس بیزاری رو بیان کنه وکمبود توی شعر کاملا احساس میشه .اعتماد به نفس هم همیشه حرف اول رو میزنه چون اگه اعتماد نداشته باشید به خودتون نمی تونید از زیبایی شعرتون اطمینان کنید وهمون حس هم به خواننده ی شعر القا میشه ولی درکل بازی با کلمات توی شعر ونثر ،ورمانتون عالیه ولی همیشه کمی بیشتر روش متمرکز شید چون حتما کلمات بهتری هم می تونید پیدا کنید .خوندن شعر و رمان های دیگه هم شمارو توی نوشتن اشعار ورمانتون همراهی می کنن و فکر کنم یه نمونه شعر نو هم گذاشته بودید .روی شعر نو بیشتر کار کنید .
    راجب تدریس 😂باید عرض کنم من خودم استاد لازمم ولی حتما.اگه قابل بدونید چند تا نکته رو یاداوری می کنم.

    1. مرسيييي راستش اره من سه ماهه كه به طور جدي شعر ميگم قبلا يه سري چرت و پرت مي گفتم كه چقدر خوب شد نيست و نابودشون كردم فاجعه بودن جدي ميگم 😂😂😂
     در واقع خيلي خيلي برام سخته كه كلمات شعرام رو درست و حسابي بيان كنم … خيلي انتقادات سازنده اس واقعا واقعا ممنونم
     من كه ديگه از اين به بعد بهتون ميگم استاد 🤣🤣🤣✌🏻

     1. این چه حرفیه من با همون راد راحت ترم
      بنده هنوز به اون درجه نرسیدم فقط درکم راجب این زمینه ها یکم بالاس

 14. بچه هااااااااااااااااااااااااا
  کسی از رمان سیگار شکلاتی خبر داره که تهش چی شد؟؟؟؟؟

  .
  یا رمان ببار بارون؟
  .
  یا حس ممنوعه؟؟
  .
  .
  یه روز قبل مرگم اینارو حتما میخونم!

  1. سیگار شکلاتی به جرات مزخرف ترین رمانی بود که تا به حال خوندم 😑 ببار بارون رو هم من خوشم نیومد به شخصه …
   نخونش برو به جاش رمان خیانت رو بخون من یه ساعته تمومش کردم 😜
   یا برو رمان دلدادگی شیطان رو بخون
   اینا چیه ؟ برا چشمات ارزش قائل باش 😘

   1. مریم جانم خوندم قرار نبودو
    آره قشنگه، ۴ تا جلدشم خوندم،
    ولی الهه ناز؟ نه نخوندم

     1. چرا دیگه ادامش توسکا، جدال پر تمنا و روزای بارونی، شخصیت های متفاوت هستن که به هم مربوط میشن

 15. سلام .چه جالب از بچه های قدیمی هیچکی نیس .فکر کردم فقط خودم یه ۴یا ۵ماه نبودم ولی انگار همه رفتن ویه سری دوستان جدید اومدن فقط بین اسم ها ایلین رو میشناسم البته اگه همون ایلین باشه به هر حال از اشناییتون خوشبختم.🙂

 16. سلاممممم به بچه های گل و خل خودم😆😆
  چطورین بی معرفتاااا؟؟؟سراغی از من نمیگیرین؟؟!!!
  راستی داداش میلاد کجاس؟
  کیمی به منم یاد بده!!
  بچه ها فردا تولدمههههه!!🥳

  1. به سلام نیوش خانم چه عجب
   باعث افتخار منه که بهت یاد بدم بذار به زبان اسپانیایی تولدت رو تبریک بگم
   Feliz cumpleaños querida niush
   تولدت مبارک نیوش عزیز 😘

  2. سلام ادمین من الان یک روز تلگرامم وصل نمیشه اون لینکی که گذاشتین هم جواب نمیده چیکارکنم؟
   اگر میشه لطفا جوابم بدین

   1. سلام
    خیلیا مشکل تلگرام دارن دارم دنبال یه برنامه میگردم که سریع وصل شه به‌زودی تو سایت میزارم برا دانلود

  3. ممنون ابجی نیوش گلم…من خوبم …خودت چطوری…راستی گلی تولدتم پیشاپیش مبارک ایشالا به هر ارزوی داری برسی…و لبت خندون و دلت همیشه شاد باشه…

 17. مار از پونه من از مار بدم می آید
  یعنی از عامل آزار بدم می آید
  هم ازین هرزه علف های چمن بیزارم
  هم ز همسایگی خار بدم می‌آید
  کاش می شد بنویسم بزنم بر در باغ
  که من از این همه دیوار بدم می آید
  دوست دارم به ملاقات سپیدار روم
  ولی از مرد تبردار بدم می آید
  ای صبا ! بگذر و بر مرد تبردار بگو
  که من از کار تو بسیار بدم می آید
  عمق تنهایی احساس مرا دریابید
  دارد از آینه انگار بدم می آید
  آه ،ای گرمی دستان زمستانی من
  بی تو از کوچه و بازار بدم می آید
  لحظه ها مثل ردیف غزلم تکراریست
  آری از این همه تکرار بدم می‌آید

   1. مائده عخش من بگو ببینم مرسی خوبم به اسپانیایی چی می شد ؟
    نمره ی مثبت می ذارم براتون 😑😀😜😜😜

   1. نه بابا من یه آماتورم حالا اینارو ول کن آیلین گلی شاگرد عزیزم بگو ببینم حالت چطوره به اسپانیایی چی می شد ؟

 18. بچه ها یه گزارش در دو روز نبود من بگید اسمای نا آشنا به چشمم میخوره
  یاسی کجایی ببین در نبود من و تو چه کردن😂😂
  راستی کیمیا یه چیزی نوشته هات فوق العادس و معلومه چقدر واسشون زحمت کشیدی اما یه چیز دیگه هم معلومه این که دلت بد شکسته قلبت بد خورد شده راستش من در جایگاهی نیستم که بخوام حرفی یا نصیحتی کنم اما فقط یه چیزو میدونم اینکه درسته هیچوقت زخما فراموش نمیشه اما میتونیم ترمیمش کنیم جاشو با چیزای دیگه پر کنیم. امید وارم یه روزی به اون جایی که میخوای برسی و مطمئنم میرسی

  1. مرسی الناز نه قلبم نشکسته بچه ها می دونن مدلمه
   افسردگیم هم بی تاثیر نیست …
   تو لطف داری عزیزم آره درست میگی زخمارو میشه ترمیم کرد .
   قلمم بسته به ناراحتی داره اگه خوشحال باشم چرت و پرته 😂😂😂 هر چقدر که ناراحتیم بیشتر باشه نوشته ها بهترن ولی مشخصه توی نوشتن هنوز ناشی ام

 19. گندم جون خیلی طولانی نوشتم فک کنم حوصلت نکشه بخونی واقعا پرم از این دنگ و فنگ کنکور😭😂
  خلاصه بگم که اگه معلم هامون همشون خوب بودن اره رفتن به مدرسه برام خیلی خوب بود ولی الان اون استرس مدرسه و امتحانو ندارم بهتر میخونم

  1. آها مرسی ازتون که جواب دادید انشالله که موفق بشید و به اون رشته دلخواهتون برسید.

 20. کیمیا تو هم مثل من از دیگران بیزاری ؟؟؟؟؟خوشت نمیاد با هیچکس حرف بزنی ؟؟؟؟دوستات مال یه بازه زمانی خاصه و بعد از اون از اون ها فاصله می‌گیری ؟؟؟اصولا اهل داشتن دوست های زیاد نیستی ؟؟؟؟؟از جمع خاله زنک خانم ها بدت میاد ؟؟؟؟؟جمع آقایون رو بیشتر ترجیح میدی ؟؟؟؟؟از این که یه نفر بهت دست بزنه یا دستت رو بگیره یا دست روی شونت بذاره بدت میاد ؟؟؟؟همیشه به نظرت دوستان هم سن خودت حرف های بیهوده میزنن ؟؟؟؟از مسافرت بدت میاد ؟؟؟ترجیح میدی توی خونه باشی تا بیرون ؟؟؟؟؟از تلوزیون نگاه کردن بدت میاد ؟؟؟؟از ادم های جدی خوشت میاد ؟؟؟؟؟؟در جمع های فامیلی همیشه تنها میشینی و خودت رو مشغول یه کاری میکنی که بقیه طرفت نیان ؟؟؟؟؟اهنگ زیاد گوش میکنی البته نه ایرانی؟؟؟؟بچه ها شما چطور ؟؟؟اخلاقتون مثل منه ؟؟؟؟ آیا این اخلاق گند دوست داشتنی فقط ماله منه ؟؟؟

  1. آیدا تو همزاد منی ؟ همشون رو من دارم لحظه به لحظه تجربه می کنم راستش من آدم ثابتی نیستم تو چطور ؟ مثلا اگه یه بدی از طرف ببینم دیگه حوصله ام نمی کشه باهاش دوست باشم
   می دونی اینایی که نوشتی همشون صفت های منم هستن من اونقدر از آدما خسته ام که بعضی اوقات کلاس هایی که مامان بابام برای بهتر شدن روحیه ام ثبت نامم می کنن و ول می کنم
   نمی دونم تو هم اینطوری یا نه ولی از‌هر چی تکنولوژی بدم میاد . آهنگ هام همه از دم انگلیسی و راک گوش می دم . بزن قدش همزاد ✋✋✋✋
   😘😘😘😘😘😘

   1. من اگر بدی از کسی ببینم تا عمر دارم نگاهش هم نمیکنم از چشمم می افته یه جور خط قرمز میشه برام .تازه یه سری چیز ها هم هست که یادم رفت بگم من وسواس دارم هم تمیزی هم از نظر مرتب بودن و هم قرینگی. ..همه بهم میگن افسرده ام اما من اینطور فکر نمیکنم این شخصیت منه ازش خوشم میاد پس سعی نمیکنم تغیر بدم ،راستی تو هم اگر جدی بشی همه میترسن ازت… . من از تکنولوژی خوشم میاد از چیز های پیشرفته که از علم سرچممه میگیره ،چیز های هوشمندی که کارایی داشته باشن مثل بقیه زیاد خاله بازی نمی کردم ولی همش توی کامپیوتر بودم و تا جیک و پیک یه چیزو در نمی آوردم ولش نمی کردم ، از بازی ها زیاد خوشم نمیاد ،مخصوصا از این پرنسسی ها من عاشق بازی های کشت و کشتارم . مادر و پدرم اون موقع ها که مدرسه میرفتم انواع و اقسام کلاس ها ثبت نامم میکردن از ورزشی مثل والیبال و بسکت بال و…تا کلاس نویسندگی ،خطاطی ، نجوم ، انیمیشن ،نقاشی..و ولی خب همرو میرفتم توی همشون هم موفق بودم و استاد هام هم می گفتن توش استعداد دارم …اما بازم اون جای خالی که هست پر نشد …اهنگ انگلیسی زیاد گوش میدادم اما و سرگرمی من ترجمه اون ها بود اینکه بری دنبال کلمه ها اما از وقتی به انگلیسی مسلط شدم کمتر گوش میدم و الان فرانسوی و ترکی گوش میکنم …معمولا هم دوستام بعد از یک پرسه طولانی انتخاب میشن یکی از صفاتی که بچه ها بهم میدن هم رازداری …خیلی حرف زدم ببخشید …
    شخصیت ها باهم فرق میکنه من و تو درسته مثل هم فکر میکنیم اما فرق هایی هم داریم اما ذهنمان به هم نزدیکه ،من برای اینکه آروم بشم ریاضی رو ذهنی انجام میدم فکر میکنم اعداد بالای سرمه و اون هارو میبینم بگذریم که برادرم چقدر مسخره میکنه که وقتی دارم ریاضی حل میکنم کنم کلا بالای سرمو نگاه میکنم …یکی دیگه از روش های پرکردن اون جای خالی شطرنج بازی کردنه اما نه با شخص با هوش مصنوعی و بازی کردن باخودم ینی همزمان هم سفیدم هم سیاه …
    .
    .
    .
    شاید باورت نشه اما بعضی وقتا از خودم میترسم …یه چیز دیگه هم که یادم رفت اینه که من از کار گروهی بدم میاد همیشه باید کار هام و خودم انجام بدم یا اگر مجبور به کار گروهی شدم همیشه سر گروه هم این هم به انتخاب همست ….

   1. اره درسته
    اکثر بچه ها اینجوری میشن منم بعضی اوقات اینجوری میشم اما فقط بعضی اوقات و نه به این شدت
    شخصیت ها متفاوته

  1. وقتی خاله ی خوشگلم گل باشه خواهرزاده اش هم گل میشه 😂😂😂😂😂
   ( جا داره یک زارت حواله ی‌خودم کنم اگه من گل باشم مشخصا با اخلاقیات کهن سالانه ام کاکتوس
   می شدم 😑😑😑)
   خاله خاتون بانو چشممون به جمالتون روشن شد 😘😘😘😘

 21. یه سوال خیلی ذهنم و درگیر کرده
  ادمین که چیزی از اسمش نمیگفت
  شما از کجا فهمیدید اسمش چیه؟؟؟🙆

    1. شاید باورت نشه اینا توانایی زیادی دارن مخصوصا یاسی که اگر امریکا میفهمید اینا رو رو هوا میزد …

   1. دختر بافهمی هستی ازت خوشم اومد نمیتونم بگم ولی اگه خواستی میتونم یه چند تا چیز بهت بگم البته اگه دشمن داری که بطور حتم هم داری یاشاید خودت نمیدونی

   2. چی شد یاد اونا افتادی؟!
    هیچی مثل اینکه یهو همشهری و آشنا دراومدن،
    آرشامم عاشق تینا شده، هی گیر میده بهش!
    تینا هم بدش نمیاد البته….

  1. نمیتونم بگم اما … ولش کن
   می تونم چند تا چیز بهت بگم که من باهاشون زندگی کردم بدردت می خوره
   واما سوالم بین ارشام و تینا چیزی بوده

       1. خدایی یادم نمیاد درمورد عروسی هانا بود میگم حوصله شو داری سر بسر بقیه بزاریم

        1. اخییی نه ایلین عزیز راستشو بخوای دوست داشتم فقط باهاش حرف بزنم یجور مخصوص خودم اتیش سوزو ندن روش داره گشتکسم
         من واقعا پسرانه رفتار می کنم ؟؟؟؟؟!!!!! این حالت عادیمه من باهمه این طوریم حست راست گفت من دخترم
         مگه رفتارم چجوریه که فک کردی پسرم ؟

         الناز گیان اسمم رو نمیگم فقط مستعار رو میگم چیزی که فقط دو نفر تو دنیا به اون اسم صدام میکردن
         ،نفس،
         پس می ذاریمش واسه بعد امتحانا چون منم سرم کمکم داره شلوغ میشه و امتحان دارم

      1. خوشبختم هانا خانم گل اگه عرو سیت دعوتم کنی واست می ترکونم هم عربی بلدم هم هیپ هاپ هم لری هم کردی هم سبک جدید فارسی که اگه الناز قاسمی رو بشناسی تقریبا مث اون

    1. ببین آیلین گیان اول از همه اینو بدون که هیچکس نمیاد بهت بگه که اره من دشمنتم ازت متنفرم میدونی چیه اون انقد زرنگه که بازبونش همه رو رام میکنه یه اتیش به پا میکنه به قول خودش دور میشه و سوختن بقیه رو میبینه دوم اگه یه نفرت تو چشماش دیدی یا حتی غیر مستقیم بهت گفت ازت متنفره هیچ وقت این حس براش عوض نمیشه این برای من ثابت شده سومی رو زیاد بهت توصیه نمی کنم چون باید بازیگر ماهری باشی تو تموم طول عمرم مث یه اسکل رفتار کردم این جوری همه فک میکنن خنگی و فهمیدن نقشه هاشون واست راحت تره چهارم اگه یه غریبه رو دیدی که زیاد قربون صدقت رفت بدون که سلام گرگ بی طمع نیست این واسه وقتی که میخواستی ازدواج کنی هم بدردت میخوره از همه مهم تر همیشه سعی کن خونسرد باشی و زیاد عصبی و ناراحت نشی چون اونی که دشمنته همیشه همین رو می خواد اون میخواد خورد شدنتو ببینه پس حتی اگه شکستی نباید ببینه و بفهمه و یه چیز مهم تر تو نباید بهش بی احترامی کنی یا بهش فوش بدی مخصوصا جلوی خودش وبقیه بزار فک کنه که تو خنگی و لی تو یه فرصت مناسب تلافی شو سرش در میاری
     ببین اینا حرف نیست بازم میگم من باهاشون زندگی کردم و دارم میکنم شاید برات غیر قابل باور باشه ولی واقعیت داره از اینجا هم فقط واسه خالی کردن خودم وقتایی که عصبی و ناراحتم استفاده میکنم چون اولین جاییه که یه ذره توش احساس خالی شدن کردم اگه امیر کیان می خواست ناموس بابا ی لیلی رو ازش بگیره اون می خواد همه چیو از من و خانوادم بگیره به خاطر یه انتقامی که هنوز ازش مطمئن نیستم واخر از همه که همیشه باید اول از همه نگهش داری ایمانته وقتی حس کنی خدا پشتته دیگه اون هیچ خری نیست میتونی خیلی راحت بزمینش بزنی و همیشه هم صبر داشته باش با خودت بگو همه همه چی به وقتش

     1. باشه هرچی چی تو دلته بگو بزار خالی بشی،
      نه بابا نصیحت و اینا کجا بود…
      بگو گوش میکنم،
      البته یه عینک بدبینی روی چشماته که ناشی از شکستن اعتمادت، توسط کسیه که بیشتر از همه بهش اعتماد داشتی….
      نمیدونم شایدم دارم اشتباه میکنم…
      به هر حال راحت باش،
      یه چیزم میخواستم بهت بگم ولی….
      بیخیال

        1. ایلین گیان عزیزم اسممو عوض کردم ولی با اسم جدیدم کامنت هام ثبت نمیشه

     2. من یکی با حر فات کاملا موافقم. واقعا به این حرفت که سلام گرگ بی طمع نیست اعتقاد دارم. باید خیلیییی مواظب باشیم.

       1. ایلین خانم ببخشید من کلا از ترک ها بدم نمیاد حتی یکی از خاله هامم یازده ساله تبریز زندگی میکنه یه دوست داره اسمش سوداست خیلی ازش خوشم میادقبلا یه دختر اینجا بود اسم نداشت فقط نوشته بود دختر ترک خیلی خود شیفته بود فک کنم حالا دیگه رفته راستی معنی اسمت یعنی چی ؟و فک میکنی من دخترم یا پسر؟

        1. هوم ، من حسم میگه شما دختری !
         خوشبختم کیمیام ( کیمی یا میا هم صدام می کنن😑😐)
         سنمم نمی گم مزه اش نپره 😜

        2. خب راستشو بگم؟
         احساس میکنم دختری هستی که پسرانه رفتار میکنی، و دوست داری ما به عنوان یه پسر بشناسیمت،
         میتونه غلط هم باشه البته،
         اسمم یعنی هاله اطراف ماه

 22. من موندم چرا این لیلی اینجوریه تکلیفش با خودش مشخص نیست یه بار ارشو دوست داره یه بارم امیر این به کنار
  و چقدرم شخصیت خنگی داره منتظره هرکی یه چیز بگه اینم قبول کنه😒

 23. سلام بچه های گل گروه.داشتم قرآن میخوندم کلمه قادر اومد یاد داداش قادر افتادم وسط قرآن خوندن.😅😅😅خوشبحالت شد

  1. فاطمه ابجی کجایی؟!…ابجی یاسی…نسترن..الناز…نفس.ایلین.پریسا..مریم…و بقیه کجایین؟…بیاین ببینم ..همتون با هم غیب شدید!!

    1. اها..کینطور ابجیا..‌‌ایشالا موفق باشید…منکه هنوز امتحانام شروع نشده..تا فعلا فک کنم خرداد ماه شروع میشه…

     1. لعنتی شما چه قد با احساسین
      و راستی نمیشه زور تر پارت بزارین
      بابا تا شما پارت جدید میزارین ادم کلا یادش میره پارت قبلی چی بود چی شد کلا
      داستان چیه😶😶😶

    1. ممنون ابجی فدات منم خوبم…خداروشکر…نامزدمم خوبه خداروشکر…ولی الان رفته معلوم نیس کی بیاد..فقط اون که حواسمو پرت میکنه و میشم ی الهه دیگه…وقتی نیس همون دختر افسرده و بی اعصابم😑😐

 24. استاد اجازه☝برای آموزش هر چیزی باید پایه فرد قوی باشه شما اول باید حروف الفبا و شیوه خواندنشون و بعد مقداری کلمه و بعدش جمله کار کنید 😊این جور یاد نمیگیریم

  1. من اول اينو ياد گرفتم تا بتونم بگم حالت چطوره بعد الفبا رو ياد گرفتم اسپانيايي با انگليسي فرق داره الفبا زياد مهم ني

   1. شاگرد جان قرار نيست شيوه ي تدريس همه ي زبان ها با هم يكي باشه گلم
    من خودم توي روسي ياد گرفتم مكالمه كنم بعد الفبا رو ياد گرفتم البته بحث روسي با اسپانيايي جداست

     1. نه خودم یاد گرفتم خب من به روسی و آلمانی و انگلیسی و اسپانیایی فعلا مسلطم
      الان دارم یونانی یاد می گیرم 😑😁

       1. من از قبل عاشق تو شده بودم 😂😂😂
        نه بابا هیچ کدوم هم ذره ای به دردم به غیر از انگلیسی نخورد همون رو بخون وقتت رو تلف نکن 😂😂😂😂😂

        1. خخ
         نه من یادگیری زبان هارو دوست دارم منتهی با این انگلیسی یکم جور در نمیاد هر چند که دیگه کلا ۳ ترمم مونده

 25. خب خب حالا یه اصطلاح یادتون می دم که تو پارت آفرودیت و شیطان ازتون بپرسم ببینم یاد گرفتید یا نه
  بچه خا حالت چطوره به اسپانیایی میشه
  Cómo estás
  کومو استاس
  همونطور که نوشته میشه خونده میشه و مرسی ، خوبم میشه
  Gracias estoy bein
  تلفظش رو هم همونطور که نوشتم خونده میشه
  اینو داشته باشید تا بعد 😀

  1. بچه ها c رو ث تلفظ کنید
   من خودم اولین چیزی که یاد گرفتم بگم
   Porqué بود به معنی چرا
   شما اول باید با ساختار نوشتاری کلمات و بعد الفبا آشنا بشید
   من چیز بدی یادتون نمی دم 😊

 26. حالا نمیشد جا عربای شکم گنده …. میگفتی شیخای شکم گنده 😂💔… عربا به ااااین ماهی 😂💔

 27. نفس و پریسا، یاسی آن شد بهش بگین آیلین کات فور اور!
  باشه؟؟؟؟؟؟؟؟
  فاطمه کجااااییی؟
  از تو بعیده حرفی نداشته باشی!

 28. من آذر ماهی هستم مریم جانم،
  جانت قشنگم نبودی؟
  کیمیا گلی بی صبرانه منتظر پارت جدیدم،
  کی پیرت کرده اخه دختر؟
  گندمی به نظر من تو خونه خیلی بهتر میشه خوند، من الان یه هفتست که کل کتابارو تموم کردم دارم مرور میکنم خودم،
  اگر هم مدارس باز بشن نمیرم….
  دوستای جدیدی که اومدین خیلی خوشبختم، من ۱۸ سالمه

  1. ای جان چشم زود به زود سعی می کنم پارت بدم 😘
   پیر شدم دیگه …از اینکه نابجا قضاوت بشم …از اینکه سعی کردم بین این همه آدم بازم شخصیتم و حفظ کنم پیر شدم …تو یه خلایی گیر کردم که حوصله ی خودمم ندارم . متنفر شدن از خود ادم خیلی بده …خیلی سعی کن خودتو دوست داشته باشی از من که گذشت 😐😢😂
   ( البته اینا طبیعی هستن برای منی که چند ساله درگیر این خزعبلاتم …)

  2. سلام ایلین خانم منم از اشنایی باتو خوشبختم چند تا سوال دارم اگه میشه جواب بده

 29. دشمن من از امیر کیان خطر ناک تره خیلی خطر ناک تره اون حتی به برادرشم رحم نمیکنه تمام دردم از اینه که خونی که تو رگ های اون هست تو رگ های منم هست یعنی تو رگ های بابا هامون جریان داره که به ما رسیده و اون انقد نامرده که اینارو نمیفهمه فقط به انتقام فکر میکنه اونم به طرز خیلی فجیع نمیدونم چه اینده ای دارم هم میترسم هم نگرانم کاش هیچکس جای من نباشه حتی یه ادم کافر

   1. بگم مطمئنم مسخرم میکنی یا شروع میکنی به نصیحت خلاصه هرعکس العملی نشون میدی غیر از اونی که باید

     1. نمیتونم بگم اما … ولش کن
      می تونم چند تا چیز بهت بگم که من باهاشون زندگی کردم بدردت می خوره
      واما سوالم بین ارشام و تینا چیزی بوده

   1. همیشه وقتی نگاش میکنم این سوال میاد تو ذهنم بعد از کلی فوش اما همش باید حفظ ظاهر کنم
    داری انتقام روانی بودن بابات رو ازمن میگیری؟ یا عقده هاتو رو من خالی میکنی عقده ای روانی
    اگه بدونی چه بلاهایی سرم اورده واگه بدونی چه نسبتی باهام داره مخت سوت میکشه از بی غیرتیش. عیب نداره همه ی اینا رو تلافی میکنم واسش فقط تا اون موقع باید دعا کنه که بمیره و بچه نداشته باشه که بیوفته زیر دست من فقط خدا می دونه چه بلایی بسرش میارم مامان و بابام سادن ورد زبونشون هرکی بهت بدی کرد تو خوبی کن
    ولی نمیشه نمیشه لعنتی با این حرف فقط نمک رو زخمم میپاشی

   1. مهرتابان، همون که تو خیابون قصر دشته؟ اون فک کنم غیر دولتی اره؟
    تجربی هستی مگه نه؟
    منم مدرسه فرهنگ بودم البته من انسانی بودم

 30. تینا جونم اجازه نداره که با کمال میل
  بچه ها هر کسی می خواد اسپانیایی من یادش بدم بیاد توی پارت شونزده رمان آفرودیت و شیطان من با کمال میل یاد می دم مطمئنم سر یه روز لهجه می گیرین 😘

 31. سلام
  از اول هم گفتم لیلی بلاتکلیفه و چون بدبختانه نقش اوله داستانه گند زد به داستان
  از این رمان زدم بیرون
  به عشق زبان اسپانیولی اینجام و البته بچه های گل گروه

 32. سلاااام بچه ها. یه سوال میپرسم جواب بدیدااا. کیا اینجا سال دیگ که ۱۴۰۰ هست کنکور دارن؟؟

   1. خب آیلین جون. مدرسه ها که مجازی شده. شما میتونید خوب بخونید واسه کنکور یا نه مدرسه واسه یادگیری مطالب بهتر بود؟؟ واسه یه تحقیق میپرسم ممنون میشم بگی. 😊

    1. گندم جان من کنکوری نیستم ( حتی سنم هم هنوز به انتخاب رشته نرسیده 😂)
     ولی اگه نظر منو بخوای ، برای من خیلی آموزش مجازی بهتره .
     من خودم همه ی مطالبو یاد می گیرم بدون اینکه درگیر این باشم که کسی بهم بگه چیکار کنم و چیکار نکنم …بدون اینکه احساس اضطراب بهم دست بده …یا کسی بخواد همش بهم بگه چرا تو خودتی و افسرده ای ….من از اینکه حتی با معلما در ارتباط هم باشم متنفرم دوست دارم خودم تنهایی همه چیز رو یاد بگیرم …بدون هیچ دوستی و این چرت و پرتا …و اتفاقا بازدهی هم داره …
     ( اینا البته نظر منه که کلا از هر چی ارتباط با بقیه هست متنفرم …😂😑)

     1. شخصیت منو وشما یکم شبیه همه
      منم زیاد از اجتماع خوشم نمیاد وتک رو ام و از این که یکی هم هی ببخواد بهم یاد بده بدم میاد.بیشتر دوس دارم خودم کشف کنم ویاد بدم

      1. منم دقیقا همینطوریم راستش‌ اجتماع برای من بیشتر مسخره اس تا اینکه بخواد ازش بدم بیاد . حرف زدن با آدم هایی که همش به فکر خودشونن یکم زیادی حوصله سر بره برام
       من از این که کسی بخواد بهم یاد بده بدم نمیاد اما از کسی بدم میاد که خل باشه ولی فکر کنه سالمه و متاسفانه بیشتر آدم ها از همین دسته هستن
       فکر کنم شما هم مثل من جز درون گراها باشید . چه خوب خوشحالم یکی تقریبا اخلاقیات خودمو داره

       1. منظورم همون بود
        اره برای منم طرز فکرو کارای خیلیا مسخره هست اینکه الکی قهر کنن و برای چیزای ساده زندگی شونو بهم بزنن اما وقتی به شخصیت و…هم توهین کنن اسمشو میزارن شوخی و هرهر می خندن .یا اینکه بیان و خودشونو مسخره عالم و ادم کنن ،بعد به طرز درست زندگی خیلیا نظر بدن ومورد مسخره قرار بدن وپولشون رو به رخ دیگران بکشن.

        ولی قلم شما عالیه در توصیف کارا و خیلی چیزا عالی عمل می کنید من از بچگیم شعر زیاد میگم
        چند تا شو میزارم نظرات خودتون رو برام بگید
        اگر اسمان وفلک دست دهند
        اگر روز را به پستی دهند
        بگردان قدم را به راه جلال
        نگاه دار امید را ز کار محال .

        1. واقعا هم همینه دوستایی که آدم رو مسخره می کنن بعد از کارشون که ایراد می گیری می گن ما خوبیتو می خوایم من از این متنفرم که کسی بخواد شخصیت یکی رو زیر سوال ببره و مسخره کنه دلیل دوری و گوشه گیریم هم نود درصد بخاطر همینه که باز هم متاسفانه برای جامعه ی ما اینطور معنی شده که این کار سبب بهتر شدن اون فرد توی زندگی و لایف استایلش هست غافل از اینکه بدتر اون فرد رو توی حرف ها شون خرد می کنن ، شخصیتش رو زیر سوال می برن و باعث میشن اون فرد از خودش متنفر بشه ( بار ها تجربه کردم )
         شما خیلی به من لطف دارید ممنونم از اینکه رمانمو می خونید میشه پیشنهاد بدین که چه کار هایی باید انجام بدم تا بهتر شه ؟ ممنون میشم چون شما هم خیلی خوب می نویسید ( رمانتون رو پارت دومش رو خوندم خیلی لذت بردم جدا می گم )
         اما شعرتون معرکه اس
         نمی دونم چطور توصیفش کنم خیلییییییی خوبه آفرین 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
         خیلی قشنگ بود می دونم خیلییییییی سخته که بخوای قافیه ها رو معنی رو توی شعر دربیاری من پدرم در میاد یه بیت چرت و پرت بگم ولی این عااالیه خواهشا ادامه بدید 👏👏👏👏👏
         باید بیام پیشتون بهم درس بدید 😀😂😂😂😂😂😂

    2. واسه من که فرقی نمیکنه مدرسه برم یا نه چون همشونو خودم میخونم.
     قبل کرونا که کلاس میرفتم و با فیلم های آموزشی میخوندم
     ولی مدرسه ما گیر میداد به غیبت کردنامون و درس زیاد بود و وقت کم منم هی میگفتم مدرسه به درد نمیخوره و کاش نباشه من بیشتر بخونم
     ولی بدبختانه الان کلاسامون کنسله و فشار درسا زیاد شده ولی باز مدرسه احساس میکنم تاثیر نداره
     فقط احساس رقابت رو ایجاد میکنه
     مدرسه ماهم آزمون ورودی گرفته و همه خرخون!!!
     الان تقریبا از هم خبر نداریم و نمیدونیم کی جلو افتاده و کی عقب😂😂😂😂
     بعضی معلم هامون مثل معلم فیزیک و زیستمون خیلی عالی بودن و تست کار میکردن و آزمون های قلمچی رو باهامون کار میکردن(البته یواشکی و بهمون میگفتم که هیچی نگیم…😂)
     بدبختانه تو شهرما همه بچه ها کلاس بیرون زیاد میرن و معلم ها میگن چون همتون کلاس بیرون میرین پس بلدین و درس نمیدن!!!
     اگه همه معلم هامون مثل معلم فیزیک و زیستمون بود هیچ غمی نداشتم و حتما مدرسه میرفتم.
     واقعا تو چاله افتادم و نمیدونم چیکار کنم😭😭😭

 33. بهتر نبود آيا بجاي عرباي شكم گنده مينوشتي شيخاي شكم گنده 😐😐😐😐😐
  كينه داري از عربا مگه 😂💔

   1. چون دیگه داره به چوخ میره
    دختره انگار هیچ اختیاری نداره هرکاری میکنه یه مجبورم میزاره تنگش کارش رو میکنه

     1. بازديد ها هستن كه اين رمانا رو معروف كردن نه خود قلمشون طبيعيه … وقتي كسي حتي نمي دونه اسم نويسنده ي رمان رقص روي خاك چيه چه انتظاري داريد ؟
      رقص روي خاك عاليه …حيف كه همه ناديده اش گرفتن

      1. من بهتون رمان هفت روز غمگین و در کنار نرگس ها جا ماندی رو پیشنهاد می دم . بهترین ها هستن مامان من تو خوندن رمان سخت پسنده ولی از اینا خیلی خوشش اومده بود

    1. دختره نکبت خودش کرم داره دونفر بهش گفتن خوشگل اینم دیگه رو اسموناست هر غلطی دلش می خواد میکنه بی حیا ی بی غیرت واسه امیر این کارو کردم واسه امیر این کارو کردم یکی نیست بهش بگه …اوفففف لعنتی اگه میدیدمش اول تار تار موهاشو میکندم بعد ناخوناشو باعنبر دست میکشیدم بعد با اسفالت صاف کن از روش رد می شدم بعد می سوزوندمش خاکسترشم می زاشتم سر در شهر تا بقیه عبرت بگیرن

 34. من خيلي وقته از طريق كامنت هاتون ميشناسمتون اما فقط در حد اسم هست خيلي خوشحال ميشم كه با هم اشنا بشيم😊

  1. سلام الی گیان 💖منم تازه اومدم دوست دارم باهات اشنا بشم منم مث تو با کامنت ها بقیه رو میشناختم و عضو نشده بودم چون ایمیل نداشتم خوب حالا تو شروع کن خودتو معرفی کن 😊

 35. دخترا ی کمک کوچولو…اگه میتونید هر کدومتون ی جمله ادبی در مورد تاریکی و ی جمله هم درمورد روشنایی بگید….خوشگل باشه ..ممنون گلا❤

  1. و من چنان در فراق تو در اعماق پيله ي تنهايي ام فرو رفته ام كه هيچ مهتابي جهان تاريك مرا درخشان نمي سازد…

   و من يقيين دارم به روزي كه تو خواهي امد و روشني حضورت مرا از سردي خودشتن رها ميكند❤️

    1. كه درواقع روشنايي ميتونه استعاره از معشوق باشه درواقع استعاره مكنيه است
     گرم و سرد هم تضاد متواليه جالبي هست

  2. من غرق تاريكي نهفته در دو سياه چاله ي دلبرش بودم هنگامي كه مستانه با من سخن ها ميگفت😍👁👁
   استعاره از چشم هاي معشوق

   1. شب با پوششی سیه از تاریکی روشنایی روز را می پوشاند و ماه ، پادشاه شب تاج فرمانروایی اش را بر سر می گذارد و بر قلب سیه پوش من حکم رانی می‌کند.

   2. عَههه لیلی دیگه شورشو درآورده چه شخصیت خنگی داره مثلا این یه زمانی پلیس بوده خاک تو سر😑😐

 36. اسپانیایی خوبیش اینه که چه بخوای چه نخوای لهجه می گیری …
  من رمانم رو نوشتم تو پارت شونزده با هم شروع می کنیم بعد تو هر پارت بعدی ازتون اون درس قبل رو که یاد دام می پرسم که ببینم خوب یاد گرفتید یا نه
  اسپانیایی از روسی خیلییییییی اسون تره زود یاد می‌گیرید

     1. چه خووووووب بزن قدش عشق من !😂😘😘😘
      هر کی ریاضی دوست داشته باشه عشق منه 😂😂😂

 37. دارم از ناراحتی دق میکنم بچه ها😫😫😫😫. خدا ایشالا منو بکشه ک انقدر مامان بی دست و پایی هستم. از ظهر برا پسرم سوپ درست کردم زیرشو کم کردم تا خوب جابیفته و بپزه انقد پخته بود ک مرغش له شده بود الان ریختمش توی میکسر میکسش کردم اوردم بدم آریا بخوره بچم انقدم داشت با اشتها میخورد یهو دیدم زد زیر گریه هرکاری میکردم ساکت نمیشد گفتم نکنه چیزی مونده توگلوش سر و تهش کردم کل سوپ رو بالا اورد آب بهش دادم ساکت شد بعدا ک نگاه کردم دیدم انقد مرغه له شده یه تیکه از استخون جناغ سینش له شده بوده اون مونده بود توی گلوی بچم. شوهرمم خونه نبود ی لحظه مرگ رو ب چشمام دیدم بچم داشت تو بغلم بال بال میزد صورت مث ماهش شده بود عین لبو اگه خدا بهم رحم نمیکرد بیچاره میشدم الان توبغلم خوابیده و من دارم از ناراحتی دق میکنم😭😭😭😭😭😭 الهی بمیرم برا بچم 😥😥😥

  1. ای جاااااااااااانم
   عسل من
   کوچولوی من،
   وااااااااای فداش بشم مننننن
   خودتو ناراحت نکن زهرا جانم ، خدا دوست داشته، بخیر گذشته خداروشکر

  2. وااای عزیز دلم …فداش شم…‌خواهر منم اینجوری شده بود پیشم ابجی حالتو میفهم ..ادم میمیره و زنده میشه از ترس و استرس….به خیر گذشته ابجی…خداروشکر..

   1. اشکال نداره عزیزم پیش میاد خود من ، داداشم پاستیل تو گلوش گیر کرد منم سر و تهش کردم پاستیلو از تو حلقش در آوردم دیدم پاستیله حیف می سه کردم تو دهنم خوردمش !😐😂😂
    به همین راحتی…بعدا به این روزها می خندی 😁😂

   2. خدانکنه هانا جونم آره عزیزم وحشت آوره هنوز یادش ک میفتم میمیرم و زنده میشم فقط نمیدونم من کله پوک دست و پا چلفتی چ طور ب مغز فندقیم اومد سروتهش کردم خدا میدونه اینا دیگه معجزه کمک های خداست

   1. نه بابا گفتن که اختیارو دادن دست مدیرا،
    مدیر ماعم مجنووووووونه!
    مطمئنم میگه حضوری…
    منکه بی حس شدم کلا….
    هععیییی

   2. نه بابا شنیدم فقط بچه های ۱۲ حضوریه. .
    مدیر ما هم گفت آگه اینجا سفید اعلام شهه ما مدرسه رو باز میکنیم میتونید باید برا رفع اشکال و بعد با رضایت خودتون برید خونه😃

   3. اره اصلا راهم نداره باس بریم من نمیفهمم چرا بایددوازدهمیا حضوری باشه مگه چه گنااهی کردیم خو

 38. تکرار های مکرر نفس های عمیق …اتاقی پوشیده از سیاهی باطن آدم های بکن درو …من در تلاطم این نفس های عمیق و قلب های سیاه این آدم ها ،زنده به گور می شوم …از تکرار مکرر ردیف و قافیه ی غزل شعرم بیزار می شوم …در درد هایم کور می شوم و موقعی بینایی ام را به دست می آورم که دیگر دیر شده است…
  تلخی ایام من در سرنوشت پوچ و بی حاصل تو ، مثل یک سیاهی جوهر است …
  سیاهی یک جوهر که عقده های شیطانی اش را بر سر تقدیر تو خالی کرده و من همان چرت نویسی هستم که با جوهر شیطانی ام ، تقدیر تو را مشکی کردم …
  قلب من سیاه شده …تو سیاهش کردی …من نیز تقدیر تو را با قلمم سیاه کردم …سیاهی رسم من است …
  من مثل همان مترسکی هستم که قلب دارد اما زنده نیست …نفس می کشد اما در قید حیات نیست …مرا ببخش ؛
  قسمت از کتاب : چرک نویس یک چرت نویس ؛
  کیمیا …
  (گفتم خیلی وقته که از این جور چیزا ننوشتم …دوست داشتم بازم بفرستم …به یاد قدیما که می نوشتم 😂)
  یادش بخیر دکاروس 😂😊😃

  1. کیمیا منم خیلی دلم برای اون روزا تنگ شده، وقتایی که تو و ارام و زینب شعر میزاشتین…

  2. واقعا که خیلی چرته مزخرفه اسم خودشونو میزارن نویسنده
   اصلا هم لیلی دلیلش قابل فبول نیست که مجبوره اصلا مجبور نبود
   میتونست به آرمین بگه مطمئنا بهش کمک میکرد اصلا نیازی نبود آرمین و هانا بیان دبی میتونست پول واست بفرستهامیر انقد پول داره یعنی یدونه کارت به تو که مثلا ملکشی نداده
   اصلا تو زن امیری یعنی حق نداری چیزی از اموالش اونم واسه درمان خودش برداری
   خودت دلت میخواد بری واسه شیخ های بوفالو برقصی وگرنه اصلا اصلا مجبور نیستی
   اینجوری میخوای از مرگ امیر جلوگیری کنی بهتره بزاری امیر بیچاره بمیره
   انگار فیلم آمریکایه(که الان فیلمای آمریکایی هم اینجوری نیست)
   واقعا که خیلی حال بهم زنه:/

 39. وبازهم ایلین با اولین کامنتش 😂😂😂
  همون موقع دیدم یه کامنت هست گفتم خود ایلینه

   1. من نیز هستم آیلینی !
    بریم سر درس اول اسپانیایی ؟ حاضری ؟
    اول یکم راجع به الفباش کار می کنیم بعد میریم سر مکالمه…موافقی ؟

     1. اجازه نداره که گلم به شما هم یاد می دم بیاین تو خود پایین رمانم با کمال میل یادتون میدم

 40. بابا این جریان شیخا چ صیغه ای بود دیگه چرا داری مزخرفش میکنی آخه؟ الان این وسط ی بلایی سر لیلی میاد امیرم ب هوش میاد دوباره همه چی تر مالی میشه مگه نگفتی هانا و آرمین بیان کمکت دیگه بتمرگ ی جا تا ی فرجی بشه دیگه. اون طفل معصومم ک ول کرده ب امید ننه عادل.
  چقدرم این پارت کوتاه بود

  1. آیلین جون ببخشید نظرت دیر دیدم عزیز فیروزه خانم و لیلا خانم { در حال حاضر ) ۲تا از شخصیتهای بامزه•بانمک جالب انگیز سریال لِروکس به دوبله پارسی ( همه جا توو
   اسم اصلی زبان اصل) هستن که الان داره پارسی تو؛ ریور یا روبیکس{ ج*م ) پخش میشه😉😀😁😘🤗

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کدبازان