codebazan

رمان استاد خلافکار

رمان استاد خلافکار پارت ۹۸

 

شک نداشتم امیر که بیدار بشه و من و اینجا ببینه یا فقط بشنوه خودش سر از تنم جدا میکنه بهش حق میدادم اما الان فقط و فقط جون امیر مهم بود و بس…

لباس و که تنم کردم جلوی آینه به خودم نگاهی انداختم باورم نمیشد این منم لیلی که همیشه حد و مرز داشت کاراش هیچ وقت پاشو فراتر از عقایدش نمیذاشت اما الان با یه نیم تنه و دامن تنگ بلند کخ از هر دو طرفش چاک داشت و تالب‌های شرتش بالا میومد …

خدایا خودت کمکم کن که از این بلای که توش گرفتار شدیم بتونم بیام بیرون
پشت میز نشستم و شروع کردم به آرایش کردن
می دونستم اگه همه چیز اونطوری که خواست پیش نره برای خودم دردسر میشه آرایش کردم با تنفر به صورت جدیدم نگاه کردم در اتاق باز شد و یه زن چاقو قد کوتاه وارد اتاق شد گفت

_ وقتشه بیا بریم پایین…

انگار پاهام به زمین چسبیده بود نمیتونستم خودمو تکون بدم از جام بلند شم
بالاخره به هر زحمت پشت سرمش راه افتادم پله ها را که پایین رفتیم صدای موزیک همه جا را پر کرده بود اما از بین اون همه صدای موزیکم می شد صدای خنده مرد های شهوت پرستی که این پایین بودن بشنوم.

بالاخره پا که توی این جمعیت گذاشتم نگاه همه به سمتم چرخید و شیخ با تحسین بهم نگاه کرد نزدیکم شد
_ می بینید دوستان یه هدیه ی قشنگ دارم براتون قراره زن امیر امشب برامون برقصه.

میدونستم ازقصد اسم امیرو میاره تا تحقیرش کنه تا بگه چقدر بی غیرته که زنش میون این همه داره لختم میرقصه.
سرم و پایین انداختم که صدای خنده هاشون به آسمون رفت.

شیخ اشاره کرد تا موزیک وعوض کنن.
وقتی آهنگ عربیه با ریتم تندی فضای سالن و پر کرد شیخ دست روی کمرم گذاشت منو بین جمعیت هل داد و گفت
_شروع کن زود باش…
اولین آهنگ تو دوست داری دیگه؟

دست و پامو گم کرده بودم صدای خنده هاشون توی سرم بود داشتم از حال می رفتم اما به زور شروع کردم اولین قدم و برداشتم شروع مکردم با ریتم آهنگ خودمو هماهنگ کردن
اما نمی تونستم تمرکز کنم و هر بدبختی دست و پا شکسته با آهنگ میرقصیدم اما وقتی آهنگ تموم شد
خودمو توی حلقه مردای دوروبرم دیدم همه روی سرم پول میریختن رو هر کدوم سعی داشتند تنم لمس کنن

هر کاری میکردم که دستشون بهم نخوره داشتم دیگه از حال می رفتم این همه فشاری که روی من بود برام زیادی بود از ته دل توی قلبم امیر و صدا کردم

صداش کردم تا بیدار بشه تا این همه بدبختی برای من تموم بشه من آدم این کارانبودم .

شک نداشتم امیر اگه بفهمه طاقت نمی آورد زنش ملکه اش لیلیش بین این همه مرد که با شهوت دارن بهش نگاه می‌کنن ومیرقصه و خودنمایی میکنه

با اشاره شیخ به سمتش رفتم و کنارش ایستادم.
برای ایستادن اما توانی نداشتم و مجبور شدم دستم و به دیوار بگیرم تا روی زمین نیفتم
شیخ به مردهای دور و ورش منو نشون داد و گفت
_خودم هم باورم نمیشه که زن امیر بیاد اینجابرای ما برقصه اما الان امیر روی تخت بیمارستان و زنش برای اینکه بتونه پولش و جور کنه داره اینطوری برای ما خودنمایی می کنه

نظرتون چیه امشب دو برابر پول بهش بدیم و بیشتر برامون برقصه و ما بیشتر لذت ببریم ….

دستام داشت میلرزید این آدم داشت منو تحقیر میکرد بدجوری هم داشت تحقیرم می کرد غیرت امیر و نشون گرفته بود بی پولی منو برای من خیلی عذاب داشت خیلی زیاد آهنگ دیگه ای گذاشتن دوباره شیخ من ووسط فرستاد

دیگه واقعا نمی تونستم خودمو تکون بدم چشام سیاهی رفت روی زمین افتادم صداهای دوروبرم واضح نبود فقط سایه های سیاه رنگ می دیدم و بس…

چشمامو که باز کردم گیج و منگ به اطرافم نگاه کردم توی یه اتاق ناآشنا روی تخت بودم. ردی تخت نشستم و دقیق‌تر نگاه کردم به سمت اتاق رفتم و بازش کردم اما با دیدن علی کنار در خیالم راحت شد نفس راحتی کشیدم و علی با دیدن من به سمتم اومد و گفت
_ حالتون خوبه خانم؟
خیلی منو ترسوندین چرا از حال رفته بودین؟
تازه یادم اومد چه اتفاقی افتاده و من چرا اینجام به قدری تحقیر شده بودم که اینطور از حال برم دستمو به دیوار گرفتم و رو بهش گفتم حالم اصلا خوب نیست می خوام برم پیشه امیر
سریع به سمتم اومد و گفت بهتره اول این لباساتونو عوض کنید نگاهی به خودم انداختم و اون لباس های مضحک و هنوزم توی توی تنم دیدم خجالت زده خودمو توی اتاق انداختم و درو بستم حال و روزم گریه داشت تنها راهی که بتونم از این بدبختی خلاص بشم بیدار شدن امیر بود سریع لباسامو عوض کردم و همقدم علی از پله ها پایین رفتیم تا خواستیم از در عمارت بیرون بریم جلومونو گرفتن و گفتند که شیخ باهات کار داره و نمیتونی الان بری

کم مونده بود علی باهاشون درگیر بشه اما جلوشو گرفتم و بهش گفتم میرم و خیلی زود برمیگردم مجبور بود حرفامو قبول کنه دوباره با اون خدمتکار به سمت اتاقی که شیخ اونجا بود رفتم وارد اتاق که شدم شیخ روی تختش دراز کشیده بود نگاهش به سمت در بود وقتی منو دید خودشو بالا کشید و روی تخت نشست

معلوم بود عصبانیه همون جا جلوی در ایستادم که با صدای بلندی رو به من گفت
_فکر کردی اومدی اینجا برای ناز و عشوه که از حال میری و مهمونی منو گند میزنی توش؟

سکوت کردم که اون با فریاد ادامه داد
_ امروز گند زدی شب خوبمونو خراب کردی و باید جبران کنی!

متحیر بهش گفتم مگه من از قصد بیهوش شدم پوزخندی بهم زد و گفت
_قصدی یا بی قصد برای من فرقی نمیکنه باید جبران کنی!

یه شب از ۱۰ روزت کم شد اما به جاش دو شب دیگه اضافه شد یعنی باید ۱۱ شب دیگه اینجا برای ما برقصی سعی کن دیگه از این بازی‌ها در نیاری چون من حال و حوصله این چیزا رو ندارم.

خونم به جوش اومده بود دلم می خواست همین جا این آدم و بکشم اما نمیشد سعی کردم عصبانیتمو کنترل کنم رو بهش گفتم باشه الان می تونم برم می خوام برم پیشت امیر خنده بلندی سر داد و گفت

_ آره برو پیش امیر اما یادت نره فردا غروب باید برگردی همینجا میفرستم بیان دنبالت
از اتاق بیرون اومدم و با حال بدی خودمو به علی رسوندم و گفتم منو از اینجا ببر
علی جلوتر از من راه افتاد و از عمارت کذایی این شیخ بیرون رفتیم وقتی سوار ماشین شدیم رو بهش گفتم اول منو ببر خونه تا پسرمو ببینم دلتنگه پسرم بودم میخواستم اونم به دیدن پدرش ببرم

امیر سام و که بر داشتیم به طرف بیمارستان حرکت کردیم تمام طول مسیر پسرم رو بغل کرده بودم و بی صدا گریه میکردم
از امیر خجالت میکشیدم با این که چشماش بسته بود و منو نمی دید اما من شرمنده بودم حتی برای اینکه بخوام کنارش وایسم

بالاخره به بیمارستان رسیدیم و من سام توی بغلم اجازه رفتن پیش امیر را گرفتم داخل اتاق شدیم کناره امیر نشستیم و من توی سکوت فقط بهش نگاه کردم
امروز حرفی برای گفتن نداشتم احساس می کردم امیر از من دلخوره و این حس خیلی بدی بود خجالت میکشیدم باهاش حرف بزنم کمی که اونجا نشستیم گوشیم زنگ خورد و من مجبور شدم از اتاق بیام بیرون
نگاهی به شماره که انداختم شماره ناشناس بود تماس و وصل کردم که صدای هانا توی گوشم نشست با شنیدن صدای آشناش انگار که جون گرفته باشم

_سلام لیلی ما اینجاییم بگو کجایی تا بیایم پیشت!
دنیا رو بهم دادن با این حرفی که هانا زد انگار زنده شدم با خوشحالی آدرس بیمارستان و دادم و توی سالن منتظرشون نشستم

اومدنشون کمی طول کشید اما بالاخره من هانا و آرمین و از اون دور دیدم که دارن به سمت من میان پسرم توی بغلم به سمتشون رفتم و هانا با دیدن من محکم منو بغل کرد آرمین بهم نگاه کرد و باهام دست داد و گفت
_خوبی لیلی میدونی چقدر دنباله تو گشتیم چقدر نگرانت بودیم؟

🍁🍁
🆔 @romanman_ir

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫494 دیدگاه ها

 1. یاسی امید موهاش خرمایه چشاش قهوه ای روشنه بینیش زیاد گنده نیس😂😂لباش معمولیه قدشم خیلی بلنده
  اصن برو کافه ز پیداش می کنی
  الناز می دونستم انقد ناراحت می شی اصلن نمی گفتم
  فقط چون دفه قبل خیلی خوب استقبال کردی گفتم 😀
  خوب کی ناراحتت کرده بگو بدم یاسی بخورتش

 2. ایلین اصلی کدومتونه؟
  ببخشید زهرا جونی تازه دیدم
  به نظرم ساعت عالیه برای اقایون
  البته من ک برای پسر عموم یا بابام بگیرم معمولا کیف پول یا کمربند و ساعت و اینا میگیرم
  شهر شما چرم مشهد داره؟راستی شما هم یاسوجی هستین؟
  من معمولا از اونجا میگیرم

 3. سلام بر همگی خیلی دل تنگتون بودم
  خوبین همه ؟
  بادرساچه کارمیکنین ؟
  عروس یا دوماد جدید نداریم؟

 4. اخخخخ یاسی اشتباه شد
  من تازه کامنت تو و ایلین و کیمیا و بقیه رو دیدم
  شرمنده
  ولی همتون از من خوشگل ترین و اینک رژ لب ندارم و عینک هم مال خودمه ینی واقعیه و اینک دماغم رو هم نبینین بهتره چون عقابیه😔😭😂😂😂❤️😭😭😭😔🙄😂
  دیگ ببخشید چون کامنت هاتون رو ندیده بودم

 5. سلام
  النازززز خیلی بیشوریییییی
  ممنون زهرا جون و هانا جون ولی من کجا شما کجا شما خیلییی از من بهترین
  بههه داداش میلاد چ خبرا؟داداش من هی سراغتو میگرفتم اگ کامنت ها رو کامل بخونی میبینی
  بچه ها کی وات داره
  بهم بگه ک باهاش ب چت بپردازم 😂🙄😂😂
  ابجی کیمیا ممنونم ولی تو خیلییی خوشگل و نانازی و اینک هیچ وقت خودتو دست کم نگیر تو هرجوری هم باشی بازم ی نویسنده ی خوشگلیییی❤️❤️
  یاسی چطوری ابجی ؟؟از ما سراغی نمیگیری!!؟؟

  1. خواهش گلی ولی هر کسی خوشگلی های خودشو داره عزیزم…درضمن اعتماد به نفستو ببر بالا دختر…خیلیم خوشگل و با نمکی😘

  2. خواهش گلی ولی هر کسی خوشگلی های خودشو داره عزیزم…درضمن اعتماد به نفستو ببر بالا دختر…خیلیم خوشگل و با نمکی😘ا

   1. بعدم نیوش خوشگلی ابجی اگه خودت قبول نداشته باشی اینو بقیه هم ندارن اینو یادت باشه که با ارزش ترین چیز خودتی و خودت

  3. سلامممممممممم بروبچچچچچ خوبید چخبرااااا چیکار میکنین. فاطمه اجی خوبی اجی بخدا همین امروز گفتم اصلا از فاطمه خبری نیستا به فکرت بودم . به داداش میلاد خوبی چطوری . زهرااا جونممم گفتی میخواهی تولد بگیری از نظر من کیک شکلاتی برای روشم شوکولات سفید وسیاه بریز خیلی قشنگ میشه بعدم برای هدیه از نظر من یک کمر بند چرم وکیف پول ستش با یک ساعت خیلی قشنگه . اجی هانا من شماره ام رو میدم داداش ادمین بهت بده البته اگه دوست داریااا ولی داداش ادمین اگه شماره ام رو دادم شما تاییدش نکنید فقط بدید هانا

 6. بچه ها بیاین کمکم. فردا تولد شوهرمه ی پیرهن براش خریدم میخوام ی چیز دیگه هم بخرم چی بگیرم ب نظرتون؟ بعد کیک بیرونی نمیخوره علی میخوام خودم بپزم براش ب نظرتون کیک رو با چی تزئین کنم قشنگ بشه؟ آهنگ تولد عاشقانه هم اگه میشناسین بهم معرفی میکنین؟مرسی

  1. من خودم کیک شکلاتی خیلی دوست دارررررررم،
   چیز کیکم که دیگه نگم برات خیلی دوست دارم زیاد درست میکنم،.
   ساعت به نظرم قشنگ باشه اگه بخوای بخری،
   ساعت مارک الگانس( بند چرمی) خیلی خوشگله،
   یا ادکلن،
   ست کیف چرمم خوبه،
   در مورد تزیین کیکم بستگی داره با خامه بخوای تزیین کنی یا فوندانت
   فوندانت خیلی سخته منکه بلد نیستم

   1. کمربند چرم هم میتونی بگیری
    منم عاشق کیک شکلاتیم
    در مورد تزئین هم شرمنده بنده دیزاینم افتضاحه

   2. اره ابجی ایلین درست میگه ساعت خوبه و بستگی داره چه مارکی بخوابی ابجی…
    ولی از نظر خودم ادکلن نخر چون یاشار به من گفته جدایی میاره حالا نمیدونم ابجی …میل با خودته گلی😊

    1. والا من تاحالا شونصد بار ادکلن خریدم جدایی نیاورده خداروشکر این چیزا خرافاته عزیزم اتفاقا علی عاشق ادکلنه منم رفتم ادکلن خریدم😍😍😍
     ممنون از پیشنهادت هانایی

 7. سلام فاطمه خانوم
  راجب همین رمان باید بگم بنده اصلا از حرف شما ناراحت نشدم ،فقط هرچی بیشتر به زمینه های این رمان ها فکر می کردم اعصابم داغون میشد راستش راجب نظرم (خیلی عصبانی بودم یادم رفت بگم😊) اخرش چیز جالبی نمیشه فوقش اینه که امیر به هوش میاد بعد که می فهمه چی شده لابد میره به قول اینا با شیخ درگیر میشه ارمین میاد جدا می کنه امیرم میزاره میره بعد یه هفته میاد که یه بار دیگه لیلی شو ببینه بعد لابد داغونم شده لیلی هم لابد شده دوپاره استخون بچه شونم اصلا هیچی هانا نگه میداره .بعد امیر میاد اینو میبینه هیچی دیگه یکم همو نگاه می کنن اینم التماس میکنه نرو امیر و فلان و اینا بعد حالا یه سری اتفاقات هم ممکنه پیش بیاد لیلی مثلا اسیب ببینه برن بیمارستان بعد امیرم دیگه نمیره اینام جمع می کنن میان ایران ،به خوبی وخوشی زندگی می کنن .خلاصه توی پارت صد هم رمان تموم میشه

  1. سلام آقای رادخوب هستین؟؟؟؟؟
   ممنونم که توضیح دادین
   واقعیتش وقتی دیدم عصبی شدین فک کردم ازمن ناراحت شدین

 8. داداش قادر سلام خوبی برادر؟!باران جون چطوره؟!
  میگم ادمین چ مارک لپ تابی خوبه ک هم کارایی و جنسش خوب باشه هم قیمتش مناسب باشه؟!!

  1. اینقد نا حالا از آزاده عکس دیدم از بابام ندیده بودم ، تازه داره میگه میخواین عکس بزارم ببینین😑😂

   1. یاسی فوش ترکی میخوام یادت بدم
    سو آیقیری
    تکرار کنید فرزندانم
    ســــــــــــــــــــــــو آیـــــــــــقیــــــــــــــری
    تا آموزش دیگر بدرود😂

    1. وااااااااااااااای
     من هنوز دارم به لهجه باران میخندم!
     ادمین به خاطر شما بودااااااااااا
     کلی مسخرش کردم…

  2. ابجی زهرا اینجا جوابتو میدم گلی…ابجی اگه شمارتو بزاری ابجی فقط داداش قادر میبینه دیگه کسی نمیبینه ابجی (یعنی داداش قادر کامنتتو تایید نمیکنه )…
   بعد داداش قادر شمارتو برام تو وات میفرسته ابجی…

    1. ابجی زهرا همینجا هم میتونی شمارتو بزاری داداش ادمین کامنتی که شمارتو گذاشتی تایید نمیکنه و هیچکسی هم بجز ادمین نمیبینه ابجی …بعد شمارتو توی وات ادمین برا من میفرسته ابجی گلم…

  3. سلام فاطمه جون خوبی
   عزیزم ای سوز مارک خوبی الان نمیدونم درچه حدقیمتش اما مارک خوبیه فکرکنم زیاد گرون نباشه

   1. سلام مریم گلی مرسی خوبم تو خوبی؟
    اها مرسی منم پرسیدم میگن ایسوز و لنوو خوبه…

    ادمینم ک ماشالا باید یه شونه تخم کفتر دوباره به یاسی سفارش بدم ببرم دم خونشون بدم بهش، حتما اون قبلیا رو تموم کرده…

    1. فدات عزیزم

     به باران خانم بگو ازشون بپرسه 😂
     دیگه جواب اونو که دیگه نمیتونه نده

  4. البته من لب تاب ایسوس ۴سال پیش خواهرم خرید دیگه دانشگاش تموم شد دادش به من الان نمیدونم من ازش راضیم حالا شاید ادمین بهتر بدونه من فقط همینو میدونسم عزیرم

 9. سلاااااااام
  چطورین دوستاااااای بی معرفت
  بیاین که عشقتون،دلیل نفس کشیدنو زندگیتون برگــــــــــــــــــشتهههههههه😎😎👑👑
  حالا ک من نبودم شما باید از خودتون رو نمایی کنید؟؟!!!
  بیزو ها(با اینکه معنیشو نمیدونم)

  1. واااااااییی فاطمه تو برگشتییییی😍😍
   اخ نفسم گرفت از خوشحالی 😩
   نفسم زندگیم بدو بیا تنفس مصنوعی بده که مردم 😩🤕

   1. بلی آمدم اجـــــیم چطور طوری پات و گچش چطوره روش اثر هنری خلق نکردی هنو?
    در غیاب نفس میخوای من بت نفس بدم 😌😌

  2. سلاممممم ابجی شیطونم خوبی گلی؟…بخدا من تو فکرت بودم ..گفتم دیه حتما امتحان داری نمیای سایت…خب چخبرا ابجی؟..نبودی یکم بچه هارو اذیت کنیم دوتایی..

   1. امواج الکتریکی تفکراتت به مغزم میرسید خوااااااهریم
    من خوبم تو چطوری هانایی😉😉
    اره دیگه امتحان که داشتیم ولی گفتن امتحان ترم دوم رو نمیگیرن آفتابه آفتابه تو دلم قند دارن میسابن…
    خبرم سلامتی منو دوستان تو چخبر

    1. میدونم ابجی..چیزی دیگی به ذهنت نرسید از تفکراتم😜😜…
     .
     بخوبیت ابجی قشنگم…
     عه..خوشبحالت شد پس…منکه از فردا پس فردا امتحانم شروع میشه😑😐
     …دوستان سلامت باشن…هیچی سلامتیت عزیزم…
     نبودی ابجی تا کسیرو اذیت کنیم….دلم تنگید😑❤

  3. سلامممم ابجی فاطمه اتفاقا جویای احوالت هستیم منتهی گفتیم حتما امتحان داری وگرنه دلمون واست تنگ شده بود

 10. سلام
  چه بی عاطفه چن روز نبودم به کل فراموشم کردینا 😖
  الناز از تو بعید بود😂😂
  ولی حالا چون می دونستم دل تنگمین گفتم بیام یه سلامی بکنم ✋

  1. به به داداش میلاد
   چطوری
   حال و احوال
   غیب شده بودیا
   گفتیم تو هم مث سایر مذکر ها جز ادمین منقرض شدی 😐

   راستی میلاد اون پسره بود گفتی (امید) من یکی به این اسم میشناسم ۲۲ سالشه ، حقوق میخونه
   صورتش درازه ، بینیش گنده ، لباش کوچولو ، پوستش برنزه ، قدش متوسط ، چشماش هم درشته و قهوه ای 😐😐😑

   1. یاسی خعلی بیشوووری من نیستم؟؟؟😡
    من نیستم؟😡
    ینی من نیستم؟؟😡
    حالا ک اینحوری شد ت نیستی😡😒

    1. آرشام نفس عمیق بکش دم بااااازدم آروم ول بده ول بده
     اصن من نیستم تو زور نزن عصبی نشو روزت باطل میشه…😁

    1. ابجی اره توام عکس بزار چهره ماهتو ببینیم…
     .
     ابجی یاسی تو عکس دیدی بلا.. ما که ندیدم😜😜

    1. سلام یاسی جان
     فاطمم
     ۱۷سالم داره تموم میشه
     دوازدهم هستم
     ۱۶۷قد
     رنگ چشم سبز (بهش میگن طیله ایی )
     تک فرزندهستم(ولی خوشحالم که خواهربرادرای خوبی مثه شما دارم )
     اهواز
     دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه سوالی داشتی درخدمتم

 11. اگه تو این رمان یک نفر یه بمب رو فعال کنه و همه شخصیت ها بمیرن دور از تصور نیست واقعا برای این نویسنده متاسفم به نظرم باز این رمان نسبت به رمان های دیگه این نویسنده بهتره

 12. بابا چرا پارت گذاری انقدر نامنظم شده اصن نمیدونیم کی بیایم سایت و رمان بخونیم خسته شدم از بس سایت رو چک کردم

 13. بچه ها ی سوال
  میگم معنی کلمه ی ((ایسگا))همون «دست انداختن»خودمونه؟
  اخه شک دارم همونه یا نه

 14. سلام ابجی هدایت از آشناییت خوشوقتم میدونی ی دختر خوبی بود که شعر و داستان مینوشت و خیلیییی ناناز بود و این دختری که میگم نویسنده کتاب افرودیت و شیطان هس البته این دختر ما یکم زیادی تغییر شکله ی بار مرغ تنها میشه ی بار صادق هدایت میشه ی بار دکاروس میشه میگم احیاناًاااااا تو نمیشناسیش؟😂😂😂😂😂
  کیمی این شوخیه هاا ناراحت نشییی

  1. خخخخ آبجی نیوشا والا نه نمی شناسم این دختررو ولی شنیدم میگن دختره خیلی هم ناناز نیست
   ولی آره مثل این شخصیت های ماورایی هری پاتر همش تغییر شکل میده مامانش بهش میگه تبدیل شونده 😒😂 آبجی نیوشا چهره ات به دور از شوخی خیلی ناز و سرزنده است شیطنت موج میزنه برعکس من 😂😂

    1. خخخخ باشه استاد الناز ولی از یکی که مزمن افسرده اس انتظار نداشته باش آبجی الی

 15. اره آجی هانا متاسفانه عینکی ام
  میگم ابجی شمام عکستو بزار پروفایلت یکم ببینیمت آجی 😂😊😊
  یاسی چطور مطوری؟
  پات چطوره؟
  یکم خل و چل میزنی ولی عشق منییی😁😂😂😊❤️

  1. عه….منم عینک میزنم😂😂….البته از بس گفتم عینک دوست دارم تا عینکی شدم…البته نمیزنم رو چشمم حوصلشو ندارم 😑😑😐

    1. منم ابجی اول چشام نیم بود ولی مرتب نزدمش تا الان یکش هفتادو پنج یکی دیگش یک …فقط وقتی تو گوشیم یا درس میزنم حوصلشو ندارم…😐😑

    2. منم فقط موقع مطالعه و تلوزیون گاهی اوقات میزنم آخه پسرم تا عینک رو چشام میبینه حمله میکنه ک درش بیاره منم نمیدم بهش گریه میکنه

     1. اره ابجی خواهر منم اینجوری میخواد از رو چشم داراره بهش نمیدم عصبی میشه میزنم😂😂

 16. راستی قیافم چطوره؟
  خوشتان آمد؟
  خخخخ
  ❌مهلت‌ دیدن من برای شما تا بعدازظهر میباشد❌😂

  1. ممنون ابجی گلم فدات…چهره ای خوشگل و بامزه ای داری گلی…عینک میرنی نیوش چشمات ضعیف ابجی؟

 17. سلام
  یاسی …ایلین…فاطمه… و بقیه اگ روبیکا دارین ایدیتونو بدین فالوتون کنم اونجا در ارتباط باشیم❤

  1. نیوش
   چه عکس بامزه ای گذاشتی عزیزم ، نازه 😊
   ولی هیچیت درست معلوم نیست ک 😓
   سرت گل ، دماغت گل ، گونه هات رژ گونه ، چشاتم عینک 😑😐
   یه عکس بدون این گل ها بزار ببینیمت 😊😉

 18. سلام به همگی
  آجی نسترن ازم درباره ی خودم پرسیدی،باید بهت بگم که من:
  نیوشا هستم،۱۵ سالمه و در شهر آمل زندگی میکنم و البته همه تون رو خیلیییییی دوست دارم
  اگه اطلاعات بیشتری خاستی در خدمتم😉
  آجی یاسیه خله من چطوره؟تو که تحویل نمیگیری که !!😐
  هانایی تو چطوری ابجی ؟؟
  آزی کم پیدا شدیااااا
  ایلین چ خبرا؟چه میکنی؟
  نسترن جون تو خوبی؟
  کیمیاااااا رمانت مثل همیشه عالیییی بود
  آقای راد شما خوبین؟
  و اماااا الناز خل و چل خودمممم
  چطوری؟چ خبر؟چ میکنی با درس و امتحان؟راستی تو کلاس چندمی؟
  گفته بودی ۱۵ سالته ولی نمیدونم هشتمی یا نهم؟
  نفس تو کجا رفتی
  فاطمه تو خوبی؟
  زهرا جون شما خوبین؟پسرتون خوبه؟
  وایییی چقدر ما زیادیم!!😂😂
  داداش قادر بی زحمت اینو نخونده تایید کن
  چون اگه بخونی…..😂😂

  1. یعنی همه جون و عزیزم به من که رسید خل و چل😑😂😂
   ای بد نیستم امسال هشتم بودیم که رو به اتمامه از دست درس و امتحانم آسایش نداریم

  2. مرسی عزیزم که رمانمو خوندی. ایرادی داشت حتما بهم بگو .
   ___________
   حالا اینارو ول کن بابا خودت خوبی ؟ چقدر نازی نیوشا
   از چهره ات شیطنت و سرزندگی میباره 😂😂😂👌👌👌👌👌

  3. سلام سلام…ممنون ابجی نیوش عزیز که به یاد منی گلی…منم خوبم فدات شم خودت چطوری عزیزم؟خوبی؟…

 19. هاناجونم اینجا جوابتو میدم بخونش ک نری پایین.عزیزم مرسی لطف داری منم روی ماه تو رو میبوسم البته بیا فرض کنیم کرونا وجود نداره😉. عزیزمی مراقب خودت و مهربونیات باش

  1. فدات شم ابجی قشنگم…لطف داری ابجی گلم…توام مواظب خودت خوشگلیات و مهربونیات باش ابجی جون…و همینطور اریا کوچولوی من الهی فداش شم….

 20. یاسییی ی عکس خوب بزار بیشعوررر
  بابا اون صورت نازت معلوم نیس😭😔😂😂
  ایلین تو هم عکس خودتو بزار
  بعدش هم من عکسمو میزارم
  راستی مگه تل همدیگه رو ندارین
  خو پروفایل همدیگه رو ببینین خو!!

   1. نیوششش اجییییی خوبی چطوری من نتوستم درست باهات اشنا شم کلا درگیر بودم اگه هم توضیحی دادای من ندیدم .اسم اصلیت چیه .چندسالته. کجایی هستی .کلاس چندمی همه رو برام توضیح بده .راستی ایلین جونمممممم اجی مشنگمممممم من دستم گرفت حذف چت شد ایدیت رفت دوباره بهم پیام بده ایدیتو داشته باشن

   1. سلام نسترن جونم خوبی من کم و بیش با شما آشنایی دارم. من ۲۴ ساله از استان لرستان هستم. چشای قشنگت خوشگل میبینه عزیزم لطف داری توهم اگه این عکس از خودته ماشالله خیلی خوشگل و جیگری 💋💋💋

   2. نسترن درمورد عمل آپاندیست گفتی منم آپاندیسمو عمل کردم ۱۴ سالم بود امتحان علوم داشتیم بعد از عید اصلا حس درس خوندن نبودش منم خودمو زدم ب دلدرد حالا نقش بازی نکن کی بکن. دیگه رفتیم دکتر دکترسونو نوشت جالبه توی سونوم نوشته بود آپاندیسم فوق العاده التهاب داره و در حال ترکیدنه خلاصه همینجوری کشکی روانه اتاق عمل شدم و اپاندیس گلم رو دراوردن. ولی ب نطرم کمک خدا بود اگه خودمو نمیزدم دلدرد و سونو نمیدادم ممکن بود آپاندیسم بترکه و من نفهمم بعد ممکن بود من بمیرم و دیگه اینجا نباشم مخ شما رو بخورم😉😉😉

    1. اههههههه اجی زهرا خدا نکنه این چه حرفیه دور از جونت منم دکترم گفت فقط اگه یک ساعت دیر تر عمل میکردم الان اینجا نبودم

    2. عه ابجی خدا نکنه …تو تاج سری عزیز دلی…منکه واقعا خیلی از اشناییت خوشحال شدم ابجی میخواستم بگم شمارتو بدی ابجی توی وات هم مزاحمت بشم سرتو درد بیارم دیگه نگفتم…😊ولی الان گفتم…ابجی دوست نداشتی هم نده ..مشکلی نیس فدات شم

     1. قربونت برم عزیزم اختیار داری منم از آشناییت خوشبختم. گلم اینجا ک نمیتونم شمارمو بذارم برات ی کم زیاد پر رفت و آمده غیر از دوستای گلمون ک میشناسیمشون و همه خواهر برادرای گلم هستن کسای دیگه ای هم هستن ک رمان و کامنت ها رو میخونن ولی خودشون کامنت نمیذارن ممکنه ی بار برام دردسر بشه بازم اگه خیلی دوس داری ببینم ادمین ایدی واتساپش رو میده من ب اون بدم ک شما از ایشون بگیری.

  1. سلاممممم یاسییی گلممم خوبییی .
   یاسی اجی ببینم خوب به چی میگن یه روز خوبم درد ندارم یه روزم درد دارم که میخوام بمیرم اجی غذاکه اصلا نمی تونم بخورم از بوی غذا کلا حالم بهم میخوره فقط آبمیوه ویا کمپوت اونم به اجبار میخورم اصلا راه هم نمیتونم برم لوله تو شکمم هست نمی تونم تکون بخورم.اجی یاسی من عکستو ندیدمااا اجی یکی بزار منم ببینم.

    1. من از چهار سالگی خون دماغ میشم بعد همین امسال بینیم توی مدرسه خون ریزی می کنه .ون قبلا سوزونده بودم و خیلی خطرناک بود اگه دوباره خون ریزی کنم بردنم بیمارستان بینیم رو عمل کردم 😒 همچین فرقی با گذشته نکرده ولی خیلی زجر کشیدم

     1. خاک به گور دماغت که انقدر اذیتت کرد 😂
      نه ولی بی شوخی بچه ها مراقب خودتون باشید هنوز سنی ندارید این همه بلا

     2. ابجی کیمی خون دماغ بشی خیلی بده …من خداروشکر نشدم فقط یادم بیاد ی بار شدم دیگه نشدم…امیدوارم توام دیگه دماغت مشکلی نداشته باشه ابجی چون خون ریزی دماغ خیلی بده ..بیشتر میگن خون ریزی دماغ بخاطر گرماست حالا نمیدونم…البته پیش ما

      1. هانا جان مال من بخاطر ضربه ای بوده که توی بچگی بهم خورده ، ارثی هم هست … من تو مدرسه جلو مدیرمون خون بالا می آوردم دیگه زنگ زدن مامانم از اونجا هم یک راست منتقل شدم بیمارستان کسری آرژانتین و عمل شدم …هنوز هم خون میاد ولی دیگه به شدت قبل نه

   1. سلام بچه ممنونم منم والا آپاندیسم ترکیدعمل کردم بعد الان لوله داخل شکمم هست .اجی هانا نمیدونم والا چند روز بود همش حالم بهم میخورد وغذا نمی تونستم بخورم ودل درد داشتم منم که هیچ نمیخوردم بعد خودم وداداشم رفتیم دکتر خانم دکتر گفت این هیچش نیست فقط یه ذره برای داداش ناز میکنه هیچ ما اومدیم خونه شبش از حال بدی از حال رفتم
    بعدشم داخل بیمارستان بستری شدم تا عملم کردن گفتن که اپاندیسش ترکیده والانم که وضعم اینه اگه چیزی هم یادم رفته بعدا باز توضیح میدم

    1. وای عزیز دلم بلا به دور باشه..ایشالا زود حالت خوب بشه و سرحال بشی…و ایشالا که همیشه سلامت تند درست باشی ابجی گلم…منم ۹ سالم که بود اپاندیسم عمل کردم ولی خداروشکر زود بردنم دکتر اپاندیسم نزدیک بود بترکه…خداروشکر نترکید..😐😑…شکم دردش خیلی بده خیلیییی بد که مییمری زنده میشی …و هیچی هم نمیتونی بخوری اشتها هیچی نداری…خیلی بد….ابجی زود حالت خوب بشه عزیزم❤

 21. سلاممم
  کیمیا من تازه کامنت تو و داداش راد رو دیدم مرسی بابت نظراتتون
  راستی الناز گفتی میخای رمانت رو بزاری؟حتما بزار من که مشتاقانه میخونم
  راستی رها،تینا،مرصاد،سجاد،میلاد و ارشام کجان؟
  کم پیدا شدن!!
  بچه ها من اگه جواب کامنت هاتون رو ندادم بخاطر این بود ک همش امتحان دارم وقت ندارم بیام
  دیگه شرمنده
  ولی امروز رو آزادم

  1. سلام نیوش جونم ادمین جوابمو نمیده بعد رمان من زیاد اجتماعی نیس بیشتر طنزه من استعدادم تو طنز نوشتن خوبه امیدوارم خوشتون بیاد البته اگه ادمین جوابمو بده
   ادمین جان میشه جوابمو بدی ممنون میشمم

     1. اره ابجی …منکه عکس تو و ابجی فاطمه و یاسی تا الان دیدم ماشالا سه تای مث فرشته میمونید…بزنم به تخته کسی چشمتون نزنه😂😂…ابجیای خوشگل خودمید…

     2. ابجی زهرا عکس ابجی ایلین دیدی؟ ..من ندیدم…ابجی من عکستو ندیدم…اگه میشه عکستو میزاری ببینمت اگه دوست داشتی ابجی گلم…

       1. باش ابجی گلم…هر جور خودت راحتی ابجی…گفتم عکس توام ببینم ابجی ..هر موقع دوست داشتی بزار ..مشکلی نیس گلی..

    1. یاسی جیگر کیمی ام بابا هدایت چیه 😁😂😂😂هان تو تیک تاک دیده بودمش باحاله
     الناز جون والا هدایت فامیلی صادق هدایته دیگه …ازش به شدت خوشم میاد گفتم بذار فامیلی مرحوم رو بذارم اسمم
     راستی می خواید منم قیافه ی کدو حلوایی شکلم رو بذارم پروفایلم ؟😂😂😂

     1. خداااااااااااااایا
      بیا منو بکش از دست کیمیا راحت شم ، یه روز مرغه یه روز دکاروس یه روز کیمیا یه روز نمیدونم چی چی الانم که شده هدایت 😐😑
      هی با خودم میگفتم این هدایت کیه به ایلین میگه ایلین جان ،قبلا هم نبوده 😤😤

      کیمیا ور پریده از این به بعد خواستی اسمتو عوض کنی یه ندا بده 😁

      1. حرص نخور یاسی جوووون
       باشه بهتون میگم اسم بعدیم میخوام خبردار داد بزن باشه
       اگه یه نفرو به اسم خبردار داد بزن دیدید بدونید منم بچه های گلم 😂

 22. ادمین میگم میتونی رمانم رو تو سایت بزاری البته به خوبی نوشته های دوستان نیست رمان کیمیا و اقای راد رو خوندم اعتماد به نفسم صفر شد اما خوب شاید دوستان خوششون اومد میشه؟

  1. به به به چه شود رمان الناز جووونم موفق باشی عزیزم مشتاقانه منتظرم رمانتو بخونم من عاشق رمان طنزم به به عااااالی

   1. امیدوارم خوشت بیاد کیمی میدونی من کلا غمگین و اینا نمینویسم ولی تو این رمانم مجبور شدم بنویسم واسه همین ممکنه بد در بیاد یا خوب نشه اما خوب تجربه میشه واسه دفعه های بعد

      1. گمشووووو ایلین
       حالا خوبه عکسمو دیده اینجوری انتظارم میکشی 😐😑

       ببین این یکی چطوره ؟؟؟
       بازم‌معلوم نیست قیافم ؟؟
       اگه معلوم نبود دیگه حوصله عوض کردن ندارم بیا تل نشونت بدم 😑

   1. دیدم ابجی خله…ماشالا…خوشمل کی بودی؟…ابجی چهرت رو نمیتونم ببینم عکس چهرتو بزار چهره ماهتم ببینیم ابجی گلم….

 23. الان ادمین‌میگه این دهن مارو سرویس کرد هی فرت و فرت باید کامنتای اینو تایید کنم😂😂😂 شرمنده دیگه داداش با یاسی کار دارم. یاسی جان اینجا جوابتو دادم ک مجبور نشی بری پایین . عشق جونم حتما اون موقه ک گذاشتی عکستو من نتونستم بیام سایت بذا یکی دیگه تا چشمام ب جمال زیبات منور بشه خوشگلم

 24. سلام بچه ها
  خوبین عزیزان ؟؟
  یاسی من دارم تو تل پی ام میدم اونوقت تو اینجا پلاسی ؟😠😠
  پریسا آبجی نکن عهههههه
  میام اون برهانو له میکنم 😠😠😠
  خوب سلام خانوما
  زهرا جان هانا جان و بقیه
  آی سلام دکاروس چطوری ؟؟؟؟

    1. سلام منم دلم واسه خیلیا تنگ شده
     واسه داداشه گلم ساشا و زن داداش عزیزم پری
     وهمچنین ستایشه عزیز
     و همتون بچه ها
     و همچنین عوامل پشت صحنه ادمین جااان و باران جااان
     خب بنابر دلایلی نبودم ولی سعی میکنم کم کم سر بزنم

        1. فاااااااااااااااااطمه
         یاااااااااسی
         کجایین؟؟؟؟؟؟؟؟؟
         بیاین قرار بود اینو بزنیم سیاه و کبود شه!

 25. بچه ها یه فکری به ذهنم رسید
  ….  ..
  ..  به نظرم از اقای راد بپرسیم چی میشه اخررمان؟؟؟؟
  یعنی اینقدری که برای اخراین رمانه که فکر کردم تهش چی میشه روسرجلسه امتحانام فکر میکردم الان معدلم از۱۸ به ۲۰ تغییرپیدامیکرد

    1. اولا من غیب گو نیستم
     دوما این رمان به قدری بد نوشته شده من حتی نمی تونم براش فرضیه بزنم اخه شما خودت در نظر بگیر یه خلافکار باند به چه بزرگی و فراری بعد روی تخت بیمارستان باشه لابد پلیس هاهم هیچی حالیشون نیست اصلاهم اهمیت نمیدن خوب اگه نویسنده این روایت یکم مغزشو به کار می انداخت باید پلیس اون جارو کاملا اشغال می کرد که هیچ اجازه ی ورود وخروج به بیرون از بیمارستان به لیلی داده نمی شد یا حتی اگه چهرش رو تشخیص نمیدادن به لیلی باید شک می کردن که از کجا معلوم کار لیلی نباشه من زنشم شد مدرک؟
     حالا جدا از این وقتی سوءقصد انجام میشه قطعا تا امیر کشته نمی شد دست برنمی داشتن چون امیر رسما کنار کشیده بود بعدم باند به اون بزرگی قطعا امیر رو با اون حالش راحت ولی نمی کردن و حتما یه کسی رو قرار می دادند تا تعقیبش کنه وتا حالا باید صد بار یه اتفاقی برای امیر می افتاد که…
     الان من برای این چی می تونم بگم؟حالا فرض کنیم امیر به هوش اومد بعد راحت از لیلی می گذره؟درضمن اخه یکی که به قول نویسنده وقتی یه حالا به قول این ها شیخ بر می گرده میگه می خوام لیلی رو ببینم ،رگ کردن اون عابد یا نمی دونم چی باد می کنه نمی تونه جلوی اون لیلی رو بگیره وقتی می خواد بره جلو صدتا مرد برقصه؟
     کی گفته نمیشه از حساب به قول نویسنده امیر استفاده کرد؟یه هکر ماهر راحت می تونه حساب رو حک کنه اون وقت اون باندی که هزار تا هکر داره نمیشه ؟فوقش تو اون خونه یه دوتا دونه عتیقه یا طلا یا کوفت پیدا میشد که می تونیست بگه برو اونارو بیار بفروش حالا اونم نه همون به قول خودشون عمارت رو نمی شد فروخت ؟اینم نه امیر که می دونست یه همچین بالایی ممکنه سرش بیاد قطعا یه پول میلیاردی به اون ادماش سپرده بود یا نه ؟اونم ته کشید ؟باشه هانا وارمین اون جا کشک بودن؟یه کارت به کارت اینقدر سخته ؟یا ….
     شصت تا راه وجود داشت یعنی نویسنده این قدر احمقه ؟
     والا این دیگه از عهده ی من خارجه حدس زدنش شما یه چیزی چرت در نظر بگیر هرچی احمقانه تر وخارج از عقل و منطق باشه همون میشه اخرش .

    2. اولا من غیب گو نیستم
     دوما این رمان انقدر بد نوشته شده من حتی نمی تونم براش فرضیه بزنم شما خودت در نظر بگیر یه خلافکار باند بزرگ وفراری بیفته رو تخت بیمارستان بعد پلیسا اصلا اهمیت ندن هیچی حالیشون نیست؟اگه نویسنده ی این رمان مغزش رو به کار می گرفت باید پلیس ها می ریختن اونجا یه لحظه هم اون جارو ترک نمی کردن که هیچ اجازه ی ورود وخروج از بیمارستان اصلا به لیلی داده نمی شد ومدام در حال باز جویی بودند .چهرش رو تشخیص ندادند ؟ بازم امکان نداره لیلی رو راحت بزارند چرا که از کجا معلوم کار لیلی نباشه ؟من زنشم شد مدرک؟
     حالا اینا به کنار وقتی سوءقصد انجام میگیره تا طرف رو از بین نبرند ول نمی کنندچرا که امیر کلا کنار کشیده بود و وقتی این بلا سرش میاد عمرا راحت ولش نمی کنند وبا اون حالش حتما یه نفرو می زارند تا تعقیبش کنه وتا حالا باید صد تا اتفاق برای امیر می افتاد
     اینا هم حالا به کنار ،با لین کاری که لیلی انجام داده امیر راحتش میزاره ؟در ضمن نویسنده وقتی یه شخصیتی رو میزاره که وقتی میشنوه که لیلی قراره با حالا به قول اینا شیخ صحبت کنه رگ گردنش باد می کنه نمی تونه بزنه تو دهنش وقتی می خواد بره جلو صد تا مرد برقصه ؟بعدم برای پول ،احیانا توی اون به قول خودشون عمارت چهار دونه عتیقه پیدا نمیشد ؟می تونست بگه برند براش بیارند تا بفروشه نمیشه ؟یا اصلا امکان فروش همون عمارت وجود نداشت ؟اینم نمیشه ؟امیر که می دونست ممکنه این اتفاق براش بیفته قطعا بایدیه قسمت از ملکش رو به نام لیلی میزده حالا ما بگیم نزده ،ولی قطعا یه پول میلیاردی رو داده بود تا ازش استفاده کنه تموم شد؟خوب هانا و ارمین اون وسط کشک بودن ؟زنگ زده بهشون بگه من رفتم جلو….خوب وقتی زنگ زده لال که نیست کمک بخواد یه کارت به کارت انقدر سخته ؟شصت تا راه وجود داشت برای جور کردن پول .با این وضعیتی هم که. داره پیش میره بعید نیست یه فصل دیگه بنویسه اسمش بزاره استاد زهرماری من .والا حدس زدن این دیگه از عهده ی من خارجه شما اخرش رو یه چیز احمقانه در نظر بگیرید هرچی چرت ترو خارج از عقل و منطق باشه همون میشه

     1. سه نفس عمیق
      دم و بازدم…دم و بازدم….
      به اعصابتون مسلط باشید 😂😂😂😂
      جالبیش اینه که دختره راضی نیستا ولی میشینه سه ساعت از آرایش صورتش و نیم متر پارچه ای که پوشیده تعریف می کنه برای بیان احساسات هم میگه : هی چه کنم خدا مجبورم مجبور … بعد هم همین دختر در آخر رمان از زبون پسر یه فرشته ی ملائکه هست که از آسمون یه راست اومده زمین و زن این شده .😒
      در کل ، مواد لازم برای پختن یک رمان آبکی
      مجبور شدم به مقدار لازم
      یک عدد پسر ( ترجیحا استاد دانشگاه ، مهندس یا دکتر ) وحشی ، دست بزن دار ، جذاب ، ماشین از لامبورگینی پایین تر راه نداره چونه نزن
      یک عدد دختر لوس و حاضر جواب و پاک ( مثلا ) خوشگل و لوند و لجباز و چشماش حتما باید یا مشکی باشه و صورت شرقی جذاااب یا صورت اروپایی ناز ( به سلیقه ی نویسنده )
      دماغ های عروسکی ( بدون عمل جراحی ) به مقدار لازم
      و کمی هم چرت و پرت نویسی برای تزیین
      نوش جان 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

      1. اخه کیمیا خانوم رمان به جهنم
       ایشون داره به شخصیت ادما توهین می کنه یعنی کل مردای ایران وحشین وبی غیرتن ؟یا کل ادما این قدر ابلهن ؟ …
       هر فصل هر فصل یه چرند به قبلی اضافه میشه یعنی نویسنده انقدر بی عقله؟ حالا جدا از این .وقتی توی هر رمان هر رمان میان میگن طرف پول داره وخوشگله ادما ی قشر متوسط ادم نیستن ؟نه اتفاقا اونایی که میان این شخصیت هارو برای رمان شون می گذارند همون شخصیت توی دنیای واقعی دست به هر غلطی که می خوان میزنند ولی این ادمای عادی هستند که نون حلال در میارن ادمای عادین که از صبح تا شب سگ دو میزنن برای مقدار پول نه اونایی که از پول باباشون استفاده می کنن
       ادم اعصابش به هم میریزه

       1. بله درست میگید آقای راد . واقعا موافقم . اینا به کنار چرا شخصیت ما دخترارو انقدر بد جلوه میدن ؟ یا خیلی ضعیف و مردنی یا …اصلا ولش کنید اعصاب منم به هم میریزه اتفاقا زندگی های آدم های عادی اگر رمان بشه خیلی قابل هضم تر از این رماناست . به خدا خودم بعد از خوندن همین رمانا ، از جنسیت خودم بیزار میشم . نه فقط دخترها بلکه چرا پسر ها رو هم بد جلوه میدن چرا پسره باید دختر باز باشه ؟ چرا باید حتما سیگاری و الکلی باشه ؟ چرا همیشه باید تو کار قاچاق مواد مخدر یا دختر باشه ؟ از اینکه انقدر وجه ی یه دختر و یا پسر رو خراب کردن متنفر می شم . می دونید ، شاید منو شما یکی از دلایلی که شروع کردیم به نوشتن اینه که از خوندن این چرت و پرت خسته ایم و دوست داریم نشون بدیم رمان یعنی چی …حداقل من بخاطر همین به نویسندگی روی اوردم
        چرا همه ی رمان های به اصطلاح طنز باید ۱۰۰ صفحه چرت و پرت کلکل دختر و پسره باشه ماشا…همه هم بی ادب 😒
        ای کاش اتفاقات یه رمان بیشتر تو ژانر طنز ، طنز به حساب میومدم تا دیالوگ ها … دیالوگ هم میشه طنز باشه من خودم با خیلی از دیلوگ های کتابام قهقهه زدم اما نه اینکه صرفا فحش رو طنز محسوب کنن.
        منم اعصابم خرد میشه از اینا …

        1. کاملا درست متوجه شدید
         من همون جاهم توی رمانم اشاره کردم که تنها دلیل رمان نوشتن من فقط رضایت اون هایی هست که رمان رو می خونند البته نه تنها توی رمان بلکه هنوز جامعه ی ما هم درست به این درک نرسیده .چرا که ادمای معروف و…بدون مردم عادی هیچی نیستن اما در جامعه این ادمای پول دار وسرشناس هستند خیلی راحت به هرچی که می خوان می رسن .امیدوارم رمان من راهی باشه برای تغییر فکر بعضی .یا حداقل درک درست تری رو برای افراد به وجود بیاره

       2. آقای راد بابا یه ذره به خودتون مسلط باشین منم نگفتم شما غیب گویین اخه رمانش خیلی قروقاطی هس من نمی تونستم فرض کنم اخرش چی میشه چون متوجه شدم شماهم رمان مینویسین گفتم شاید بتونین ازکنجکاویم کم کنین به هرحال اگه باعث ناراحتیتون شدم عذرمیخوام

      2. موافقم یعنی وقتی رمان ابکی قشنگ میتونی بگی تهش چی میشه ولی این رمانه رو نمیدونم والا
       همه رماناهم ربط به دانشگاه واستاد و رئیس واینا دارن

    1. ممنون ابجی منم خوبم فدات…همیشه خوب باشی گلی…اها …منم امتحانام شروع نشده هنوز…

 26. زبان آموزان گرامی 😂😂😂
  درس دو الفبا رو می خوام برم جمع شید تو پارت ۱۸ آفرودیت و شیطان

 27. آیلین تو ترکی ؟ وااای من ترکا و کرد ها رو خیلی دوست دارم خیلیییی
  مخصوصا غذاهاشون خوش به حالت 😁😁😁

   1. آیلین ی ترانه ترکی گوگوش داره اسمش آیریلیخ هست خییییییلییییی قشنگه با این ک نمیفهمم چی میگه ولی عاشقشم لهجه تون خیلی قشنگه واقعا حتی ترک هایی هم ک فارسی حرف میزنن و لهجه دارن خیلی حرف زدنشون قشنگه من خیلی از ترکا خوشم میاد ب نظرم خیلی بافرهنگین. البته همه قومیت ها قطعا عالی هستن ولی عشقم گوگوشه با اون گونه هااش و چشماش

    1. ممنووووووونم زهرا جان،
     خیلی لطف داری، عزیز دلمی،
     بله آهنگی که گفتی خیلی قشنگه،
     خواننده های زیادی این اهنگو بازخوانی کردن و ما خاطره های زیادی ازش داریم،
     هیچوقتم قدیمی و تکراری نمیشه برامون
     فیکریندن گئجه‌لر یاتا بیلمیرم
     بو فیکری باشیمدان آتا بیلمیرم
     نئینییم کی سنه چاتا بیلمیرم
     آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
     هر بیر درددن اولار یامان آیریلیق

     اوزوندور هیجرین‌دن قارا گئجه‌لر
     بیلمیرم من گئدیم هارا گئجه‌لر
     ووروبدور قلبیمه یارا گئجه‌لر
     آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
     هر بیر درددن اولار یامان آیریلیق

     یادیما دوشنده آلا گوزلرین
     گویده اولدوزلاردان آلام خبرین
     نئیله‌ییم کسیبدیر مندن نظرین
     آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
     هر بیر درددن اولار یامان آیریلیق

     آیریلیق دردینی چکمه‌ین بیلمز
     یاردان آیری دوشن گوز یاشین سیلمز
     دئییرلر اینتظار خسته‌سی اؤلمز
     آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
     هر بیر درددن اولار یامان آیریلیق

     نئجه کی ائلیمدن آیری دوشندن
     سورار بیربیرینی گوروب بیلندن
     حسرتله سیزلار یار داییم بو غمدن
     آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
     هر بیر درددن اولار یامان آیریلیق

     ایللردی اوزاغام آرخام ائلیم‌دن
     بلبلم دوشموشم آیری گولوم‌دن
     جورایله آییریب شیرین دیلیم‌دن
     آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
     هر بیر درددن اولار یامان آیریلیق

     اولوبدور بیگانه یاریم_ یولداشیم
     غریبه ساییلیر سئوگیم – سیرداشیم
     بو جاوان چاغیمدا آغاردیب باشیم
     آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
     هر بیر درددن اولار یامان آیریلیق

     منی آغلاداندان گولوش ایسته‌رم
     آیری دوشنیمله گوروش ایسته‌رم
     حصاری ییخماغا یوروش ایسته‌رم
     آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
     هر بیر درددن اولار یامان آیریلیق

     سئوگیلیک اولوبدور شانی فرهادین
     سئوگی‌سی هاردادیر، هانی فرهادین
     دییه‌ره‌ک چیخاجاق جانی فرهادین
     آیریلیق، آیریلیق، آمان آیریلیق
     هر بیر درد دن اولار یامان آیریلیق

     ترجمه:

     از فکرش شب‌ها خوابم نمی‌برد
     نمی‌توانم این فکر را از سرم بیرون کنم
     چه کنم که نمی‌توانم به تو برسم
     جدایی، جدایی، امان از جدایی
     از هر دردی بدتر جدایی

     در هجر تو سیاه و درازند شب‌ها
     نمیدونم کجا برم من شب‌ها
     قلب مرا زخمی‌کرده شب‌ها
     جدایی، جدایی، امان از جدایی
     از هر دردی بدتر جدایی

     وقتی چشم‌های رنگی تو یادم می‌افتد
     در آسمان‌ها از ستاره‌ها خبرشان را می‌گیرم
     چه کار کنم که نظرش را از من بریده
     جدایی، جدایی، امان از جدایی
     از هر دردی بدتر جدایی

     درد جدایی را هر که نکشد نمی‌فهمد
     پاک نمی‌کنند چشمی که از یارش جدا مونده
     می‌گویند بیمار انتظار نمی‌میرد
     جدایی، جدایی، امان از جدایی
     از هر دردی بدتر جدایی

     چطور وقتی دور می‌شوم از ایل و تبار
     می‌پرسم تک‌تکشان را از خبردار
     زاری می‌کند از حسرت این غم دائماً یار
     جدایی، جدایی، امان از جدایی
     از هر دردی بدتر جدایی

     سالهاست از ایل و تبارم دورم
     بلبلم که از گلم دورم
     با جفا جدا کرده من را از زبان شیرینم
     جدایی، جدایی، امان از جدایی
     از هر دردی بدتر جدایی

     یار و یاورم بیگانه گشته
     عشق و همرازم به سان غریبه گشته
     از جوانی مویم سپید گشته
     جدایی، جدایی، امان از جدایی
     از هر دردی بدتر جدایی

     از آنی که مرا گریانده خنده می‌خواهم
     با آنی که جدا افتاده‌ام دیدار می‌خواهم
     برای فروریختن حصار یورش می‌خواهم
     جدایی، جدایی، امان از جدایی
     از هر دردی بدتر جدایی

     عاشقی شده‌شان فرهاد
     کجاست معشوق فرهاد
     موقع گفتنش در می‌آید جون فرهاد
     جدایی، جدایی، امان از جدایی
     از هر دردی بدتر جدایی

     1. زهرا گفتی دوست داری متنشو با ترجمه برات اوردم،
      البته تلفظ بهترش آیریلیق هست به معنی جدایی…
      البته گوگوش هم این اهنگو باز خوانی کرده…

      1. عزیزدل منی تو آیلینم ممنون قشنگم دست و پنجت درد نکنه بازم ممنون.
       آره عزیزم آیریلیق درست تره من چون زبونتون رو بلد نیستم فکر میکردم آیریلیخه. بازم ممنونم گل خوشبوی رمان دونی🌹🌹🌹

     1. سلام هاناجونم. خوبی مهربون؟ منم خوبم عزیزم اریاهم خوبه سلام داره خدمتت.ممنون ک دل مهربونت ب یاد من بود خانومی.خبر خاصی نیست گلم سلامتی راستی نامزدیت هم مبارکه عروس خانوم تبریک میگم قاطی مرغا شدنت رو ایشالا ک خوشبخت و عاقبت بخیر بشی

      1. فدات بشم ابجی منم خوبم گلی…همیشه خوب باشی عزیزم…اییی فداش بشم بجا من بوسش کن محکم….ممنون ابجی مچکرم ازت …فدات❤❤😘

 28. بههه داداش ارشام
  داداش غممون مشترکه منو هم تحویل نمیگیرن😔
  من تازه بقیه کامنتا رو خوندم
  مرسی یاسی جان( بابت تبریک تولد )
  ممنون زهرا جون ( بابت تبریک تولد )
  راستی کیمیا جون تو چیجوری میتونی شعر بگی من شعر دوس دارم ولی هیچ وقت نتونستم شعر بگم
  تو همسن من و النازی ولی مهارتت خیلییی بالاس
  الناز منو تو باید بزنیم تو سر خودمون 😜🤪🤪

  1. نیوش ما تو رو تحویل نمیگیریم 😕از دست تو
   کیمیا که ارع استعدادش واقعا خوبه امیدوارم بتونه به اونجا که دوس داره برسه بعدم دختر یکم اعتماد به نفس هر کس استعداد خودش رو داره ولی متاسفانه هنوز پیداش نکردیم 😂😆

  2. سلام برو بچ خوبید چطورید چیکارامیکنید خبری ازتون نیست راستی تولد یکی بود من نمیدونم کی بود فقط بگم تولدت مبارک ۱۲۰ساله شی آرزوهات برات خاطره شن بعدم بگو کی هستی تا بدونم کی بودی

    1. سلام خوبین مرسی ایلین که گفتی کی بود منم دیگه فهمیدم کی بود .
     مرسی اجی هانا ممنونم تو خوبی من که مستمر هام رو گذاشتن برای امتحان نوبتم چون من مشکل دارم اصلانمیتونم بخونم برای امتحانا درکل هنوزم که شروع نشده

   1. سلام ابجی نسترن منکه خوبم خداروشکر …خودت خوبی گلی؟…چخبرا چ میکنی با امتحانا؟….

  3. سلام نیوشا خانوم
   ببینید اگه نظر منو بخواید باید بگم که شعر گفتن اسون نیست اگه واقعا دوست دارید باید مطالعه ی زیادی داشته باشید و وقت زیادی هم روش بزارید برای مثال گفتن یک یا دوبیت وپیدا کردن هم قافیه ،معنی درست وبه جا و هماهنگ کردن ریتم از اصول شعر گفتنه ممکنه شما حتی برای کم کم یه بیت یا دوبیت نیم ساعت یا حداقل یک ربع مشغول باشید ،تا یه چیز خوبی از اب در بیاد ،دقیقا مثل نویسندگی می مونه . اون هایی که شعر می گندمعمولا استعداد دارند در این زمینه .کاملا مثل نویسندگی اگه شما روی نوشتت وقت نزاری ،نه موضوع جالب میشه نه جذب کننده در اصل میشه یه چیزی مثل همین رمان .شما توی این رمان جذابیتی حس می کنید؟
   در کل اگه به این موضوع علاقه مندید شروع کنید خوندن شعر های حافظ ،سعدی یا حتی همون کتاب ادبیات درسی تون .چون کسی که پشتکار داره بیشتر از کسی که استعداد داره موفق تره .ولی به نظرم هرکس باید دنبال علاقه و استعداد خودش باشه در اون صورت پیشرفت میکنه چون اگه واقعا علاقه و استعداد داشته باشه با جون و دل تلاش می کنه در نتیجه به درجه ومقام بزرگی می رسه .امیدوارم موفق باشید .

  4. من ناشی ام بابا مهارت نمی خواد که یه سری قافیه سر هم کن با جملات کوتاه میشه شعر
   ولی می دونی ، به غیر از اینا از نظر من سر زنده بودن تو و الناز خیلی خوبه …
   احساس می کنه آدم صد ساله می شناستتون …
   خیلییییییی خوبه این خصلتتون شاد زندگی کردن خیلی خوبه ….این مهم ترین مهارتیه که باید تو زندگی داشته باشی و من ندارم …خیلی سعی کردم ولی خب نشده دیگه من همه رو غمگین می کنم تا اینکه خوشحالشون کنم با این شعرا …
   قدر این خصلتو بدونید …
   من با اینکه چهارده سالمه شبیه یه خانم پنجاه ساله رفتار می کنم !
   این خیلی بده …تو لحظه زندگی کنید قدر این اخلاق باحال رو هم بدونید ..

   1. لطف داری ابجی کیمیا .نمیدونم بده یا خوب ولی واسه هر چی غمه فقط ۱۰ دقیقه به خودم فرصت میدم ۱۰ دقیقه حق دارم گریه کنم حق دارم زار بزنم ولی تو خلوتم بعد از اون دیگه نه گریه میکنم نه ناراحت میشم یه جواریی باهاشون میجنگم
    و اما در مورد اون خصلت خودت به نظرم ازش به عنوان یه فرصت طلایی استفاده کن از همه چی زندگی مثل یه بازیه پس واسه برنده شدن از همه فرصت های طلایی استفاده کن .
    بعدم تو نمیدونی که قراره فردا چی بشه و هیچ چیز همیشگی نیست و نمیتونی یه چیز رو همیشه داشته باشی پس حداقل برای اتفاقات ساده یه لبخند بزن و ازش ساده بگذر

 29. باشه حالا که دیدم بدون من نمیتونین(سقف خونمون سالمه) برگشتم
  راستی سلام
  کیمی واقعاااا شعر های تو رو دوست دارم و عالییی هستن
  یاسی حالا ممکنه تو ی جایی از قرآن باشی اسم من م اصن تو قرآن وجود نداره!!
  بچه ها بگردین تو قرآن اگه پیدا کردین اسم منو ی ماچ میگیرین بعد از کرونا😂😆

 30. یاسی و ادمین،
  دیشب بدجور مشکوک میزدین،
  چرا یهو غیب شدین؟؟؟؟؟؟
  باران بعدا اومد
  بعد به من میگن مرغ!

  1. مرسی ایلین سویملی 😘
   بچه ها به نفعتونه که راجب اسمم نظر بدید
   ندید یه فرصت طلایی از دستتون رفته همین امروزو وقت دارین 😠

  1. ای جان مرسی عزیزم راستشو بگم ؟!؟! من تا حالا تاریخی نخوندم همه ی کتابام از دم جنایی و علمی تخیلی و فانتزیه تاریخ چجوریاس ؟

 31. سلام دوستان چ خبر خوبین ینی من نیسم هیشکی خبرمو نمیگیره واقعن ممنونم ازتون✋
  کیمیا خانم اسپانیایی درس میدین؟👍 افرین☺
  یاسی پات بهتره؟
  تولد پریسا بود مث ابنکه تولدت مبارک ابجی
  یکی هم بود پارت قبل درمورد من و تینا سوالی کردن و اینک بدونن ک هیچی ب جز ی دوستی معمولی بین منو تینا نی

   1. الی خانم ابحی من که جی پی اس نیستم سی متر ی اول نوبهاری یا محله های دیگه
    دلی گیان شما کجایی ؟

        1. واست خوب نیست عزیزم 😉😅
         ایشالا دو سال دیگه بهت میگم کی کیو بوس کرد 😛
         ولی ابجی کوچولو یه ذره به مخت فشار بیاری میفهمی کی کیو بوس کرد و تمااام 😉

  1. ارشاااام
   چطوری داداش
   کجا بودی
   دلم تنگه واسه اذیت کردنت 😐😉
   منم خوبم
   پامم سلام داره خدمتت تو گچ به سر میبره 😐😭

     1. مگع میشع ازینجا چطوری اخه ابجی کیمیا؟☺
      .
      .
      .
      خوبم ابجی ایلین خوبم میگذره دیگ چ میشع کرد روزه منو گرفتع😒
      .
      .
      .
      .
      ابجی یاسی مشغله کاری فکرمو درگیر کرده اصن وقت ندارم سر بخارونم جون تو از تینا بپرسی بت میگه😁😂😅😛

      1. آره بابا چرا نشه
       من خودم این شکلی یاد گرفتم . زبانش اسونه واسه تلفظ ها هم سایت بهتون معرفی می کنم برید گوش کنید کلی پادکست و چیزای باحال واسه یاد گیری هست .

 32. ادمین خوشبحالت اسمت وسط دعاست ادم ناخوداگاه دعات میکنه!
  .
  .
  دوستان برای منم اون گوشه های قلبتون دعا کنید،
  خیلی احتیاج دارم…

  1. مردم تو اسم هم شانس دارن
   هعی روزگار.
   .
   .
   .
   .
   تنها دعایی ک امشب براتون کردم این بود که حاجت دلتون زود زود برآورده بخیر بشه

   1. فاطمه جون باز خوبه اسم شما موقع قرآن ب سر میاد من ب یاد همه فاطمه ها افتادم. برای همه هم دعا کردم بیشتر از همه برای عاقبت بخیری جوونا و کنده شدن شر کرونا. داداش قادر برا شما هم دعا کردم تن درست و سالم باشی با این همه زحمتی ک میکشی برامون

   1. جدا؟ ادمین جان نگفته بودی
    مثلا هم دیاریم هم زبانیم یکم هوای بنده رو داشته باشی جایی نمیره😁
    .
    پس خوشبختم ایلین خانوم

    1. ادمین من الان ۴تا پارت براتون ارسال کردم تا اون جایی هم که می دونستم فکر کنم چهار تا بود ممنون میشم بزارید توی سایت.

  1. راد خانم/ آقا
   پایین گفته بودین
   رمان بانوی قصه.زیتون.ناگفته ها.جان و شوکران
   اسطوره.گناهکار رو بخونید عالین

   1. ممنونم نفس خانوم .
    حتما یه نگاهی می ندازم ولی اگه کار ها و مشغله ها اجازه بده .راستش دیگه از رمان خوندن زده شدم خیلی کم مطالعه می کنم مگه نویسنده ی معروف باشه.

 33. دوروز نبودم اصلا حس نکردین یکی ازما کمه
  منم قهرم باهیچکدومتونم اعلام اتش بش نمیکنم
  فلا

 34. سلام و عرض ادب
  دوستان یه سوال داشتم . لینک رمان ترمیم رو ک در اخرین پارتش گذاشته بوده رو من میزنم ک وارد کانالش بشه میزنه این لینک دیگر وجود ندارد .من قبلا وارد کانالش شده بودم اما کانالش رو ترک کردم حالا ک میزنم ،وارد نمیشه . با فیلتر شکن هم امتحان کردم اما نشد.کسی میتونه راهنماییم کنه؟؟

  1. ببین شما اگر تلگرام طلایی داشته باشی همینو میزنه، نه تنها توی ترمیم بلکه توی هیچ کانالی نمی تونی بری یا عضو بشی …
   یه حالت دیگه هم وجود داره که لینک اشتباه باشه …سرچ کن توی اینترنت آدرس کانال رمان ترمیم و ارکان …احتمالا باید وارد یه سایت بشی که اونجا خلاصه رمان هست و پایینش هم لینک وجود داره …خودمم به بدبختی پیداش کردم …

   1. نه من تلگرام طلایی ندارم ،تلگرام اصلی و رو دارم . واون سایتی ک میگی هم قبلا امتحان کردم .اونم جواب نداد

 35. چرا همه انقد زود متحول شدن؟امیر که عاشق لیلی شد لیلیم که ادعا داشت از امیر متنفره الان از نگرانی براش پر پر میزنه و حاضره به خاطرش بره بین یه مشت عوضی برقصه؟:/
  و اینکه مگه لیلی از ارمین و هانا کمک نخواست؟پس چرا نمیشینه سرجاش؟
  اخه یکی نیس به لیلی بگه اگه امیر بهوش بیاد بفهمه که کتلتت می‌کنه اسکول:|

 36. ای بی تو دل تنگم بازیچه توفانها
  چشمان تب آلودم باریکه بارانها
  مجنون بیابانها افسانه مهجوری است
  لیلای من اینک من… مجنون خیابانها
  آویخته دردم ، آمیخته مردم
  تا گم شوم از خود گم ، در جمع پریشانها
  آرام نمی یارد ، گویی غم من دارد
  آن باد که می زارد در تنگه دالانها
  با این تپش جاری ،تمثیل من است آری
  این بارش رگباری ، برشیشه دکانها
  با زمزمه ای غم بار ، تکرار من است انگار
  تنهایی فواره ، در خالی میدانها
  در بستر مسدودم با شعر غم آلودم
  آشقته ترین رودم در جاری انسانها
  دریاب مرا ای دوست ای دست رهاننده
  تا تحته برم بیرون از ورطه توفانها

 37. پریسا جان تولدت مبارک
  ایلین تو رو خدا واتساپ نصب کنین به خدا من تل ندارم
  راستی زهرا جون سلام
  من نیوشا هستم،میشناسمتون از پارت های قبل و البته پسر نازتون رو ک اگ اشتباه نکنم اسمش آریا بود؟!
  من ۱۴ سالمه و همسن الناز و کیمیا هستم
  بچه ها،یاسی و فاطمه و ایلین و الناز و نفس منظورم شمایین کجایین پس راستی میلاد کو؟؟
  داداش قادر،مخاطب خاص باران😆چطوری؟
  بقیه عزیزان چطورین؟
  خبری نمیگیرین از ما،من رو تحویل نمیگیرین؟باشه دیگه الان من اضافیم؟هعییییی روزگار
  راستی آجی هانا کجایی؟
  پس من میرم

  از طرف کسی ک ی زمانی دوسش داشتین(حداقل به ظاهر)
  نیوشا(نیوش)

  1. من همین جام ابجی نیوش خوبی گلم؟!….من خبر میگیرمااا….دیه کم کم داره امتحانام شروع میشه…😑

  2. سلام نیوشا جانم منم شما رو میشناسم عزیزم راستی تولدت هم مبارک باشه ببخش ک من خیلی دیر تبریک گفتم اون یکی دوروز اصلا نتونستم توی سایت بیام. ایشالا ۱۴۰ ساله بشی گلم. عزیزدل شما همیشه عزیز هستی این مال قبلا نبوده نه فقط شما همه بچه های گل سایت عزیزو دوست داشتنی هستن الان برا چی میخوای بری

  3. نیوش تولدت مبارک عزیزم 😇
   ببخش دیر شد تو سایت نبودم 🙃
   آرزوهات خاطره شن و همیشه حال دلت خوب باشه عزیز دلم 😍😘

 38. راد و کیمیا این رمان ها خیلی خوبن:
  قرار نبود،توسکا،جدال پر تمنا،روزای بارونی،دالان بهشت
  از نظر من عالیییی بودن
  بهتون پیشنهاد میکنم بخونین

  1. باشه نیوشا میخونم مرسییییی قرار نبود رو خوندم روزای بارونی رو هم خوندم قشنگ بودن مرسیییییی😘😘😘😘😘

  2. ممنونم نیوشا خانوم ولی همه رو تقریبا مطالعه کردم بعد ول کردم 😊من یه عادت بدی دارم کتابی جذبم نکنه ول می کنم
   ولی موضوعات خوبی داشتن درکل ممنون.

   1. حالا من برعکس باید تا ته بخونم ببینم بقیش چی میشه وقتم هم بیخودی هدر می دم اتفاقا بهتر که ول می کنید ای کاش می شد من هم این جوری بودم 😐😒😒😒😒

    1. منم اینجوریم کیمی
     اخه نمیشه ول کرد حتی مسخره ترین موضوع یا یه چیزی رو شروع نمیکنم یا اگه بکنم تا تهش هستم مثلا همین رمان خلافکار اصلا علاقه ای به خوندنش ندارم خیلی مسخره شده ولی منتظریم ببینیم آخرش چی میشه

     1. دقیقاااا الی بعضی اوقات به خودم میگم احمق چقدر وقتت رو تلف اینجور چیزا کردی الان اگه همین وقتو صرف سنتور زدن می کردی یه کاره ای شده بودی 😒😒😒😒😒😐😐😐😐

 39. واقعا نمیدونم باید به همچین نویسنده هایی چی گفت.یه زن چرا باید انقدر راحت شرافت و نجابت و عزت نفسشو زیر پا بذاره و تن به همچین خفتی بده؟هر چقدر هم که عاشق باشه بازم هزاران راه وجود داره که بتونه پول جور کنه جدا از همه اینا رمانش تبدیل شده به یه رمان تخیلی امیر که با تیری که تو سرش خورد نمرد حالا پول برداشتن از حساب امیر سخت و ناممکن شد؟

     1. واااای آیلین حتما جگوار رو بخون خیلی قشنگه نویسنده اش نویسنده اکالیپتوس هست اسم شخصیت هاشم الای و امیر والا

      1. این اقای انوری علاوه بر اینکه شاعر بوده منجم هم بوده وبه گفته خودش خیلی بد شانس یه بار پیش بینی میکنه که قراره خورشید گرفتگی بشه خب اون موقع حتی الان این عقیده رو داشتن که این پدیده نحسه ممکنه اتفاق های دیگه ای مثل توفان و از این جور چیزا بیاد خلاصه مردم میشینن پناه گاه و از این جور چیزا میسازن اون روز میرسه اما دریغ از وزیدن یه نسیم که باعث خاموش شدن شمع تو بالاترین مناره شهر بشه خب اینم ضایع میشه همه دیگه بهش اهمیت نمیدن اما سال ها بعد تحقیق میکنن که اون روز روز تولد چنگیز خان مغول کسی که ایران رو ویران کرد بوده
       تو تقصیری نداری که از ادبیات بدت میاد این نظام اموزشیه که همش ایراده بخوام بگم داغ میکنم امپرم میزنه بالا

 40. پریسااااااااااااااااااااااا
  تولدت مبااااااارک عشق من
  ۱۲۰ ساله بشیییییییییییی
  بیشتر از یاسی و نفس عمر کنیییییییییی…

   1. اهایی پریزاد…زاد روزت مبارک قشنگم….بهترین ها رو برات ارزو میکنم ابجی….تولدت مبارک گلی…❤😍😍😙😘

   2. پرررررری
    تبریک گفتماا
    ولی بزا بازم بگم
    تولددددت مباااارک گوساله ملوس من 😍😘
    آرزوهات خاطره شن و حال دلت توپ توپ باشه یه **توپ هم پیدا کنی 😉😍😘

 41. یاسی تو که گفتی نیستی؟
  من رفتم خوابیدم بعد پی ام دادی؟
  نفس هر شب خواب منو چک میکنه!
  الان هستما، تا شب…

 42. بچه ها من دیشب تا نزدیکای ده تو سایت بودم پارت جدید نیومد شما کی پارتو خوندین کی این همه کامنت گذاشتین دمتون گرم خدایی😂😂😂
  بچه ها میدونین چیه دلم میخواد ی گرز بردارم بزنم تو فرق سر لیلی از اولشم هرگوه کاری ک دلش میخواست میکرد بعد میگفت مجبور شدم مثلا اون موقه ک با امیر لج بود میگفت عطر تنش مستم کرد بعد از رو اجبار باهاش رابطه داشتم دختره ی خر آخه خودت خری یا مردم رو خر فرض کردی ی کلمه بگو کرمام میلولن دیگه چ فرت و فرتم غش میکنه کاش امیر ب هوش بیاد بزنه دماغ اینو بیاره پایین دختره ی وزه. خیلیم رمان داره نزول میکنه واقعا چرت شده ترنم خانوم ی فکری ب حالش بکن بیش از حد توهم آمیز شده.

  1. کرد گیان جون میگم این گیان همون معنی جان رو داره درسته؟ آخه تو سریال نون خ ی اینجوری چیزی میگفتن من فکر میکردم جان رو بالحجه تلفظ میکنن میشه جیان فک کنم همین گیان ک شما گذاشتی باشه

      1. الهی زهرا فدات شه ممنونم آیلینم چشات خوشگله عشقم نظر لطفته. ولی من بخدا تو خماری دیدن تو و یاسی و بقیه بچه ها موندم میترسم ارزو ب دل بشم.

       1. ااا
        زهرا من که عکسمو دفعه قبل گذاشته بودم ، تازه چند تا هم بودن 😑

        ولی باشه بزار یه عکس پیدا کنم بزارم ، از خماری در بیای عزیز دل 😉

   1. زهرا جان خوبی کوتاهی قد اینه که میتونی کفش پاشنه بلند بپوشی …مخصوصا تو عروسی ها .تفاوت قدمان خیلی نیست ولی من کلاس بسکتبال هم رفتم …همه توی فامیل بهم میگن دراز 😐😐😐😐

    1. آره عزیزم فقط با کفش پاشنه بلند دهن پا و کمر آدم سرویس میشه.
     چ جور دلشون میاد بهت بگن دراز آخه تو ماشالله قد بلند و رشیدی❤❤❤

  2. اره راس میگن
   خب میگم کیمی زده تو کار اموزش اسپانیایی
   ایلین این داش ادمین هم ترکه استاد راد هم ترکه شما هم ترکی اموزش بدین
   منو دلی و الی (به چه قافیه ای)هم کردی اموزش میدیم
   اها یه سوال دوست داشتنی به ترکی چی میشه ؟

 43. من دیدم و رو پسره کراش دارم خیلی جیگره مخصوصا لحجه ش. دختره هم خواهر هانا بیکر تو thirteen reasons why

  1. هانا خیلییییییی خوشگله من که دخترم عاشقش شدم 😐 حیف خودکشی کرد وگرنه خودم می گرفتمش 😐 من عاشق صحنه ی خودکشیش بودم انقدر لجم گرفت حذفش کردن اه
   یعنیاااا هزار بار تو ذهنم خودکشیش رو ، اون چهره ی مامانشو تصور کردم حیف حذفش کردن حیففففففف

   1. واقعا حذفش کردن؟ من داشتمش. البته تو خیلی از کشورا مثل کانادا ممنوع شده بود چون تو امریکا خیلیا بعد از دیدنش خودکشی کردن.
    من که کل سریال جاستین و برایس و کلی رو فوش می دادم. طفلی خیلی به هانا سخت گذشت.

    1. اه من جسیکا رو هم فحش می دادم اما اون اخرا فقط برای و جاستین بود
     منم به سختی پیداش کردم تو اینستاگرام دیدم 😐😒😒😒

     1. اره جسیکا هم یکم نامردی کرد ولی برایس و جاستین اخر نامردی بودن کلی م که عین منگلا فقط نشست نگا کرد هر بلایی می خوان سر این طفلی بیارن.
      ولی واقعا مدرسه جای مزخرفیه من اعتماد به نفس پایینی دارم و افسرده هم هستم نصف افسردگیم به خاطر مدرسه و قلدراش ولی یکی از خوبیای ایران مختلط نبودن مدارسه وگرنه با پسرای بی جنبه ای که ما داریم نصف دخترای ایران خودکشی می کردن.
      thirteen reasons why کاملا فضای مسموم مدرسه رو نشون داده.

  2. وااااااااااااااااااااای لی لی ،
   پسره اسپانیاییه نه؟
   خییییییییییلی خوبه،
   دختره خواهر واقعی هاناست؟

   1. نه اسپانیایی نیست بریتانیایی من عاشق لحجه بریتنیاییم.
    اره دختر خواهر واقعی بازیگر هاناست اگه دقت کنی شبیه هم هستن.

     1. ابجی ایلین موجود عجیب که خودم میدونم…‌ولی یهو غیب میشه😑…حالا چه شرطی ابجی؟!

 44. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂واااااى اين رمانه؟😂😂😂خيلى داغون شده خدايي جمعش كن تا بيشتر گند نزدى بهش

 45. چرا این رمانا اینقدر چرت شدن این از این اون از ترمیم …نویسنده هاشون پاک رد دادن ،چیزا چیزی…کت کت شده ها …

  1. کاش یه داعشی پیدا میشد این لیلی عوضی رو تیکه پاره میکرد میکشتش اه نفهم
   امیر پاشه از رو تخت چنان بندازتش رو تخت بیمارستان نفهمه از کجا خورده😠

    1. دختره نکبت خودش کرم داره دونفر بهش گفتن خوشگل اینم دیگه رو اسموناست هر غلطی دلش می خواد میکنه بی حیا ی بی غیرت واسه امیر این کارو کردم واسه امیر این کارو کردم یکی نیست بهش بگه …اوفففف لعنتی اگه میدیدمش اول تار تار موهاشو میکندم بعد ناخوناشو باعنبر دست میکشیدم بعد با اسفالت صاف کن از روش رد می شدم بعد می سوزوندمش خاکسترشم می زاشتم سر در شهر تا بقیه عبرت بگیرن

   1. هیییییی انقدر دوست داشتم یه جا راحت بدون این کلاسها و امتحان های مسخره بشینم یه گوشه کتاب بخونم و سریال ببینم …چی می شد خدا …
    😑😑😑😑

    1. ای خدا
     من اینارو نمیخوام
     فقط چی میشد منو با گوشیم تنها میزاشتن اینقد غر غر نمیکردن که نرو تو این بی صاحاب 😢

    1. ایلین منم دیدمش فیلم افترو اونم قشنگه
     چقد تفاهم باهم بخاطر دوتا فیلم 😂😂😂
     حیف دادش ندارم وگرنه میگرفتمت واسه دادشم😂🤗😉

   1. ادمین جواب ندادی تا شارژ گوشیم تموم شدش 😐😑

    شبت خوش داداش برو لپای تپل خانمتو ببوس
    اونم بگو تورو ببوسه 😉😜

    کیمیا بیا بغلم من و تو هم همو ببوسیم ابجی 😘
    شبت خوش 😍😘

    1. 😂😂😂😂😂😂😂خدا بکشتت دختر باحرف زدنت
     یاسی نامزد ادمین کجایی؟؟ توکه از جیک پوکشون خبر داری؟
     دیگه کامنتم نمیزارن که

    2. ماااااااااااااااااااچ😘 از لپ سمت چپ 😘
     آنقدر غرق نگاهت می شوم که حتی بلند ترین طناب هم نتواند نجاتم دهد …
     حکم کن تا طالع دریای چشمانت مرا در خود غرق کند …

     1. خب هیچکدوم از مطالبی رو که میزاری اصلا نمیخونی،
      یا تجاوز به دختر ۳ ساله!
      یا اختلالات اقایان!
      یا دستگاه دفع موش!
      میخونی؟

 46. ادمین دیدی گوشت گرون شده آش گندمو بدون گوشت گذاشتی؟؟؟
  الهیی تو چقد به فکر ملتی 😢
  کاش همه مث تو به مردم بیچاره فکر میکردن 😐

  1. اووووف دخترا کجایین ؟؟
   حوصلم پوکید 😭
   هر شب فاطمه بودشا حالا شانس مارو باش 😑
   با ادمین موندیم تو سایت اونم که ماشالا هزار ماشالا شبا روزست الان حال نداره بحرفه 😐

   1. وااای یا سی جون سلام. خدا نکشت یاسی ی پارت نمیای ی پارت ک میای ازخنده خفه مون میکنی. چقد خندیدم ب اون دفع موش و حشرات. ینی عاشقتم چقدم گیر دادی ب درد و دل با ادمین و پرسیدن اسم بچه هاش

    1. سلام زهرا
     چطوری عشقم
     تپل ملوست چطوره ؟؟

     چه کنم دیگه زهرا
     بخدا بزارن صبح تا شب اینجام 😑

     اره دیشب دیدم کسی نیست گفتم با قادر در و دل کنم اخه در و دل قبلی یه جاهای خوب کشیده شد 😁

     1. سلام عروسک. خوبم گلم تو خوبی پات خوبه الحمدلله؟ ولی خدایی بودن تو و آیلین ی نعمت بزرگه خدا حفظتون کنه
      میدونی از این خندم گرفت ک ادمین خیلی رک گفته بود ن موافق نیستم😂😂😂

   2. ای یاسی چی بگم دخترمنم ناامیدشدم ازشون دیگه دوسه روز درمیون میام اونم واسه رمان
    هیچکی نیس دیگه

  2. یاسی من نمیفهمم تو کی میای اخه؟
   من تا دوازدهو نیم ان بودم،
   تلم خبری نبود،
   جغد شب!

    1. داداش قادرر
     میخوای اسم بچه هاتون رو چی بزاری؟؟؟
     دختر دوست داری یا پسر ؟؟
     بارانو بیشتر دوست داری یا بچه هاتو ؟؟؟

     1. یاسی از خودم بپرس خب، داداشم دوست داره اسم بچه هاش قاصدک و بارمان، یا هانا و امیرسام باشه، البته از امیرسام خیلی خوشش میاد!

    2. ادمین مرگ‌ ایلین و نفس بگو دیگه چی بود اسم بچه هاتون 😐
     قبلا مهسا گفت الان یادم‌نمیاد مخ نداشتم تاب برداشت اینقد فکر کردم🙁

 47. داش مرصاد قد تو چنده ؟؟
  تا الان قد بلند سایتم بجز ادمین که ایشالا تا سال دیگه هم قد میشیم 😊

  1. ابجی یاسی این مرصاد کیست؟!!…یهو از سیاره مریخ میاد و میره؟!…اخه شما یهو میگید مرصاد بعدم هیچ خبری نیس….احیانا پیام بازرگانی میزارین ابجی؟!
   .
   .
   .
   ابجی ایلین..اره راس میگم فک کنم الانم قدم ۱۷۱ باشه وزنمم تو ماه رمضون خیلی کم شده که مامانم بهم میگه شدی اسکلت😐😑😂😂

 48. سلام بر و بچ چه خبرا چیکارا میکنین
  جدیونید اگه شب قدر منو دعا نکرده باشین چون اسمم تو جوشن هست خواه ناخواه باید قد و بالای رشیدم جلو چشماتون میومد و دعام میکردین
  منم که خیلی خستمه حوصله گوشیو هیچیو ندارم فقط خوابم فکر کنم افسردگی پس از پایان نامه گرفتم :////

  1. سلااام مرصاد
   چطوری
   اوه اوه اوه
   قد و بالا رو نگا
   چشششم حسودا کور شه الهییی😂😂

   مرصاد تو از اون مردایی هستی که افسردگیه بعد زایمان میگیری 🤣

   جون تو شوخیه نزنی دهنو سرویس کنی 😑

  2. به به مرصاد خان چه عجب چطوری
   راستی سلامم🖐
   آره اسم تو ادمین هست اگه یادمون رفتین یادمون میاره

 49. وااااااااااای
  لیلی رو بدن دست من،
  میندازم تو چرخ گوشت!
  بعد آبشو میگیرم،
  میریزم فاضلاب
  .
  .
  چی گفتم!

  1. 😑 بیا اول من بهش فلفل بزنم بعد تو بندازش توی چرخ گوشت ازش یه پیتزا با گوشت چرخ کرده درست کنیم بندازیم توی فر بدیم امیر بخوره بعد با چاقو معده ی امیر رو برش می زنیم و بعد با دل و روده ی امیر سیرابی درست می کنیم با نون بعد هم میزنیم تو رگ ! چطوره ؟
   😐😐😐😐😐

    1. ایلین جونم فکرم درگیرش نیست 😊
     چرت خونم کم شده بود گفتم از امیر بپرسم حداقل یه چیزی گفته باشم 😉😅

   1. چون نویسنده ها هیچکدوم از مغز خودشون استفاده نمی کنن ،میرن کپی یکی دیگه رو می نویسن
    ولا این طوری که هر کی به سن بلوغ رسیده فکر نویسندگی بزنه به سرش اخرش هم میشه این اه. خیلی کم میشن اونایی که واقعا قشنگ می نویسن .خوب مگه واجبه؟مرض داری می یای فوش می خوری تازه بدتر هم می نویسی😒😒
    .
    .
    نویسندگی کشک نیس که الکی بیای چهار پنج تا چرت و پرت بنویسی .حاضرم شرط ببندم این نویسنده توی عمرش به غیر از چرت و پرت، هیچ کتاب درسته ای نخونده

    1. اینا که اسمش نویسندگی نیست شر و ور نویسیه…قبلا ها که جاهل بودم همچین ۱۲ ۱۳ سالم بود میشستم روزی دو تا رمان می خوندم
     حالا با موضوعات چی ؟ دختره زشت بود پسره مسخره اش می کرد بعد روی صورتش اسید پاشیدن جراحی پلاستیک کرد مدل شد خوشگل شد با همون پسره زندگی کرد و ازدواج کرد باهاش بعد پسره تیکه آخر رمان گفت _ آخ فلانی صورتت خیلی نازه خیلی طبیعیه
     دختره هم میخنده و میگه _ آره فلانی خوشگلیم ارثیه ! و پایان😓😒😒😒😑😑
     یا یدونه دیگه رمان خوندم دختره نصف رمان رو از تیپاش تعریف می کرد
     ای ای ای لجم میگیره آخه مگه تیپای تو به ما مربوطه آخه ؟
     خلاصه از نظر من اگه یه نویسنده ای یه رمان با نثر محاوره بنویسه که همه خوششون بیاد یا بتونه خوب اورکام کنه واقعا جای باریک…داره 😸

     1. 😂😂😂😂😂😂
      به شدت با شر و ور نویسی موافقم👏👏
      حداقل اسید پاشیدن بعد دوتا زشت باهم ازدواج می کردند خوب میشد یه تنوعی ایجاد میشد والا من قبلا هر چی می خوندم یا چشم ابی بودن یا عسلی یا سبز یا کوفت ،خوش هیکل ،خوش قیافه ،دلبر ،زهرمار😬 ادم لجش میگیره من تو عمرم یه دونه چشم عسلی از نزدیک دیدم والسلام😁 .
      بابا حالا شاید یه فرجی شد یکی چشم رنگی شد نه که دیگه تو هر رمان همه از دم شازده یا شاه زاده تازه تازه داشت خوب میشه الان همه رفتن تو موضوعات …
      ارزو به دلم موند یه رمان درسته بخونم و نصفه ولش نکنم دلیل اصلی رمان نوشتنم همینه (که الان یکی دوتا خوبش هست خدارو شکر)

      1. والا همینو بگو
       ماشا…همه هم سیکس پک و عضله ای😑😐 آدم یاد اون شعر بود میگفت سوسن خانوم چشم عسلی ابرو کمون میوفته 😂😂😂
       ای ای ای لجم میگیره همه از دم چشم پاک ، خوشگل و پولدااااااار
       والا انقدر تو این رمانا من بی ام و دیدم که تو واقعیت ندیدم
       باز حالا خوبه تو یه دونه چشم عسلی دیدی من حتی یدونه چشم رنگی هم از نزدیک ندیدم 😒
       تازه همه هم یه رقیب عشقی لب پروتزی دارن که سبزه است و شبیه میمون پشت قرمزه همیشه هم شکست می خوره اسمش هم سوسولیه پسره هم همش با اون اخلاق سگ مرغی که داره ضایع می کنه همش 😐😂
       بعد آخرش من نمیدونم چجوری پسره با اون اخلاق سگ تیلیت چجوری غلام حلقه به گوش دختره میشه 😂😂😂😂😂😂😂آخرش هم میگه آخ فلانی خوب شد که تو رو گرفتم شدی عیالم !😂😂😂😂😂
       ( چقدر حرص خوردم 😐😐😐😐)
       حالا جدا از اینا یه رمان خوب به من معرفی کنید بگیرم کامل بخونمش 😂

       1. خخخخخ
        دقیقا زدید وسط هدف😂😂
        میگردم یه رمان خوب بهتون معرفی می کنم فعلا بدجوری مشغول هستم

       2. خخخخخ
        دقیقا زدید وسط هدف😂😂
        میگردم یه رمان خوب بهتون معرفی می کنم فعلا بدجوری مشغول هستم ولی حتما

 50. دمت گرم داداش
  هاردین و تریسا،
  خیلی دوست دارررررررررررم،
  بچه ها فیلم after دیدین؟
  واای خیلی قشنگههههههه…

  1. من دیدم و رو پسره کراش دارم خیلی جیگره مخصوصا لحجه ش. دختره هم خواهر هانا بیکر تو thirteen reasons why

 51. بزار امیر بهوش بیاد ی چوبی تو آستینت فرو کنه که واسه همیشه بشینی سرجات دست از سرخودکاریات برداری.

  1. کاش حالا ک ارمین و هانا اومدن کمکش کنن و ارمین بره اون پیر خرفت رو خفه کنه حداقل یه شب بود بیشتر نشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کدبازان