codebazan

رمان صیغه استاد

رمان صیغه استاد پارت ۱۴

 

صورت مادرمو بوسیدم و گفتم دلم برات تنگ شده بود مامان خانوم با کلی زحمت مرخصی گرفتم امشب تا بیام با مامانم باشم
نگاهی به صورتم انداخت و گفت

_این چه رژیه که زدی؟
دختر خیلی پررنگه تو اون خونه زشته به خدا میگن این دختر حتما یه جوریه…

لبخند زدم و گفتم مامان جان باز شروع نکن توی اون خونه اینقدر همه باکلاسن که من به خودم نرسم میندازنم بیرون و بهم میگن دهاتی تو که نمیخوای از کار بیکار شم؟

مادر ساده ی من از ترس بیکار شدن دخترش سریع عقب نشینی کرد

_ بیا بشین بیا بشین امروز برای ناهار قرمه سبزی پخته بودم تودلم گفتم یکم برای دخترم نگه دارم شاید اونم بیاد قسمتت بوده مادر الان برات گرم می کنم

میل غذا نداشتم اما مادرم که اینطور با خوشحالی داشت حرف میزد چطور می تونستم بهش نه بگم ؟

مادرم برای گرم کردن غذا رفت

مانتومو در آوردم و شالمو روی گردنم انداختم وقتی مادرم با سینی غذا برگشت انگار که واقعا گرسنه شدم کامل بشقاب و خالی کردم
انقدر این غذا به من چسبید که حد نداشت

وقتی غذا تموم شد سرم و رو روی پای مادرم گذاشتم و دراز کشیدم
به عادت همیشه مادرم شروع کرد به نوازش کردن موهامو من سرخوش از این همه نزدیکی به مادرم فقط عشق می کردم

نمی خواستم به استاد به اون خونه و هیچ چیز دیگه ای فکر کنم
فقط میخواستم الان کنار مادرم خوشحال باشم

با مادرم حرف زدیم درد دل کردیم وقتی از اینکه کارم خوبه و درآمدش خوبه و شنید خیلی خوشحال شد بیچاره اینقدر توی این مدت عذاب کشیده بود بی‌پولی کشیده بود که پر از استرس و نگرانی بود

با صدای زنگ گوشیم سرم و پای مادرم بلند کردم ساعت یک نصفه شب بود نگاهی به شماره انداختم استاد بود به مادرم گفتم استاده حتماداروهای خانمش و پیدا نکرده
مادرم از جاش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و منم تماس وصل کردم

_چرا هنوز بیداری؟
آب دهنم و پایین فرستادم و گفتم با مادرم داشتیم حرف میزدیم برای همین بیدارم

_ بگیر بخواب صبح نباید خواب بمونی وقتی میام دنبالت باید آماده باشی..

آهسته چشم گفتم سکوت کرد نمی خواست قطع کنه پس من پرسیدم خانم حالش خوبه؟

_ آره خوبه خوابیده خونه غرق سکوته واقعا ادم عصبی میشه اینهمه سکوت

استاد دلش میخواست با یکی حرف بزنه چون توی خونه همیشه سکوت بود و هیچ کسی نبود تا باهاش هم صحبت بشه
وارد اتاق شدم و کنار دیوار نشستم و گفتم
_شما چرا نخوابیدی ؟
نفسی کشید و گفت

_خوابم نمیبره فکرمم مشغوله

به خودم جرات دادم و گفتم
اگه نگین فضولم می تونم بپرسم که فکرتون درگیره چیه؟
کمی مکث کرد و گفت

_فکرم درگیر زندگیه درگیر گیتیه…
این آدم با همه ی غرور و خودخواهی که داشت با همه زور گویاشو عصبانیت هاش یه ادم تنها بود که نیاز داشت به دوست
به کسی که همراهش باشه باهاش حرف بزنه خسته بود از تنهایی و من این خستگی رو از نگاهش و رفتارش میخوندم

آهسته زمزمه هیچ کسی از اینده خبری نداره بهتره بهش فکر نکرد

شما الان به استاد خیلی مطرح هستی استادی که همه ی دانشجوهاش براش سر و دست می شکنن خبر دارین چند تا از دخترای کلاس عاشق شمان؟

خندید صدای خنده اش و شنیدم این آدم خیلی کم می خندید
صدای خنده اش که قطع شد گفت

_هیچکدومشون انا خبر ندارن هامون فاخر استاد خوشتیپ دانشگاه توی خونش روی تخت‌خواب چقدر عصبی وحشی میشه وگرنه هیچ کسی عاشق من نمیشه…

بدون خجالت گفتم باور کنین بازم عاشق تون میشن چون روی تخت خوابم یه جور دیگه خواستنی میشین

این حرف و زدم و سریع لب گزیدم و با اون یکی دستم روی سرم کوبیدم خاک بر سرت ساغر چی گفتی الان
استاد با خودش چی فکر میکنه!

کمی سکوت کرد و گفت
_روی تخت چطور خواستنی میشم؟

دیگه نمی تونستم حرف بزنم لال شده بودم اما استاد ول کن نبود

_ ساغر با تام روی تخت خواب چطوری میشم؟
چند نفس عمیق پشت سر هم کشیدم و گفتم

خب روی تخت خوابم درسته عصبی هستید و زور میگین و خشنین اما این عصبانیت و زورگویی بهتون میاد در عین حال بعد اینکه ارضا میشین مهربون میشین برای چند دقیقه…

_ نظر تو چیه؟
میگی همه دخترای دانشگاه عاشقمن تو چی؟
تا حالا به این فکر کردی که عاشقم بشی؟
لبمو با زبونم تر کردم و گفتم
من انقدر مشکلات و بدبختی داشتم که هیچ وقت به عشق عاشقی فکر نکردم

اما دست بردار نبود که ادامه داد

_الان که مشکلات و بدبختی نداری تنها مشکلت منم که توی زندگیتم الان چی الان عاشقم میشی؟
فکر می کنی توان مثل بقیه عاشقم میشی؟

قلبم داشت از جا کنده میشد نمیدونستم چی باید بگم واقعیتش این بود که میدونستم اگه یه مدت دیگه پیش استاد باشم قطعاً بهش دلبسته میشم اما نمیدونستم اینو باید بگم یا نه میترسیدم عصبانی بشه پس گفتم

من عاشق شدن بلد نیستم معامله و قرارداد و ترجیح میدم

استاد نگار فکر نمی کرداین جواب بدم رو بهم گفت
_ همین خوبه اگه میگفتی قرار عاشقم بشی خیلی زود از زندگیم حذف می‌شدی اما الان که قرارداد و معامله برات مهمه موندگاری ساغر
موندگاری تا وقتی که ازت سیر بشم و دلموبزنی
تا اون موقع تمام خرج و مخارج تو مادرت با منه
پس سعی کن حالا حالاها دل من و نبزنی تحقیق در مورد سکس در مورد رابطه
پیدا کن علایقم و علایق یه مرد و…
یه مرد مغرور و زورگو عصبی و خشن مثل من چطور رابطه هایی رو به نظرت دوست داره؟
اینا رو پیدا کن توی رابطه هامون انجامشون بده تا ماندگارتر بشی

چشم گفتم و استاد بالاخره گفت زیاد حرف زدیم دیگه برو بخواب صبح میام دنبالت که برگردی خونه اینجا جات خالی بود امشب دیگه حسابی باید بهم سرویس میدادی چون واقعا دلم میخوادت…

اینو گفت و تماس قطع کرد و من هاج و واج موندم این آدم انگار اصلاً سیرمونی نداشت هیچ چیزی سیرش نمی کرد

از من می خواست تحقیق کنم بخونم درباره سکس و رابطه می خواست چیزی یاد بگیرم تا بیشتر بهش حال بدم نفسم رو بیرون دادم و مادرم در اتاق باز کرد و وارد شد
_چی شده دخترم حرف زدنت طول کشید اتفاق افتاده؟

از جام بلند شدم و گفتم

نه مامان جای دارو رو پیدا نمیکرد یه ساعت دارم توضیح میدم کجا گذاشتم

وارد اتاق شد یه تخت دو نفره بزرگ توی این اتاق بود مادرم رو به من گفت _مادر دختری بخوابیم؟

چرا که نه از خدام بود خودم روی تخت انداختم و گفتم
من از خدامه مامان میخوام امشب از کنار مادرم بودن نهایت لذت ببرم
اما دروغ چرا فکر پیش استاد بود استاد واقعاً حالش خوب نبود خیلی داغون بود ناراحت بود و من میدونستم همه اینا به خاطر زنشه…

چون تمام شب و به استاد حال و روزش فکر کرده بودم صبح بی حال و کسل از خواب بلند شدم و آبی به صورتم زدم.

مادرم با دیدن چشمای من گفت
_که دیشب خوب نخوابیدی؟

سریع لبخندی زدم و گفتم چرا نخوابیدم!
فقط از خواب سیر نشدم دلم میخواد بازم بخوابم
مادرم بغلم کرد و گفت
_ خب بخواب عزیز دل مامان چرا نمیخوابی؟
نگاهی به ساعت انداختم و گفتم
استاد گفته قبل از اینکه بره دانشگاه من باید برم خونه موتظب زنش باشم که تنها نباشه

 

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫452 دیدگاه ها

 1. فاطمه به جای این همه غر خواهر یه سوال میپرسم جواب بده.
  .
  .
  وای چی انقدر اذیت این شهاب بدبخت میکنی از همون اول با ابن بنده خدا لج بودی گناه داره بابا میلاد رو بگی یه چیزی پرو بود اعتماد به سقفش هم که هیچ ولی این بچه خوبیه کاری به کسی نداره (منو چه به طرفداری از پسر سفارش زنش رو به عمل اوردم منو نکش!)

  1. داداشمه دوسش دارم واسه همینم سربه سرش میزارم {من بشخصه کسی که واسم عزیزه باهاش حرف میزنم ویه کوچولو اذیتش
   میکنم }
   بعدم اصلاداداش منو با میلی مقایسه نکن چون دیگه دوسش ندارم نمیدونم چی گفت ناراحتم حالابماند
   شهاب چون باجنبه س باهاش شوخی میکنم{واقعاعین داداش نداشتمه }
   داداش ادمینم همینطور
   من اگه داداش واقعی هم داشتم همین اندازه ک داداش شهاب رواذیت میکنم اونارم اذیت میکردم
   داداشیای مهربونم خیلی دوستون دارم وبراتون بهترینارومیخام
   رفع ابهام شدالی جون

 2. ریحون عشقم دلتنگت که شدم اونم زیاد
  ککککککککککککککججججججججججججججججججججججججججججججججججججججااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  دلت میاد یکاری کنی توسن ۱۸سالو۳ماهگی بدون عخش شم این اتیو که میبینی اصلانیس الی هم که نگم برات
  شهابم که خون به دلم میکنه ادمینم ده برابرشهاب
  میخوای منوبه کی بسپاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  جداازاون شکست عشقی میخورمممم
  دلت میاد شوخیه مگه بزاری بری نمونی
  ادمین استیکراروبزارمن احساساتمونمیتونم بالب تاب بیان کنم

  1. اهههه فاطی بزار یه چیزی بگم که تا حالا بهت نگفتم
   .
   .
   .
   تو عشق منی و خیلی خوشحالم به ابجی فاطمه خوشگل و دلسوز دارم!

 3. کاش همیشه فردا روز ۲۵برام حذف بشه
  دل من بیقرار چشمای بسته ای است که دگر هیچ وقت اورا نمیبینم
  کاش باز بیای بگی من اومدم خانوادمون رو شاد کنی ولی هیچ وقت دیگر نمیایی و غمت روی دلم میماند
  چقدرسخته ندیدنت غمگین ترین واژه زندگیم تو بودی رفیق بی معرفت 😔😭
  کاش میتونستم واسه یک ساعت فردا رو پاک کنم و دیگه جلوی روم نیای کاش میشد یه دقیقه ببینمت 😔دنیا با من چه کردی اخه چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لعنتی😭😭

  1. سلام دخترا خوبین؟ من از زمان رمان استاد خلافکار پیاماتونو میخوندم وبیشترتونو میشناسم. اسمم فاطمست از آشنایی با هاتون خوشبختم

    1. خوشبختم عسل جان چند. سالته شما؟ البته اگه دوست داری بگو، دیگه بعد از استاد خلافکار پاتوقتون این رمانه؟

  2. سلام دخترا خوبین؟ من از زمان رمان استاد خلافکار پیاماتونو میخوندم وبیشتر تونو میشناسم. اسمم فاطمست وخوشبختم

 4. عزیزای دل من…کسی هست اینجاکه دلش براریحون تنگگگ شده باشه؟؟؟!!!اگه نه عیب نداره من بجای همتون دلتنگتونم.گلی خوشگلای من…من یه مدته درگیرم برابرنامه ریزی وکارای مدرسه.هم بعداون ماجرابه یجورمیگرن گرفتارشدم که خدابه روزدشمنمم نیاره.داغونم میکنه.هم اینکه مهمون داریم.هم دارم آماده سفرمیشم برارفتن به دیارخاطره هاوعاشقانه هام.امروزم دیگه طاقت نیوردم اومدم یه سربزنموبرم.دلتنگتوووونم.فاطمه بلا.فاطی طلا.الی گلی.آتوس جانم.مارالی عشقولی.زهرای ماه پیشونیم دلتنگتم توآرای قندعسلم.هاناجانای من.یاسی جیگیر.نسی نفس.وهههممممه اونایی که اسنشون الان توذهنم نیست…میبوسمتون.مراقب دل پاکتون باشین.شماهامثل گلین…راستی عسل بانوی خوشگل…خانواده منم هم خیلی مذهبین هم سنتی.اماپدرومادرم هردوتحصیلات دارنوشاغلن.ومنوداداشمم همینطور.رفتن نرفتن به دانشگاه ودرسوخیلی چیزای دیگه به افکارآدمابستگی داره نه عقایدمذهبیشون گلم.بعضیام اصلا مذهبی نیستن اماخوب فکرشون متفاوته…..
  انشالله تومراحل دیگه زندگی موفق باشی…
  خوب خوب گل گلیای من فرزندان قشنگم.من فعلا ازحضورپرنقش نگارهمه چی تمام شمامرخص میشم تاااااشش روزدیگرکه ازدیارعاشقانه هام خدمتتون شرفیاب بشم.درروز۳۰شهریورکه تولدریحونتونه.و۲۲سالش تموووووم میشه.ای وای من پیرشدم رفتتتتتت.فعلاخوشگلام دلم نمیادبرمممم.امادیگه چشمم یاری نمیکنه.خدانگهدارتون.دوستون دارم

  1. واییییییی سلام ریحانم چطوری تو امیدوارم که خوب باشی
   اره من دلتنگت بودم ❣️
   تفلدتم پیشاپیش مبااااااارک کیلی لی لی کیلی لی لی دس دس❤️❤️❤️😍😍😍😍😘😘😘😘💌💝

   عهههه بسلامتی دیگه خانوم معلمم که شدی خیلی خوشحال شدم عزیییزم 😍

  2. سلام گلم تولدت رو پیش پیش بهت تبریک میگم انشالله همیشه شاد باشی
   پدر و مادر منم تحصیل کرده هستن وشاغل هست مادرم معلم هست
   ولـیخوب نمیدونم چرا نمیزارن یعنی میدونم….

 5. سلااااام.سلام.سلام خوشگلای من…
  من آمده ام وای وای ، من آمده ام
  عشق فریاد كند
  من آمده ام كه ناز بنیاد كند
  من آمده ام
  ای دلبر من الهی صد ساله شوی
  ای دلبر من الهی صد ساله شوی
  در پهلوی ما نشسته همسایه شوی
  همسایه شوی كه دست به ما سایه كنی
  شاید كه نصیب من بیچاره شوی
  من آمده ام وای وای، من آمده ام
  عشق فریاد كند
  من آمده ام كه ناز بنیاد كند
  من آمده ام
  عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم
  عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم
  زنجیر وفا فكنده در پای دلم
  عشق اگر به فریاد دل ما نرسد
  ای وای دلم وای دلم وای دلم
  من آمده ام وای وای من آمده ام
  عشق فریاد كند
  من آمده ام كه ناز بنیاد كند
  من آمده ام
  بیا كه برویم از این ولایت من و تو
  تو دست منو بگیر و من دامن تو
  جایی برسیم كه هر دو بیمار شویم
  تو از غم بی كسی و من از غم تو
  من آمده ام وای وای من آمده ام
  عشق فریاد كند
  من آمده ام كه ناز بنیاد كند
  من آمده ام
  من آمده ام وای وای ، من آمده ام
  عشق فریاد كند
  من آمده ام كه ناز بنیاد كند
  من آمده ام
  ای دلبر من الهی صد ساله شوی
  در پهلوی ما نشسته همسایه شوی
  همسایه شوی كه دست به ما سایه كنی
  شاید كه نصیب من بیچاره شوی
  من آمده ام وای وای، من آمده ام
  عشق فریاد كند
  من آمده ام كه ناز بنیاد كند
  من آمده ام
  عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم
  زنجیر وفا فكنده در پای دلم
  عشق اگر به فریاد دل ما نرسد
  ای وای دلم وای دلم وای دلم
  من آمده ام وای وای من آمده ام
  عشق فریاد كند
  من آمده ام كه ناز بنیاد كند
  من آمده ام
  بیا كه برویم از این ولایت من و تو
  تو دست منو بگیر و من دامن تو
  جایی برسیم كه هر دو بیمار شویم
  تو از غم بی كسی و من از غم تو
  من آمده ام وای وای من آمده ام
  عشق فریاد كند
  من آمده ام كه ناز بنیاد كند
  من آمده ام

  1. خوش اومدی ریحانه جان..
   صفا اروردی
   گل و سمبول آوردی..
   قربانت عزیز دل من خوبم گلم..
   خودت خوبی؟
   حال و احوالت خوبه؟
   تولدت…
   عه من نمیدونستم..
   انشالله..
   عزیزم که دلت همیشه شاد باشه و لبانم خندون آرزوهاتم برات خاطر بشن عزیز و با یاد آوردی خاطره های قشنگت روی لبت خنده وا بشه…
   و به خواسته های که میخوای برسه گلم…
   راستی یه چیزی بگم ریحانه..
   هیچ وقت یاد نره..
   اگه میدونی کسی رو دوست داری
   و اونم دوست داره..
   پس برا عشقت بجنگ تا بدستش بیاری…
   هیچوقت عقب نکش..
   روی این کره خاکی آدم فقط یک بار عشق واقعی تجربه میکنه..
   پس توام نزار از دستت بره عزیزم…

 6. ادمین چند پارت ترمیم مونده ؟!
  من فعلا درسام به صورت جدی شروع نشده میتونم ویرایشش کنم برات فقط چقدره ؟؟

 7. سسسسسسسسسسللللللللللاااااااااااااااااممممممممم
  چطوووووووووووووووووووورررررررررررررییییییییییییینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ببببببرررررررروووببببچچچچچچچچچچچ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ای شهاب جیگربگیری که انقدمنوحرص میدی
  اتوس چیکارکنیم؟؟؟؟؟؟

   1. هیچی بیکااااااااااااااارررررررررررر
    باواین شهابم نازمیکنه نمیادبریم فرحزاد
    خسته شدم
    امروزم بازاررفتم ولی بازم خستم حوصلم سرمیره
    نموخامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 8. هننننن‌؟؟؟؟؟؟؟
  سرکاریه؟؟؟؟
  دوربین مخفی؟
  تینا؟ اینجا؟ جلل جالب
  تینا و آرشام و با هم پیداشون شدن
  تینالو سیلامممممم شطووووووووری کوجا بودی

  1. آیلین با من😂
   تو اوکیو بده تا یکی از خواهر شوهرما بندازم به یه جونت 😌
   آغااا ینی چی؟؟؟؟
   این غیر عرف!
   غیر شرع!
   غیر قانونیه!
   غیر اخلاقی!
   ینی چی که شما دانشگاتون تعطیله ما کور شدیم از ساعت ۸ تا ۱۲ تو وات و شاد
   اه☹️👣

      1. سایه از بس تو این کرونایی خونه مونده بود
       سیستماش قاطی کرده بود
       رفت پیش یکی از دوستاش که اصفهانه.
       دارم این چند روزه ارامش ذخیره می کنم برای وقتی که اومد

       1. 😂😂😂😂
        شهاااب تا میتونی از این فرصت استفاده کن و آرامش ذخیره کن زنای دورت فعلا پراکنده شدن
        از این ور آیلین نیس😭
        از اون ور آبجیت و زنداداشت
        از این ورم سایه
        این ینی آرامش محض 😂

 9. آب ، آب را غرق نمی کند!
  باد،باد را ویران نمی سازد!
  خاک،خاک را مدفون نمی‌کند!
  آتش،آتش را نمیسوزاند!
  اما…
  “آدمی”،”آدم” را….!!!
  .
  ‌.
  .
  آیلینی ❤

 10. هممون یه رفیقی داریم!
  مثل جعبه سیاهمون میمونه!😅
  ینی دهن وا کنه شرررفمون میره 🙄
  از همین تریبون میگم
  از ترسم اصلا عاشقتم ❤
  .
  .
  ‌.
  بیاید اسم جعبه سیاهتون بگید ببینم کیع؟!؟؟؟؟؟😅
  .
  خودم……… ❤ Mina ❤
  اصلا عاااااشقتم 😅

  1. من خیلی علاقه داشتم به درس ولی خوب
   یه پارازیت داریم داخل خانوادمون میگه دانشگاه خوب نیستو این چیزاااا
   البته خانواده من خیلی خیلی مذهبی هستند

  1. عزیزم تو هر سوالی بپرسی من جواب میدم
   بخاطر این که سن من با یه نفر که جونم بودو الان نیست و هیچ وقت نمیتونم دیگه ببینمش هماهنگ بودبخاطر همین هیچ وقت سنمو نمیگم
   البته فکر نکنی عاشق بودمااا نه یه چیزی از عشق بالا تر

 11. یَک سوالی داشتم خدمتتان برادران اور سیستران
  این آیلین نامی که کامنت گذاشتندی در این مکان کیستندی؟

  .

  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  فازم چی بود اینجوری تایپ کردم من😶

   1. من مدرسه ای نیستم گلم که دفترمو بشمارم
    شاید من از تو بزرگ تر باشم
    من فقط داخل دردهایی که قبلاا کشیدم موندم چون هیچ وقت براش درمونی پیدا نکردم…

   1. ارشام گور به گوری کدوم گوری بودی
    ببین هی اعصاب منو خورد میکنین مجبورم میکنین تغییر ادبیات بدم
    کوجا بودی تو؟ تینا کوجاس؟ ☹️☹️

 12. حوصلمممممم سررفت چیکارکنم البته بازارم رفتم دیروزم کافه
  ولی حوصلم بازسرمیره همه راهکاربدن زودتندسریع

    1. عخی شهااااب
     چطوری تو 😛😛
     دانشگاه خوش میگذره؟؟
     زنت هم که رف☹️☹️
     میخوای واست یه زن دیگه پیدا کنم؟؟؟
     خواهر شوهر دارم ب تعداد زیاااااادا😂

 13. ادمین یطوری گفتی آره واقعا
  بیا داداش بیا بریم باهم لب جوی بشینیم و گذر عمر ببینیم
  .
  .
  .
  خداروشکر آتی که خوبی منم خوبم درگیر مدرسه ایم
  الناز باشه سنه خاطیر میزارم برم تو جوونی بعد اونو میگم
  اره کیمی مام پیر شدیم رف البته الناز میگه بزا بری تو جوونی بعد اینو بوگو
  بقیه دوستان بیاین بالا یه سلامی بدین بینم کیا موندین کیا رفتین
  هعییییی

 14. باسلوم وعرض ادب
  الی کوثرمخففش بدرد الانت نمیخوره عشقولییییییییییییی
  ارررشششششششششششششاممممممم ذهن بچه رو خراب نکن

  1. خخخ فاطمه یه ده هشتادی رو دست کم نگیر هیچوقت
   بچه کی به کی میگه 😒😂
   کیمی افرین فقط کوری بدتر نشد نزنه کورمون کنه 😂

   1. دیگه توقع رو کم کن تو تحریمیم دوس ندارم بحرانی شه قضیه!
    کور که هستی چون جمال منو نمی بینی! کوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

  2. ذهنش خراب شد علان؟؟😑😶
   کوثر ذهنت خراب شد؟😁
   دوستان میلاد کجاس؟؟🤔
   یاسی کجاس؟🤔
   آیلین کجاس؟🤔
   چقد صایت همه جدیدن🤔
   قدیمیا نیستن منم ک از یاد ها رفتم☹️
   هعیییی روزگار

   تینا جونم تو کجایی😔💔

   1. ارشام ذهن خراب من با این چیزا خراب نمیشه از کارخونه مشکل داره😂
    یاسی گفت یه مدت نیست
    ایلینم کنکور داره تا سال دبگه بعد کنکور دیده نمیشه
    تو هم از یاد نرفتی نگران نباش
    نگران تینا هم نباش همزمان با تو پیداش میشه قبلا که اینجوری بود😅

    1. الناز مث اینکه الانم اینطوریه
     تینا با ارشام پیداش شدن
     نکنه عروسی هم گرفتین ما رو بی خبر گذاشتین
     عغی سر ما بی شال و کلاه موند

 15. داداش شهاب خوبم {نه به شهی نه به داداش شهاب گفتنم خخخ}
  الی
  اتی
  هانا
  ماری
  نوا
  کیمی
  hhجون
  ریحون
  زهرا
  ارشام
  وبقیهههههه خوفین سلامتین خوش میگذره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   1. سلاااام خره چطوری ؟ منم خوبم تو چطوری ؟
    .
    .
    این النازه بیزووووووووووووووو شبا ازم کار می کشه نمی ذاره راحت بخوابم وگرنه حالم خوبه
    مارال گوش بریده هم که شبا واسش لالایی می خونه چه شود…

  1. کیمیایی کم غیبت منو بکن بشر😂 گناه دارم بابا
   خوش نمیگذره والا سرما خوردم مدارس که شروع شده شادم که گند بدبختی پشت بدبختی

 16. الیی
  خاککککککککککککک
  ککککککااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  توخجالدنمیکشی سراغی ازعشقت نمیگیری زندس مردس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 17. نه خواهری الان شفافت میکنم آرام باشه آرام
  باور کن میبردمش پارک تا تاپ بازی کنه همین 😂😂😂😂😂😂یکم سرسر بازی میکرد

  1. 😂😂😂 مارال شبا چی که بغلم میکردی برام لالایی میخوندی ! کیمی شوهرت رو دزدیده بود در نبودت 😂🤣 ولی نگران نباش عشقم من پا ندادم گفتم فقط کیمی

   1. مرررض مارال
    الناز جفتتون خیانت کارین خائن های تنبون صفت
    همیییییین ؟ نه بذار یکم هم روش والا 😬
    نفرین هامون بر شکا ها باد از کیمی لند اخراج شدین
    برای عذرخواهی نوتلا ، پاستیل ، کیک تاینی ، چایی ، هات چاکلت ، پیتزای پپرونی و استیک ، چیز برگر و سیب زمینی مخصوص با سس قارچ و پنیر می خوام!
    آلبوم اهنگای عباس قادری رو هم می خوام

  1. اگه دوستت نداشتم می گفتم به چپم که قهری
   ولی حیفففف چه کنم دیگه
   بیا بغلم فاطی پلنگه نخوری از اون مشنگه
   خخخ شعر شد برا خودش 🤣

    1. شهی کدوم خریه دیگه؟!
     اهاااااا شهین جونو میگی اره؟
     شهین زمااانی زنم بود تو امپراطوری از هم طلاق گرفتیم!
     خجالتو کسی می کشه که خجالتش توی کار باشه نه من عخش من

    1. اااااااااااااهههههههههههههههههههههاااااااااااااااااااااااااااااااااااا
     باریکککککککککککککککککککککک

   1. اره بابا لامصب یه جور می گفت واسه زیبایی شناسی این شکر رو خوردم فکر کردم آرتیست مرحوم پیکاسو زنده شده 🤣🤣🤣
    چرا باورت نشه ؟ 🤣🤣🤣
    اره دارم پیر می شم دیگه …خخ الناز بذار با این باید چرت و پرتا بگم برات شو شو جون
    خیابان زمستان کوچه ی تنبان صفت پلاک ۱۵ دی واحد ۸۴🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    تولدم ۱۵ دی

        1. نه دیه کیمی گفتم حواست چهار چشمی جمع باشه…
         مختم فقط تو اون ماه رو روز تولد من بنگر…
         کادو؟!!
         اممم…
         خب…
         راستش..
         باور کن نمیدونم…
         نه میدونی چی؟
         نه یهو گفتی کادو الان چیزی تو ذهنم نیس…
         خودت چند تا نظر بده…

  1. آره داداش شهاب…
   عالیییییی
   اصن حرف نیس که برای خوبی و دری خوندن امسال توصیف کنم…
   کم امیدوارم…
   میدانید از عالی بدونه مدرسه کم اوردم چه توصیفی کنم!…

    1. همکلاسی های من چند روز پیش بیشترشون حضوری میرفتن سرکلاس…
     اما خانم دینمون گفت شما دارید با جونتون بازی میکنید هم جون خودتون هم خانوادتون… دیگه خالصه…
     دیگه کسی نمیره مدرسه…!
     مجازی… مجازی هم یا وات یا شاد البته قرار که فقط شاد باشه توی شاد کلاس میزارن برامون…
     اووف این کرونا ریشه کن بشه…!

  2. عالییییی جای تا خالی😐😂
   شهاب حضوری که تمیشه رفت مجازی هم خدایی اگه مثل ادم درس بدن خوبه ولی مشکل اینه نه تو تل درس میدن نه وات تو این برنامه از که اداره گفته شاد درس میدن میگن حتما باید اونجا درس بدن نت ضعیف کلاسا بالا نمیاد اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی . طوری منو دوستم زنگ زدیم به مشاور برامون برنامه بریزه خودمون بخونیم به امید اینا باشیم سه بار مردود میشیم😂😒

    1. خخ والا منم تا قبل این مسخره بازی ها نمیشناختم اما الان🤦‍♀️
     یه برنامه دانش آموزی از کلاس اول دبستان تا پابه دوازدهم که اداره مجبور کرده اونجا درس بدن . سرعت نت افتضاح گند قاتی پاتی اگه ولمون کنن تو تل درس میخونیم راحت و بدون هیچ مشکلی!

 18. اییییی کیمی دفاعی رو نگو😒😒😒 خدایی درس از این مسخره تر داریم کار و فناوری هم رو مخمه حاضرم ده بار امتحان ریاضی بدم بافتنی و گل دوزی انجام ندم امسال رو خدا به خیر کنه واقعا .
  شاد اخ امان از شاد ! مصبمون رو در آورده معلم ها براشون کلاسا بالا نمیاد واس ما بالا نمیاد کلا بالا نمیاد 😂مارال و کیمی واس شما هم اینطوری!؟؟
  یکی از بچه ها برگشته بود به معلم ادبیاتمون گفته بود خانم من شادم بالا نمیاد برای فردا چیکار کنم
  اونم نوشته بود هیچ به کار الانت که داری از خوشحالی دق میکنی و بعد اینجا خودت رو نگران نشون میدی ادامه بده 😂🤣
  اصلا عاشق این دبیرم گاهی یه تیکه هایی مینداخت تو کلاس بعد میگفت زیاد فکر نکنین بهش اون یه ذره فسفری که دارید هم میسوزه 😂😂

  1. وای وای الناز حرف دلم زدی شاد شاد اصلا می‌خوام از دستش سرم بزنم تو دیوار به قول خودت کلاس بالا نمیان
   دیروز تو گروه نوشتن این لینگ شاد از فردا مجازی درس خواندن شروع میشه من هم یکم خوشحال شدم که حداقل بهتر خودم خواند اما الان هنوز گیرشم اصلا کلاسا بالا نمیان برام

   😂😂😂😂😂😂وای خدا چه معلم باحالی 😂😂

   1. دیدی من بدبخت بخت برگشته فقط شادم درست حسابی بروز شد بعد خب در جریان که هستی بروزرسانی نمیشد هر چی میزدی کل فامیل ریختن سرم که چطوری اومده شاد برات دیگه دیروز من از صبح تا شب شاد راه اندازی کردم فقط 😂
    نه کلاسا به امید خدا اومد دیروز برام بالا ولی جالبش لینه معلما تو گروه تلمون گفتن واس ما نیست گروهیی😂😂 قرار شده با اکیپ اگه فردا معلم نیومد اهنگ بفرستیم تو گروه برقصیم 😂😂(باید یه جورایی کارایی که تو مدرسه میکردیم اینجا هم بکنیم دیگه 😆😅)

    1. خوب چه عالی که واسه تو درست شدد
     آفرین کار خوبی میکنید باریکلا
     ولله بخدا بهتر هیچ کاری من که گروه ها ندارم اما دوستم می‌گفت امروز درس های آنلاین شروع شد بود بعد معلما شادشون مشکل داشت نتونستن بیان دوستم می‌گفت ما از بیکاری چرت پرت می‌گفتیم تا معلم تو وات گفت کلاسا بالا نمیان شادمون که درست شد خودمون میگیم
     حالا مدیر مدرسه مون تو تمام گروه ها هست بعد چرت پرت های اینا خواند گروه بست تا کسی نتون مسیج بد

     1. وااای دقیقا دفاعی گنده
      شاد یه اپ شتیه
      ست به شاد و دفاعی
      خااااک
      مال منم شادم نصب نمیشه چه برسه به بروز رسانی 😬

  1. مشغول سر کله زدن با کتابا و معلم ها . همه دبیرامون ما عوض شده بعد خب نمیشناسیمشون من موندم قراره چه جوری با روش امتحان و درس دادنش اشنا شیم در حالت عادی ما حضوری میرفتیم یه سال طول می‌کشید تا کامل معلم رو بشناسیم با این اوضاع بدبختیم🤦‍♀️

  2. هیچ…هیچ خبر تو چه خبر؟
   کارمان هیچ است که بیکار شدیم
   عشقمان هیچ است که بیمار شدیم
   هیچ در زندگی درد من و اخرت است
   مرگمان هیچ است که ما خوار شدیم
   فی البداهه بود این …

 19. دیدین این مسئولین شاسکول چیکار کردن؟!؟😡😡😡
  عکس دخترارو از کتاب ریاضی سوم دبستان حذف کردن!!!!!!😡😡😡
  آخه یکی نیس بهشون بگه برجسته ترین چهره ریاضی قرن اخیر ایران یک زن ب نام مریم میرزاخانی بوده حالا عکس دخترارو از روی جلد کتاب حذف کردین؟!؟
  امارات داره تو مریخ شهرک میسازه ما اینجا دعوامون سر لحاف ملاست…..
  ب قول مهران مدیری خداروشککککر!🤦‍♀️

  1. اره بعد میگن برای زیبایی کتاب ما این کارو کردیم خب نمی شد یه پسر و سه تا دختر باشه ؟ تظاهر توی این کشور شده فرهنگ .
   جامعه ای که زن رو پایین تر از حیوون می دونه چه انتظاری میشه ازش داشت؟
   یه جامعه ای که بدون اگاهی داره حیات رو ادامه میده با دستای خودش خودش رو خفه می کنه…
   جلد کتاب ریاضی که سهله …

  1. هعی…داغ منو تازه نکن
   دلم خیلی براش تنگ شده جاش خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی حس میشه…

 20. الناز منم میخوام بیام کرمانشاه اصن!!!
  شما پنجره باز میکنید سرما میخورید؟!؟
  با باز کنیم گرمازده میشیم تو خواب میمیریم!
  خوشبحااالتون لنتیاااا
  اینجا ی نسیمممم خنک میوزه من دور از جون عینهو خر ذوق اسبی (ب یادR)میکنم!😂 ملتم میرزین بیرون ب سمت پایگاه!😂

 21. بچه هاهمه ازفرداساعت ۶ بعدظهرتا۱شب انلاین میشین
  ادمین تاییدنکنی یاسی وفاطمه رو باهم میندازم ب جونت
  خوددانی…

  1. ناموسااااااااااااا
   دربند
   شهربازی
   فرحزاد
   بستنی وپشمک
   همه به حساب خودت حالابستنی وپشمکوخودم حساب میکنم خرجت نره بالا

   1. شهربازی رو نیستیم اما با بچه ها فرحزاد و دربند رو میاییم.
    سر گنج که نشستم براتون خرج کنم
    هر کی دونگ خودش
    تو مگه تهران زندگی می کنی؟

 22. پ کوجااااااااااااااییننننننننننننننننن
  میرماااااااااااگفته باشم ازفرداشب همه بایدبیاین سایت نیومدین قهرمیکنم نمیام
  علل خصوص کیمی هانا ماری و…………………………………………………………..
  ادمین کامنتارم زودتاییدکن تااینابیان سایت شلوغ شه

  1. شوما غلط می کنی بررری میزنم شل و پلت می کنما
   شاعره ی ما باید همیشه دربست اینجا باشه برامون شعر بگه
   من اگه مدرسه بذاره هستم اینجا توی کار 🤣🤫😈

     1. جوابشو دادم دیگه 🤣
      تهدید ابراز علاقه نی که
      جون تو مفت نی که کوفت باشه الی
      جون تو جون منه ( استراتژی لازم برای گرفتن پول از شوور )

 23. مرسی عزیزم من هم خوبم
  اوه اوه من ببخش که میخواستم شما که امپراطور باد ها هستین بزنم ببخشش می‌طلبم
  ار بخدا حق داری من هم حضوری نرفتم مجازیم هنوز شروع نشده حالا خودم دارم درسی که خودم میتونم بخونم میخونم ار واقعن خدا بزرگ ببینیم آخر چی میشه
  ایکاش زود تر کلاس های آنلاین شروع بشن

  1. خوبه … می بخشمت خواهری تو ثابت کردی زلال دلی بیا … بیا ببوسمت 😘😗😙
   وااای اره اه ست تو این مدرسه ها ..آمادگی دفاعی…اجتماعی… دینی … وای یادشون میفتم عوقم می گیره استفراغم می گیره 🤣
   منم همین کارو می کنم …تا ببینم ایلاند هاشون شروع میشه یا نه 🤣

     1. ای بابا ای بابا😐😂😂😂 من یه روز اینجا نباشم همتون یه بار منو شست و شو میدید ها .
      صبر کن ببینم واس چی نمیبخشی من باید ببخشم که نمیبخشم😏😏😂 غیبت طولانی داشتی پارتم که نمیدی قورمه سبزی هاتم کم نمک شده امشب جمع کن برو خونه بابات ببینم 😆

      1. برو بذار باد بیاد
       چشمتو بگیره نبخش می خوام نبخشی لاپایی بزنم بهت خونه ی بابام راهم نمیدن اینجا هم خونه منه تو برو بیرون شبم رو کاناپه بخواب خبری هم از غذاهای خوشمزه ی عمه کیمی نیست جمع کن برو بیزو

     2. ار ولله قدر نمیدون این الناز من بدبخت چقدر واسش زحمت کشیدم تو که نمی‌دانی چه شب ها براش لالای می‌خواندم چه روزها که میبردمش پارک هیییی روزگار

  1. شههههههههههههههااااااااااااااااااااااااااااابببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
   جواببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 24. اهالی محترمه و مکرمه و منوره
  به سبک سندی و عباس جون می خوایم قرررر بدیم همه اماده این ؟ بررررریم!
  ریمیکس بای کیمی شیلنگ
  یاره خوشگلم تو هستی
  عزیز دلم تو هستی
  دست بده ….فاز بده اهاهاها کیمی پهلانه!
  باور نکن که لحظه ای از تو غافلم
  خدای ما می دونه می خوامت عاشقونه
  اگه یه روز نبینمت دیوونه ام دیوونه
  هووووو قرر میدین دیگه نه ؟
  یار خوشگلم….عزیز دلم
  یار خوشگلم….اخه عزیز دلم
  باور نکن که لحظه ای از تو غافلم
  اها دست دستا پایین نره وگرنه کتک می زنمتون
  تو خوب و نازنینی فرشته ی زمینی
  هرجا باشی با دلم همیشه همنشینی
  اخه به عشق تو می نازم
  با خوب و بد می سازم
  .
  .
  .
  پنجولام درد گرفت شت…-ـــ-
  .
  .
  .
  کیمی شیلنگ بیت رو بنداز!
  .
  .
  از تو نمی گذرم اگه زندگیمو ببازم
  اهااااا دست قر و هورا
  یاره خوشگلم تو هستی
  عزیزدلم تو هستی
  باور نکن که لحظه ای از تو غافلم من
  .
  .
  نصفه شبی خل شدن به روایت کامنت..

  1. بههه کیمی عجب چیزی سرودی بابا شااااعرررر دمت بیست👍👍👍. ریحان جونم خوبم گلم یکی دوروزه ی کمی درگیرم آریا خان خراب کاری کرده مشغول جم و جور کردنش بودم. ی روستا هست نزدیک شهرمون چشمه آب معدنی داره ما هر هفته ی دبه پر میکنیم از اون ابه نیاریم خونمون از اون اب میخوریم چون اب خودمون خیلی رسوب داره پریروز من رفتم دسشویی و اومدم دیدم کل دبه رو ریخته توی آشپزخونه و خودش نشسته داخلش خلاصه ک الان دوروزه درگیر آشپزخونمونم

    1. کیمی من عباس جونو دوس ندارم گوش نمیدم واسه این آهنگاشو بلد نیستم. کیمی خیلی از روحیت خوشم میاد خیلی شاد و شیطون و شوخی

     1. هعی زری برعکس عباس عشق منه
      یه جور قر میندازه توی کمرم که می خوام پاشم در و پنجره رو با تنبونم خورد کنم 🤣
      خخخ مرررسی زری عشقی تو که

 25. سلام دوستای گلم ظهرتون بخیر. بچه ها چقد سایت دلگیر شده مگه نه؟ آتوسا من روبیکا دارم و واتساپ دیگه چیزی ندارم. هاناجونیحالت چطوره قشنگم خوش میگذره؟ ریحاااان من عاشق بحث های دخترونه ام بیا درباره هرچیزی ک دوست داری حرف بزن منم تاحالا زیاد گند زدم تو ابروهام ولی خداروشکر زود ترمیم شده عاشق آرایش کردنم هستم بیا درباره هرچی دوس داری بحرفیم.

  1. فاااطی خودتیییی ددی؟؟؟
   آفتاب از کدوم طرف دراومده اومدی سایت؟؟( یکی میخواد اینو به خودم بگه🤣🤣)
   خوش برگشتی گلم…
   زهرا جونم خوبی گلم؟ آریا کوچولو خوبه؟؟
   اتی
   ری
   النازی
   فاطی
   نسی
   ماعده
   آزاده
   آیلین غایب
   کیمی
   سایان
   مارال
   یاسی
   نفس
   و…
   داداش شهاب
   میلاد
   داداش ادمین
   بقیه هم الان حضور ذهن ندارم
   جا انداختم دیه ببخشه…
   خوبین همگی؟…
   سلامتیت؟
   سرحالین؟

   .
   اتی و ری چیشد؟؟؟

    1. خوبه که خوبی النازی…
     دختر مگنه هزار بار میگم این پنجر های وا مونده رو ببند چرا نمیبندی؟؟!! هان؟
     بیا سرما هم خوردی نوش جونت…

     1. اخ هانایی قول میدم ببندم از این به بعد ببندم فعلا درگیر سرما خوردگی ام همین جوری من لش بودم لش ترم شدم😂😅

     1. همیشه خوب باشی لاو. منم خوبم شکرخدا…
      نه بابا گند زدن با این کتاباشون از امادگی دفاعی حالم به هم می خوره…
      مدرسه ی ما هم که مارو قهوه ای کرد با این شاد خاک بر سر

    1. الللللللللللللللللللللللللیییییییییی
     اووووووووووووووسسسسسسس
     نَ بخدافقط میریم دربندبعدشهربازی بعدفرحزاد
     همینننننن
     خیلیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 26. عزیزعزیزدلی آتوس جونم.درضمن گفته باشماااعشق خودتی خووودت.عزیزدلم منم دوستت دارم گلکم.ابرومم زدم ازوسط کچلش کردم 😂 😂
  فداااتم مارالیم بوس… شعرتم قشنگ بودگلم.
  HHجانم ماجایی باهم دوست نشدیم.هممون ازاهالی رماندونی هستیم.مهرمیوریزموعشقونفس میکشیم.توام به محفل باصفای ماخوش اومدی گلم.اگه دوست داشتی بگوچندسالته وازکدوم جای قشنگ وطنمون هستی؟
  زهراجونیم کجایی عزیزدل.دلتنگتم.هرجایی فقططططط خوب باش.تو به حکم تموم حال خوش ماوراءمحکومی به خوبیوعشششق جونودلم.فاطمه بلافکرشوکن اسم داییم شهابه ۹سال ازمن بزرگتره صداش کنم شهی چه شوددد 😂
  آه آیلی جانم حرف دلتنگی اومددلممممم تنگته جیرانم….

 27. سلاااااام
  سلام وصدسلام به روی ماه نشستتون(خندهههههه)هخخخخ
  سلامی به گرمی آفتاب جنوب …دلتون گرم عزیزای دل…
  خوبین خوشین قشنگای من؟

  انشالله که روزخوبی روپرازانرژیهای مثبت شروع کنیدولحظات پایانی روزتون پرازآرامش باشه…
  بهتریناباکلی آرزوهای خوب خوب برای شمااااا

  1. ریحانه اتییییی
   اومدم شمارتونو بگیرم و برم چون زیاد نمیام سایت فقط زیر رمان خودم هستم بعضی وقتا گلم…!
   بعد گفتید قبلا کامنت ها زود تایید میشد…
   آره زود تایید میشد چون آیلین هم کمک ادمین کامنت هارو تایید میکرد…

  2. اینجا فقط از ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ گرمه بعدش خنکه جوری ه شب میخوام بخوابم پتو میکشم روم از مزایای کوهستانی بودنه دبگه😐😂

 28. خوب عزیزدردونه هاانگارکسی نیست…
  بوس رولوپای قشنگ همتون…
  دوستون دارم…بهتریناروبراتون ازخدای مهربون میخوام…
  شب همتون آروم وپرازگلای رنگی…خوب بخوابین

 29. اینموقعه هاکه بیشترآدم دلش میگیره ووقتشم آزاده کسی نیستتتتت…دختی گلیایعنی ادمین تک تک کامنتارومیخونه بعدتاییدمیکنه؟!خوب اگه اینطوره حق داره طول بکشه…!
  اماتاجایی که من میدیدم قبلنازودترکامنتاتاییدمیشد.!
  هوم نظرشماچیه؟؟

 30. سلام به روی ماهت آتوس جانم.هانای عزیرم…مارالی قشنگم خداروشکرخوبم به خوبیت گلکم.موفق باشی عزیزم.مراقب خوبیاتون باشین.
  فاطمه بلاکم آتیش بسوزون دخترم.بوس رولوپای قشنگت.

 31. به آرامی آغاز مردن میکنی
  زمانی که خود باوری را در خودت بکشی،
  وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.
  به آرامی آغاز به مردن میکنی
  اگر بردهٔ عادات خود شوی،
  اگر همیشه از یک راه تکراری بروی،
  اگر روز مرگی را تعقییر ندهی،
  اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی،
  یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی .
  تو به آرامی آغاز به مردن میکنی
  اگر از شور و حرارت،
  احساسات سرکش،
  و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی دارند،و ضربان قلبت را تندتر می کنند،
  دوری کنی…

  پابلو نرودا

    1. من از همان اغاز مرده ای بودم که مردگی را در زندگی باب کردم و عاقبت در کالبدی شیطانی چشمان سوزناکم را با اشک نقاشی خواهم کرد و مرگ را همچو الگویی برای زیستن مردگی می کنم…

      1. من غش من ذوق خری
       جووون شوور جون 😈 بیا خونمون بهت طوطی شکر سخن نشون بدم 🤣😈😈😈
       مدرسه ها بذاره میام …اوووف اره بابا بدترم شده نمی دونم شاید دارم پیر می شم
       امپراطوری باد پیرم کرده 🤣

      2. خوب خوب حالا این جوریاس الناز باشه یک خواهر زن بازی من برات بکنم اون سرش ناپیدا 😂😂😂 تا تو باشی خواهر زن بیشتر بخوای 😂😂😂😂

 32. داداش ادی {مخفف ادمین}داره پیرمیشه بایددست بکارشیم الی
  بنظرت کیوبدیم بهش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  انقدم بچم کم حرفه فک کنم بمونه ترشی رودستم
  هیییییییییییییییییییییی
  ادمین جان عزیزخاهراعلام حضورکن لطفا

  1. من ؟؟؟! نه خدایی رو چه حسابی میگی من😂
   دو برابر من سن داره والا حقیقتش من شوخی شم نمیکنم بحث خجالت و اینا هم نیست بحث احترامه با یاسی بشین حرف بزن راجبش😅

   1. الییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
    بخدا من جوون مرگ میشم باتوچراانقده حرصم میدیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
    یاسی الان ازکجابیارممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 33. سلللللللللللللللللللللاااااااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممممممممممممممممممممممم
  منم اومدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  االیییییی اسمایی که مخفف کردم زیبان وجدانا حوصله داری سه ساعت بگی شهاب میدونی تووقت وهدررفتن انرژی
  چقدرفایده داره حوصله دداری بگیی اااااااااااااااااارررررررررررررررررررررررررشششششششششششششششاااااااااامممممممم
  ولی اری سریع ترین راهه قانع شدی یا بازم بتوضیحم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   1. والا من نمیدونم شهی چیه ادم یاد شهین سریال های ایرانی می افته😂 بچع گناه داره فاطی شهاب که بهتر و خوشگل تره

 34. جان دلم زهرای من.فدات شم توبه من لطف داری گلکم خجالتم نده قشنگ خانم دل خودته که یه دریاپاکیوزلالیه.آره گلم من بااینکه ازوقتی دنیااومدم پدرمادرم فارسی صحبت میکردن وهمینطورخودم بدون لهجه فارسیوصحبت میکنم وتوشهرواستانای مختلف بودیم اماخودم خیلی علاقه داشتم.جاهایی که میرم فارسی صحبت میکنم گاهی یهوچندکلمه لری بکارمیبرم تعجب میکنن که بختیاریم.حتی یه مدت کوتاه خوابگاه بودم دوره دانشجویی من لری حرف میزدم چقدبراشون خوشایندبود.شش نفربودیم.اصفهانی.تهرانی.یه شیرازی که البته آبادان بودن بخاطرشغل باباش.دوتای دیگه دوستم که همشهریم بوده وخواهرزادش.من زودی بابقیه میجوشم همیشه.همه روتشویق میکردم به زبان مادری صحبت کردن امادوستم ازاینکه من لری حرف میزدم ناراحت میشدوخجالت میکشید.
  راستی بچه هااینجامیشه حرفای دخترونه هم زد؟!
  مثلا نوع آرایشوکلا ازاینجورچیزا؟؟؟؟یامثلا من بگم چه بلایی سرابروم آوردم😁🤣😂 اونم بخاطرآرایشگاه نرفتن تواین موقعیت😂 فککنم بخاطرعزیزای مدرسه ای که الان فکرشون درگیره نشه.هاااا؟!!!

 35. به چ عجب نویسنده ی تکونی خورد😏. سلام دوستای خوشگل خوبین؟ کیمیا تو دیگه چرا میخوای بری بابا خب بمونین آیلین سایت رو ب ما سپرد.
  ریحانم عشق نازم منم خوشحالم از این ک تو و بقیه بچه ها رو دارم منم عاشقتم عزیزم باورت نمیشه هرصبح ک پا میشم شیر میدم ب آریا میام سایت و کامنت هاتون رو میخونم چقدر هربار ب مهربونیت بیشتر می میبرم خوشگل دل پاک من. راستی ریحان خوشبحالت چقدر مسلط و زیبا بختیاری میحرفی. ما با این ک تو لرستانیم و منم همه اطرافم لری حرف میزنن اما من لهجه ام فارسیه درحد چند تا کلمه فقط لری بلدم… ولی تو ماشالله قشنگ میحرفی دمت بیست

  1. هعی زهرا جان…مدرسه ها نمیذارن مثل قبل زیاد بیام …اما خب بخاطر رمانم و دل تنگیم میام هی سر می زنم بهتون…

  1. سکوتی که پر از فریاد هاست شوووووووووووووووور جون !
   ارمین نصرتی پروداکشن اقا بزن اون بندری رو امشب می خوام یه لرز به کمراتون بدین اهاهاهاهاها قرررررر

 36. کیمی خواهری تو این پارت جوابت میدم
  خوبیییی خواهرررر جووونممممم
  هی من باید تو بزنم من که هستم تو نیستی 😂
  من که هستم تو نیستی تو که هستی من نیستم 😂😅
  ار مدرسه ها باز کردن🙄 تو مجازی درس میخونی یا تو مدرسه
  عجب جمله ای گفتی😂😉

   1. فاطی جااانمممم نه نقش چغندر ایفا نمیکنی 😂😂
    خوب که هستی
    میگم تو قرار بود به من شام یا ناهار بدی هنوز ندادیاااا 😉😉

  1. سلام مارال خواهریـــــــی مرررسی منم خوبم تو چطوری؟ خوبی ؟
   خخخ شوما غلط اضافه می کنی امپراطور باد ها رو بزنی…چک افسری لازم شدیاااااااااااا خواهر خانوم!
   هعی…اره…زمین گیر شدیم به خدا با این مدرسه ها…مخصوصا درس امادگی دفاعی اه چرته چرت!
   من هیچ کدوم والا! مدرسه امون حضوری کرده ولی خب عقل سلیم حکم میکنه که نریم منم نمیرم. مجازی هم که برای ما هنوز شروع نکردن اسکلا…خودم می خونم تا بعدش هم خدا بزرگه…
   اره خخخ جملات سنگین با منظوری ننگین
   شعر شد – ـــــــــ-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن

کدبازان