codebazan

رمان صیغه استاد

رمان صیغه استاد پارت ۱۵

 

مادر مهربون من دستی روی موهام کشید
_ ثواب داره دخترم زن بیچاره افتاده گوشه خونه تو رو خدا حواست خیلی بهش باشه ها نذار غصه بخوره اون الان کوه درده!
پیشونی مادرم رو بوسیدم و گفتم

چشم مامان خانوم نگران نباش

با صدای زنگ گوشیم سراسیمه خودمو بهش رسوندم و تماس وصل کردم

_بیا پایین جلوی درم حتی فرصت نداده بود تا صبحانه بخورم هنوز ساعت ۷ صبح بود میدونستم استاد صبح کلاس نداره حداقل تا ظهر کلاس نداشت لباسامو پوشیدم کیفمو برداشتم از مادرم خداحافظی کردم بیرون خونه رفتم استاد توی ماشین منتظرم نشسته بود سریع کنارش نشستم و سلام دادم نگاهی به من انداخت و گفت

_ مگه من به تو نگفتم زود بخوابی؟

دستی به صورتم زدم و گفتم هر کاری کردم نتونستم بخوابم معذرت می خوام ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

دستش روی رون پام گذاشته بود آهسته نوازش میکرد حس خوبی از این کارش نداشتم احساس می‌کردم که دادت پیش زمینه آماده میکنه تا وقتی به خونه رسیدیم دوباره از من رابطه بخواد و من اینو نمی خواستم.

این آدم سیرمونی نداشت و من تازه کار بودم و هنوز چم خم راه و بلد نبودم.

تا بخونه برسیم دست اینقدر بالاتر اومده بود که درست بین پام بشینه و زیپ شلوارم پایین بکشخ دستش داخل بره…
دستش بین پام بود و داشت باهاش بازی می کرد و من لبم و محکم گازگرفته بودم و چشمامو بسته بودم تا نکنه صدایی از من در بیاد !

می دیدم که استاد هر چند گاهی بهم نگاه میکنه ولبخند میزنه وقتی پشت چراغ قرمز ایستاد رو بهم گفت

_ پاهاتو باز کن این همه بهم فشار شون نده دستم راحت نیست

به ناچار پاهام و از هم فاصله دادم استاد با خیال راحت دوباره شروع کرد وقتی انگشتش و داخل میفرستاد دستگیره درو محکم چسبیدو دوباره عصبی گفت

_خودتو شل کن معلوم هست چیکار می کنی؟
شل کن …

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خودم وشل کنم

شیشه های ماشین دودی بود و برای همین استاد با خیال راحت داشت هر کاری که می خواست می کرد .

دوباره زمزمه کرد

_شلوارتو بکش پایین ساغر شلوارتو بکش پایین…
با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم اما اون با عصبانیت بهم گفت

_ انشاالله رفتی خونه مادرت کرم شدی صدامو نمیشنوی؟
میگم شلوارتو بکش پایین‌‌.

با ترس و استرس شلوارم رو پایین کشیدم استاد نگاهی به من کرد و با

دستش محکم روی بین پام کوبید و گفت _حالا شد…

با خیال راحت تری انگشتش داخل فرستاد و من دوباره لبمو به دندون گرفتم آهسته زمزمه کردم

استاد خواهش می کنم توی ماشینیم
عصبانی با مشت روی فرمان کوبید و گفت

_ هزار بار بهت گفتم وقتی تنهایی منو استاد صدام نکن
من اسم دارم اسم منو صدا کن

ترسیده چشم گفتم اون دوباره ماشین رو به حرکت درآورد
تا به خونه برسیم هزار بار مردم و زنده شدم
اما بالاخره ماشین و توی حیاط پارک کردم و شلوارم رو بالا کشیدم و پیاده شدیم نفسم بند اومده بود اصلا از این آدم سر در نمی آوردم

گاهی آروم و تودار میشد که دلم براش میسوخت گاهی عصبی می شد که ازش می ترسیدم و گاهی اینقدر آدم و تحقیر می کرد که ازش متنفر می شدم…

سعی کردم ازش فاصله بگیرم و زودتر خودمو به داخل خونه برسونم اما با صداش میخکوب شدم و سر جام ایستادم
_ بیا طبقه بالا بعد از اینکه یه سر گیتی بزنم میام پیشت

دلم میخواست گریه کنم واقعا دلم میخواست گریه کنم وقتی این آدم با من مثل هرزه های خیابونی که تن فروشی میکنن برخورد می‌کرد اما چاره ای نداشتم توی سکوت به سمت خونه رفتم پله ها رو با دو بالا رفتم و خودمو به اتاقم رسوندم به در تکیه دادم و اشکی که از چشمام روی صورتم افتاده بود و پاک کردم نباید گریه میکردم این راهی بود که خودم انتخاب کرده بودم باید باهاش می ساختم .

نفس عمیق کشیدم مانتو و شالمو از تنم در آوردم نگاهی به صورت رنگ پریده خودم توی‌اینه انداختم آهسته زمزمه کردم
آروم باش قرار نیست اتفاق بیفته مثل درد دیشب مثل درد پریروز هیچ اتفاق جدیدی نیست و نباید به هم بریزیم به خودم دلداری میدادم مگه غیر از این کار داشتم؟

یعنی باید الان توی اتاقم منتظر می نشستم تا اون بیاد و کارش رو شروع کنه توی همین فکر و خیال بودم که در اتاق باز شد با دیدنش سریع چند قدم عقب رفتم اخماشو تو هم کشید و گفت

^این کارا چیه که می کنی الان داری برای من و قیافه میگیری از من فرار می کنی؟

 

admin

چشمانی داشته باش که بهترین ها را می بیند، قلبی که بدترین ها را می بخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش می کند و روحی که هرگز ایمانش را نمی بازد

‫626 دیدگاه ها

 1. ککککککککککککجججججججججججااااااااییییییییییییینننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  الی
  عسل
  سایه
  شهاب
  ادمین
  بچه هابیایین!!!!!!!!!!!!

 2. بچه هاشانس که به چشم رنگیومشکی نیست.حالا من قسمت یشمی چشای باباموارث بردم.چون دقیقارنگشون دوتکه ست.بالاتوسی پایین یشمی.امادرکل یشمی به نظرمیرسن.چشمای منم درکل تونگاه اول قهوه ای یشمیین.اماتوجایی که سبزباشه واسم یالباس سبزبپوشم یشمی میشن.ایناچه فایده ای دارن وقتی دلت خوش نباش!دلم خون بخدا.خیلی خسته م.این همه سال صبروغصه وتحمل.فک میکردم محمدم بیادهمه چی درسته ومن حالم خوبه.امانمیدونمازدیروزچم شده.ازوقتی که بهش زنگ زدم.اولش خوب بود.اماالان حتی نمیدونم دستم چطورجون نوشتن داره.حتی دیگه نمیتونم گریه کنم.زهراگفتی بهت بگم چیشددیشب.وقتی زنگ زدقلبم توسینه م داشت پاره میشد.تصوری بودرددادم.بهش گفتم تماس معمولی بگیرگفت نه.دلم شورمیزدمامانم اینابفهمن.ازاونطرفم حال خودم خوش نبود.ازش خجالت میکشیدم زهرا 😭 😭 بعداین همه مدت انگارغریبه شده بود.بعداینهمه سال که تودست خودش بزرگ شدم 😭 😭 شال سرم کردم تماسووصل کردم بخیال اینکه تماسشوجواب نمیدم هیچ کاریم نکردم.نورگوشبموکم کروم که تاریک باشه مثلا منونبینه امابه محض ارتباط باعصبانیت جای سلام گفت اون چیه سرت کردی 😭😭 گفت توشایدیادت رفته زنمی امامن من 😭 محمدچقدعصبی بودتوعمرش حتی بلندم باهام حرف نزده بوداماحالا 😭 خسته م.انگارتواین سالاتویه حباب بودمواون حباب ترکیده.توخلاء شناورم انگا 😭 نه اینکه خوشحال نباشم ازبودنش ازاومدنش اماسردم انگارمنگم.یخم 😭 حس میکنم افسردگی بعدرفتنش اوندسراغم دوباره.حالم خوب نیست 😭 اونم فهمده که ریحون قبل نیستم.من اشک ریختمواون میسوختوقربون صدقه م میرفت.همونطورخوشگلوباجذبه بودامامثل قبل هیکلش مثل اون زمان باشگاه رفتنشم نبودلاغرشده .شقیقه هاش خاکستری شده.مثل من 😭 😭 گفت اگه دستم بهت برسه دیگه نمیزارم لیزبخوری.امامن مثل مجسمه بودم انگار.میگفت دیگه اون محمدصبوروآروم نیستم.خسته م اراین همه صبرکردنولج کردن تو.من.من.اون رفتو 😭 بهشم گفتم.تمایه کلام گفت تووایمیستادی کنارم اینطوری نمیشد.من مگه زورم به کجامیرسیدتواون سن.قدیه دنیاشکننده ودلشکسته بودم.گفت اسم هیچ زنی هرگزتوزندگیم رسمیت پیدانکردجزتو.شناسنامه مچاله شده تونشتشونشونم داد.گفت حاظرنشدی یبارگوش کنی.چهارسال مثل دیونه های احمق حرفاموتوپروفایل وات گفتمودلت تکونم نخورد.نخواستی بشنوی.بشنوی بابات پشیمون شد.یادش افتادشغل من خطرناکه.یادش نبود دخترش بابهترازمنم میتونست ازدواج کنه.گفت بابات میدونست تبریزهمه چی بهم خوردزدم همه چیرو……کردم 😭 باورم نمیشه بابام اینطوری کرده باشه.دیدمن چه زجری میکشم 😭 محمدگفت هرروزموردکردم که نکنه امروزبابات زنگ بزنه بگه وقتشه مدتوببخشی.وقتی ریحان راضی شدبه فلانی یعنی توروفراموش کرد😭😭
  عین دیونه هام.دلم میخوادبمیرم.میگه تواگه منودوست داشتی یبارگوشم میکردی عاشقی پیش کش.ظرفیت اینطوری حرف زدنشوندارم زهرا.میترسم نتونم ازعهدش بربیام.میترسم حالم ازاین بدتربشه.همه دردام دوباره شروع شدن.قراره جمعه بیاد.تنها.بیادخونه خودشون.پشیمونم چرااینهمه سال یبارحداقل بامامان زهراحرف نزدم.چرامامانم چیزی نگفت.چندبارحاجی سیدومامان زهرااومدن توزمانی که من یااهوازبودم.یاخونه خالم ایناومن هبرنداشتمواون فک میکروازقصدمیرفتم 😭 😭 بعدشم کلااومدیم اهواز. داغونم زهرا.اونم داغونه.اونموقع قراربود۲۷آبان عروسی کنیم.چون من عاشق پاییزوهوای آبانم.عاشق عدد۲۷که تولداونه تواردیبهشت.همیشه میگفتم عروسیمون یااردیبهشت باشه یاآبان.الانم گفت اردیبهشت دیره آبان بساطمونوراه مبندازیم.نمیدونم چرااینارومیگه.زبونم قفل شده بود.من میترسم.دارم دق میکنم .بیحسم انگار.یطورعجیبیم😭 😭 کاش یکی بودبگه چیکارکنم.نمیدونم دوباره بیام سایت یانه.اماحتی جونم دردمیکنه.خیلی خسته م

 3. داداش شهههههههههههاااااااااببببببببب
  شهاااااااااب شششششششششهابببب
  شهههههههههههههههااااااااااببببببب

      1. سایت زدن راحته
       کاربر جمع کنی هزینه های هاست و بدی ایراد داد حل کنی الان دیگه نمیصرفه دیگه هر سایتی رو تایید نمیکنن تا بتونی تبلیغات بزاری از من مینوشی بیخیال شو سال پیش میگفتی میگفتم حتما بزن ولی الا نه

 4. اتی اتاق عمل ب شرح زیره:
  درآمد رشته کارشناسی اتاق عمل در مراکز خصوصی متناسب با زمینه کاری که شخص انتخاب می کند می تواند درآمدی بالغ بر ۲۰تا۳۰ میلیون تومان در مراکز خصوصی افزایش پیدا کند و این امر مستلزم گذراندن یک سری آموزشهای تخصصی در جراحی هایی که نیاز به کمک جراحان تخصصی و فوق تخصصی دارند می باشد.
  بخوام بگم همون جراحی و….
  همین

 5. اااااااتتتتتتتتتتتتتووووووووووووسسسسسس ااااااااااااللللللللللللللییییییییییی یه شال یشمی عین چشام گرفتم سرکردم رفتم بیرون تیپ کامل مشکی فقط شالم یشمی بود
  یه ریمل زدم خودم براخودم ضعف کرردم بعدرفتم بیرون دیگه اامارکشته شده هاوزخمیاومصدومای بدحالونگم براتون
  قدرموبدونید
  اینوگفتم یکم بیشترمواظبم باشین توتومنونخوره یادزدیده بشششششششمممممممممم
  اااااااااتتتتتووووووس فردایاپس فردامیاام شیراز

      1. من بچه بودم چشام ابی بودن توعکسادیدم لباس ابی بپوشمم تغییررنگ میدن به دوتا بابابزرگام رفتم ننه بابامن چشاشون تیرن
       توفامیل پدری من باعموبزرگم جش رنگی بودنو به ارث بردیم توفامیل مادری منوپسرداییم اونم سبزولی رنگ من نی
       بابای مامانم ابیه بابای بابام سبزبود
       اخیش زندگینامه گفتم

 6. ششششششششششششششههههههههههههههااااااااااااااااااااببببببببببببببببببب
  ششششششششششششششششهههههههههههههاببببببب
  شهابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
  ششههههههههههههاااااااااااااااااببببببببببببببب
  شششششششششششششههههههههههاااااااااااابببببببببببببببببببب
  ششششششششششششهههههههههههااااااااااابببببببب

 7. ادمین سایت درامد داره؟
  میشه بگی درامد سایت چجوریه؟
  مثلا از کجا میاد؟
  از نویسنده ها می گیرید یا همه سایت ها از یه مرجع میگیرن؟
  و اینکه ماهانه میانگین درامدتون چنده؟
  شما از کانال های تلگرامی هم کسب درامد دارید؟
  حالا شما که تو این کار هستید کانال های تلگرامی برای
  کسب درامد بهتر هستن یا سایت ها؟

     1. خب عرضم به حضورت میخواست بیاد سایت دیده سایت خرابه 😂😂 ادمین میگم دیدی چه شانسی داریم این همه درست بود نخواست بیاد …

 8. ی بار رفتم سوپر مارکت و گفتم ببخشید ی اب معدنی ی بار مصرف بدین بعد فروشنده گفت چی ؟؟
  گفتم اب معدنی ی بار مصرف دیگه وقتی تکرار کردم متوجه شدم و فقط از در زدم بیرون .
  منظورم ی بطری اب معدنی و چند تا لیوان ی بار مصرف بود
  /
  😂😂😂

 9. یبارم با دوستم سوار تاکسی بودیم میخواست کرایه رو بده دید پولش پارست بهم گفت سحر پول پارست بدم به راننده؟ منم گفتم اشکال نداره پارست دیگ بده.همون لحظه داشتیم مسیرو رد میکردیم سریع گفتم اقا اقا همین بغلا پاره میشیم
  .
  .
  ب خودتون امیدوار باشین!😂😂😂

 10. اینو ببینین!!!!😂😂😂
  .
  .
  .
  من ی مدت چله بسم الله داشتم سوار تاکسی بودم تو تاکسی ام دوتا پسر بودن تو راه تو دلم هی بسم الله میگفتم اخر مسیر که رسیدیم به جا اینکه بگم پیاده میشم گفتم بسم الله رحمن رحیم هیچی دیگ بقیشو خودتون حدس بزنید چی شد

 11. اینجا همه دکتر شدن!!
  فک کنم فقط منم ک موندم برم فرهنگیان دبیر بشم ک هیچ علاقه ای هم بش ندارم!
  یا
  بزنم تو کارای بیمارستانی؟!؟!؟
  🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
  نمیدونم چرا الان داره گریم میگیره!!!!!😢😢😢
  خدایا حکمتتو شکر!!!🙏🙏🙏

  1. آتوسا
   تکنسین اتاق عمل ی کارایی توی اتاق عمل انجام میدن دیگه کنار دست جراح هستن
   حقوقشم حدودا ۶ یا ۷ میلیون هس
   کارش آسونه
   حدودا ۴ یا ۵ ساله تموم میکنی و راحت میتونی استخدام بیمارستان بشی

 12. النـــــــــــــــــــــاز خواهر تازه ا خواب پاشدی؟!؟!؟
  دیروز ساعت ۴ صب اومد!
  .
  .
  فـــــــــــــــــاطمه این اتاق عمل کارشون چیه دقیقا؟!؟!؟
  حقوقشون چقدره؟!؟!
  کار گیر میاد اصن؟!؟!؟

 13. ســــــــــــــــــایه!
  من پسرعموم تازه ۱۸ سالش شده!
  بعد با ۷ / ۸ دختر همزمان هس!😳
  جالبیش اینجاس ک پشت گوشی به دختره بی احترامی میکرد من کپ کرده بودم اخه خیلیییی بد صحبت میکرد باهاش!
  چند بار ازش پرسدم کی پشت خطه
  دیگه از دستم عاصی شد گوشیو زد رو اسپیکر😂
  دختره اصلااا براش مهم نبود چجوری دارع باش حرف میزنه!!
  .
  .
  یا داداشم داشته با دوستش تو خیابون دور میزدن!
  بعد یه دختری صدا دوست داداشم میزنه!
  این پسره هم میره ببینه این چیکار داره وسط خیابون !
  رفته دختره بهش شماااااااااره داده!!!!!!!!!!!!!😳😳😳😳😳😳
  پسره ۱۵ سالش بیشتر نیس!
  .
  .
  داداش خودمم ک ۱۶ سالش بیشتر نیس
  بش میگم چرا ؟؟ هدفتون از این کار چیه؟؟!
  میگه واسه سرگرمی
  حوصلم سر میره
  بعد چن ماه هم بلاکشون میکنم میرم با یکی دیگه!!🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
  .
  .

  چرااااا دخترا جدیدا عزت نفسو گذاشتن کنار؟!؟!؟

  1. من این بد حرف زدن و شماره دادن و اینا رو دیدم ولی تو دختر و پسرایی که دیگه دانشجو هستن
   نه ی مشت بچه دبیرستانی

  2. بعضی یاشون این جورین ولی بعضی پسرا هم خیلی نامردنن
   اتوسا اگه بفهمی چند وقت نبودی حداقل پنج روز بعد عشقت بره درخواست طلاق بده چیکار میکردی

 14. فــــــــــــــــــــاااااااااااااطـــــــــــــــــمههههههههه بهت تبریـــــــــــــــــــــک میگم عزیـــــــــــزم!!!
  انشالله موفق باشی!!!😘😘😘
  شیرینی منو یادت نره هاااااا!!!!

 15. نمیفته شهاب قووووووووول میدم
  چقدلوسی عه
  حرصمم نده الان نمیخوایم بریم چن هفته دیگه
  این یاسینوهم فقطبخاطرتوروشوکم میکنم که بفهمی هیچکس حریف خاهرعزیزترازجانت نمیشه

  1. وای فاطی خدا نکشت با اون شعرت عروس و دومادو ببین 😄😄😄😄. ریحانم آجی قشنگم برات آرزو میکنم امشب خدا ی حال درست حسابی بهت بده منتظر خبرم فردا فقط میام سایت ب اگید این ک خبر بدی جیشد منتظرم هااااا. عزیزم نگران نباش تماس تصویری ک آمادگی نمیخواد توام همه جوره ناز و قشنگی برو دلبری کن برا عشقت

  2. اتوسا گله من خوبم شکر خدا آریامم خوبه الحمدلله. تو چطوری؟
   الناز گله نرسی ک انقد ب من محبت داری عشق جونم زیر سایتم عزیزم ی چند روزه ی کم سرم شلوغه وگرنه ک تو فکرتون هستم نازار 😘😘😘😘😘😘

 16. بچه هایه شعربخونم
  بابابزرگوپیره الهی هرگزنمیره عینک داره باعصا حرف میزنه بااداخوشحاله مثه بنده باریش سفیدمیخنده هاهاها

  1. از حموم امده بیرون داره لباس عوض می کنه
   ادمین اگه نام کاربری رو عوض کنم مشکلی پیش نمیاد برای ارسال کامنت؟

     1. ووووووووووووووووواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
      ااااااااااااااااااللللللللللللییییییییییییییییییییی
      جواب دادتاحالاانقدذوق زده نشده بودم

 17. سلام برخوشگلای عزیزترازجان…مرسی.مرسی.مرسی ازهممممتون بابت تبریکای قشنگتون که مثل یه هوای تازه بودبرام.بووووس واسه همتون..فداتوبشم من…زهرای جانم قربون چشات.عسل بانوی خوشگلم.فاطمه بلای شیطون من.فاطی جانم.آتوسم قشنگم.مارالی مهربونم.کیمی نازم.النازبامحبتم.هانای گلم .همه ی اونایی برام دعاهای قشنگتون چسبیدبه دلوجونم.مرسی…
  زهرای جانم بعدچهارسال باهمون شماره خودش باهاش تماس گرفتم.باورش نمیشدبعدکلی حرف وخلاصه اشکوگریه تازه اون حرف زد…چیزخاصی نبود.آمادگی حرف زدن نداشت.وازمنم بینهایت دلخوربود.یه ساعت پشت خط بودیمواون فقط گفت بیابغلموهیچی نگو.قلبم داره میادتودهنم زهراجانم.الانم دستام میلرزه ازنوشتن.قراره امشب بیادحرف بزنیم.گفت تصویری تمامن نمیتونم.فقط اینوبگم بهت که گفت ۲۷آبان میادکه منوببره.راستش هنوزم توفکرم که چرااینوگفت…
  عزیزم دعام کن.فکنکنم این روزابتونم بیام سربزنم…بخدامیسپارمتون

  1. امشوچیه عروسیه ریحونوممدببین دوشاخ شمشادوببین بهشون بگیدمبارک عروسیشون مبارککککککککککککککک
   هلهههههه
   ولک شام بهمون بدیا
   نگاه ریحون اومدگرفتت شام ندادی قشنگ میام به دوقسمت مساوی تقسیمت میکنم

 18. سلام برخوشگلای عزیزترازجان…مرسی.مرسی.مرسی ازهممممتون بابت تبریکای قشنگتون که مثل یه هوای تازه بودبرام.بووووس واسه همتون..فداتوبشم من…زهرای جانم قربون چشات.عسل بانوی خوشگلم.فاطمه بلای شیطون من.فاطی جانم.آتوسم قشنگم.مارالی مهربونم.کیمی نازم.النازبامحبتم.همه ی اونایی برام دعاهای قشنگتون چسبیدبه دلوجونم.مرسی…
  زهرای جانم بعدچهارسال باهمون شماره خودش باهاش تماس گرفتم.باورش نمیشدبعدکلی حرف وخلاصه اشکوگریه تازه اون حرف زد…چیزخاصی نبود.آمادگی حرف زدن نداشت.وازمنم بینهایت دلخوربود.یه ساعت پشت خط بودیمواون فقط گفت بیابغلموهیچی نگو.قلبم داره میادتودهنم زهراجانم.الانم دستام میلرزه ازنوشتن.قراره امشب بیادحرف بزنیم.گفت تصویری تمامن نمیتونم.فقط اینوبگم بهت که گفت ۲۷آبان میادکه منوببره.راستش هنوزم توفکرم که چرااینوگفت…
  عزیزم دعام کن.فکنکنم این روزابتونم بیام سربزنم…بخدامیسپارمتون

 19. منم دوست دخترای کیان و یاسین رو دیدم
  ولی اینا دیگه گنده شدن
  این دخترا دلشون رو به چی پسرا تو این سن خوش می کنن
  هانا از نظر قیافه تو اینجور مسائل و مخصوصا دنیای مجازی
  همه داف و پلنگن

    1. وای اره دمت گرم بنویس واقعا باید یکی باشه به این موضوع اهمیت بده اسیبی که میبینن خدایی افتضاحه مثلا یکی از دوستام من چند روزه شدم دلقک حالش برگرده سر جاش😑😑😂 دیونه ام کرده

     1. الناز تو مگه ۱۵سالت نیست
      دوستتم ۱۵سالشه؟
      چرا یه دختر ۱۵ساله باید شکست عشقی بخوره
      من نمی فهمم
      یکی منو ملتفت کنه

      1. چرا ۱۵ سالمه اونم ۱۵ سالشه
       والا چی بگم سایه رو اعصابم این مدت شدید میخوام درس بخونم نمیزاره از دست یع عده شیت و خل گوشی مو خاموش کردم بعد معلمه درس داده بود من نفهمیدم 😑
       تازه سایه این پسره هم سن خودش بود . یعنی دو تا ۱۵ ساله من واقعا درک نمیکنم مامان دوستم فهمیده واس همین کات کردن و گرنه اگه به اینا بود که … بیا ببین پسره چیا میگفت من فکر میکردم میون دو تا زوج عاسق قرار گرفتم دارم بینشون فاصله میندازم😐😂

        1. منو ول نمیکنن اینا سایه جالبش این بود شات گرفته بود از پیاماشون گفته بود برو به دوستات بگو خوسحال شن😑😐 بدبختی ها ابن دوره خیر خواهی به ما نیومده

   1. لب اندازه شتر
    ابرو به پهنای جاده
    مژه مثل باد بزن
    ناخن چنگال عقاب
    یه دختر خوبه به خودش برسه
    ولی اینا دیگه💩

    1. ایییی گل گفتی سایه…
     حالا یه فیس و افاده میان انگار از دماغ فیل افتادن پایین…!!!
     یکی نیس بیاد بهشون بگه به چی خودت مینازی سر تا پا عملی…!!!

 20. الناز مثلا با پسرای تو رنج سنی ۲۰/۲۱؟
  اگه تو این رنج سنیه که شبکه مجازی واسه شهاب خطرناک شد
  (خیلی حس خوبه از شهاب بزرگترم💪🏻😁هرچند بعضی وقتا
  یه جوری نگا می کنه حس می کنم۱۰سال ازش کوچیکترم😩😒)

  1. والا سایه من خودم اهل این چیزا نیستم ولی دوستام که رل دارن معمولا پسره ۱۷ _۱۸ سالشه . میگن هم سن خودمون گاگول نمیفهمن😐😂 یکی نیست بگه اسکل اونی که با تو هم دوسته میگه این گاگول وقتمو بگذرونم.
   فضای مجازی واس هر سنی خطرناک کوچیک بزرگ نداره . خخ از اون نگاها که حساب کار قشنگ دستت میاد

      1. والا سایه مثل اینکه این چیزا عادی ولی خب منم از کسایی هستم با این مسئله کنار نمیام از الان اخه 😐 تمام فکر و ذهنت مشغول میشه دیگه نمیتونی هیچ کاری کنی

 21. سلام خوبین بچه ها؟
  راستش من اصلا خوب نبود😢😢😢چشمام ازگریه باز نمیشه رتبه ام شده ۳۰۰۰😢😢😢😢توجه داشته باشین با این رتبه تو منطقه سه هیچی نمیشم 😭😭😭😭😭

  1. دلارا جونم غصه نخور عشقم رشته پزشکی داوطلب خیلی زیاده واس همین خیلی ها اينجوری شدن . ایندفعه نشد سال بعد پر قدرت تر .
   .
   .
   یه سوال این منطقه ها بر چه اساسی انتخاب میشن؟! مثلا من از کجا بدونم کدوم منطقه خواهم بود

 22. بببببببببببببببببببچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچههههههههههههه هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  من مجازززززززززززززززززززززززززززززززششششششششششششششششششششددددددددددددمممممممممممممممممممممممممممممم
  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
  بززننننننننننننننننننننن دسسسسسسسسسسسسسس قشنگه رررررررررررروووووووووو

 23. هـــــــــــانا نه من این فکرو نمیکنم کسی ک دوس دختر نداشته باشه مثبتو و سر ب زیره!😅
  اررره خیلی خیلی خیلی کمن از این پسرا!!!
  داداش من با ۱۶ سال سن دوس دختر داره!😅
  یا اصن تو فامیل ک نگا میکنم همهههه ی پسرا دوس دختر دارن!
  اهههههه پ هیچ کدوم از بروبچ ما عقلشون رشد نکرده🤣🤣
  نچ نچ نچ

  1. 😑😑… پسر… شر… شیطون…
   شَل… ندیدم که دوس دختر نداشته باشه…
   داداش من ۱۷سالشه دوست دختر داره!!!
   پسر جماعت نیس دوست دختر نداشته باشه!!

    1. والا سایه جون دخترای زیر ۱۸ سال معمولا با چند سال بزرگتر خودشون رل میزنن بعد بیشتر از طریق مجازی در ارتباط آن و ..
     در همین حد میدونم تجربه ای ندارم اینم از رفقای ناباب شنیدم😅

 24. ســـــــــــاااااااااایـــــــــــهههههه!!!!
  ینی هرکس رشد عقلی نداشته باشه میره دنبال این چیزا؟!؟!
  خب اگه اینطوری باشه ک ۹۰ درصد پسرا عقلشون رشد نکرده!!!😅😅
  میدونی من حدس میزدم شهاب از اون ۱۰ درصد کمیاب باشه !
  از حرف زدنش فهمیدم!
  ولی میگفتم مگه میشه اصن؟!؟!
  فک میکردم از اون جایی ک همه دارن اینم حتمااا ی نفرو داره ولی مثه همه با ۳ یا ۴ تا دختر نیس!.😅😅

  1. ببین مثلا بعضی از پسرا چون از دخترا زخم خوردن میرن
   دنبال دخترای دیگه و بدبختشون می کنن اینا بر اثر اون زخمی که بهشون خورده این کارو می کنن ربطی به عقلشون نداره
   ولی اونی که میره دنبال شوگر مامی رشد عقلی داره؟
   یا مثلا کدوم پسر اقا و متین و باپریستیژ میره دنبال دختر پولدار که تلکه اش کنه
   اینا همه باهم فرق داره بخوام توضیح بدم چند روز زمان میبره

 25. فـــــــــــــــاطــــــــــمه کنکورم فقططططط یه ذرررررره از پارسال بهتر شده بود😅😅😅
  دقیقا نفهمیدم چرا ی سال دیگه نشستم پشت کنکور؟!؟!؟😅😅😅😅
  مشاورم مونده اصن
  میگه من اصلااااا باورم نمیشه رتبت اینه😅

  1. ، 😂😂😂جوووعن علیو
   آتوسا واسه انتخاب رشته اشتباه پارسالو نکنیاااااا مادر
   فقط پزشکی و دندون مد نظرت نباشه هر رشته ایی رو که خوب باشه رو بزن
   پرستاری اتاق عمل دبیری زیست و غیره و فیزیولوژی و بقیشون که خودت میدونی خوبن
   ان شاء الله که امسال قبول میشی فرزندم🤞🏻😍

 26. فـــــــــــــــــــااااااااااااطــــــــــمه!!!!
  علی هم کنکور داده بود!
  رشتش ریاضی فیزیک بود!
  از اون خبر ندارم!
  میدونم هدفش درس و دانشگاه نبود!
  فقط میخاس واسه مدرک بره دانشگاه !
  .
  فاطمه سیم کارتمم با گوشی رف!
  هععععی!
  .
  .

    1. وووووووووووووووووووووووااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
     عععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااالللللللللللللییییییییییییییههههههههههه
     شهاب قربون منووتوبره الی جونم

  1. ریحااااان اجی نااااازم تولدت خیییییلی مبارک‌گلم انشالله ک امسال به همه آرزوهای قشنگت برسی و دل شاد و سرزنده باشی و لبات همیشه بخنده قشنگ من. ریحان جون پیام دادی ب عشقت؟ چیشد؟

 27. دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارااااااااااااااااااااااااااااااااا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  کجااااااااااااااااا بودی تو دختـــــــــــــــــــــــــر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  دلارااااااا
  دلارااااااااااا
  دلی؟!؟
  نتیجت چی شد؟!؟!؟!
  دلــــــــــــی پرسیدم گفتن اگه ریجستری مشکل داشته باشه گوشی انتن نمیده
  ن اینکه یهو خاموش شه!

 28. فــــــــــــــــــاطی ممد عاااالی سلام میرسونه!😂😂
  حتماااا میارمش!😂
  .
  تو گروه خانوادگی داشتن میگفتن بیاین بگین چیکار کردین؟!؟!
  اومده میگه من رتبم شده ۲۷۰۰
  حالا خوبه اصلا کنکور نداده!!😂😂

  1. جووووعن🤞🏻😍😂
   خو خداروشکر توعم سلام برسون😂
   رع حتما بیار🤞🏻😉

   خودشیفته ی….. لا اله الا الله 😂
   علی کنکور نداده بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   بگو کنکورته چیکا کردیااااااااا
   اگه نمیتونی اینجا بگی سیمکارتتو بنداز رو گوشی یکی زنگ بزن خو☹️

 29. ســــــــــــــــــــــــــااااایــــــــــــــــــهههههه!😳
  هااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟😳
  این دوس دختر نداره؟!؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟😳
  عجـــــــــــــــــــــــــب!!!!😳
  مگه تو این دوروزمونه پسری هم هس ک دوس دختر نداشته باشه؟!؟!؟😳😂
  .
  .
  آفـــــــــــــــــــرین کار خوبی میکنی !
  تلافی کن بدم تلافی کن!😂
  .
  .
  .
  خودش گف سایه رفته اصفهان دارم ارامش ذخیره میکنم!😂

  1. آتی نه والا پسری نیس!!!
   اگه باش دوست دختر نداشته باش منکه شاخ در میارم
   فکمم میفته کف زمین..!!!
   فک کنم اگه دوست دختر در کار نباشه دیـــــــه بچه مثبت و سر به زیره…
   ووووولی…
   همچین پسری تو این دوره زمونه کمــــــــه دیگه..!

   1. چجوری بگم باورتون شه اخه😅
    هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره پسرا هم اگه با دخترا دوست می شن حتما هدفی دارن حالا میتونه پول و زیبایی باشه یا فقط برای لذت خودشون یا هرچیز دیگه(پسرایی که از نظر عقلی رشدی درشون مشاهده نشده)
    پسر چشم و دل سیر هیچ کدوم از این هدف هارو نداره
    من اینو به خود شهاب هم گفتم حتی جلوی جمع
    که شهاب واقعا پسر چشم و دل سیریه
    این موضوع ربطی هم به مثبت بودن نداره شهاب خیلی غلطا کرده ولی همیشه این غلطاش به خودش اسیب رسونده.
    یادمه اون اول اشناییمون همچین با من سرسنگین بود که نگو کم کم یخش اب شد😂😂
    .
    .
    .
    شهاب گفت من رفتم اصفهان ارامش ذخیره کنه؟؟🤬
    وقتی کل برنامه های امروزش رو بهم ریختم میفهمه💪🏻😈

 30. فـــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااطـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــه!
  بیــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــگو چیـــــــــــــــــــــــــــــکار کــــــــــــــــــــــــــردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 31. آتوسااااااااااااااا
  بدو بینم که نتایج رو گفتن امروز بعضیا رو زدن
  اه گوشیتم که خرابه نمیتونی بم بگی خو☹️☹️
  با گوشی ننه ایی بابایی زنگ بزن بوگو بهم 😌🤞🏻

  1. واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی!!!!!!!!!!!!!!
   😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  1. سسسسسسسسسسسللااااااااااااااامممممممممم ریحوننننننننننننمممممممممممممممممم
   تفففففففففللللللللدددددددددددعیدشمامبارررررررررررررررررککککککککککککککککککککککک
   ریحون چقدقشنگه یشالله مبارکش باددددهههههههههههههههوووووووووووووووووووووووو
   اااااااااااااهههههههههادلوبده دلوبده توبغلم قروبده
   ددددددددددددددددددددددسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتپ
   ریحون موچکردم توازموچه دیدی بازم که گولت زدن بایک …..ریحون ریحون ریحون موبیقرارم ریحون
   {زینوویرایش ریحونش}
   بببببببببببببببززززززززن دسسسسسسس قسششششنگگگه ررررررررررررررووووووووووووووووووو
   عشقم اللهی هزاروصیصدونودونه ساله شششششششششششششییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   به ههههههممممممههه ارزوهاتم بررسی

  2. سلام ریحان جان…
   خوبی عزیز دلم…
   سالروزت مبارک باشه عزیز دلم…
   انشالله دلت همیشه شاد باشه! …
   لبتم خندون باشه! …
   خاطره هاتم برات آرزو بشن!…

   انشالله هر جای هستی گلم تندرست و سلامت باشی… ❤

  3. سلام ریحاااااان قشنگم
   قشنگ ریحانم
   تفلدت مبااااااارک
   ان شاء الله که آرزوهات برات خاطره بشن
   امسال شیرین ترین سال زندگیت باشه

  4. ســــــــــــــلام ریحان جون❤خوبی عزیز دلم…
   سالروزت مبارک باشه عزیز دلم…
   انشالله دلت همیشه شاد باشه! …
   لبتم خندون باشه! …
   خاطره هاتم برات آرزو بشن!…

   انشالله هر جای هستی گلم تندرست و سلامت باشی

   💖❤❤

   1. شهاب منونمیبره بیرون اولا
    دوماداداش قادرزودکامنت هاروتاییدنمیکنه
    ثالثانمیاین بحرفیم
    رابعاحوصلم سرمبره
    خامسا نمدونم

    1. اولا خودم بیا میبرمت بیرون
     دوما بهش میگیم زود تایید کنه
     سوما درس داریم فاطی تو خیالت قشنگ راحت شده ولی چشم به خاطر تو میایم که حوصله ات سر نره!

  1. الان که نیستم با هانا مسافرتم😁😂😂
   آمدم میبرمت میگم اجی‌ کیمی با النازم بیان
   میگم فاطی جونم اگه چیز دیگه ایم خواستی بگو جان الناز تعارف نکن بگوووو

          1. نه نمک نداشت…
           خعلییی بی نمک بود…!!
           حالا منو نندازین وسط!
           النازی هر کاری میخوای کن:/
           آزاد آزادی…

          1. ااااخ الناز من میخوای جوون مرگ کنی هااا
           باور کن میام تو خوابت حساب تو هانا میرسم
           ای بی ادبا
           ای هویج ها
           ای نادان ها
           ای قاتل ها

           من بگو که واسه تو لالایی میگفتم

        1. وواووا الناز خوب برات همون چمدون خالیی بیارم من بگو برات میمون خریدم

         هانا مارمولک به اون نازی تو که دیدیش غش کردی
         ای بابا

 32. بچه هاااااااا اینو ببینین!!!!
  دادش ۱۷ سالش میخواد بره خواستگاری!!!!!!!!!😂😂😂
  .
  .
  ..
  سلام بابا به خدا این ۱۷سالشه من دیگه رد دادم شوهرم هم باهاش صحبت کرد با خواهرم دعوا کرد و کفت دختر تمام زندگیشه این یه سال جهشی خونده تازه امسال کنکور داده یه مغازه شوهرم داده بهش توش ساندویچ می زنه ماهی هشتصد تومن زوری براش می مونه مامانم میگه هر چی میگم گوش نمی کنه

  جالب تر از داداش خر من اون دختر هست بیست سالشه طرف اخه احمق تو با یه پسر که تازه امسال می خواهد بره دانشگاه می خواهی بری زیر یه سقف و هیچی هم نداره 😡😡😡😡
  .
  .
  ملت رد دادن دیگه!
  با این اوضاع داغوووون اقتصادی……..

 33. میــــــــــــــــــــــــلادی!
  میــــــــــــلاد!
  میــــــــلی!
  میــــــل!
  تو گفتی سراغی ازم نمیگیرین
  گفتم بچه ها این همه سراغتو گرفتن خودت نمیای!!!!!!!
  خداوکیلی چرا نمیای؟!؟!؟!؟
  ی نگا ب این شهـــــــــــــابه بکن!
  باشگاه باید بره
  دانشگام داره
  بیچاره ب خاطر دوستاش اواره کوچه و خیابونم میشه
  سایــــــــــه هم ک ارامشو ازش میگیره😂😂😂
  ولی بازم میاد!

 34. کنکوریااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای ۹۹!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  نتایج حداکثرررررررررررر تا ۳۱ شهریور میاااااااااااااااااااااااااااد!!!!
  😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

 35. سایـــــــــــــــــه پ نزنش اذیتش کن!
  وقتی خوابه اب یخخخخ بریز روش!
  یا باز وقتی خوابه ی صدای خیلی بلند ایجاد کن!
  تو نوشیدنیش ی چیزی بریز!
  یا؟؟؟
  اهاااااا
  سایه اسم دوس دختراشو جا ب جا کن😂😂
  یا برو دکشون کن😂😂
  دیگه؟؟؟
  اهااااا میتونی ب اون یکی دوستتون اقا یاسین بگی اون بزنتش!!!! ها ها ها 😈😈😈
  همین بهتره
  برو بهش بگو اون بزنتش!

  1. شهاب دوست دختر نداره اتوس جونم😂
   دیگه من انقدر پشمک نیستم که تلافی نکنم😈
   یه چند باری حالشو گرفتم😂😂

 36. بعضی وقتا هست حالت بده🤧
  سرما خوردی ..دل و رودت تو دهنته…دلت میخواد بالا بیاری(گلاب به رو همتون)
  فک کنم تا حالا همچین موقعیتی رو تجربه کرده باشید..
  همون وقتی که حالتون خرابه و شدیداااااا حس می‌کنید اگه الان استفراغ کنید حالتون خیلی بهتر میشه…(گلاب به رو همتون)
  نهایتا یه جورایی بالا میارید و خوب میشید..
  به نظرم در این مواقع اگه میخواهید سریع تر حالتون خوب بشه..کافیه بیاید یه پارررت که نهههه..دو جمله از این رمان رو بخونید..
  یعنی همون موقع بالا میارید و خوب میشید🤢🤢🤮🤮🤮.فک کنم فقط در این مواقع اونم شااااید🙄 این رمان مفید واقع بشه..
  ببخشید میتونم حالتون بهم زدم..
  ولی…

 37. سلام به همه….خیلی وقته نبودم چه ها کردین؟همه خوبین انشالله؟!
  آتوسا جان که گفتی گوشیت یهو خاموش شده ….ریجستری رو درست انجام دادی؟ چون موقعی که من رفتم گوشی بخرم یه همچین مشکلاتی رو می‌شنیدم در نهایت میگفتن باید اون جایی که گارانتی کرده رو پیدا کنی زنگ بزنی تا برات درستش کنن

  1. چیه هی صددامیزنی میگم بعله هم نمیجوابی
   وای اتی یه شال گرفتم رنگ چشمام زدمش خودم دلم واسه خودم ضعف رفت
   انقده گوگولی شدم نازبشی فاطی{باخودمم}

  2. اتوسا منم a30 دارم درش با سوزن باز میشه تو جعبه گوشیتو ببین ی سوزن داره با اون باز میشه ولی بنظرم دست کاریش نکن ببرش همونجایی ک خریدی نگاش کنن

 38. واااااااااای شهـــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب!
  شهـــــــــــــــــااااااااااااااااااب!
  ی پسری داشت حرصم میداد شدید ینی ب مرز انفجار رسیده بودم!
  بعد بش گفتم ی پس گردنی ا طرف من داری!
  اون نکبت بی شور هم مثه تو گف!
  برگشت بهم گف
  آرزو بر جوانان عیب نیست!!!!!!!!!!!!
  .
  .
  فشای ک دادم اصلا منظورم تو نبودی با اون پسره ی خر بودم!
  .
  .
  ولی شــــــــــهاب این کتکا فقط خیال نیس
  ب واقعیت تبدیلش میکنم صب کن!!!

 39. من اعصابممممممممممم شدیـــــــــــــــــــــــــــــــد خوردههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  مااااااااااماااااااااااااااااااانننننننننننن!!!!!!
  اینم شانسه ک ما داریممممممممممممممممممممم آخه؟!؟!؟!؟؟!!؟؟!؟!!؟!؟؟!؟!؟

 40. شهــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااب!
  تازه میگی چرا؟
  من کی خورشت شور و چلو سوخته و گشنه پلو و ….
  ب تو دادم آخه؟!؟!؟!؟!؟!؟
  حییییییییییییییـــــــــــففففففففف اون همممممــــهههه زحمــــــــــــت !
  نچ نچ نچ واااقعاااااااااااا که!
  برات گذاشتم کنارحســــــابی!
  یکی پشت گردنت
  دوتا تو شکمت
  س تا تو بازوت
  چار تا تو پات
  موهاتم میخام بکشم!
  هنوزم فک میکنم کمته!
  اوفیششششششششش تو خیالم دارم میزنمت اصلا دلم حال اومد!

  1. اتوسا خودت رو ناراحت نکن شهاب اصلا قدر
   دست پخت ما رو نمی دونه
   شهاب رو گردنش حساسه
   من خواستم بزنم پس گردنش دستمو پیچوند

    1. خخ اتوس من هفته ای دوبار براس میفرستم.
     سایه این شهاب بنده خدا قدر میشناسه ها (شوهر خواهرمه هواشو نداشته باشم کلمه میکنه 😅)
     سایه گردن خدایی منم حساسم دست کسی بخوره بهس انچنان ناقصش میکنم نتونه تا چند هفته چیزی بگیره دستش

     1. یا خود خدا الناز 😱
      شما از امازون فرار کردید
      یه گردنه دیگه😕
      مستر شهاب دخترا هرچی برات درست کردن باید
      قدر بدونی حتی گشششششنه پلو

  1. آتوس

   باتری گوشی در آوردن مال دوره ی قاجار بوده
   الان گوشیت کلا پلمپن باتریش در نمیاد
   منم پیشنهاد همونه که دکمه پاور رو بگیری
   ولی ببری همونجایی که خریدی نشون بدی بهتره

  1. دمت گرم ولی تعارف اومدنیومدداره
   ۵تالاک
   ۴دست لباس خواب خرگوشی وخرسی
   ۳تاشال سبزقرمزومشکی
   ۲مانتو
   ۷جفت جوراب ازاین کوتاها
   دوجفت کفش ترجیحااسپرت
   یه کیف وکفش ست
   فعلا همیناروبگیرتابعد

   1. منظورش اینه که تینا و ارشام به نفرن . 😑
    خانم یا اقای محترم تینا و ارشام از قدیمی های سایت هستن بهتره ندونسته حرف نزنین

   1. ….. تـــــو را دوســــت مــی دارم!…

    بـــی انکــه بـــدانــم تــــو ضـــرورتِ منـــی…

    آب را کــه میــــنوشم…
    هوا را کــه مــی بلعـــم…

    نمــی فهمــی جیــره بنــدی چه مــکافاتــی ست…

    تنهـــا در نبـــود تــــو بـود…

    کــه فهمــیدم…

    دوســـت داشتـــنِ تــو…

    مــایه ی حیـــات مـــن است!….🖤

    (yashar)….

    ۱۳۹۹/۶/۲۸…

 41. مدافع حقوق پســــــــــــــــــــــــــــــــــــرااااااااااا؟!؟!؟!؟؟!
  واقعا ک!!!
  فاطمه من دلم میخاد کلشونو بزنم تو دیوار بعد تو میری مدافـــــــــــــع حقوقشون میشی؟!؟!؟!؟
  اینا اینقدر زبون دارن ک نیاز ب مدافع نداشتع باشن!!!

 42. ادمینننننننننننننننننننن
  بچه هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  پسرااااااااااااااااااااااااااااااااا
  دختراااااااااااااااااااااااااا
  کی اینجا از گوشی سر در میاره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  گوشیم یهو خاموش شده هر کاری میکنم روشن نمیشه؟؟؟؟!!!!!😭😭😭
  باید چیکار کنم؟؟؟؟

 43. شهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب!
  شهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب!
  شهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب!
  شهااااااااااااااااااااااااااب!
  شهااااااااااااااب!
  شهاااااااب!
  شهااب!
  تو ک شب برمیگردی خونه!!!!
  من بالاخر ک دستم ب تو میرسع!!!
  شبم نیومدی صب ک من میام!!!!
  دعا کن فقط دستم بت نرسع!!!

 44. عسل عسل عسل عسللللللللللللللللللللللللل
  عسل
  عسل
  عسسسسللللل
  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
  چرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  عسل چرااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟😭😭😭😭😭

 45. شهاب چرااذیتم میکنی ؟؟؟؟؟
  مثه داداش خوبی بیامنوببر
  بهت قول شرف میدم روشوکم کنم قول مردونه
  فاطمه اذیتم کنیا میلی روتواین سن بیوش میکنم
  خوددانی
  شهاب اذیتم نکن من یه داداش خوشکل بیشترنددارم که

   1. نوچ تنهام خونه دخترداییم ننه بابامم شیرازن من هفته دیگه جمعه شایدرفتم ولی بارم هستم
    میخوام خونه مبله بگیرن واسم

 46. فاطمه تازه می خوای فک کنی؟
  .
  اه خانمم ک قهر کرد؟
  بابا نکنید😂😂
  شما دیگه چرا ؟
  .
  به به اقا آرشام
  زوج ما هستیم شما تبخیر شدی
  کجا بودی پسر؟
  حالا پیژامه خوشگلتو بپوش فردا شب ی سر بت می زنم

  1. صلام داداش میلاد
   شمایین ک میرین تو ی رمان دیگ کامنت میزارین و ما وهم در جریان نمیزارین حالا آدم بده من شدم؟؟
   عجب…
   بیخیال حالا
   پیژامرو ک پوشیدم قراره کجا بریم حالا؟…، 😑

 47. از هر ده تا کامنت فاطمه:
  ۴ تاش دعوائه!
  ۴ تاش میگه من قهرم!
  یکیش میگه سلام!
  یکیشم درباره‌ی بودن یا نبودن عشقشه!
  😂😂
  خاهر من یکم تغییر وضعیت بده آخه 😛😂
  گل من /:

  1. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   فففففففففااااااااااااااااااااااااططططططططططططططممممممممممممممممهههههههه
   من کی درباره‌ی بودن یا نبودن عشق صحبت کردم همش تقصیراین ادمینه بخدداببینمش سرشوباگیوتین میزتم
   اخه کسی نیس بهش بگه سردلتم میخوای شوهرم بدی
   ادددددددددددددددددمممممممممممممممممممممییییییییییییییییییییننننننننننن

    1. نمیخام خیلی بلده بره واسه خودش استین بالا بزنه
     ۳۰ سالشه داره ترشیده میشه
     خیلیم نگران بقای نسل جمعیت کشوره زن بگیره تادلش میخادهی بچه مچه بیاره

 48. شهاب چه بخای چه نخای من بایدنشونت بدم وروی این یاسین زشتتونوکم کنم
  قول دادی چه بخای چه نخای بایدمنوببری دربندوشهربازی وفرحزادگردنته نبریم
  understand؟

  1. با رضایت نامه والدین می برمت
   امضا و اثر انگشتم باید داشته باشه
   روی یاسینم تو خودتو بکشی هم نمی تونی کم کنی
   میلاد داداشم
   نگاه و خنده هاشو خلاصه همه چیش مال خودت

   1. اولا زییپیت کن ببینم
    روشم کم میکنم تاچشت دراد
    شششششششششششههههههههههههههههااااااااااااااابببببببببب
    یکم خجالت بکش یکم اصلااومدم باس ادبت کنم
    اصلاحقته دوتاازفنای دفاع شخصیموروت پیاده کنم

    1. اگه تو مرغت یه پا داره اون اصلا مرغ نداره
     انقدر یه دنده است پس دیگه ولش کن
     من میشینم خونه خودم توعم خونه خودت
     فرحزاد مرحزاد کنسل ابجی خانم

   2. شششششششششششششششهههههههههههههههههااااااااااااااااااااااااااابببببببببببببببببببببببببببب
    ممممممممیییییییییییییییکککککککککککککششششششششششششششمممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 49. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسللللللللللللللللللللللللللللللللللاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممممممممممممم
  شهاب
  ارشی
  میلی
  ماری
  زهراجون
  هانایی
  فاطمه ها
  سایه
  الی
  تینا
  ادمین
  چطوررررررررررررررررررین؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 50. فاطمه جون این دوتا رو ول کن هرچی بیشتر کشش بدی
  شهاب هم بیشتر کشش میده. تنها موضوعه که شهاب زیاد
  درباره اش حرف میزنه.
  خب دیگه چه خبرا دخترا؟
  بچه ها جواب این سوال رو بدید👇🏻
  اگر مجبور باشی تا آخر عمر، تنها به یک موسیقی گوش کنی، چه آهنگی را انتخاب می‌کنی؟

   1. از اول این کرونا هیچ جا نرفتم
    فقط واسه پیدا کردن خونه با بچه ها بین تهران-کرج
    در رفت و امد بودیم
    دیگه خیلی بهم فشار اومد رفتم اصفهان خونه دوستم
    و این چند وقته نبودم

    1. مال حسین و عرفان رو میگی اره گوشش دادم دوسش دارم ! در کل میشه گفت من معمولا اهنگ گوش میرم رپ گوش میدم حالا یا ایرانی یا خارجی یه حس باحالی به ادم دست میده😅

 51. فاطمه با اون اهنگی ک گفتی حال نکردم ب جاش اینو می خونم
  .
  ۱/۲/۳
  خواهر دارم ی تیکه ماه نیومده کسی روی دلش
  ادا میریزه برام عادتشه مغرور دلش
  خواهر دارم دوس داشتنی دیوانه کنندس بی دلیل
  منو اون کنار هم کل همه عشقا رو زدیم
  *
  شهاب چپ نگاش کنه طرفش منم من
  عشقمو بد صداش کنه طرفش منم من
  نگاه نگاه خنده هاش کنه طرفش منم من
  بخواد از دلم جداش کنه طرفش منم من
  *
  *
  *
  همه جوره پای دلمه و دلبریاش خاصه
  واسه این کاراشه دلم این جوری دلشو خواسه
  نمیشه بش حرف بزنی چون خیلی حساسه(قشنگ وصف حالت)✋
  منو بهتر از زنم ی وقتا میشناسه
  *
  آرشام چپ نگاش کنه طرفش منم من
  خواهرمو بد صدا کنه طرفش منم من
  نگاه نگاه خنده هاش کنه طرفش منم من
  بخواد از دلم جداش کنه طرفش منم من
  *
  کسی چپ نگاش کنه طرفش منم من
  عشقو بد صداش کنه طرفش منم من
  نگاه نگاه خنده هاش کنه طرفش منم من
  بخواد از دلم جداش کنه طرفش منم من
  .
  با گیتار کنار ساحل برات خوندم
  بچه ها هم رو ماشین ضرب گرفتن😂😂
  نه
  راضیم ازت🤔
  شبمونو ساختی👏
  حالا بگو ببینم مورد پسند واقع شد؟
  داداشتو بخشیدی؟😥

 52. ادمین بجون بچه نداشتم اگه کامنتاروزودتاییدنکنی بات قهرمیکنمااااااااااااااااااا
  گفته باشم بعدنگی نگفتیا

  1. فاطی عزیزم تو حرص نخور امشب با هانا می‌خوام ببرمت بیرون البته میدونو خالی کردی هانا فقط موند
   اما اشکال ندار بیا با ما

   1. باااش
    اصلانموخاممممممممممم
    عشق توعین عشق هامون توصیغه استاده هم منومیخای هم هانا
    منم خوددم رفتم
    خخخخخخخخخخ ماشالله چه تشبیهی کردم

  2. هاناجونم خوبم خواهری فدا چشات. اره ما چند تا فقط موندیم من و تو و فاطمه کیمی الناز میلاد به قول آیلین میل شهاب آرشام تینا ریحانه عسل مارال و اتوسا و ی چن تای دیگه😕😕🥺.
   برا بقای نسلمون کف مرتب 😆😆😆.
   منم والا ی چند روزیه همسرم ی سفر کاری رفته من خونه بابام مهمونم دورم شلوغه زیاد وقت نمیکنم ب سایت سر بزنم تو خوبی اقاتون خوبن؟

  1. سلااااااااااااااااااااامممممممممممممممممم
   ارشی جون خوبم خوبی چخببببببببرررررررررررررررررررر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   1. سلاااااممممممم فاطمههههههه جوووووننن
    من خووووووووبممممممممم توووووو و چییییییییی😐
    اینجوری چرا مینویسی اخه😂
    حس میکنم همش درحال جیغ زدنی😁🤣

 53. ســــــــــــــــلام خوبید دوستای گلم حلالم کنید شاید دیگه نیام این جا معلوم نیست
  هاناجان دوست داشتنی
  فاطی خوشمله
  الی نازم
  اتوسای عزیز
  اقا شهاب حلالم کنید شوخی کردم باهاتون
  ایلین جان
  مارال جان
  ریحان عزیز ببخشید اگه اسم بقیه یادم رفته حلالم کنید خیلی دوستون دارم ابجی ها خدا نگهدار

 54. سلام هانا جان
  خوبی عزیزم
  دوران نامزدی چطوره؟
  دیگه دلم واستون تنگ شده بود

  .
  اه یعنی الان قهری؟
  میشه بگی چتو شد ناراحت شدی؟
  حقمه بدونم مگه ن